Kurs podstaw rachunkowości

Skorzystaj z praktycznego kursu, który krok po kroku wprowadzi Cię w tajniki świata rachunkowości i skrupulatnie przygotuje Cię do zawodu księgowego w oparciu o tzw. pełną księgowość.

 • Wymagania: brak wymagań
 • Około 90 godzin nauki
 • 30 godzin wykładów online
 • 20 tematów
 • Certyfikat ukończenia kursu
 • Przygotowanie do zawodu: Księgowy
 • Kod zawodu: 331301
 • Lokalizacja: online
od 697 zł / pół roku
za przedłużenie tego kursu na ten sam okres zapłacisz jedynie 199 zł

Wykłady wprowadzające w tematykę rachunkowości, stanowiące niezbędną bazę do dalszej nauki. Omawiają pojęcie, przedmiot oraz podmiot rachunkowości, a także regulacje prawne rachunkowości w Polsce jak również okresy sprawozdawcze oraz zasady i metody rachunkowości.

Wykłady stanowią kontynuację tematu „Ewidencja księgowa - wprowadzenie” poszerzając go o wiedzę dotyczącą zakładowego planu kont (ZPK) oraz bilansu. Skupiają się na operacjach bilansowych. Bazując na licznych przykładach pomagają zrozumieć, które operacje zaliczamy do bilansowych, jak dokonać zapisu księgowego oraz jak powiązać konta z ZPK z pozycjami bilansu.

59 zł / 30 dni
Kup ten temat

Wykłady omawiają tematykę organizacji rachunkowości w jednostce skupiając się na pojęciach polityki rachunkowości oraz zakładowego planu kont (ZPK). Opierają się na praktycznych przykładach prezentując wzór polityki rachunkowości oraz ZPK. Prezentują zapis księgowy operacji przy użyciu ZPK.

59 zł / 30 dni
Kup ten temat

Wykłady stanowią cz. 2 tematu "Dowody księgowe". W przejrzysty sposób i na wielu praktycznych przykładach przedstawiają sposób wypełnienia oraz zapis księgowy polecenia księgowania, dowodów sprzedaży/zakupu, magazynowych, kasowych (KW, KP, raport kasowy), wyciągu bankowego.

59 zł / 30 dni
Kup ten temat

Wykłady stanowią kontynuację tematu „Ewidencja księgowa - wprowadzenie” poszerzając go o wiedzę dotyczącą zakładowego planu kont (ZPK) oraz podstawowych pojęć z zakresu rachunku zysków strat. Skupiają się na operacjach wynikowych. Bazując na licznych przykładach pomagają zrozumieć, które operacje zaliczamy do wynikowych, jak dokonać zapisu księgowego takich operacji oraz jak powiązać konta wynikowe z ZPK oraz z pozycjami bilansu.

59 zł / 30 dni
Kup ten temat

Wykłady stanowią cz. 2 serii wykładów dotyczących rachunku zysków i strat (RZiS). Prezentują klasyfikację przychodów oraz kosztów wraz z dogłębnym omówieniem operacji zaliczanych do poszczególnych kategorii.

59 zł / 30 dni
Kup ten temat

Wykłady wprowadzają w tematykę rachunku kosztów skupiając się wokół metod ewidencji kosztów w układach rodzajowym, podmiotowym oraz przedmiotowym. Omawiają zapis księgowy operacji kosztowych przy pomocy metod uproszczonych oraz metody pełnej ewidencji kosztów ilustrując wyjaśnienia przykładami.

119 zł / 30 dni
Kup ten temat

Wykłady prezentują warianty rachunku zysków (RZiS) zgodnie z wymogami UoR w zależności od metody ewidencji kosztów jaką wybierze dana jednostka. Omawiają na praktycznym przykładzie ewidencję kosztów oraz przygotowanie RZiS w wariancie porównawczym oraz kalkulacyjnym dla jednostki produkcyjnej.

119 zł / 30 dni
Kup ten temat

Wykłady prezentują przygotowanie rachunku zysków i strat w wariantach:porównawczym oraz kalkulacyjnym a także metody ewidencji kosztów dla jednostek prowadzących działalność handlową lub usługową. Przedstawiają jak kalkulacja wyniku finansowego oraz ewidencja kosztów różni się dla tych dwóch typów działalności w stosunku do omawianej w poprzednim temacie jednostki produkcyjnej.

119 zł / 30 dni
Kup ten temat

Wykłady stanowią kontynuację tematu „Klasyfikacja przychodów oraz kosztów”. Bazując na licznych przykładach pomagają zrozumieć jak zaksięgować operacje związane z pośrednią działalnością jednostki takie jak: zbycie ŚT, dotacja, kaucje, wadia przepadłe, odpisanie zobowiązań, należności itp.

59 zł / 30 dni
Kup ten temat

Wykłady stanowią kontynuację tematu „Klasyfikacja przychodów oraz kosztów” poszerzając go o wiedzę dotyczącą zapisu księgowego przychodów i kosztów finansowych. Bazując na licznych przykładach pomagają zrozumieć jak zaksięgować poszczególne operacje związane z operacjami finansowymi jednostki takie jak: odsetki od lokat, obligacji, pożyczek, kredytów, zbycie inwestycji, różnice kursowe, odpisanie należności i zobowiązań dotyczących odsetek karnych.

59 zł / 30 dni
Kup ten temat

Wykłady stanowią kontynuację tematu „Klasyfikacja przychodów oraz kosztów” poszerzając go o wiedzę dotyczącą zapisu księgowego przychodów i kosztów zdarzeń losowych. Bazując na licznych przykładach pomagają zrozumieć jak zaksięgować poszczególne operacje takie jak: likwidacja środka trwałego, niedobory w materiałach, koszty usuwania skutków zdarzeń losowych, otrzymane odszkodowania, przychody z likwidacji i sprzedaży.

59 zł / 30 dni
Kup ten temat

Wykłady wprowadzają w temat rozrachunków z tytułu podatku VAT. Wyjaśnia pojęcia związane z podatkiem VAT takie jak: VAT należny oraz VAT naliczony. Przedstawia kalkulację wysokości podatku VAT oraz zasady rozliczenia podatku VAT na koniec okresu rozliczeniowego (zobowiązanie lub należność z tytułu VAT). W ramach tematu omówiono również uproszczoną ewidencję księgową podatku VAT należnego oraz naliczonego, stanowiącą bazę do zrozumienia ewidencji rozrachunków z tytułu VAT w praktyce.

29 zł / 30 dni
Kup ten temat

Kurs rachunkowości średniozaawansowanej

Jeśli chcesz poszerzyć swoją wiedzę o bardziej zaawansowane tematy, w tym zagadnienia podatkowe - to kurs dla Ciebie. Po jego ukończeniu będziesz przygotowany do podjęcia pracy na stanowisku samodzielnego księgowego.

 • Wymagania: znajomość podstaw rachunkowości
 • Około 105 godzin nauki
 • 35 godzin wykładów online
 • 22 tematy
 • Certyfikat ukończenia kursu
 • Przygotowanie do zawodu: samodzielny księgowy
 • Kod zawodu: 241103
 • Lokalizacja: online
od 798 zł / pół roku
za przedłużenie tego kursu na ten sam okres zapłacisz jedynie 199 zł

Wykłady wprowadzają w tematykę rozliczeń międzyokresowych kosztów (RMK). Omawiają czym są RMK z podziałem na rozliczenia międzyokresowe bierne (RMB) oraz rozliczenia międzyokresowe czynne (RMC). Prezentują RMK w ujęciu ustawowym (UoR), podatkowym oraz polityki rachunkowości jednostki. Przedstawiają zapis księgowy operacji RMK, rozpoczynając od rozliczeń międzyokresowych czynnych (RMC).

119 zł / 30 dni
Kup ten temat

Wykłady stanowią kontynuację tematu dotyczącego rozliczeń międzyokresowych kosztów (RMK). Omawiają zapis księgowy operacji związanych z rozliczeniami międzyokresowymi biernymi (RMB) oraz podsumowują zdobytą w cz. I oraz w cz. II wykładów wiedzę dotyczącą RMK poprzez prezentację praktycznego całościowego przykładu opierającego się na operacjach dokonanych przez jednostkę produkcyjną.

119 zł / 30 dni
Kup ten temat

Wykłady omawiają metody wyceny wyrobów gotowych oraz produkcji w toku przedstawiając w cz. 1 metodę opartą o koszt wytworzenia (KW). Prezentują jakie koszty zgodnie z UoR stanowią KW a jakie koszty danego okresu (wraz z wyjątkami). Na podstawie licznych przykładów omawiają ewidencję przychodów i rozchodów produktów w oparciu o KW oraz jedną z 3 zasad: FIFO, LIFO, AVCO.

119 zł / 30 dni
Kup ten temat

Wykłady omawiają tematykę wyceny wyrobów gotowych oraz produkcji w toku w oparciu o ceny ewidencyjne oraz cenę sprzedaży netto. Prezentują czym są odchylenia od cen ewidencyjnych, jak je rozliczać oraz kiedy i jak dokonać odpisu aktualizującego wartość wyrobów gotowych. Dodatkowo poruszają kwestię wyceny produktów przy pomocy ceny sprzedaży netto.

119 zł / 30 dni
Kup ten temat

Wykłady stanowią cz.1 tematu dotyczącego wyceny i ewidencji materiałów. Przedstawiają metody wyceny materiałów skupiając się w tej części na ewidencji przy pomocy zmiennych cen ewidencyjnych tj. ceny nabycia oraz ceny zakupu. Prezentują na praktycznych przykładach m.in zapis księgowy przychodu materiałów z wykorzystaniem konta rozliczenie zakupu oraz ewidencję rozchodu materiałów w tym wraz z rozliczeniem kosztów zakupu.

99 zł / 30 dni
Kup ten temat

Wykłady stanowią ostatnią część tematu dotyczącego wyceny i ewidencji materiałów. Omawiają na praktycznych przykładach ewidencję uproszczoną materiałów oraz wycenę i ewidencję materiałów w oparciu o stałe ceny ewidencyjne. Przestawiają zapis księgowy odchyleń od cen ewidencyjnych materiałów oraz ich sposób rozliczania zgodnie z wymogami ustawowymi. Na koniec tej serii przedstawiona zostaje wycena bilansowa materiałów wraz z omówieniem zapisu księgowego odpisów aktualizujących wartość zapasów materiałów.

99 zł / 30 dni
Kup ten temat

Środki trwałe i amortyzacja cz. 1 - demo Wykłady wprowadzają w temat ewidencji i wyceny środków trwałych (ŚT). Omawiają jakie warunki muszą spełnić elementy majątku by mogły zostać zaliczone do ŚT, jak je klasyfikować nadając odpowiedni symbol KŚT, jak wycenić ŚT, który został zakupiony/wytworzony bądź otrzymany nieodpłatnie. Wyjaśniają również czym jest amortyzacja oraz umorzenie. Opierając się na licznych przykładach przedstawiają zapis księgowy nabycia oraz amortyzowania ŚT.

99 zł / 30 dni
Kup ten temat

Wykłady stanowią kontynuację tematu dotyczącego ewidencji i wyceny środków trwałych (ŚT). Omawiają na praktycznych przykładach zapis księgowy rozchodu środków trwałych (sprzedaż, likwidacja, nieodpłatne przekazanie). Wyjaśniają również kiedy mamy do czynienia z ulepszeniem i czym różni się ono od remontu, jak dokonać odpisu aktualizującego wartość ŚT oraz przeszacować ŚT zgodnie z przepisami.

99 zł / 30 dni
Kup ten temat

Wykłady wprowadzają w temat ewidencji i wyceny środków pieniężnych. Omawiają jakie aktywa zgodnie z przepisami zaliczamy do środków pieniężnych oraz jak je ewidencjonujemy w ZPK i ujmujemy w bilansie. Wykłady w tej części skupiają się na zapisie księgowym operacji gotówkowych(konto "Kasa" oraz bezgotówkowych ("Rachunki bankowe" i "Środki pieniężne"). Wyjaśniają kiedy pojawiają się środki pieniężne w drodze oraz co zrobić w sytuacji gdy wyciąg bankowy zawiera błąd.

99 zł / 30 dni
Kup ten temat

Wykłady stanowią kontynuację tematu dotyczącego ewidencji i wyceny środków pieniężnych. W tej części skupiają się na omówieniu czeków oraz weksli wraz z prezentacją ich ewidencji w księgach rachunkowych w zależności od tego czy zostały otrzymane czy wystawione (tj. czy są obce czy własne). Na koniec tematu zaprezentowana zostaje wycena środków pieniężnych w walucie obcej w trzech przypadkach: na dzień dokonania operacji, dzień bilansowy oraz po dniu bilansowym.

99 zł / 30 dni
Kup ten temat

Wykłady omawiają kryteria poprawnego rozpoznania momentu osiągnięcia przychodu ze sprzedaży towarów, produktów, materiałów oraz usług zgodnie z ustawą o rachunkowości oraz z przepisami podatkowymi (podatek dochodowy). Wykłady prezentują również pojęcie rozliczeń międzyokresowych przychodów tj. przychodów przyszłych okresów. Na licznych przykładach przedstawiają zapis księgowy operacji przychodowych w ujęciu księgowym oraz podatkowym a także w sytuacji kiedy mamy do czynienia z przychodami przyszłych okresów.

99 zł / 30 dni
Kup ten temat

Wykłady omawiają zasady kalkulacji wynagrodzenia z tytułu umowy o pracę, umowy zlecenie oraz umowy o dzieło. Przedstawiają również w jakich sytuacjach i w jaki sposób wyliczyć dodatkowe obciążenia pracodawcy z tytułu ww. umów. W ramach wykładów poruszone zostają m.in. zasady kalkulacji składek ZUS na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne a także zaliczki na podatek dochodowy.

119 zł / 30 dni
Kup ten temat

Wykłady omawiają zasady ewidencji wynagrodzeń zgodnie z prawem bilansowym oraz prawem podatkowym (updof i updop). Wyjaśniają co oznaczają koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodu (NKUP) i kiedy się pojawiają w przypadku wynagrodzeń, składek ZUS na ubezpieczenie społeczne i fundusze poza ubezpieczeniowe finansowanych przez pracodawcę i pracownika oraz w przypadku świadczeń niepieniężnych. Na koniec przedstawiają najczęstsze błędy popełniane przy prezentacji rozrachunków z pracownikami, ZUS oraz US w bilansie.

119 zł / 30 dni
Kup ten temat

Wykłady wprowadzają w temat rozrachunków z tytułu podatku VAT. Wyjaśnia pojęcia związane z podatkiem VAT takie jak: VAT należny oraz VAT naliczony. Przedstawia kalkulację wysokości podatku VAT oraz zasady rozliczenia podatku VAT na koniec okresu rozliczeniowego (zobowiązanie lub należność z tytułu VAT). W ramach tematu omówiono również uproszczoną ewidencję księgową podatku VAT należnego oraz naliczonego, stanowiącą bazę do zrozumienia ewidencji rozrachunków z tytułu VAT w praktyce.

29 zł / 30 dni
Kup ten temat

Wykłady omawiają zasady ewidencji podatku VAT w praktyce. Prezentują dodatkowe konta, które są niezbędne w celu ewidencji i rozliczenia podatku VAT. W ramach wykładu omówione zostały zasady rozpoznania momentu: powstania obowiązku rozliczenia podatku VAT należnego oraz nabycia prawa do odliczenia VAT naliczonego. Przedstawione również zostały sytuacje, w których powstaje podatek VAT naliczony lub podatek VAT należny do rozliczenia w bieżącym okresie oraz podatek VAT do rozliczenia w następnym okresie. Na koniec zaprezentowana została problematyka ewidencji różnic wynikających zaokrągleń podatku VAT na koniec okresu rozliczeniowego.

119 zł / 30 dni
Kup ten temat

Wykłady wprowadzają w temat rozrachunków z kontrahentami i stanowią część pierwszą serii. Omówiono tutaj ewidencję podstawowych operacji związanych z rozrachunkami z odbiorcami zgodnie z prawem bilansowym oraz z przepisami o podatku dochodowym (updof oraz updop) i VAT. Na koniec przedstawiono zasady wyceny rozrachunków w walutach obcych, ewidencji różnic kursowych zrealizowanych oraz niezrealizowanych a także metod rozliczania różnic kursowych dla celów podatkowych (metoda podatkowa i bilansowa).

99 zł / 30 dni
Kup ten temat

Wykłady stanowią część drugą serii dotyczącej rozrachunków z kontrahentami. Przedstawiono tutaj zasady dokonania odpisów aktualizujących wartość należności oraz odpisów samych należności. Omówiono pojęcia odpisu aktualizującego szczególnego, odpisu aktualizującego ogólnego, współczynnika aktualizacji, struktury wiekowej należności. Zaprezentowano ewidencję odpisów aktualizujących wartość należności oraz odpisów samych należności zgodnie z prawem bilansowym równocześnie wyjaśniając kiedy takie odpisy mogą stanowić koszty uzyskania przychodu (KUP) a kiedy nie oraz w jakich sytuacjach możemy w związku z danym odpisem dokonać korekty VAT należnego.

99 zł / 30 dni
Kup ten temat

Wykłady stanowią ostatnią część serii dotyczącej rozrachunków z kontrahentami. W tej części omówiono zasady ewidencji podstawowych operacji dotyczących rozrachunków z dostawcami zgodnie z prawem bilansowym, przepisami o podatku dochodowym (updof oraz updop) oraz o podatku VAT. Wyjaśniono tutaj m.in ewidencję odpisów zobowiązań, korektę VAT naliczonego w związku z brakiem spłaty zobowiązania a także wycenę i ewidencję zobowiązań w walutach obcych. Na koniec wyjaśniono na czym polega kompensata zobowiązań i należności oraz w jakich sytuacjach ma miejsce.

99 zł / 30 dni
Kup ten temat

Wykłady stanowią część drugą tematu dotyczącego rezerw i zobowiązań warunkowych. W tej części skupiono się na omówieniu rezerw od strony praktycznej bazując na licznych przykładach (rezerwa na naprawy gwarancyjne, kary umowne, koszty postępowania sądowego). Wyjaśniono tu pojęcie podatku odroczonego i zasad tworzenia i ewidencji rezerwy na podatek odroczony a także zasady tworzenia i zapisu księgowego zobowiązań warunkowych podkreślając różnice pomiędzy zobowiązaniem warunkowym a rezerwą.

99 zł / 30 dni
Kup ten temat

Wykłady prezentują przykład całościowy stanowiący podsumowanie wiedzy zdobytej w ramach kursu rachunkowości średniozaawansowanej. W kolejnych częściach omawiają jak na podstawie informacji zawartych w przykładzie otworzyć konta na początek okresu sprawozdawczego, dokonać odpowiednich księgowań w trakcie okresu sprawozdawczego oraz przygotować sprawozdania finansowe (bilans oraz RZiS) na koniec okresu sprawozdawczego tj. dokonać tzw. poprawnego zamknięcia miesiąca.

139 zł / 30 dni
Kup ten temat

Podatek VAT w obrocie krajowym 2023

Zagadnienia związane z podatkiem VAT wcale nie muszą być takie trudne. Skorzystaj z kursu online, który zapewni Ci wiedzę podatkową w przystępnej, zrozumiałej i popartej realnymi przykładami formie!

 • Wymagania: brak wymagań
 • Około 63 godziny nauki
 • 21 godzin wykładów online
 • 15 tematów
 • Certyfikat ukończenia kursu
 • Przygotowanie do zawodu: samodzielny księgowy
 • Kod zawodu: 241103
 • Lokalizacja: online
948 zł / pół roku
za przedłużenie tego kursu na ten sam okres zapłacisz jedynie 249 zł

Wykłady stanowią wprowadzenie do kursu dotyczącego podatku VAT. Omawiają podstawowe pojęcia związane z podatkiem VAT, w tym kiedy powstaje VAT należny, a kiedy naliczony, jak kalkuluje się podatek VAT oraz kto jest ostatecznym podatnikiem finansującym ten podatek.

Wykłady wyjaśniają kto jest podatnikiem podatku VAT zgodnie z przepisami o podatku VAT oraz jakie czynności podlegają opodatkowaniu tym podatkiem. Omawiają kiedy działalność jednostki staje się działalnością gospodarczą wg ustawy o podatku VAT oraz w jakich okolicznościach nie przedsiębiorcy tj. np. osoby fizyczne mogą być podlegać opodatkowaniu tym podatkiem. Na końcu wykładu omówione zostają obowiązki podatnika VAT - rejestry, deklaracje oraz JPK_VAT.

119 zł / 30 dni
Kup ten temat

Wykłady omawiają zasady korzystania ze zwolnienia podmiotowego tj. ogólnego z podatku VAT, które uzależnione jest od wysokości obrotu. Przedstawiają podstawowe prawa oraz obowiązki podatnika zwolnionego, w tym kiedy istnieje konieczność prowadzenia ewidencji oraz wypełniania deklaracji VAT.

99 zł / 30 dni
Kup ten temat

Wykłady omawiają zasady korzystania ze zwolnienia przedmiotowego z podatku VAT. Wyjaśniają jakie prawa oraz obowiązki wiążą się przy korzystaniu z tego zwolnienia oraz typy działalności, które są zwolnione. Na koniec przedstawiono warunki korzystania ze zwolnienia przy dostawie budynków, budowli lub ich części.

99 zł / 30 dni
Kup ten temat

Wykłady wyjaśniają jak należy rozumieć zgodnie z przepisami o podatku VAT odpłatną dostawę towarów oraz odpłatne świadczenie usług. Omawiają w jakich przypadkach darowizny, czy przekazanie towarów lub używanie towarów bezpłatnie może zostać opodatkowane podatkiem VAT. Przedstawiają w jakich przypadkach mamy do czynienia z prezentami o małej wartości lub próbkami oraz kiedy bezpłatne świadczenie usług również jest opodatkowane VAT.

99 zł / 30 dni
Kup ten temat

Wykłady omawiają jak poprawnie zgodnie z przepisami dotyczącymi podatku VAT rozpoznać obowiązek podatkowy dotyczący VAT należnego z czynności opodatkowanej. Wyjaśniono tutaj zasady ustalania momentu powstania obowiązku podatkowego w przypadku dostawy towarów, świadczenia usług w sposób ciągły, usług długoterminowych, rozliczanych w okresach rozliczeniowych lub etapami. Na koniec przedstawiono przypadki szczególne gdy obowiązek podatkowy powstaje z chwilą zapłaty bądź wystawienia faktury.

119 zł / 30 dni
Kup ten temat

Wykłady przedstawiają w jaki sposób poprawnie ustalić podstawę opodatkowania podatkiem VAT. Wyjaśniają jakie koszty można wliczyć do podstawy opodatkowania,a o jakie należy podstawę pomniejszyć i co zrobić w przypadku kiedy mamy do czynienia ze sprzedażą w opakowaniach zwrotnych. Na koniec omawiają zasady przeliczenia podstawy opodatkowania wyrażonej w walucie obcej na złotówki.

99 zł / 30 dni
Kup ten temat

Wykłady prezentują podstawowe dokumenty potwierdzające dokonanie czynności opodatkowanych podatkiem VAT. Skupiają się przede wszystkim na fakturze (dawniej nazywanej fakturą VAT) wyjaśniając kto i w jakich terminach ma obowiązek wystawić fakturę. Przedstawiają podstawowe elementy faktury oraz zasady jej wystawiania z wyszczególnienie różnic w przypadku faktury uproszczonej, faktury korygującej, faktury zaliczkowej oraz noty korygującej.

119 zł / 30 dni
Kup ten temat

Wykłady prezentują w jakich okolicznościach powstaje obowiązek ewidencji sprzedaży na kasie rejestrującej zgodnie z ustawą o podatku VAT. Omawiają również potencjalnie zwolnienia z z tego obowiązku tj. zwolnienie podmiotowe, przedmiotowe oraz podmiotowo - przedmiotowe. Wyjaśniają także w przypadku jakich typów działalności zwolnienia nie mogą być zastosowane oraz prezentują główne zasady ewidencji sprzedaży na kasie fiskalnej ON-LINE oraz OFF-LINE zgodnie z ustawą i nowym rozporządzeniem w sprawie kas rejestrujących.

119 zł / 30 dni
Kup ten temat

Wykład wprowadza w temat rozliczania podatku VAT. Omawia warunki, jakie muszą zostać spełnione aby podatnik miał prawo do obniżenia podatku VAT należnego o podatek VAT naliczony czyli tzw. prawo do odliczenia VAT. Wyjaśnia termin takiego odliczenia, jak również ograniczenie prawa do odliczenia VAT. Na koniec prezentuje zasady korekty podatku VAT naliczonego w związku z otrzymaniem faktury korygującej oraz tzw. ulgi na złe długi.

119 zł / 30 dni
Kup ten temat

Wykłady omawiają zasady kalkulacji wysokości podatku VAT naliczonego podlegającego odliczeniu dotyczącego wydatków na działalność mieszaną tj. opodatkowaną oraz zwolnioną przy zastosowaniu tzw. proporcji. Dodatkowo omawiają specyficzne regulacje dotyczące kalkulacji wysokości podatku VAT naliczonego podlegającego odliczeniu w przypadku zakupu/wytworzenia nieruchomości przeznaczonej do działalności gospodarczej oraz do celów prywatnych.

119 zł / 30 dni
Kup ten temat

Wykłady omawiają obowiązek korekty podatku VAT naliczonego, który podlegał odliczeniu w związku z wydatkami przeznaczonymi na działalność mieszaną tj. opodatkowaną oraz zwolnioną. Przedstawiają zasady kalkulacji korekty w przypadku zakupu towarów, środków trwałych i WNiP o wartości początkowej przekraczającej 15 000 zł oraz środków trwałych i WNiP o wartości początkowej nie przekraczającej 15 000 zł a także nieruchomości. Na koniec wyjaśniają zasady obliczenia wysokości korekty w przypadku zmiany przeznaczenia towarów, środków trwałych czy nieruchomości w tym także jak rozliczyć ich sprzedaż.

115 zł / 30 dni
Kup ten temat

Wykład prezentuje szczególne zasady odliczania podatku VAT naliczonego związanego z wydatkami na pojazd samochodowy. Omawia przypadki, w których przysługuje prawo do odliczenia podatku wysokości 50% oraz kiedy można skorzystać z odliczenia 100%. Wyjaśnia pojęcia pojazdu samochodowego jak również wykorzystania pojazdu wyłącznie na działalność opodatkowaną. Przedstawia kiedy należy prowadzić ewidencję przebiegu pojazdu oraz które pojazdy to pojazdy o konstrukcji specjalnej.

119 zł / 30 dni
Kup ten temat

Podatkowa książka przychodów i rozchodów 2023

Zasady prowadzenia podatkowej książki przychodów i rozchodów można przyswoić łatwiej niż Ci się wydaje. Pomoże Ci w tym praktyczny kurs online, który krok po kroku objaśni Ci wszystkie tajniki PKPiR.

 • Wymagania: brak wymagań
 • Około 63 godziny nauki
 • 21 godzin wykładów online
 • 17 tematów
 • Certyfikat ukończenia kursu
 • Przygotowanie do zawodu: Asystent ds. księgowości
 • Kod zawodu: 431101
 • Lokalizacja: online
od 697 zł / pół roku
za przedłużenie tego kursu na ten sam okres zapłacisz jedynie 199 zł

Wykłady omawiają podstawowe formy rozliczania podatku dochodowego przez jednoosobowe działalności gospodarcze, spółki cywilne osób fizycznych, spółki jawne osób fizycznych oraz spółki partnerskie. Wyjaśniają zasady rozliczania podatku dochodowego w oparciu o kartę podatkową, ryczałt (tzw. przychody ewidencjonowane), zasady ogólne oraz podatek liniowy. Podkreślają również sytuacje, w których ww. jednostki są zobowiązane prowadzić księgi rachunkowe.

 

119 zł / 30 dni
Kup ten temat

Wykłady prezentują KPiR, jaki jest jej wzór, z jakich kolumn się składa. Wyjaśniają kto ma obowiązek prowadzenia KPiR oraz w jakim momencie zgodnie z przepisami należy rozpocząć prowadzenie KPiR. Wykłady omawiają także konsekwencje prowadzenia KPiR w formie komputerowej oraz jak długo należy przechowywać KPiR. Na koniec przedstawiają kiedy nalezy w KpiR ujmować kwoty brutto a kiedy kwoty netto przychodów i kosztów.

99 zł / 30 dni
Kup ten temat

Wykłady wprowadzają w temat ewidencji przychodów w podatkowej książce przychodów i rozchodów i stanowią cz. 1 serii. Omawiają pojęcie przychodu z perspektywy przepisów o podatku dochodowym. Wyjaśniają jak określić kwotę przychodu, jakie mamy typy przychodów w KPiR oraz jak ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych definiuje datę uzyskania przychodu,  na podstawie której należy wpisać przychód do KPiR. Na koniec przypominają jak przychód powinien zostać zaewidencjonowany w rejestrze VAT i jak ustawa o VAT definiuje moment powstania obowiązku podatkowego czyli mówiąc wprost w deklaracji za jaki okres musimy rozliczyć VAT należny z danej operacji sprzedaży.

99 zł / 30 dni
Kup ten temat

Wykłady omawiają zasady ewidencji kosztów w KPiR. Wyjaśniają kiedy wydatek może zostać zaliczony do kosztów uzyskania przychodów (KUP)a także listę wyłączeń. Prezentują metody ewidencji kosztów: memoriałową oraz uproszczoną. Na przykładach przedstawiają zasady ewidencji w KPiR kosztów związanych z zakupem materiałów i towarów oraz kosztów ubocznych zakupu.

99 zł / 30 dni
Kup ten temat

Wykłady omawiają zasady ewidencji wynagrodzeń pracowników w KPiR z tytułu umowy o pracę, umowy o dzieło oraz umowy zlecenie. Wyjaśniają pojęcia świadczeń pieniężnych oraz niepieniężnych a także obowiązki jakie nakłada ustawodawca na pracodawcę przy zatrudnianiu pracowników.

119 zł / 30 dni
Kup ten temat

Wykłady omawiają zasady kalkulacji wynagrodzenia z tytułu umowy o pracę, umowy zlecenie oraz umowy o dzieło. Przedstawiają również w jakich sytuacjach i w jaki sposób wyliczyć dodatkowe obciążenia pracodawcy z tytułu ww. umów. W ramach wykładów poruszone zostają m.in. zasady kalkulacji składek ZUS na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne a także zaliczki na podatek dochodowy.

119 zł / 30 dni
Kup ten temat

Wykłady omawiają zasady ewidencji pozostałych wydatków w KPiR. W części I omawiają ewidencję m.in. czynszu za lokal, opłaty za media, podatku od nieruchomości, składek ZUS właściciela firmy.

119 zł / 30 dni
Kup ten temat

Kurs rachunkowości zarządczej od podstaw

Kurs rachunkowości zarządczej od podstaw, który nie tylko usprawni Ci proces decyzyjny, ale także doskonale przygotuje Cię do pracy na stanowisku specjalisty ds. rachunkowości zarządczej.

 • Wymagania: znajomość podstaw rachunkowości finansowej
 • Około 57 godzin nauki
 • 19 godzin wykładów online
 • 12 tematów
 • Certyfikat ukończenia kursu
 • Przygotowanie do zawodu: specjalista ds. rachunkowości zarządczej
 • Kod zawodu: 241106
 • Lokalizacja: online
od 798 zł / pół roku
za przedłużenie tego kursu na ten sam okres zapłacisz jedynie 199 zł

Wykłady omawiają zasady ewidencji oraz kalkulacji kosztów w ramach rachunku kosztów pełnych. Wyjaśniają różnice pomiędzy rachunkiem kosztów rzeczywistych oraz rachunkiem kosztów normalnych a także ich zastosowanie w rachunkowości zarządczej. Na koniec prezentują ewidencję odchylenia budżetowego.

99 zł / 30 dni
Kup ten temat

Wykłady omawiają metody kalkulacji jednostkowego kosztu wytworzenia w przypadku różnych typów działalności jednostki. W części 1 tematu wyjaśniają m. in metodę podziałową prostą, metodę ze współczynnikami, metodę średniej ważonej, metodę FIFO.

99 zł / 30 dni
Kup ten temat

Wykłady stanowią część 2 tematu dotyczącego metod kalkulacji jednostkowego kosztu wytworzenia (j.k.w). W tej części omówiona zostaje metoda doliczeniowa kalkulacji j.k.w. Wyjaśniono również metody przeniesienia kosztów działalności pomocniczej na wydziały produkcyjne tj. metodę bezpośrednią oraz metodę iteracyjną. Wykłady wyjaśniają także kalkulację j.k.w przy pomocy rachunku kosztów działań.

99 zł / 30 dni
Kup ten temat

Wykłady omawiają zasady klasyfikacji kosztów oraz kalkulacji jednostkowego kosztu produktu w oparciu o rachunek kosztów zmiennych. Wyjaśniają pojęcia: marży na pokrycie, kosztów zmiennych oraz kosztów stałych. Przedstawiają przyczyny, dla których ten rachunek kosztów nie może zostać wykorzystany do wyceny zapasów zgodnie z UoR oraz zastosowanie rachunku kosztów zmiennych w rachunkowości zarządczej.

99 zł / 30 dni
Kup ten temat

Temat omawia analizę koszty-rozmiar produkcji - zysk (KRPZ) inaczej zwaną CPV lub analizą progu rentowności dla jednostki przy wykorzystaniu rachunku kosztów zmiennych. Wyjaśnia jak wykalkulować próg rentowności, marżę bezpieczeństwa, poziom sprzedaży, przy którym osiągniemy oczekiwany zysk. Na koniec porusza również kwestię wielopoziomowego rachunku kosztów zmiennych.

99 zł / 30 dni
Kup ten temat

Wykłady wyjaśniają czym są standardy, w jakim celu się je tworzy oraz jak działa rachunek kosztów standardowych. W ramach tematu prezentowane są metody ustalania standardów dla poszczególnych pozycji kosztów oraz zasady analizy odchyleń wartości rzeczywistych kosztów do wartości standardowych.

99 zł / 30 dni
Kup ten temat

Wykłady wyjaśniają pojęcia budżetu oraz budżetowania. Na praktycznym przykładzie prezentują proces budżetowania oraz podstawowe typy budżetów tj. budżet operacyjny, budżet finansowy. Wyjaśniają najbardziej typowe metody budżetowania tj. budżet konwencjonalny vs. budżet kroczący, budżet przyrostowy vs. budżet od zera, budżet odgórny a budżet partycypacyjny.

99 zł / 30 dni
Kup ten temat

Wykłady prezentują zasady kontroli budżetowej. Przedstawiają przykładowe zestawienia/raporty dotyczące wykonania budżetu wyjaśniając sposób kalkulacji odchyleń budżetowych tj. odchyleń dotyczących rozmiarów produkcji, rozmiarów sprzedaży oraz kosztów produkcji.

99 zł / 30 dni
Kup ten temat

Wykłady wyjaśniają cechy informacji istotnych (relewantnych) z punktu widzenia podejmowanej decyzji zarządczej. W tej części tematu położony został nacisk na rolę kontrolera w procesie decyzyjnym poprzez zapewnianie informacji istotnych. Liczne przykłady omówione w ramach tematu pomagają lepiej zrozumieć ideę kosztów i przychodów istotnych.

99 zł / 30 dni
Kup ten temat