2. Zapis operacji RMB, zespół 4 (układ rodzajowy) – przykład

Wykład prezentuje na praktycznym przykładzie w jaki sposób dokonuje się zapisu operacji dotyczących rozliczeń międzyokresowych biernych (RMB)  w przypadku gdy jednostka stosuje ewidencję uproszczoną kosztów w zespole 4 (tj. w układzie rodzajowym) oraz przygotowuje wariant porównawczy rachunku zysków i strat.  Przedstawia zapisy księgowe w poszczególnych okresach sprawozdawczych wraz z omówieniem ich wpływu na wynik finansowy.

Aby sprawdzić swoją wiedzę z tego tematu zaloguj się i

wykup dostęp

Pytania:

 • Nurtuje mnie dlaczego saldo debetowe konta wynik finansowy wynosi 14.000 zł zamiast 13.000 zł
  99e877ecee58c951851f97772b18d10c
  Mateusz Banasiak
 • Saldo debetowe konta wynik finansowy wynosi 1000 zł ( rozumiem, że odnosi się Pan do drugiego z omawianych przypadków) - nie widzą tutaj salda 14 000 zł:) Podejrzewam, że miał Pan na myśli obroty debetowe, które wynoszą 14 000 zł i są sumą: 13 000 zł - kwoty z faktury, która jest przeksięgowywana na WF z konta kosztowego 402 , oraz 1000 zł z konta 490 Rozliczenie kosztów rodzajowych - jest to ta część kosztu która została niedoszacowana w poprzednich miesiącach kiedy koszt był rozpoznawany. Te dwie kwoty razem stanowią właśnie obroty debetowe - 14 000 zł. Dlaczego 14 000 zł a nie 13 000 zł z faktury? Bo koszt w księgach w poprzednich miesiącach związany z remontem był oszacowany na niższym poziomie (założono 3 x 4 000 zł tj. 12 000 zł a koszt z faktury wynosił 13 000 zł) stąd dodatkowa brakująca kwota 1 000 zł - która razem z kwotą z faktury daje wartość 14 000 zł. Mam nadzieję, że dobrze zrozumiałam Pana pytanie - jeżeli nie proszę o doprecyzowanie.
  Fa8cfc8c9b72ca42c8952ba20f513374
  Magdalena Hosiawa (Wykładowca)
 • Jakim dokumentem robimy te korekty? Cz jest to polecenie ksiegowania?
  0602ead81c8d7dc92996f87e7bdbcfab
  Mariola Romanek
 • Tak, rozksięgowanie RMK dokonujemy przy pomocy polecenia księgowania.
  Fa8cfc8c9b72ca42c8952ba20f513374
  Magdalena Hosiawa (Wykładowca)
 • Pewnie taki sposób księgowania RMB kosztów jest zgody z ustawą, ale … Skoro 1 maja podpisujemy umowę na roboty remontowe na 12 tys, zł. okres trwania 3 miesiące, to zgodnie z zasadą ostrożnej wyceny (wykazanie kosztów i zobowiązań (w tym rezerw na spodziewane zobowiązania - tu 12.000) w możliwie najwyżej wysokości , czytając sprawozdanie finansowe za maj, miałbym wrażenie że firma ma zobowiązanie z tytułu usług 4.000 zł. Tymczasem firma wie, że umowa przewiduje jeszcze zobowiązanie 12.000-4.000 =8.000 zł. Ja tego nie widziałbym czytając sprawozdanie finansowe. Jak z tego "wybrnąć" ?
  550a1618ba34cea33849bb0eaa747a7c
  Dariusz Rutkowski
 • Zgadza się, ale proszę mieć na uwadze, że zobowiązanie w kwocie 12 000 zł powstanie tylko jeśli kontrahent wykona prace remontowe. Zakładając, że prace są wykonywane w tym samym tempie przez cały okres 3 miesięcy na maj zobowiązanie dotyczy 1/3 wartości z umowy - bo ta część prac została do tej pory wykonana. Pozostała część dopiero ma zostać wykonana. Czyli zobowiązanie jeszcze nie powstało. A sama umowa nie jest dokumentem stanowiącym podstawę dokonania wpisów w księgach.
  Fa8cfc8c9b72ca42c8952ba20f513374
  Magdalena Hosiawa (Wykładowca)
 • Rozumiem że RMB są rezerwami na koszty przyszłych okresów. Nie rozumiem zatem asymetrii w księgowaniu rezerw - tj. RMB na np. naprawy gwarancyjne. Załóżmy że oszacowano na koniec roku rezerwę na naprawy gwarancyjne na 100 zł. Czyli 100 zł Ct na RMB i 100 zł. np. na Wn Koszty sprzedaży. Prezentacja w bilansie - Pozostałe rezerwy (a nie zobowiązania jak w przykładzie dot. remontu - pytanie 1 dlaczego ;-))). W czerwcu otrzymujemy fakturę na koszty gwarancyjne 50 zł - wykorzystujemy RMB na naprawy 50 zł Dt RMB, Ct - Rozliczenie kosztów. W grudniu otrzymujemy fakturę na kolejne 50 zł na naprawy - wykorzystujemy RMB - 50 zł Dt RMB, Ct Rozliczenia kosztów. Co ciekawe, utworzona rezerw na koszty napraw obciąża koszty całego roku na dzień księgowania, tj. bilansowy, podczas gdy przychody realizujemy w całym roky bilansowym. Zatem w przypadku RMB w moim rozumieniu zachowujemy zasade ostrożnej wyceny ale nie widze tu zasady współmierności koszt a koszt uzyskania przychodu, natomiast w przypadku remontu jest inaczej, - w okresach sprawozdawczych doskonale księgujemy proporcjonalnie koszt do okresu (zachowana zasada wspólmiernsci), ale jednak zachwiana zasada ostrożnej wyceny - ponadto w bilansie ujmujemy księgowane koszty jako zobowiązania a nie rezerwy (jak w przyadku RMB na naprawy gwarancyjne) . Oba koszty są kosztami szacowanymi dotyczącymi działalności podstawowej, a jednak inaczej ujmowane. Przepraszam, być może zagmatwałem pytanie, ale liczę na odpowiedź . Pozdr Draiusz
  550a1618ba34cea33849bb0eaa747a7c
  Dariusz Rutkowski
 • Panie Dariuszu, Trochę wyprzedza Pan kurs :) Rozumiem Pana problem w rozróżnieniu tych dwóch kwestii. Ale rezerwy a RMK to są jednak dwie różne rzeczy. Różnice wyjaśniam w ramach tematu "Rezerwy i zobowiązania warunkowe": https://kursy-rachunkowosci.pl/kursy/kurs-rachunkowosci-dla-sredniozaawansowanych/rezerwy-i-zobowiazania-warunkowe-wprowadzenie/0-rezerwy-i-zobowiazania-warunkowe-wprowadzenie-demo?autoplay=1. W skrócie podkreślę tylko, że: RMK - ich wartość zależy od tego czy usługa zostanie wykonana czyli od przyszłych zdarzeń - wtedy dopiero pojawia się koszt. W przypadku napraw gwarancyjnych - jesteśmy praktycznie pewni, że koszt się pojawi -zdarzenie na podstawie, którego pojawi się koszt miało już miejsc- była nim sprzedaż (jeśli mamy sprzedaż to pojawia się naprawa gwarancyjna). I stąd koszt rezerwy rozpoznajemy w całości - bo koszty są prawie pewne co do pojawienia się (skoro mamy sprzedaż mamy również naprawy gwarancyjne - historycznie wiemy, że się pojawiały i w jakiej mniej więcej wartości). Natomiast firma remontowa może nie ukończyć remontu - stąd wartość RMK zależna jest od przyszłych zdarzeń a koszt ujmowany w proporcji do postępu prac. Mam nadzieję, że choć trochę rozjaśniłam tą kwestię.
  Fa8cfc8c9b72ca42c8952ba20f513374
  Magdalena Hosiawa (Wykładowca)
 • Pan Magdo ;-) dziękuje za odpowiedź, trochę jaśniej, ale … właśnie kurs RMK i rezerwy (w tym na gwarancje) wprowadził niejasności w odmiennym ujmowaniu owych kosztów. Obydwie kategorie to koszty przyszłych okresów - lub potocznie - rezerw na koszy przyszłych okresów (aby odróżnić je od RMK czynnych). Co do kosztów remontów, nie mamy wątpliwości że są to koszty przyszłych okresów do poniesienia, ewidencjonowane na koncie RMKB, wykazywane w bilansie zobowiązania . Koszty gwarancyjne - tworzymymy na początku roku bilansowego w całości ! na podstawie danych historycznych - ale obejmujących kolejne 12 miesięcy roku bilansowego/sprawozdawczego gdy będziemy dokonywać sprzedaży (oczywiści np. na podstawie danych historycznych lub innych wskaźników, np. branżowych itp.) Czyli mamy ustalony koszt gwarancyjny dla 12 miesięcy na 1 stycznia danego roku, który dotyczy 12 miesięcy sprzedaży. I tu ewidencja kosztów (rezerw na koszty) na koncie również RMKB, a w bilansie "Pozostałe rezerwy". Może zadam pytanie inaczej, chociaż już mi bliżej do zrozumienia. Jeśli okresem sprawozdawczym jest 1 miesiąc, zgodnie z np. polityką rachunkowoąci - na naprawy gwarancyjne tworzymy rezerwę na koszty dotyczące 1 miesiąca ??? Wtedy mamy zachowaną zasadę współmierności (koszt rezerw na naprawy gwarancyjne za miesiąc współmierny do planowanych przychodów za miesiąc) 2. Pytanie nr 2. - dlaczego ujmujemy koszty przyszły remontu na "zobowiązaniach" a rezerw kosztów na gwarancje na "pozostałe rezerwy" - choć ewidencji w obu przypadkach dokonujemy na koncie RMKBierne a nie na koncie rezerwy - przecież mamy konto 830. Firma remontowa może nam nie ukończyć prac ale mamy doskonały szacunek tych prac usankcjonowany umową. Z góry dziękuję za cierpliwość …,
  550a1618ba34cea33849bb0eaa747a7c
  Dariusz Rutkowski
 • Panie Dariuszu, Koszty na naprawy gwarancyjne tworzymy w całości dla danego roku jeśli rok jest naszym okresem sprawozdawczym. Logika tworzenia rezerwy jest taka, że tworzy się ją jako % sprzedaży z danego okresu sprawozdawczego. Jeśli okresem sprawozdawczym jest miesiąc to dla sprzedaży z danego miesiąca tworzymy rezerwę w % a nie dla całego roku. Uwalniamy ją w momencie otrzymania kosztów np od kontrahenta, który dla nas przeprowadza naprawy gwarancyjne, lub gdy sami takie koszty poniesiemy. Jeśli chodzi o konto korespondujące - w przypadku remontu znamy kontrahenta, w przypadku rezerwy możemy ale nie musimy. Dodatkowo w przypadku rezerwy mamy potencjalne zobowiązanie, w przypadku remontu - faktyczne na podstawie postępu prac. W naprawach gwarancyjnych mamy pewną dozę niewiadomej - bo koszt napraw może osiągnąć wykalkulowaną wartość lub nie.
  Fa8cfc8c9b72ca42c8952ba20f513374
  Magdalena Hosiawa (Wykładowca)
 • Witam, dlaczego np. w pierwszym przypadku na powyższym filmie na koncie 490 po stronie Ma sa obroty 11000+1000, a na konto 860 przeksięgowuje się kwotę 0? Wiem skad bierze się wartość 11000+1000, nie rozumiem natomiast przeksięgowania.
  08988b4fd5976a605ed2d44b6ce3a7b4
  Emil Zelma
 • Bo obroty debetowe konta 490 wynoszą 0. Obroty kredytowe wynoszą 12 000 zł -a ponieważ przenosimy na WF obroty obu stron konta 490 stąd takie księgowanie. Jeżeli źle zrozumiałam pytania proszę o doprecyzowanie.
  Fa8cfc8c9b72ca42c8952ba20f513374
  Magdalena Hosiawa (Wykładowca)
Aby zadać pytanie lub skomentować wykład zaloguj się
dot