Podatek VAT w obrocie międzynarodowym 2022

Zagadnienia związane z podatkiem VAT wcale nie muszą być takie trudne. Skorzystaj z kursu online, który zapewni Ci wiedzę podatkową w przystępnej, zrozumiałej i popartej realnymi przykładami formie!

 • Wymagania: brak wymagań
 • Około 21 godzin nauki
 • 7 godzin wykładów online
 • 8 tematów
 • Certyfikat ukończenia kursu
 • Przygotowanie do zawodu: samodzielny księgowy
 • Kod zawodu: 241103
 • Lokalizacja: online
od 598 zł / pół roku
za przedłużenie tego kursu na ten sam okres zapłacisz jedynie 199 zł

W tym module skupimy się na omówieniu zmian w przepisach VAT dotyczących sprzedaży wysyłkowej. Chodzi o zmiany, które weszły w życie od 1 lipca 2021 roku, które wprowadzają m.in pojęcie wewnątrzwspółnotowej sprzedaży towarów na odległość WSTO).

W ramach nagrania dowiesz się:

 • kiedy mamy do czynienia z WSTO,
 • jak liczyć limit w WSTO,
 • kiedy należy się zarejestrować do VAT w kraju nabywcy,
 • czym jest i jak skorzystać z procedury VAT OSS (ONE STOP SHOP),
 • kiedy powstaje obowiązek podatkowy z tytułu WSTO,
 • jak dokumentować WSTO, 
 • jak wykazać WSTO w pliku JPK_V7.
119 zł / 30 dni
Kup ten temat

Zapraszam Cię do nagrania webinaru, w którym omawiam główne zmiany dotyczące importu towarów, które weszły w życie z dniem 1 lipca 2021 roku. 

W nagraniu wyjaśniam: 

- kiedy mamy do czynienia ze sprzedażą towarów importowanych na odległość, 

- jak zmienia się opodatkowanie VAT w przypadku platform pośredniczących,

- nową procedurę USZ dla operatorów pocztowych.

119 zł / 30 dni
Kup ten temat

ACCA Financial Accounting (FA) - Podstawy rachunkowości dla ACCA

Zagadnienia z podstaw rachunkowości finansowej dla ACCA

 • Wymagania: brak
 • Około 54 godziny nauki
 • 18 godzin wykładów online
 • 16 tematów
 • Przygotowanie do zawodu: brak
 • Kod zawodu: brak
 • Lokalizacja: online
599 zł / pół roku

W tym wideo dowiesz się w jaki sposób korzystać z poniższego kursu.

Odwołuję się w nim do bezpłatnych materiałów anglojęzycznych dostępnych na stronie:

https://opentuition.com

79 zł / 30 dni
Kup ten temat

Wykłady wprowadzające w tematykę rachunkowości, stanowiące niezbędną bazę do dalszej nauki. Omawiają pojęcie, przedmiot oraz podmiot rachunkowości, a także regulacje prawne rachunkowości w Polsce jak również okresy sprawozdawcze oraz zasady i metody rachunkowości.

Ten temat odzwierciedla zasady omawiane w module Financial Accounting ACCA w podręczniku w ramach sekcji “Accounting Conventions and Policies”.

Wykłady stanowią część drugą tematu dotyczącego bilansu. Omawiają jego poszczególne elementy z perspektywy źródeł finansowania tj. pasywów. Wykłady poparte są licznymi przykładami, które umożliwiają weryfikację wiedzy.

W ramach kwalifikacji ACCA znajdziesz te informacje w języku angielskim w sekcji podręcznika do Financial Accounting “Introduction to Accounting” - Balance Sheet oraz “Statement of Financial Position”.

49 zł / 30 dni
Kup ten temat

Wykłady stanowią kontynuację tematu „Ewidencja księgowa - wprowadzenie” poszerzając go o wiedzę dotyczącą zakładowego planu kont (ZPK) oraz bilansu. Skupiają się na operacjach bilansowych. Bazując na licznych przykładach pomagają zrozumieć, które operacje zaliczamy do bilansowych, jak dokonać zapisu księgowego oraz jak powiązać konta z ZPK z pozycjami bilansu.

49 zł / 30 dni
Kup ten temat

Wykłady stanowią kontynuację tematu „Ewidencja księgowa - wprowadzenie” poszerzając go o wiedzę dotyczącą zakładowego planu kont (ZPK) oraz podstawowych pojęć z zakresu rachunku zysków strat. Skupiają się na operacjach wynikowych. Bazując na licznych przykładach pomagają zrozumieć, które operacje zaliczamy do wynikowych, jak dokonać zapisu księgowego takich operacji oraz jak powiązać konta wynikowe z ZPK oraz z pozycjami bilansu.

49 zł / 30 dni
Kup ten temat

Wykłady wprowadzają w temat rozrachunków z tytułu podatku VAT. Wyjaśnia pojęcia związane z podatkiem VAT takie jak: VAT należny oraz VAT naliczony. Przedstawia kalkulację wysokości podatku VAT oraz zasady rozliczenia podatku VAT na koniec okresu rozliczeniowego (zobowiązanie lub należność z tytułu VAT). W ramach tematu omówiono również uproszczoną ewidencję księgową podatku VAT należnego oraz naliczonego, stanowiącą bazę do zrozumienia ewidencji rozrachunków z tytułu VAT w praktyce.

29 zł / 30 dni
Kup ten temat

Wykłady stanowią część drugą serii dotyczącej rozrachunków z kontrahentami. Przedstawiono tutaj zasady dokonania odpisów aktualizujących wartość należności oraz odpisów samych należności. Omówiono pojęcia odpisu aktualizującego szczególnego, odpisu aktualizującego ogólnego, współczynnika aktualizacji, struktury wiekowej należności. Zaprezentowano ewidencję odpisów aktualizujących wartość należności oraz odpisów samych należności zgodnie z prawem bilansowym równocześnie wyjaśniając kiedy takie odpisy mogą stanowić koszty uzyskania przychodu (KUP) a kiedy nie oraz w jakich sytuacjach możemy w związku z danym odpisem dokonać korekty VAT należnego.

79 zł / 30 dni
Kup ten temat

Wykłady wprowadzają w temat rozrachunków z kontrahentami i stanowią część pierwszą serii. Omówiono tutaj ewidencję podstawowych operacji związanych z rozrachunkami z odbiorcami zgodnie z prawem bilansowym oraz z przepisami o podatku dochodowym (updof oraz updop) i VAT. Na koniec przedstawiono zasady wyceny rozrachunków w walutach obcych, ewidencji różnic kursowych zrealizowanych oraz niezrealizowanych a także metod rozliczania różnic kursowych dla celów podatkowych (metoda podatkowa i bilansowa).

79 zł / 30 dni
Kup ten temat

Kurs podstaw rachunkowości

Skorzystaj z praktycznego kursu, który krok po kroku wprowadzi Cię w tajniki świata rachunkowości i skrupulatnie przygotuje Cię do zawodu księgowego w oparciu o tzw. pełną księgowość.

 • Wymagania: brak wymagań
 • Około 90 godzin nauki
 • 30 godzin wykładów online
 • 20 tematów
 • Certyfikat ukończenia kursu
 • Przygotowanie do zawodu: Księgowy
 • Kod zawodu: 331301
 • Lokalizacja: online
od 549 zł / pół roku
za przedłużenie tego kursu na ten sam okres zapłacisz jedynie 149 zł

Wykłady wprowadzające w tematykę rachunkowości, stanowiące niezbędną bazę do dalszej nauki. Omawiają pojęcie, przedmiot oraz podmiot rachunkowości, a także regulacje prawne rachunkowości w Polsce jak również okresy sprawozdawcze oraz zasady i metody rachunkowości.

Wykłady stanowią kontynuację tematu „Ewidencja księgowa - wprowadzenie” poszerzając go o wiedzę dotyczącą zakładowego planu kont (ZPK) oraz bilansu. Skupiają się na operacjach bilansowych. Bazując na licznych przykładach pomagają zrozumieć, które operacje zaliczamy do bilansowych, jak dokonać zapisu księgowego oraz jak powiązać konta z ZPK z pozycjami bilansu.

49 zł / 30 dni
Kup ten temat

Wykłady omawiają tematykę organizacji rachunkowości w jednostce skupiając się na pojęciach polityki rachunkowości oraz zakładowego planu kont (ZPK). Opierają się na praktycznych przykładach prezentując wzór polityki rachunkowości oraz ZPK. Prezentują zapis księgowy operacji przy użyciu ZPK.

49 zł / 30 dni
Kup ten temat

Wykłady stanowią cz. 2 tematu "Dowody księgowe". W przejrzysty sposób i na wielu praktycznych przykładach przedstawiają sposób wypełnienia oraz zapis księgowy polecenia księgowania, dowodów sprzedaży/zakupu, magazynowych, kasowych (KW, KP, raport kasowy), wyciągu bankowego.

49 zł / 30 dni
Kup ten temat

Wykłady stanowią kontynuację tematu „Ewidencja księgowa - wprowadzenie” poszerzając go o wiedzę dotyczącą zakładowego planu kont (ZPK) oraz podstawowych pojęć z zakresu rachunku zysków strat. Skupiają się na operacjach wynikowych. Bazując na licznych przykładach pomagają zrozumieć, które operacje zaliczamy do wynikowych, jak dokonać zapisu księgowego takich operacji oraz jak powiązać konta wynikowe z ZPK oraz z pozycjami bilansu.

49 zł / 30 dni
Kup ten temat

Wykłady stanowią cz. 2 serii wykładów dotyczących rachunku zysków i strat (RZiS). Prezentują klasyfikację przychodów oraz kosztów wraz z dogłębnym omówieniem operacji zaliczanych do poszczególnych kategorii.

49 zł / 30 dni
Kup ten temat

Wykłady wprowadzają w tematykę rachunku kosztów skupiając się wokół metod ewidencji kosztów w układach rodzajowym, podmiotowym oraz przedmiotowym. Omawiają zapis księgowy operacji kosztowych przy pomocy metod uproszczonych oraz metody pełnej ewidencji kosztów ilustrując wyjaśnienia przykładami.

99 zł / 30 dni
Kup ten temat

Wykłady prezentują warianty rachunku zysków (RZiS) zgodnie z wymogami UoR w zależności od metody ewidencji kosztów jaką wybierze dana jednostka. Omawiają na praktycznym przykładzie ewidencję kosztów oraz przygotowanie RZiS w wariancie porównawczym oraz kalkulacyjnym dla jednostki produkcyjnej.

99 zł / 30 dni
Kup ten temat

Wykłady prezentują przygotowanie rachunku zysków i strat w wariantach:porównawczym oraz kalkulacyjnym a także metody ewidencji kosztów dla jednostek prowadzących działalność handlową lub usługową. Przedstawiają jak kalkulacja wyniku finansowego oraz ewidencja kosztów różni się dla tych dwóch typów działalności w stosunku do omawianej w poprzednim temacie jednostki produkcyjnej.

99 zł / 30 dni
Kup ten temat

Wykłady stanowią kontynuację tematu „Klasyfikacja przychodów oraz kosztów”. Bazując na licznych przykładach pomagają zrozumieć jak zaksięgować operacje związane z pośrednią działalnością jednostki takie jak: zbycie ŚT, dotacja, kaucje, wadia przepadłe, odpisanie zobowiązań, należności itp.

49 zł / 30 dni
Kup ten temat

Wykłady stanowią kontynuację tematu „Klasyfikacja przychodów oraz kosztów” poszerzając go o wiedzę dotyczącą zapisu księgowego przychodów i kosztów finansowych. Bazując na licznych przykładach pomagają zrozumieć jak zaksięgować poszczególne operacje związane z operacjami finansowymi jednostki takie jak: odsetki od lokat, obligacji, pożyczek, kredytów, zbycie inwestycji, różnice kursowe, odpisanie należności i zobowiązań dotyczących odsetek karnych.

49 zł / 30 dni
Kup ten temat

Wykłady stanowią kontynuację tematu „Klasyfikacja przychodów oraz kosztów” poszerzając go o wiedzę dotyczącą zapisu księgowego przychodów i kosztów zdarzeń losowych. Bazując na licznych przykładach pomagają zrozumieć jak zaksięgować poszczególne operacje takie jak: likwidacja środka trwałego, niedobory w materiałach, koszty usuwania skutków zdarzeń losowych, otrzymane odszkodowania, przychody z likwidacji i sprzedaży.

49 zł / 30 dni
Kup ten temat

Wykłady wprowadzają w temat rozrachunków z tytułu podatku VAT. Wyjaśnia pojęcia związane z podatkiem VAT takie jak: VAT należny oraz VAT naliczony. Przedstawia kalkulację wysokości podatku VAT oraz zasady rozliczenia podatku VAT na koniec okresu rozliczeniowego (zobowiązanie lub należność z tytułu VAT). W ramach tematu omówiono również uproszczoną ewidencję księgową podatku VAT należnego oraz naliczonego, stanowiącą bazę do zrozumienia ewidencji rozrachunków z tytułu VAT w praktyce.

29 zł / 30 dni
Kup ten temat

Webinary

Webinary

 • Wymagania: brak
 • Około 30 godzin nauki
 • 10 godzin wykładów online
 • 11 tematów
 • Przygotowanie do zawodu: brak
 • Kod zawodu: brak
 • Lokalizacja: online
399 zł / pół roku
za przedłużenie tego kursu na ten sam okres zapłacisz jedynie 79 zł

Zmiany w ramach Nowego ładu 2.0 zbliżają się wielkimi krokami. Wielu księgowych i przedsiębiorców zastanawia się co one tak naprawdę oznaczają. Jeśli Ty także zadajesz sobie takie pytanie to zapraszam Cię na praktyczny warsztat na żywo, który poprowadzę wraz z doradcą podatkowym Patrycją Mikuła w dniu 22 czerwca o godzinie 19.

Będzie możliwość zadawania pytań!

W trakcie szkolenia na praktycznych przykładach dowiesz się:

 • kto i jak może zmienić formę opodatkowania od 1 lipca 2022,
 • w jaki sposób kalkulować zaliczki na podatek od 1 lipca 2022 w przypadku skali podatkowej, ryczałtu, i podatku liniowego, ale także gdy zmieniasz formę opodatkowania
 • kto, od kiedy i w jakiej wysokości może odliczać składkę na ubezpieczenie zdrowotne,
 • co zrobić z remanentem, składką zdrowotną po zmianie formy opodatkowania,
 • na co uważać zmieniając formę opodatkowania - czyli o dodatkowych obowiązkach,
 • o zmianach w oskładkowaniu spółek,
 • zmianach w terminach dodatkowych obowiązków odnośnie JPK,
 • pozostałych zmianach.

Zapisując się na warsztat otrzymasz:

 • nagranie warsztatu z dostępem na 30 dni,
 • materiały pdf do pobrania,
 • możliwość zadawania pytań na żywo.
139 zł / 30 dni
Kup ten temat

POZIOM: dla początkujących

 Zastanawiasz się nad rozpoczęciem pracy w księgowości?

Chciałabyś/chciałbyś zmienić zawód na księgowy?

Nie jesteś pewien od czego zacząć? Chciałbyś trochę poznać podstawy księgowości zanim zdecydujesz się poświęcić nauce w 100%?

 DOŁĄCZ DO SZKOLENIA I W GODZINĘ OPANUJ PODSTAWOWE POJĘCIA KSIĘGOWOŚCI PEŁNEJ!

 Zapraszam do zamówienia nagrania szkolenia wraz z prezentacją:

"Podstawy księgowości pełnej w jeden wieczór"

 Dzięki skorzystaniu ze szkolenia:

 • poznasz podstawy księgowości pełnej czyli księgowości m.in spółek z o.o.
 • zrozumiesz czym jest bilans, aktywa i pasywa,
 • przygotujesz swój pierwszy bilans,
 • dowiesz się czym jest konto księgowe, zdradzę też jak zapamiętać po której stronie konta księgujemy tj. stronę Wn i Ma konta,
 • typy kont księgowych: bilansowe (aktywne, pasywne, aktywno-pasywne), wynikowe
 • dokonasz zapisów księgowych.

 

Szkolenie zawiera:

 • ponad godzinne nagranie
 • materiały pdf do pobrania (slajdy z prezentacji)

Dostęp do nagrania otrzymujesz na 30 dni, materiały PDF pobierzesz na zawsze.

59 zł / 30 dni
Kup ten temat

POZIOM: dla początkujących

 Zastanawiasz się nad otwarciem biura rachunkowego?

A może chcesz rozpocząć pierwszą pracę w biurze rachunkowym?

LUB masz zamiar samodzielnie rozliczać swoją działalność na KPIR (Podatkowa Księga Przychodów i Rozchodów)?

 DOŁĄCZ DO SZKOLENIA I POZNAJ PODSTAWY KSIĘGOWOŚCI W OPARCIU O PODATKOWĄ KSIĘGĘ PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW!

 To pierwszy niezbędny krok, aby pracować w oparciu o KPiR!

 Z tego szkolenia dowiesz się:

 • jak ujmować w przychody w KPIR na podstawie faktur - tj. z jaką datą, w jakiej wysokości, w jakiej kolumnie,
 • jak ujmować raport z kasy fiskalnej w KPIR,
 • na podstawie jakich dokumentów możemy ujmować koszty w Podatkowej Księdze Przychodów i Rozchodów,
 • jakie warunki muszą spełniać wydatki by mogły zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodów (KUP) w KPiR,
 • jakie obowiązki ma podatnik czynny a jakie zwolniony z VAT,
 • wyjątki w księgowaniu KUP na przykładzie wydatków na samochody,
 • jak ujmować import usług w KPiR i na co zwrócić uwagę,
 • kiedy podatnik zwolniony z VAT musi również rozliczyć VAT i złożyć deklarację.

Szkolenie zawiera:

 • ponad godzinne nagranie
 • materiały pdf do pobrania (slajdy z prezentacji)

Dostęp do wszystkich materiałów otrzymujesz na 30 dni. W tym czasie możesz pobrać materiały pdf na swój komputer.

79 zł / 30 dni
Kup ten temat

*Opanuj ewidencję w KPiR w 3 dni - bez wychodzenia z domu!

Nowość - kurs EXPRESS dla osób, które chcą rozpocząć pracę w biurze rachunkowym lub rozliczać własną firmę

Chcesz zacząć księgować w oparciu o KPiR? Nie masz czasu na pełny kurs online?

Zamów kurs EXPRESS i w zaledwie 3 dni opanuj praktycznie zasady ewidencji, w znanym programie ifirma.

*Poziom: początkujący Kurs jest przeznaczony dla osób, które dopiero zaczynają przygodę z rachunkowością w oparciu o KPiR.

W trakcie 3 dni przekonasz się, jak wygląda podatkowa księga przychodów i rozchodów od środka (na przykładzie pracy w programie ifirma).

Po ukończeniu kursu będziesz w stanie: ujmować przychody w KPiR ujmować wydatki w KPiR przygotować deklarację podatkową.

Przekażę Ci też praktyczne zasady, o czym dodatkowo warto pamiętać, ujmując wydatki w KPiR.

NOWOŚĆ: unikatowa formuła kursu EXPRESS - maksimum rezultatów w ciągu zaledwie 3 dni!

W ramach kursu otrzymasz materiały do samodzielnej pracy oraz spotkanie na żywo z autorką kursu, Magdaleną Hosiawa, w formie szkolenia z sesją Q&A w dniu 13.10.2021 o godz. 19:00.

UWAGA: jeśli nie możesz uczestniczyć w kursie w dniach 11-13.10.2021, uzyskasz dostęp na 30 dni do nagrań i materiałów.

129 zł / 30 dni
Kup ten temat

Ważna informacja dla każdej osoby, która chce zostać księgowym!

Jeżeli już od jakiegoś czasu zastanawiasz się nad tym by rozpocząć przygodę z księgowością LUB

uczyłeś się księgowości, ale poddałeś się bo stwierdziłeś, że to za trudne to mam coś dla Ciebie!


Zapraszam Cię na szkolenie, z którego dowiesz się:


* jakie musisz posiadać umiejętności by zostać księgowym, * jakie musisz posiadać kwalifikacje by rozpocząć pracę w księgowości, * ile trwa nauka, * od czego zacząć naukę, * w jaki sposób się uczyć, * co zrobić żeby się nauczyć czyli jak utrzymać motywację i się nie poddać, * gdzie szukać pracy - żeby ją znaleźć.

Co dostaniesz w ramach szkolenia:

Szkolenie zawiera:

 • ponad godzinne nagranie
 • materiały pdf do pobrania (slajdy z prezentacji),
 • test predyspozycji "Czy nadaję się do pracy w księgowości".
79 zł / 30 dni
Kup ten temat

Zapraszam Cię do nagrania webinaru, w którym dzielę się moim doświadczeniem w tym jak osiągnąć sukces w księgowości.

W tym nagraniu mówię o tym:

*jakie najczęstsze błędy popełniają księgowi, w budowaniu swojej ścieżki zawodowej, *o przyczynach, przez które księgowi zarabiają mniej, *o sposobach, jak budować karierę, by odnieść sukces, *co zrobić, by zarabiać więcej, *jakie kroki podjąć, by się nie wypalić w księgowości czyli jak budować odporność na stres.

Serdecznie zapraszam!

Nagranie składa się z ok. godzinnego wideo oraz materiałów pdf - ćwiczeń.

59 zł / 30 dni
Kup ten temat

Za niedługo czeka nas przygotowanie sprawozdań finansowych za 2021 rok. Jak uniknąć błędów? Kto odpowiada za sprawozdania finansowe? Jakie kary grożą za brak przygotowania SF lub nienależyte przygotowanie SF?

Jakie są w końcu terminy w 2022?

Jeśli Ty też zadajesz sobie takie pytania to zapraszam Cię do nagrania praktycznego warsztatu, który odbył się 25 maja o godz. 19.

W ramach tego super praktycznego szkolenia:

 • poznasz elementy sprawozdania finansowego (SF) w zależności od typu jednostki,
 • zrozumiesz na co zwrócić uwagę określając czy masz do czynienia z jednostką małą czy mikro i kiedy może ona faktycznie stosować uproszczenia,
 • poznasz typowe błędy w przygotowaniu SF oraz co zrobić, gdy je odkryjesz już po terminie na przygotowanie SF,
 • dowiesz się kto odpowiada za przygotowanie SF oraz jakie są konsekwencje nieprzygotowania lub błędnego przygotowania SF,
 • potwierdzisz zmienione terminy na przygotowanie i złożenie SF,
 • poznasz formy SF, co zrobić z SF za lata ubiegłe lub gdy działalność była zawieszona,
 • zrozumiesz kto może i jakim podpisem złożyć SF,
 • zobaczysz krok po kroku jak wygląda procedura składania SF.

Zapisując się na warsztat otrzymasz:

 • 1,5 h nagranie warsztatu z dostępem na 30 dni,
 • materiały pdf do pobrania.
119 zł / 30 dni
Kup ten temat

Za niedługo czekają nas pierwsze rozliczenia składek na ubezpieczenie zdrowotne wg nowych zasad. Czy już wiesz już jaką kwotę składki wykazać w deklaracji za styczeń i jaką zapłacić? Co z kolejnymi miesiącami?

Jeśli nadal nie jesteś pewien to koniecznie zapraszam Cię na szkolenie, NOWY ŁAD - Jak rozliczać składkę zdrowotną dla właścicieli i osób współpracujących w JDG/spółkach osobowych.

  Na szkoleniu dowiesz się na praktycznych przykładach jak wykalkulować wysokość składek na ubezpieczenie zdrowotne w tym:
 • jak ta kalkulacja różni się dla ryczałtu, skali podatkowej i podatku liniowego,
 • jak wyliczyć wysokość składki za styczeń a jak za kolejne miesiące w zależności od wybranej formy opodatkowania,
 • kto może opierać kalkulację składek na ubezpieczenie zdrowotne na przychodzie z roku poprzedniego,
 • jak wyliczyć wysokość składek w przypadku posiadania kilku tytułów do ubezpieczenia (kilka spółek),
 • jak wyliczyć wysokość składek osób współpracujących,
 • co zrobić ze stratą z lat ubiegłych, inwentaryzacją, zawieszeniem działalności w przypadku kalkulacji składek na ubezpieczenie zdrowotne.

Szkolenie trwa ok. 1 godzinę.

  W ramach szkolenia otrzymasz:
 • nagranie wideo,
 • materiały pdf.

Dostęp do wszystkich materiałów otrzymujesz na 30 dni. W tym czasie możesz pobrać materiały pdf na swój komputer.

119 zł / 30 dni
Kup ten temat

POZIOM: dla średnio zaawansowanych

 Zastanawiasz się nad pracą w controllingu lub chcesz wyróżnić się na rynku księgowym?

 Zapraszam do zamówienia nagrania szkolenia wraz z prezentacją:

"Jak wyróżnić się na księgowym rynku pracy, ABC controllingu"

 Znajomość podstawowych narzędzi controllingowych stanowi znaczny wyróżnik dla księgowego i pozwala realnie wspomóc klienta - przedsiębiorcę.

 Z nagrania webinaru dowiesz się:

 • po co księgowemu narzędzia controllingowe
 • kiedy warto sięgać po narzędzia controllingowe,
 • jakie mamy narzędzia controllingowe,
 • jakich błędów nie popełniać dostarczając danych finansowych klientowi,
 • czym są przychody i koszty istotne,
 • jak wykorzystać informacje istotne w podejmowaniu decyzji - na realnych przykładach,
 • jakie informacje dostarczać w przypadku decyzji długoterminowych dotyczących inwestycji,
 • jakie mamy metody wyceny inwestycji.

 Szkolenie zawiera:

 • ponad godzinne nagranie
 • materiały pdf do pobrania (slajdy z prezentacji)

Dostęp do wszystkich materiałów otrzymujesz na 30 dni. W tym czasie możesz pobrać materiały pdf na swój komputer.

119 zł / 30 dni
Kup ten temat

POZIOM: dla zaawansowanych

 Pracujesz już w księgowości i chcesz w praktyce opanować zasady rozliczania wydatków na samochody na gruncie podatków VAT oraz CIT/PIT?

 Zapraszam do zamówienia nagrania szkolenia wraz z prezentacją:

"Rozliczanie wydatków na samochody a VAT i CIT/PIT"

 Z nagrania webinaru dowiesz się:

 • na jakich zasadach rozliczać wydatki na samochód ciężarowy,
 • na jakich zasadach odliczać VAT z wydatków na samochody osobowe,
 • jakie są zasady ujęcia w KUP wydatków na zakup samochodu, opłaty serwisowe czy wydatki na paliwo,
 • W jaki sposób ująć wydatki ponoszone na samochód leasingowany, w tym jak rozliczyć opłatę wstępną, raty kapitałowe i odsetkowe, ubezpieczenie czy wykup.
 • czy bardziej opłaca się wykup prywatny czy firmowy samochodu,
 • jak rozliczać wydatki na samochód ujęty w ewidencji środków trwałych.

 

Szkolenie zawiera:

 • ponad godzinne nagranie
 • materiały pdf do pobrania (slajdy z prezentacji)

Dostęp do wszystkich materiałów otrzymujesz na 30 dni. W tym czasie możesz pobrać materiały pdf na swój komputer.

119 zł / 30 dni
Kup ten temat

POZIOM: dla początkujących

 Zastanawiasz się nad rozpoczęciem pracy w księgowości?

Chciałabyś/chciałbyś zmienić zawód na księgowy?

Nie jesteś pewien od czego zacząć? Chciałbyś trochę poznać podstawy księgowości zanim zdecydujesz się poświęcić nauce w 100%?

 DOŁĄCZ DO SZKOLENIA I W GODZINĘ OPANUJ PODSTAWOWE POJĘCIA KSIĘGOWOŚCI PEŁNEJ!

 Zapraszam do zamówienia nagrania szkolenia wraz z prezentacją:

"Podstawy księgowości pełnej w jeden wieczór"

 Dzięki skorzystaniu ze szkolenia:

 • poznasz podstawy księgowości pełnej czyli księgowości m.in spółek z o.o.
 • zrozumiesz czym jest bilans, aktywa i pasywa,
 • przygotujesz swój pierwszy bilans,
 • dowiesz się czym jest konto księgowe, zdradzę też jak zapamiętać po której stronie konta księgujemy tj. stronę Wn i Ma konta,
 • typy kont księgowych: bilansowe (aktywne, pasywne, aktywno-pasywne), wynikowe
 • dokonasz zapisów księgowych.

 

Szkolenie zawiera:

 • ponad godzinne nagranie
 • materiały pdf do pobrania (slajdy z prezentacji)

Dostęp do nagrania otrzymujesz na 30 dni, materiały PDF pobierzesz na zawsze.

29 zł / 30 dni
Kup ten temat

Kurs rachunkowości średniozaawansowanej

Jeśli chcesz poszerzyć swoją wiedzę o bardziej zaawansowane tematy, w tym zagadnienia podatkowe - to kurs dla Ciebie. Po jego ukończeniu będziesz przygotowany do podjęcia pracy na stanowisku samodzielnego księgowego.

 • Wymagania: znajomość podstaw rachunkowości
 • Około 105 godzin nauki
 • 35 godzin wykładów online
 • 22 tematy
 • Certyfikat ukończenia kursu
 • Przygotowanie do zawodu: samodzielny księgowy
 • Kod zawodu: 241103
 • Lokalizacja: online
od 599 zł / pół roku
za przedłużenie tego kursu na ten sam okres zapłacisz jedynie 149 zł

Wykłady wprowadzają w tematykę rozliczeń międzyokresowych kosztów (RMK). Omawiają czym są RMK z podziałem na rozliczenia międzyokresowe bierne (RMB) oraz rozliczenia międzyokresowe czynne (RMC). Prezentują RMK w ujęciu ustawowym (UoR), podatkowym oraz polityki rachunkowości jednostki. Przedstawiają zapis księgowy operacji RMK, rozpoczynając od rozliczeń międzyokresowych czynnych (RMC).

99 zł / 30 dni
Kup ten temat

Wykłady stanowią kontynuację tematu dotyczącego rozliczeń międzyokresowych kosztów (RMK). Omawiają zapis księgowy operacji związanych z rozliczeniami międzyokresowymi biernymi (RMB) oraz podsumowują zdobytą w cz. I oraz w cz. II wykładów wiedzę dotyczącą RMK poprzez prezentację praktycznego całościowego przykładu opierającego się na operacjach dokonanych przez jednostkę produkcyjną.

99 zł / 30 dni
Kup ten temat

Wykłady omawiają metody wyceny wyrobów gotowych oraz produkcji w toku przedstawiając w cz. 1 metodę opartą o koszt wytworzenia (KW). Prezentują jakie koszty zgodnie z UoR stanowią KW a jakie koszty danego okresu (wraz z wyjątkami). Na podstawie licznych przykładów omawiają ewidencję przychodów i rozchodów produktów w oparciu o KW oraz jedną z 3 zasad: FIFO, LIFO, AVCO.

99 zł / 30 dni
Kup ten temat

Wykłady omawiają tematykę wyceny wyrobów gotowych oraz produkcji w toku w oparciu o ceny ewidencyjne oraz cenę sprzedaży netto. Prezentują czym są odchylenia od cen ewidencyjnych, jak je rozliczać oraz kiedy i jak dokonać odpisu aktualizującego wartość wyrobów gotowych. Dodatkowo poruszają kwestię wyceny produktów przy pomocy ceny sprzedaży netto.

99 zł / 30 dni
Kup ten temat

Wykłady stanowią cz.1 tematu dotyczącego wyceny i ewidencji materiałów. Przedstawiają metody wyceny materiałów skupiając się w tej części na ewidencji przy pomocy zmiennych cen ewidencyjnych tj. ceny nabycia oraz ceny zakupu. Prezentują na praktycznych przykładach m.in zapis księgowy przychodu materiałów z wykorzystaniem konta rozliczenie zakupu oraz ewidencję rozchodu materiałów w tym wraz z rozliczeniem kosztów zakupu.

79 zł / 30 dni
Kup ten temat

Wykłady stanowią ostatnią część tematu dotyczącego wyceny i ewidencji materiałów. Omawiają na praktycznych przykładach ewidencję uproszczoną materiałów oraz wycenę i ewidencję materiałów w oparciu o stałe ceny ewidencyjne. Przestawiają zapis księgowy odchyleń od cen ewidencyjnych materiałów oraz ich sposób rozliczania zgodnie z wymogami ustawowymi. Na koniec tej serii przedstawiona zostaje wycena bilansowa materiałów wraz z omówieniem zapisu księgowego odpisów aktualizujących wartość zapasów materiałów.

79 zł / 30 dni
Kup ten temat

Środki trwałe i amortyzacja cz. 1 - demo Wykłady wprowadzają w temat ewidencji i wyceny środków trwałych (ŚT). Omawiają jakie warunki muszą spełnić elementy majątku by mogły zostać zaliczone do ŚT, jak je klasyfikować nadając odpowiedni symbol KŚT, jak wycenić ŚT, który został zakupiony/wytworzony bądź otrzymany nieodpłatnie. Wyjaśniają również czym jest amortyzacja oraz umorzenie. Opierając się na licznych przykładach przedstawiają zapis księgowy nabycia oraz amortyzowania ŚT.

79 zł / 30 dni
Kup ten temat

Wykłady stanowią kontynuację tematu dotyczącego ewidencji i wyceny środków trwałych (ŚT). Omawiają na praktycznych przykładach zapis księgowy rozchodu środków trwałych (sprzedaż, likwidacja, nieodpłatne przekazanie). Wyjaśniają również kiedy mamy do czynienia z ulepszeniem i czym różni się ono od remontu, jak dokonać odpisu aktualizującego wartość ŚT oraz przeszacować ŚT zgodnie z przepisami.

79 zł / 30 dni
Kup ten temat

Wykłady wprowadzają w temat ewidencji i wyceny środków pieniężnych. Omawiają jakie aktywa zgodnie z przepisami zaliczamy do środków pieniężnych oraz jak je ewidencjonujemy w ZPK i ujmujemy w bilansie. Wykłady w tej części skupiają się na zapisie księgowym operacji gotówkowych(konto "Kasa" oraz bezgotówkowych ("Rachunki bankowe" i "Środki pieniężne"). Wyjaśniają kiedy pojawiają się środki pieniężne w drodze oraz co zrobić w sytuacji gdy wyciąg bankowy zawiera błąd.

79 zł / 30 dni
Kup ten temat

Wykłady stanowią kontynuację tematu dotyczącego ewidencji i wyceny środków pieniężnych. W tej części skupiają się na omówieniu czeków oraz weksli wraz z prezentacją ich ewidencji w księgach rachunkowych w zależności od tego czy zostały otrzymane czy wystawione (tj. czy są obce czy własne). Na koniec tematu zaprezentowana zostaje wycena środków pieniężnych w walucie obcej w trzech przypadkach: na dzień dokonania operacji, dzień bilansowy oraz po dniu bilansowym.

79 zł / 30 dni
Kup ten temat

Wykłady omawiają kryteria poprawnego rozpoznania momentu osiągnięcia przychodu ze sprzedaży towarów, produktów, materiałów oraz usług zgodnie z ustawą o rachunkowości oraz z przepisami podatkowymi (podatek dochodowy). Wykłady prezentują również pojęcie rozliczeń międzyokresowych przychodów tj. przychodów przyszłych okresów. Na licznych przykładach przedstawiają zapis księgowy operacji przychodowych w ujęciu księgowym oraz podatkowym a także w sytuacji kiedy mamy do czynienia z przychodami przyszłych okresów.

79 zł / 30 dni
Kup ten temat

Wykłady omawiają zasady kalkulacji wynagrodzenia z tytułu umowy o pracę, umowy zlecenie oraz umowy o dzieło. Przedstawiają również w jakich sytuacjach i w jaki sposób wyliczyć dodatkowe obciążenia pracodawcy z tytułu ww. umów. W ramach wykładów poruszone zostają m.in. zasady kalkulacji składek ZUS na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne a także zaliczki na podatek dochodowy.

99 zł / 30 dni
Kup ten temat

Wykłady omawiają zasady ewidencji wynagrodzeń zgodnie z prawem bilansowym oraz prawem podatkowym (updof i updop). Wyjaśniają co oznaczają koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodu (NKUP) i kiedy się pojawiają w przypadku wynagrodzeń, składek ZUS na ubezpieczenie społeczne i fundusze poza ubezpieczeniowe finansowanych przez pracodawcę i pracownika oraz w przypadku świadczeń niepieniężnych. Na koniec przedstawiają najczęstsze błędy popełniane przy prezentacji rozrachunków z pracownikami, ZUS oraz US w bilansie.

99 zł / 30 dni
Kup ten temat

Wykłady wprowadzają w temat rozrachunków z tytułu podatku VAT. Wyjaśnia pojęcia związane z podatkiem VAT takie jak: VAT należny oraz VAT naliczony. Przedstawia kalkulację wysokości podatku VAT oraz zasady rozliczenia podatku VAT na koniec okresu rozliczeniowego (zobowiązanie lub należność z tytułu VAT). W ramach tematu omówiono również uproszczoną ewidencję księgową podatku VAT należnego oraz naliczonego, stanowiącą bazę do zrozumienia ewidencji rozrachunków z tytułu VAT w praktyce.

29 zł / 30 dni
Kup ten temat

Wykłady omawiają zasady ewidencji podatku VAT w praktyce. Prezentują dodatkowe konta, które są niezbędne w celu ewidencji i rozliczenia podatku VAT. W ramach wykładu omówione zostały zasady rozpoznania momentu: powstania obowiązku rozliczenia podatku VAT należnego oraz nabycia prawa do odliczenia VAT naliczonego. Przedstawione również zostały sytuacje, w których powstaje podatek VAT naliczony lub podatek VAT należny do rozliczenia w bieżącym okresie oraz podatek VAT do rozliczenia w następnym okresie. Na koniec zaprezentowana została problematyka ewidencji różnic wynikających zaokrągleń podatku VAT na koniec okresu rozliczeniowego.

99 zł / 30 dni
Kup ten temat

Wykłady wprowadzają w temat rozrachunków z kontrahentami i stanowią część pierwszą serii. Omówiono tutaj ewidencję podstawowych operacji związanych z rozrachunkami z odbiorcami zgodnie z prawem bilansowym oraz z przepisami o podatku dochodowym (updof oraz updop) i VAT. Na koniec przedstawiono zasady wyceny rozrachunków w walutach obcych, ewidencji różnic kursowych zrealizowanych oraz niezrealizowanych a także metod rozliczania różnic kursowych dla celów podatkowych (metoda podatkowa i bilansowa).

79 zł / 30 dni
Kup ten temat

Wykłady stanowią część drugą serii dotyczącej rozrachunków z kontrahentami. Przedstawiono tutaj zasady dokonania odpisów aktualizujących wartość należności oraz odpisów samych należności. Omówiono pojęcia odpisu aktualizującego szczególnego, odpisu aktualizującego ogólnego, współczynnika aktualizacji, struktury wiekowej należności. Zaprezentowano ewidencję odpisów aktualizujących wartość należności oraz odpisów samych należności zgodnie z prawem bilansowym równocześnie wyjaśniając kiedy takie odpisy mogą stanowić koszty uzyskania przychodu (KUP) a kiedy nie oraz w jakich sytuacjach możemy w związku z danym odpisem dokonać korekty VAT należnego.

79 zł / 30 dni
Kup ten temat

Wykłady stanowią ostatnią część serii dotyczącej rozrachunków z kontrahentami. W tej części omówiono zasady ewidencji podstawowych operacji dotyczących rozrachunków z dostawcami zgodnie z prawem bilansowym, przepisami o podatku dochodowym (updof oraz updop) oraz o podatku VAT. Wyjaśniono tutaj m.in ewidencję odpisów zobowiązań, korektę VAT naliczonego w związku z brakiem spłaty zobowiązania a także wycenę i ewidencję zobowiązań w walutach obcych. Na koniec wyjaśniono na czym polega kompensata zobowiązań i należności oraz w jakich sytuacjach ma miejsce.

79 zł / 30 dni
Kup ten temat

Wykłady stanowią część drugą tematu dotyczącego rezerw i zobowiązań warunkowych. W tej części skupiono się na omówieniu rezerw od strony praktycznej bazując na licznych przykładach (rezerwa na naprawy gwarancyjne, kary umowne, koszty postępowania sądowego). Wyjaśniono tu pojęcie podatku odroczonego i zasad tworzenia i ewidencji rezerwy na podatek odroczony a także zasady tworzenia i zapisu księgowego zobowiązań warunkowych podkreślając różnice pomiędzy zobowiązaniem warunkowym a rezerwą.

79 zł / 30 dni
Kup ten temat

Wykłady prezentują przykład całościowy stanowiący podsumowanie wiedzy zdobytej w ramach kursu rachunkowości średniozaawansowanej. W kolejnych częściach omawiają jak na podstawie informacji zawartych w przykładzie otworzyć konta na początek okresu sprawozdawczego, dokonać odpowiednich księgowań w trakcie okresu sprawozdawczego oraz przygotować sprawozdania finansowe (bilans oraz RZiS) na koniec okresu sprawozdawczego tj. dokonać tzw. poprawnego zamknięcia miesiąca.

119 zł / 30 dni
Kup ten temat

Podatek VAT w obrocie krajowym 2022

Zagadnienia związane z podatkiem VAT wcale nie muszą być takie trudne. Skorzystaj z kursu online, który zapewni Ci wiedzę podatkową w przystępnej, zrozumiałej i popartej realnymi przykładami formie!

 • Wymagania: brak wymagań
 • Około 66 godzin nauki
 • 22 godziny wykładów online
 • 15 tematów
 • Certyfikat ukończenia kursu
 • Przygotowanie do zawodu: samodzielny księgowy
 • Kod zawodu: 241103
 • Lokalizacja: online
od 799 zł / pół roku
za przedłużenie tego kursu na ten sam okres zapłacisz jedynie 199 zł

Wykłady stanowią wprowadzenie do kursu dotyczącego podatku VAT. Omawiają podstawowe pojęcia związane z podatkiem VAT, w tym kiedy powstaje VAT należny, a kiedy naliczony, jak kalkuluje się podatek VAT oraz kto jest ostatecznym podatnikiem finansującym ten podatek.

Wykłady wyjaśniają kto jest podatnikiem podatku VAT zgodnie z przepisami o podatku VAT oraz jakie czynności podlegają opodatkowaniu tym podatkiem. Omawiają kiedy działalność jednostki staje się działalnością gospodarczą wg ustawy o podatku VAT oraz w jakich okolicznościach nie przedsiębiorcy tj. np. osoby fizyczne mogą być podlegać opodatkowaniu tym podatkiem. Na końcu wykładu omówione zostają obowiązki podatnika VAT - rejestry, deklaracje oraz JPK_VAT.

99 zł / 30 dni
Kup ten temat

Wykłady omawiają zasady korzystania ze zwolnienia podmiotowego tj. ogólnego z podatku VAT, które uzależnione jest od wysokości obrotu. Przedstawiają podstawowe prawa oraz obowiązki podatnika zwolnionego, w tym kiedy istnieje konieczność prowadzenia ewidencji oraz wypełniania deklaracji VAT.

79 zł / 30 dni
Kup ten temat

Wykłady omawiają zasady korzystania ze zwolnienia przedmiotowego z podatku VAT. Wyjaśniają jakie prawa oraz obowiązki wiążą się przy korzystaniu z tego zwolnienia oraz typy działalności, które są zwolnione. Na koniec przedstawiono warunki korzystania ze zwolnienia przy dostawie budynków, budowli lub ich części.

79 zł / 30 dni
Kup ten temat

Wykłady wyjaśniają jak należy rozumieć zgodnie z przepisami o podatku VAT odpłatną dostawę towarów oraz odpłatne świadczenie usług. Omawiają w jakich przypadkach darowizny, czy przekazanie towarów lub używanie towarów bezpłatnie może zostać opodatkowane podatkiem VAT. Przedstawiają w jakich przypadkach mamy do czynienia z prezentami o małej wartości lub próbkami oraz kiedy bezpłatne świadczenie usług również jest opodatkowane VAT.

79 zł / 30 dni
Kup ten temat

Wykłady omawiają jak poprawnie zgodnie z przepisami dotyczącymi podatku VAT rozpoznać obowiązek podatkowy dotyczący VAT należnego z czynności opodatkowanej. Wyjaśniono tutaj zasady ustalania momentu powstania obowiązku podatkowego w przypadku dostawy towarów, świadczenia usług w sposób ciągły, usług długoterminowych, rozliczanych w okresach rozliczeniowych lub etapami. Na koniec przedstawiono przypadki szczególne gdy obowiązek podatkowy powstaje z chwilą zapłaty bądź wystawienia faktury.

99 zł / 30 dni
Kup ten temat

Wykłady przedstawiają w jaki sposób poprawnie ustalić podstawę opodatkowania podatkiem VAT. Wyjaśniają jakie koszty można wliczyć do podstawy opodatkowania,a o jakie należy podstawę pomniejszyć i co zrobić w przypadku kiedy mamy do czynienia ze sprzedażą w opakowaniach zwrotnych. Na koniec omawiają zasady przeliczenia podstawy opodatkowania wyrażonej w walucie obcej na złotówki.

79 zł / 30 dni
Kup ten temat

Wykłady prezentują podstawowe dokumenty potwierdzające dokonanie czynności opodatkowanych podatkiem VAT. Skupiają się przede wszystkim na fakturze (dawniej nazywanej fakturą VAT) wyjaśniając kto i w jakich terminach ma obowiązek wystawić fakturę. Przedstawiają podstawowe elementy faktury oraz zasady jej wystawiania z wyszczególnienie różnic w przypadku faktury uproszczonej, faktury korygującej, faktury zaliczkowej oraz noty korygującej.

99 zł / 30 dni
Kup ten temat

Wykłady prezentują w jakich okolicznościach powstaje obowiązek ewidencji sprzedaży na kasie rejestrującej zgodnie z ustawą o podatku VAT. Omawiają również potencjalnie zwolnienia z z tego obowiązku tj. zwolnienie podmiotowe, przedmiotowe oraz podmiotowo - przedmiotowe. Wyjaśniają także w przypadku jakich typów działalności zwolnienia nie mogą być zastosowane oraz prezentują główne zasady ewidencji sprzedaży na kasie fiskalnej ON-LINE oraz OFF-LINE zgodnie z ustawą i nowym rozporządzeniem w sprawie kas rejestrujących.

99 zł / 30 dni
Kup ten temat

Wykład wprowadza w temat rozliczania podatku VAT. Omawia warunki, jakie muszą zostać spełnione aby podatnik miał prawo do obniżenia podatku VAT należnego o podatek VAT naliczony czyli tzw. prawo do odliczenia VAT. Wyjaśnia termin takiego odliczenia, jak również ograniczenie prawa do odliczenia VAT. Na koniec prezentuje zasady korekty podatku VAT naliczonego w związku z otrzymaniem faktury korygującej oraz tzw. ulgi na złe długi.

99 zł / 30 dni
Kup ten temat

Wykłady omawiają zasady kalkulacji wysokości podatku VAT naliczonego podlegającego odliczeniu dotyczącego wydatków na działalność mieszaną tj. opodatkowaną oraz zwolnioną przy zastosowaniu tzw. proporcji. Dodatkowo omawiają specyficzne regulacje dotyczące kalkulacji wysokości podatku VAT naliczonego podlegającego odliczeniu w przypadku zakupu/wytworzenia nieruchomości przeznaczonej do działalności gospodarczej oraz do celów prywatnych.

79 zł / 30 dni
Kup ten temat

Wykłady omawiają obowiązek korekty podatku VAT naliczonego, który podlegał odliczeniu w związku z wydatkami przeznaczonymi na działalność mieszaną tj. opodatkowaną oraz zwolnioną. Przedstawiają zasady kalkulacji korekty w przypadku zakupu towarów, środków trwałych i WNiP o wartości początkowej przekraczającej 15 000 zł oraz środków trwałych i WNiP o wartości początkowej nie przekraczającej 15 000 zł a także nieruchomości. Na koniec wyjaśniają zasady obliczenia wysokości korekty w przypadku zmiany przeznaczenia towarów, środków trwałych czy nieruchomości w tym także jak rozliczyć ich sprzedaż.

79 zł / 30 dni
Kup ten temat

Wykład prezentuje szczególne zasady odliczania podatku VAT naliczonego związanego z wydatkami na pojazd samochodowy. Omawia przypadki, w których przysługuje prawo do odliczenia podatku wysokości 50% oraz kiedy można skorzystać z odliczenia 100%. Wyjaśnia pojęcia pojazdu samochodowego jak również wykorzystania pojazdu wyłącznie na działalność opodatkowaną. Przedstawia kiedy należy prowadzić ewidencję przebiegu pojazdu oraz które pojazdy to pojazdy o konstrukcji specjalnej.

99 zł / 30 dni
Kup ten temat

Podatkowa książka przychodów i rozchodów 2022

Zasady prowadzenia podatkowej książki przychodów i rozchodów można przyswoić łatwiej niż Ci się wydaje. Pomoże Ci w tym praktyczny kurs online, który krok po kroku objaśni Ci wszystkie tajniki PKPiR.

 • Wymagania: brak wymagań
 • Około 63 godziny nauki
 • 21 godzin wykładów online
 • 17 tematów
 • Certyfikat ukończenia kursu
 • Przygotowanie do zawodu: Asystent ds. księgowości
 • Kod zawodu: 431101
 • Lokalizacja: online
od 499 zł / pół roku
za przedłużenie tego kursu na ten sam okres zapłacisz jedynie 149 zł

Wykłady omawiają podstawowe formy rozliczania podatku dochodowego przez jednoosobowe działalności gospodarcze, spółki cywilne osób fizycznych, spółki jawne osób fizycznych oraz spółki partnerskie. Wyjaśniają zasady rozliczania podatku dochodowego w oparciu o kartę podatkową, ryczałt (tzw. przychody ewidencjonowane), zasady ogólne oraz podatek liniowy. Podkreślają również sytuacje, w których ww. jednostki są zobowiązane prowadzić księgi rachunkowe.

 

99 zł / 30 dni
Kup ten temat

Wykłady prezentują KPiR, jaki jest jej wzór, z jakich kolumn się składa. Wyjaśniają kto ma obowiązek prowadzenia KPiR oraz w jakim momencie zgodnie z przepisami należy rozpocząć prowadzenie KPiR. Wykłady omawiają także konsekwencje prowadzenia KPiR w formie komputerowej oraz jak długo należy przechowywać KPiR. Na koniec przedstawiają kiedy nalezy w KpiR ujmować kwoty brutto a kiedy kwoty netto przychodów i kosztów.

79 zł / 30 dni
Kup ten temat

Wykłady wprowadzają w temat ewidencji przychodów w podatkowej książce przychodów i rozchodów i stanowią cz. 1 serii. Omawiają pojęcie przychodu z perspektywy przepisów o podatku dochodowym. Wyjaśniają jak określić kwotę przychodu, jakie mamy typy przychodów w KPiR oraz jak ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych definiuje datę uzyskania przychodu,  na podstawie której należy wpisać przychód do KPiR. Na koniec przypominają jak przychód powinien zostać zaewidencjonowany w rejestrze VAT i jak ustawa o VAT definiuje moment powstania obowiązku podatkowego czyli mówiąc wprost w deklaracji za jaki okres musimy rozliczyć VAT należny z danej operacji sprzedaży.

79 zł / 30 dni
Kup ten temat