REGULAMIN SERWISU

Obowiązuje od 15.12.2022 - wersja PDF

Drogi Kliencie,

Produkty oferowane w Sklepie są sprzedawane przez Magdalenę Hosiawa prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą Magdalena Hosiawa MENTORIS, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Przedsiębiorczości i Technologii, pod adresem ul. Kamienna 21, 31-403 Kraków, NIP: 6422803730, REGON: 122917570, dalej jako Sprzedawca.

W poniższym dokumencie znajdują się 2 Regulaminy:

 1. Regulamin sklepu MENTORIS,
 2. Regulamin serwisu ,,Testy wiedzy – Księgowy na 5”, stanowiący Załącznik nr 4.

Możesz skontaktować się ze Sprzedawcą pisząc na adres e-mail: kontakt@mentoris.pl lub telefonicznie pod numerem: + 48 517 698 034. 


§1 PODSTAWOWE POJĘCIA

Wyjaśnienie podstawowych pojęć:

 1. Cena – wartość wyrażona w jednostkach pieniężnych, którą Klient zobowiązany jest zapłacić, a w przypadku treści/usługi cyfrowej – także cyfrowe odwzorowanie wartości;
 2. Dni robocze – dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni wolnych od pracy;
 3. Dowód zapłaty – faktura lub paragon wystawione zgodnie z Ustawą o podatku od towarów i usług lub w oparciu o inne przepisy obowiązującego prawa przesyłane Klientowi;
 4. Klient – podmiot, który planuje dokonać zakupu lub dokonuje zakupu produktu/-ów, tj. osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna, oraz jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną – która zawarła lub zamierza zawrzeć Umowę ze Sprzedawcą, zwana również Użytkownikiem;
 5. Konto Użytkownika/Konto – oznacza indywidualny dla każdego Klienta panel, uruchomiony na jego rzecz przez Sprzedawcę, po dokonaniu przez Klienta Rejestracji i zawarciu umowy świadczenia usługi Prowadzenie Konta Klienta;
 6. Użytkownik- osoba fizyczna posiadającą posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która osiągnęła wiek powyżej 16 roku życia, osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, która posiada Dostęp do Serwisu na podstawie Danych udostępnionych przez Klienta, z uwagi m.in. na łączący ich stosunek pracy, umowę zlecenia, umowę o współpracy, umowę o dzieło lub w oparciu o inne okoliczności faktyczne, jak np. udział w procesie rekrutacyjnym.
 7. Konsument – osoba fizyczna, dokonująca zakupu do celów, które nie są bezpośrednio związane z jej działalnością gospodarczą/zawodową;
 8. Kurs – odpłatna Usługa polegająca na udzieleniu Klientowi czasowego – zgodnie z informacjami wskazanymi w Serwisie – dostępu do wybranych materiałów, zestawu materiałów, modułów, kursów lub szkoleń oraz innych treści, zgodnie z opisem danego Kursu w Serwisie. Wszystkie Kursy prezentowane w Serwisie, udostępniane są przez Sprzedawcę elektroniczne – po zalogowaniu się do Konta Użytkownika lub mogą być przekazywane w formie wiadomości elektronicznej (e-mail), zgodnie z informacjami w Serwisie;
 9. Testy - oznaczają interaktywne narzędzia internetowe udostępniane przez Usługodawcę w formie pytań i odpowiedzi, które służą do oceny i sprawdzenia wiedzy oraz umiejętności z zakresu księgowości i tematów z nią związanych. Testy Wiedzy zawierają zbiór pytań lub zagadnień, z których każde ma przypisane jedno lub więcej prawidłowych odpowiedzi oraz mogą być dostępne w formie elektronicznej, zgodnie z warunkami 
i zasadami określonymi w Ofercie.
 10. Testy Wiedzy - Testy, o których mowa w pkt powyżej stanowiące samodzielny Produkt.
 11. Oferta – propozycja sprzedaży zawierająca istotne elementy Produktu (m.in. opis produktu, indywidualna propozycja Sprzedawcy).
 12. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu;
 13. Przedsiębiorca na prawach konsumenta – osoba fizyczna, zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że umowa ta nie posiada dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;
 14. Produkt – Produkt elektroniczny lub Usługa oferowana przez Sprzedawcę w Sklepie, przeznaczona do sprzedaży; Produkt ma charakter odpłatny, chyba że wskazano inaczej;
 15. Produkt elektroniczny – treść cyfrowa, którą Klient otrzymuje w ramach zakupu, a która przybiera postać pliku elektronicznego. Format pliku zależny jest od zawartości materiału (np. e-book, inne materiały w formie pdf, audio/video);
 16. Usługa cyfrowa – usługa pozwalającą Klientowi na: a) wytwarzanie, przetwarzanie, przechowywanie lub dostęp do danych w postaci cyfrowej, b) wspólne korzystanie z danych w postaci cyfrowej, które zostały przesłane lub wytworzone przez konsumenta lub innych użytkowników tej usługi, c) inne formy interakcji za pomocą takich danych;
 17. Rejestracja - jednorazowa czynność polegająca na założeniu Konta Użytkownika w Sklepie, na zasadach wskazanych w niniejszym Regulaminie;
 18. Regulamin – niniejszy Regulamin sprzedaży określający zasady korzystania ze Sklepu, składania zamówień oraz zasad realizacji zamówień przez Sprzedawcę;
 19. Sklep/strona internetowa/Serwis – strona, na której prowadzona jest sprzedaż produktów przez Sprzedawcę
 20. Trwały nośnik – materiał lub narzędzie do przechowywania informacji, które pozwalają na dostęp do tych informacji w przyszłości (przez czas niezbędny do realizacji celów, jakim te informacje służą) i umożliwiają odtworzenie przechowywanych informacji w niezmienionej postaci;
 21. Umowa – wzajemne uzgodnienia Sprzedawcy i Klienta określające wzajemne prawa oraz obowiązki;
 22. Usługa – usługa świadczona przez Sprzedawcę na rzecz Klienta i Użytkowników drogą elektroniczną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144, poz. 1204 ze zm.) objęte Ofertą, w tym w szczególności udział w kursach i szkoleniach dostępnych w Serwisie;
 23. Usługa subskrypcyjna - sprzedaż produktów lub usług w regularnych odstępach czasu, w zamian za cyklicznie dokonywane opłaty;
 24. Zamówienie- oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy wybranej przez Klienta Usługi płatnej – w tym w szczególności Kursu, Szkolenia, Testu Wiedzy, zgodnie z informacjami prezentowanymi w Serwisie,
 25. Usługodawca- Magdalena Hosiawa prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Magdalena Hosiawa MENTORIS, adres: ul. Kamienna 21, 31-403 Kraków, NIP: 6422803730, REGON: 122917570.

§2 ZASADY WSPÓŁPRACY I ZAWARCIA UMOWY

 1. Warunki realizacji umowy i zasady współpracy określają Regulamin oraz Oferta.
 2. Regulamin oraz Oferta nie wyłączają ani nie ograniczają wynikających z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa uprawnień Klienta będącego Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach konsumenta.
 3. W przypadku rozbieżności między treścią Regulaminu a Ofertą, wiążąca jest Oferta.
 4. Umowa zostaje zawarta z chwilą akceptacji przez Klienta Regulaminu, dokonania skutecznej płatności oraz potwierdzenia przez Sprzedawcę przyjęcia zamówienia do realizacji z zastrzeżeniem postanowień poniżej.
 5. W przypadku płatności cyklicznej lub płatności, która została rozłożona na raty – do skutecznej płatności niezbędnej do zawarcia umowy dochodzi z chwilą dokonania pierwszej płatności lub pierwszej części płatności.
 6. W sytuacji gdy termin płatności przypada po zawarciu Umowy, Umowa zostaje zawarta z chwilą akceptacji Regulaminu przez Klienta i przyjęcia zamówienia do realizacji przez Sprzedawcę. W przypadku braku płatności, Sprzedawca ma prawo wstrzymać się z realizacją Umowy.
 7. Pod pojęciem skutecznej płatności należy rozumieć uznanie płatności przez Pośrednika płatności lub zaksięgowanie przelewu na rachunku bankowym Sprzedawcy.
 8. Wszelkie treści i informacje przekazywane przez Sprzedawcę mają charakter generalny, ogólny, poglądowy, teoretyczny lub edukacyjny oraz są prezentowane w ramach subiektywnie dobranych przez Sprzedawcę kryteriów lub stanowią wyraz jego subiektywnej analizy. Zapoznawanie się oraz korzystanie z tych danych i informacji przez Klienta jest dobrowolne, a z uwagi na dynamiczny i zmienny charakter danych, nie może zastępować weryfikacji informacji oraz rzeczywistej, aktualnej i indywidualnej analizy każdego przypadku w praktyce.
 9. Prezentowane w Serwisie informacje i dane, jak również informacje przekazywane w ramach Produktów nie powinny być traktowane jako oferta, doradztwo prawne, finansowe, podatkowe czy inwestycyjne, jak również rekomendacje czy porada prawna w świetle rozumienia powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

§3 CENA

 1. Cena jest ceną brutto i obejmuje wszystkie podatki wymagane przepisami prawa, z zastrzeżeniem sytuacji gdy Sprzedawca wskazał jednoznacznie, że cena jest ceną netto i należy do niej doliczyć podatek VAT.
 2. Cena nie zawiera informacji odnośnie kosztów dostawy czy innych kosztów, które Klient zobowiązany będzie ponieść, a o których to kosztach będzie poinformowany przed złożeniem zamówienia.
 3. Ceną obniżoną jest cena obowiązująca na skutek obniżenia ceny Produktu.
 4. Ceną najniższą jest najniższa cena za Produkt, która obowiązywała w okresie 30 dni przed wprowadzeniem obniżki, a w przypadku produktu oferowanego do sprzedaży w okresie krótszym niż 30 dni – ceną najniższa jest ceną najniższą obowiązującą w okresie od dnia rozpoczęcia oferowania tego Produktu do dnia wprowadzenia obniżki.

§4 ZASADY SKŁADANIA ZAMÓWIEŃ

 1. Klient może korzystać ze Sklepu przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.
 2. Sprzedawca korzysta z usług Serwisu Przelewy24, Paypal lub Stripe do oferowania płatności on-line.
 3. Płatności można dokonać za pomocą przelewu tradycyjnego, przelewu elektronicznego, kartą płatniczą lub kredytową, płatnością BLIK oraz za pośrednictwem innych płatności oferowanych przez Serwis.
 4. Klient może dokonać płatności:
  1. w całości z góry,
  2. z odroczonym terminem płatności,
  3. w systemie ratalnym - na warunkach opisanych poniżej.
 5. W przypadku gdy istnieje możliwość dokonania płatności ratalnej, płatność ta następuje z wykorzystaniem systemu ratalnego oferowanego przez Banki. Stroną umowy, której przedmiotem jest rozłożenie płatności na raty jest Klient i Bank wybrany przez Klienta spośród podmiotów udostępniających tę opcję płatności w Serwisie Sprzedawcy.
 6. W przypadku gdy istnieje możliwość dokonania płatności z odroczonym terminem płatności, płatność ta następuje z wykorzystaniem systemu oferowanego przez Pośrednika płatności. Stroną umowy, której przedmiotem jest odroczona płatność jest Klient i Pośrednik płatności oferujący tę Usługę w Serwisie Sprzedawcy.
 7. W celu zakupu Produktów przez Sklep należy:
  1. wybrać Produkt/-y, które chce się kupić, spośród opcji dostępnych na stronie, poprzez kliknięcie przycisku „dodaj do koszyka” lub przycisku analogicznego;
  2. po wybraniu Produktów należy wskazać wymagane informacje (np. dane Klienta, sposób płatności, sposób dostawy);
  3. zapoznać się z informacją o łącznej cenie za wybrane Produkty, w tym za dostawę oraz o innych dodatkowych kosztach, wynikających ze złożonego zamówienia;
  4. zaakceptować Regulamin i zamówienie, a także dokonać płatności za zamówienie zgodnie z wybranym sposobem płatności. Po złożeniu zamówienia, Sprzedawca prześle potwierdzenie złożenia zamówienia.
 8. Po zawarciu Umowy, Sprzedawca przesyła Klientowi także jej warunki, o ile nie zostały przekazane przed zawarciem Umowy.
 9. Sprzedawca ma prawo anulować zamówienie w przypadku niedokonania płatności przez Klienta w terminie 3 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia lub w przypadku wypełnienia przez Klienta formularza zamówienia w sposób uniemożliwiający jego prawidłową realizację pomimo wezwania Klienta do uzupełnienia/poprawienia danych pod rygorem anulowania zamówienia.

§5 ZASADY REALIZACJI ZAMÓWIEŃ

Produkty elektroniczne

 1. Sprzedawca udziela Klientowi dostępu do treści i materiałów dostępnych w ramach Zamówionego Produktu poprzez aktywowanie Produktu w Koncie Użytkownika w Serwisie.
 2. Zamówiony Produkt będzie udostępniony Klientowi niezwłocznie po złożeniu zamówienia i dokonaniu płatności, nie później niż w ciągu 48 godzin od chwili dokonania skutecznej płatności lub w terminie wskazanym w Zamówieniu (chyba, że Sprzedawca przewidział inny termin udostępnienia Produktu).
 3. W przypadku Produktu uwzględniającego dostęp do grupy na Facebooku lub do innych platform, Klientowi zostanie przydzielony dostęp do ww. miejsc w terminie wskazanym w Ofercie lub zgodnie z ust. 2.
 4. W przypadku zakupu Produktu uwzględniającego możliwość dodawania zapytań Sprzedawcy, Klient może dodać zapytanie w ramach posiadanego Konta (na platformie) lub może przesłać jego treść Sprzedawcy, kontaktując się w jeden ze sposobów wskazanych w informacjach wstępnych do Regulaminu.
 5. Klient dodający lub przesyłający w sposób wskazanych powyżej wypowiedzi w Serwisie oświadcza, że posiada wszelkie prawa do tych treści (w szczególności autorskie prawa majątkowe, prawa pokrewne/ prawa własności przemysłowej). Klient ma obowiązek stosować się do obowiązków opisanych w rozdziale „Prawa autorskie i licencje”.
 6. Poprzez zamieszczenie lub przesłanie wypowiedzi Klient wyraża zgodę na nieodpłatne korzystanie z tej wypowiedzi oraz jej publikowanie przez Sprzedawcę na stronach Serwisu, a także dokonywanie opracowań utworów w rozumieniu Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.2021.1062 ze zm.).
 7. W przypadku gdy zgodnie z treścią Zamówienia istnieje możliwość uzyskania imiennego certyfikatu uczestnictwa lub innego potwierdzenia udziału lub ukończenia Kursu (dalej jako: ,,Certyfikat ”), do ww. Produktów mają zastosowanie postanowienia poniżej.
 8. Otrzymanie przez Klienta Certyfikatu może wymagać od Klienta podjęcia określonej aktywności, w tym w szczególności wykonania tematycznego testu, wyświetlenia określonych materiałów (ukończenia Kursu) lub innej czynności zgodnej z informacjami prezentowanymi w Ofercie. Sprzedawca przekazuje Klientowi Certyfikat w formie dokumentu PDF na podany przez Klienta adres e-mail.
 9. Klient może również, za dodatkową opłatą otrzymać Certyfikat w formie papierowej, przesyłanej pocztą na podany przez niego adres. W celu otrzymania Certyfikatu w formie papierowej, Klient składa Zamówienie na Certyfikat w formie papierowej, po zalogowaniu się do swojego Konta w Serwisie i kierując się wyświetlanymi komunikatami. Szczegółowe informacje dotyczące płatności za Certyfikat papierowy znajdują się w Serwisie.

  Usługi subskrypcyjne

 10. Zamówienie Usługi subskrypcyjnej oznacza, że Klient będzie otrzymywał dostęp do usługi po uiszczeniu opłaty.
 11. Po złożeniu zamówienia Usługi subskrypcyjnej, Klient otrzyma na skrzynkę mailową wiadomość o potwierdzeniu zamówienia i oczekiwaniu na płatność wraz z Regulaminem oraz prawem do odstąpienia od umowy.
 12. Usługa subskrypcyjna jest świadczona zgodnie z harmonogramem wskazanym w Ofercie, z tym zastrzeżeniem, że usługa subskrypcyjna „Prasówka” nie jest świadczona w dni wolne od pracy i święta.
 13. Warunkiem zawarcia umowy na Usługę subskrypcyjną jest wyrażenie przez Klienta zgody na automatyczne wielokrotne obciążanie karty kredytowej lub debetowej.
 14. Umowa na Usługę subskrypcyjną może zostać zawarta:
  1. na czas określony lub
  2. na czas nieokreślony.
 15. W przypadku umowy zawartej na czas określony, w przypadku gdy przed upływem okresu rozliczeniowego, Klient nie zrezygnuje z Usługi, umowa zostanie przedłużona na kolejny okres rozliczeniowy.
 16. Okres rozliczeniowy wynosi 30 dni (chyba że z Oferty wynika inaczej).
 17. W przypadku umowy zawartej na czas nieokreślony, Klient może rozwiązać umowę z zachowaniem okresu wypowiedzenia, o którym mowa poniżej.
 18. Klient może zrezygnować z Usługi (wypowiedzieć umowę) ze skutkiem na koniec miesiąca rozliczeniowego, w którym złożono wypowiedzenie.
 19. Rezygnacja z Usługi subskrypcyjnej może nastąpić poprzez zgłoszenie rezygnacji Sprzedawcy. Rezygnacja może zostać złożona przez zalogowanie się na Konto Użytkownika i złożenie rezygnacji z Usługi zgodnie z instrukcją wskazaną w Serwisie (w ramach panelu zarządzania subskrypcją).
 20. Rezygnacja z Usługi subskrypcyjnej może nastąpić również w przypadku braku opłacenia Usługi na kolejny okres rozliczeniowy, w tym m.in. braku udostępnienia środków na karcie kredytowej lub debetowej, co skutkować będzie wygaśnięciem konta (dotyczy umowy zawartej na czas nieokreślony).

  Testy Wiedzy

 21. Szczegółowe informacje dotyczące Usługi znajdują się w Ofercie Sprzedawcy oraz Załączniku nr 4 do Regulaminu Sklepu.

  Inne postanowienia

 22. Szczegółowe informacje dotyczące Usługi znajdują się w Ofercie.
 23. Klient otrzymuje dostęp do zakupionych treści na okres wskazany w treści Zamówienia.
 24. Termin realizacji Usługi jest liczony od dnia otrzymania od Klienta informacji niezbędnych do należytej realizacji Usługi, chyba że co innego wynika z Oferty.
 25. W przypadku gdy wynika to z Oferty, Sprzedawca wprowadza niezbędne aktualizacje wynikające ze zmian przepisów prawnych. Klient ma dostęp do aktualizacji produktu w okresie wskazanym w treści Zamówienia. Z uwagi na charakter zmian i konieczność dostosowania produktu do aktualnych przepisów prawnych, aktualizacja, o której mowa powyżej może wiązać się z koniecznością modyfikacji treści, usunięcia treści lub dodania nowych treści do produktu

§6 PRAWA I OBOWIĄZKI KLIENTÓW

 1. Klient jest zobowiązany do:
  1. korzystania z Serwisu w sposób zgodny z prawem, dobrymi obyczajami, a także postanowieniami Regulaminu, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich,
  2. wprowadzania w Serwisie, w tym w szczególności w ramach Konta oraz danych podanych w celu realizacji Usługi, danych zgodnych ze stanem faktycznym oraz informowania niezwłocznie o jakichkolwiek zmianach dotyczących przekazanych Sprzedawcy danych.
  3. niestosowania urządzeń, oprogramowania oraz metod mogących zakłócić działanie Serwisu,
  4. niedostarczania treści o charakterze bezprawnym.
 2. Klient może korzystać z materiałów, informacji oraz innych treści otrzymanych w ramach Zamówionego Kursu jedynie w ramach własnego użytku zgodnie z Regulaminem przez czas trwania Umowy o świadczenie Usług świadczonych w ramach danego Kursu. W szczególności zakazane jest publiczne rozpowszechnianie tych treści w całości lub w części lub ich opracowań, korzystanie z nich w celach komercyjnych, tłumaczenie, przystosowywanie lub dokonywanie jakichkolwiek innych zmian.
 3. Klient jest zobowiązany do posiadania wszelkich praw do treści zamieszczanych w Serwisie, w tym danych wpisywanych w Koncie lub w jakimkolwiek miejscu w Serwisie.
 4. Zakazane jest prezentowanie przez Klienta w ramach Konta, pytania/komentarza lub w jakimkolwiek innym miejscu w Serwisie, jakichkolwiek informacji, które zawierają treści zabronione przez prawo, naruszające zasady dobrych obyczajów, bądź stanowiących czyny nieuczciwej konkurencji. Treści dodawane lub przesyłane i prezentowane przez Klientów nie mogą w szczególności:
  1. naruszać godności ludzkiej; zawierać treści dyskryminujących ze względu na rasę, płeć lub narodowość;
  2. zawierać treści pornograficznych;
  3. ranić przekonań religijnych lub politycznych; zachęcać do naruszania lub łamania prawa;
  4. zawierać treści naruszających prawo, w tym w szczególności prawa autorskie lub inne prawa własności intelektualnej, czy też zachęcających do łamania praw autorskich, w tym również poprzez udostępnianie treści mogących służyć naruszeniu praw autorskich lub innych praw własności intelektualnej.
 5. Klient nie może prowadzić działań zmierzających do obciążania skrzynek odbiorczych innych Użytkowników czy Sprzedawcy, a w szczególności nie jest dopuszczalne wysyłanie wiadomości reklamowych.
 6. Klient wyraża zgodę na wykorzystanie przez Sprzedawcę swojego wizerunku umieszczonego przez niego na Koncie Użytkownika i rozpowszechnianie w sieci Internet, w celu świadczenia Usług przez Sprzedawcę i dostarczania funkcjonalności Serwisu.
 7. Klient powyższej zgody udziela nieodpłatnie.

§7 WARUNKI TECHNICZNE

 1. Klient może korzystać ze Sklepu zgodnie z Regulaminem i obowiązującymi przepisami.
 2. Sprzedawca oświadcza, iż publiczny charakter sieci Internet i korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiązać może się z zagrożeniem pozyskania i modyfikowania danych Klientów przez osoby nieuprawnione, dlatego Klienci powinni stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują wskazane wyżej zagrożenia.
 3. W celu skorzystania ze Sklepu lub złożenia zamówienia, konieczne jest posiadanie przez Klienta:
  1. aktualnej wersji przeglądarki internetowej wspieranej przez producenta z dostępem do Internetu (np. Opera, Mozilla Firefox, Google Chrome);
  2. aktywnego konta poczty elektronicznej.
 4. W celu skorzystania z Produktów (nie dotyczy Produktów fizycznych), konieczne jest posiadanie przez Klienta:
  1. aktualnej wersji przeglądarki internetowej wspieranej przez producenta z dostępem do Internetu (np. Opera, Mozilla Firefox, Google Chrome);
  2. aktywnego konta poczty elektronicznej;
  3. aktualnego narzędzia/programu obsługującego pliki elektroniczne w formacie wskazanym w Ofercie (np. w formacie *.zip, *.pdf, *.mobi, *.pub, *.doc, *.docx, *.xsl);
  4. konta na platformie społecznościowej Facebook lub komunikatora w przypadku, gdy z Oferty wynika, iż przedmiotem umowy jest m.in. dostęp do dedykowanej grupy na Facebooku lub konsultacji on-line za pośrednictwem komunikatora internetowego (np. Zoom/Skype).
 5. W przypadku gdy do skorzystania ze Sklepu lub Produktów konieczne będzie spełnienie dodatkowych wymagań technicznych, Klient zostanie o tym poinformowany przed skorzystaniem ze Sklepu lub przed złożeniem zamówienia na Produkt.

§8 PRAWA AUTORSKIE I LICENCJE

 1. Wszelkie materiały udostępniane przez Sprzedawcę, w tym teksty, zdjęcia, grafiki, multimedia oraz znaki towarowe są utworem w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, podlegającym ochronie prawnej.
 2. Prawami autorskimi do ww. materiałów dysponuje Sprzedawca bądź inny podmiot, od którego Sprzedawca uzyskał odpowiednią licencję. Materiały mogą być też wykorzystywane przez Sprzedawcę w oparciu o inną podstawę prawną.
 3. Wszelkie materiały udostępniane przez Sprzedawcę mogą być wykorzystywane wyłącznie przez Klienta na własny użytek, o ile nic innego nie wynika z Oferty. Nieuprawnione jest dalsze rozpowszechnianie, udostępnianie, zgrywanie i pobieranie w jakikolwiek sposób materiałów poza zakresem dozwolonego użytku.
 4. Sprzedawca udziela Klientowi niewyłącznej licencji, bez prawa do udzielania sublicencji oraz bez ograniczeń terytorialnych. Ograniczenia czasowe wynikają z Oferty lub z niniejszego Regulaminu. Wynagrodzenie z tytułu udzielenia licencji zostało uwzględnione w cenie.
 5. Klient ma prawo do korzystania z materiałów na następujących polach eksploatacji:
  1. w zakresie zapisu utworu oraz wydruku - zapis techniką cyfrową na Koncie Użytkownika lub w inny sposób dozwolony przez Sprzedawcę; wydruk może być dokonany na własne potrzeby korzystania z materiałów;
  2. modyfikacji utworu na własne potrzeby w zakresie wynikającym ze wskazówek, instrukcji/instrukcji wideo, komentarzy.
 6. W przypadku naruszenia zakazu, o którym mowa w niniejszym paragrafie, w tym naruszenia praw autorskich, Sprzedawca ma prawo domagać się od Klienta odszkodowania i zadośćuczynienia. Klient w ww. zakresie może ponosić odpowiedzialność cywilną lub karną.
 7. Sprzedawca ma prawo do dokonania okresowej aktualizacji Produktów, w tym w szczególności Produktów elektronicznych.
 8. Klient zamawiający Produkt w Serwisie, samodzielnie lub na podstawie odpowiedniego upoważnienia udziela Sprzedawcy nieodpłatnej, niewyłącznej i nieograniczonej czasowo i terytorialnie licencji na korzystanie z logotypu działalności Klienta/ logotypu marki do celów prowadzonej przez Sprzedawcę działalności, w tym w szczególności do celów marketingowych, promocyjnych i edukacyjnych. Licencja jest udzielana na następujących polach eksploatacji: utrwalanie, zwielokrotnianie dowolną techniką, wprowadzenie utworu do pamięci komputera oraz do sieci komputerowej, publiczne wyświetlanie lub odtwarzanie w Internecie, a w szczególności na stronach internetowych Sprzedawcy.
 9. Klient wyraża zgodę na umieszczenie ww. danych w wykazie klientów Sprzedawcy, dostępnym m.in. stronach internetowych Sprzedawcy czy w social media Sprzedawcy.

§9 REKLAMACJA I GWARANCJA

 1. Niniejszy rozdział określa zasady odpowiedzialności za zgodność świadczenia z Umową zobowiązującą do przeniesienie własności Towaru na Konsumenta oraz Przedsiębiorcę na prawach konsumenta w zakresie umów zawartych od dnia 1 stycznia 2023r. W przypadku umów zawartych do dnia 31 grudnia 2023r. reklamacje składane są zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego oraz ustawy o prawach konsumenta; procedura reklamacji wskazana w ust. 8-9 i 11 pozostaje bez zmian.
 2. Do umów zobowiązujących do przeniesienia własności towaru, w tym w szczególności umów sprzedaży, umów dostawy oraz umów o dzieło będącej towarem, nie stosuje się przepisów działu XI księgi trzeciej II tytułu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny, a jedynie ustawę o prawach konsumenta. Szczegółowe informacje dot. ww. zasad znajdują się w ustawie o prawach konsumenta, a niniejszy Regulamin nie ma na celu ich ograniczenia lub zmiany.
 3. Klient może złożyć reklamację dotyczącą niezgodności Towaru z umową wysyłając ją na adres Sprzedawcy wskazany w Regulaminie (adres korespondencyjny lub e-mailowy). Reklamacja powinna zawierać dane umożliwiające identyfikację Klienta, przedmiot reklamacji oraz żądania związane z reklamacją. W przypadku otrzymania niekompletnej reklamacji uniemożliwiającej jej rozpatrzenie, Sprzedawca wezwie Klienta do jej uzupełnienia pod rygorem pozostawienia reklamacji bez rozpoznania. Klient może złożyć reklamację z wykorzystaniem wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu.
 4. Sprzedawca rozpatruje reklamacje w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania, o ile nic innego nie wynika z przepisów szczególnych. Odpowiedź przesłana zostanie na adres e-mailowy Klienta lub w inny sposób wskazany przez Klienta.
 5. Poza uprawnieniami wynikającymi z niezgodności Towaru z umową, niektóre Towary mogą być objęte gwarancją. W takim przypadku, informacje dotyczące gwarancji zostaną określone m.in. w Ofercie lub w odrębnym dokumencie zgodnie z zasadami przewidzianymi w ustawie o prawach konsumenta.

§10 DODATKOWE UPRAWNIENIA KLIENTA DOTYCZĄCE TREŚCI/USŁUGI CYFROWEJ

 1. Niniejszy rozdział określa uprawnienia Konsumenta oraz Przedsiębiorcy na prawach konsumenta w przypadku umów na dostarczenie treści/ usługi cyfrowej zawartych od dnia 1 stycznia 2023r. Szczegółowe informacje dot. uprawnień Klienta określają przepisy ustawy o prawach konsumenta, a niniejszy Regulamin nie ma na celu ich ograniczenia lub zmiany.
 2. Jeżeli treść cyfrowa lub usługa cyfrowa są niezgodne z umową, Klient może żądać doprowadzenia do zgodności z umową lub złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy.
 3. Sprzedawca może odmówić doprowadzenia do zgodności z umową, jeżeli doprowadzenie do zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z umową w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla Sprzedawcy.
 4. Jeżeli treść cyfrowa lub usługa cyfrowa są niezgodne z umową, Klient może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, gdy:
  1. doprowadzenie do zgodności z umową jest niemożliwe albo wymaga nadmiernych kosztów
  2. Sprzedawca nie doprowadził treści cyfrowej lub usługi cyfrowej do zgodności z umową;
  3. brak zgodności z umową występuje nadal, mimo że Sprzedawca próbował doprowadzić treść cyfrową lub usługę cyfrową do zgodności z umową;
  4. brak zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z umową jest na tyle istotny, że uzasadnia natychmiastowe obniżenie ceny albo odstąpienie od umowy;
  5. z oświadczenia Sprzedawcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on treści cyfrowej lub usługi cyfrowej do zgodności z umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Klienta.
 5. Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli treść cyfrowa lub usługa cyfrowa są dostarczane w zamian za zapłatę ceny, a brak zgodności z umową jest nieistotny.
 6. Jeżeli Klient nie otrzymał treści lub usługi cyfrowej, Klient informuje o tym Sprzedawcę. W przypadku ich niedostarczenia niezwłocznie lub w dodatkowym, wyraźnie uzgodnionym przez strony terminie, Klient może odstąpić od umowy.
 7. Klient może odstąpić od umowy bez wzywania do dostarczenia treści cyfrowej lub usługi cyfrowej, jeżeli:
  1. Sprzedawca oświadczył lub z okoliczności wyraźnie wynika, że nie dostarczy treści cyfrowej lub usługi cyfrowej lub
  2. Strony uzgodniły lub z okoliczności zawarcia umowy wyraźnie wynika, że określony termin dostarczenia treści cyfrowej lub usługi cyfrowej miał istotne znaczenie dla Klienta, a Sprzedawca nie dostarczył jej w tym terminie.
 8. Przepisów niniejszego rozdziału nie stosuje się, jeżeli umowa przewiduje dostarczenie treści cyfrowej za pośrednictwem materialnego nośnika.

§11 ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 1. Niniejszy rozdział określa zasady odstąpienia od umowy przez Konsumenta oraz Przedsiębiorcy na prawach konsumenta.
 2. Klient będący Konsumentem lub Przedsiębiorcą działającym na prawach konsumenta ma prawo odstąpić od umowy w terminie 14 dni z zastrzeżeniem postanowień poniżej. W celu skorzystania z prawa do odstąpienia od umowy, Klient powinien poinformować Sprzedawcę o tym w drodze jednoznacznego oświadczenia, wysyłając np. e-mail lub pismo na adres wskazany w Regulaminie. Więcej informacji o prawie odstąpienia znajduje się w załączniku nr 1 i 2 do Regulaminu.
 3. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje w przypadku umowy o:
  1. o świadczenie usług, za które Klient jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną i uprzednią zgodą Klienta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy, i przyjął to do wiadomości;
  2. o dostarczanie treści cyfrowych niedostarczanych na nośniku materialnym, za które Klient jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli Sprzedawca rozpoczął świadczenie za wyraźną i uprzednią zgodą Klienta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy, i przyjął to do wiadomości, a Sprzedawca przekazał Klientowi potwierdzenie otrzymania zgody;
 4. Klient, o którym mowa w ust. 1 ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu w związku z korzystaniem z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonalności Produktu.
 5. W przypadku odstąpienia od umowy o dostarczanie treści cyfrowej lub usługi cyfrowej, Klient powstrzymuje się od korzystania z tej treści cyfrowej lub usługi cyfrowej i udostępniania ich osobom trzecim.

§12 KONTO UŻYTKOWNIKA

 1. Sprzedawca tworzy dla Klienta Konto Użytkownika, tj. indywidualny panel uruchomiony na rzecz Klienta przez Sprzedawcę w celu korzystania z Produktów Sprzedawcy po dokonaniu przez Klienta rejestracji i zawarciu nieodpłatnej umowy na utworzenie i prowadzenie Konta Użytkownika, dalej jako Konto. Umowa na utworzenie i prowadzenie Konta Użytkownika jest zawarta na czas nieokreślony.
 2. Założenie Konta Użytkownika jest konieczne do uzyskania dostępu do Konta Użytkownika, złożenia zamówienia oraz do uzyskania dostępu do Produktu, o ile Produkt udostępniany jest na Koncie Użytkownika.
 3. Sprzedawca przesyła na wskazany przez Klienta adres e-mailowy informacje dotyczące 
Konta Użytkownika. Klient ustanawia indywidualne hasło do Konta. Klient ma obowiązek ustanowić indywidualne hasło również w przypadku, gdy na potrzeby rejestracji Konta Użytkownika hasło generowane jest automatycznie przez system. Po rejestracji Konta, Klient powinien niezwłocznie ustanowić nowe hasło.
 4. Poprzez dokonanie Rejestracji Konta, Klient oświadcza, że dane podane przez niego w formularzu rejestracyjnym są prawdziwe i nie naruszają praw osób trzecich.
 5. Klient nie może posiadać więcej niż jednego Konta przypisanego do jednego adresu poczty elektronicznej. Klientowi nie wolno korzystać z Kont innych Użytkowników oraz udostępniać innym osobom możliwości korzystania z Konta, w tym ujawniać hasła dostępu do Konta.
 6. Klient może zgłosić żądanie usunięcia Konta Użytkownika Sprzedawcy e-mailowo lub w inny sposób przyjęty do komunikacji ze Sprzedawcą z zachowaniem 14-dniowego okresu wypowiedzenia bez podania przyczyny.
 7. Usunięcie Konta Użytkownika może wiązać się z utratą dostępu do Produktów udostępnionych w ramach Konta Użytkownika.
 8. Klient może zalogować się do Konta również za pośrednictwem swojego konta na portalu społecznościowym Facebook lub za pośrednictwem konta w Serwisie Google.
 9. Klient, który loguje się przez konto na portalu społecznościowym Facebook lub konta w serwisie Google upublicznia w Serwisie swoje imię i nazwisko wraz ze zdjęciem pobranym z Facebook lub Google.
 10. Sprzedawca może wypowiedzieć umowę na utworzenie i prowadzenie Konta Użytkownika:
  1. z ważnych przyczyn z zachowaniem 14-dniowego terminu wypowiedzenia (dotyczy Klienta będącego Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach konsumenta); pod pojęciem ważnej przyczyny należy rozumieć w szczególności naruszenie przez Klienta postanowień Regulaminu lub przepisów prawnych, a także podejmowanie przez Klienta działań sprzecznych z dobrymi obyczajami;
  2. bez podania przyczyny w trybie natychmiastowym (dotyczy Klienta, który nie jest Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach konsumenta).

§13 SZCZEGÓŁOWE POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW

 1. Postanowienia wskazane w niniejszym paragrafie mają zastosowanie do Przedsiębiorcy, który nie jest Przedsiębiorcą na prawach konsumenta.
 2. Sądem właściwym do rozstrzygania ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Przedsiębiorcą, który nie jest Przedsiębiorcą na prawach konsumenta jest sąd właściwy ze względu na siedzibę Sprzedawcy.
 3. Przedsiębiorca, który nie jest Przedsiębiorcą na prawach konsumenta ma obowiązek zbadać przesyłkę przy jej odbiorze. W razie dostrzeżenia wad i uszkodzeń – Przedsiębiorca ma obowiązek sporządzić protokół przy odbiorze. W przypadku niedopełnienia ww. formalności, Sprzedawca nie odpowiada za wady i uszkodzenie Produktu powstałe od chwili przyjęcia go przez Dostawcę aż do wydania go Przedsiębiorcy oraz za opóźnienie w przewozie przesyłki.
 4. Strony wyłączają odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu niezgodności Towaru z umową/wady rzeczy względem Przedsiębiorcy, który nie jest Przedsiębiorcą na prawach konsumenta.
 5. Sprzedawca ma prawo wypowiedzieć Przedsiębiorcy, który nie jest Przedsiębiorcą na prawach konsumenta umowę w trybie natychmiastowym. W tym celu Sprzedawca przesyła Przedsiębiorcy na adres e-mailowy lub adres korespondencyjny oświadczenie w przedmiocie wypowiedzenia umowy. Przedsiębiorca zrzeka się jakichkolwiek roszczeń w tym zakresie.
 6. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści w stosunku do Przedsiębiorcy, który nie jest Przedsiębiorcą na prawach konsumenta.

§14 OPINIE O PRODUKTACH

 1. Opinie dotyczące Produktów publikowane przez Sprzedawcę są przez niego weryfikowane.
 2. Weryfikacja następuje m.in. poprzez porównanie danych osobowych lub szczegółów współpracy z danymi i informacjami posiadanymi przez Sprzedawcę w zakresie Klientów korzystających dotychczas z Produktów Sprzedawcy, jak również poprzez bezpośredni kontakt z ww. osobą z podziękowaniem za opinię lub poprzez przesłanie do Klientów dedykowanego linku do pozostawienia opinii.
 3. W przypadku wątpliwości dotyczących tego, czy opinia pochodzi od osoby korzystającej z Produktów Sprzedawcy, opinia ta nie jest publikowana przez Sprzedawcę.
 4. Publikowane opinie mają na celu przedstawienie korzyści związanych z korzystaniem z Produktów Sprzedawcy, które to korzyści zostały dostrzeżone przez dotychczasowych Klientów.
 5. Sprzedawca nie korzysta z opinii sponsorowanych lub barterowych.

§15 POWIERZENIE PRZETWARZANIA DANYCH

 1. Klient powierza Sprzedawcy w trybie art. 28 RODO dane osobowe do dalszego przetwarzania, na zasadach i w celu określonym w Ofercie w związku z zawarciem Umowy oraz zgodnie z jej treścią.
 2. Sprzedawca będzie przetwarzał powierzone dane osobowe Użytkowników w zakresie imię, nazwisko, adres e-mail oraz inne dane niezbędne do realizacji Umowy, przekazane w celu i w zakresie niezbędnym do świadczenia Usług.
 3. Sprzedawca nie przekazuje (transferuje) Danych osobowych do państwa trzeciego, które znajduje się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym („EOG”) z zastrzeżeniem przekazywania danych do podmiotów, na które Klient wyraził zgodę.
 4. Sprzedawca zobowiązuje się, przy przetwarzaniu powierzonych danych osobowych, do ich zabezpieczenia poprzez stosowanie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych zapewniających adekwatny stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku związanym z przetwarzaniem danych osobowych, o których mowa w art. 32 Rozporządzenia.
 5. Sprzedawca zobowiązuje się do nadania upoważnień do przetwarzania danych osobowych wszystkim osobom, które będą przetwarzały powierzone dane w celu realizacji Umowy i które zostały zobowiązane do zachowania ich w poufności.
 6. Sprzedawca po zakończeniu świadczenia usług związanych z przetwarzaniem, usuwa lub zwraca Klientowi wszelkie dane osobowe oraz usuwa wszelkie ich istniejące kopie, chyba że prawo Unii lub prawo państwa członkowskiego nakazują przechowywanie danych osobowych.
 7. W miarę możliwości Klient pomaga Sprzedawcy w niezbędnym zakresie wywiązywać się z obowiązku odpowiadania na żądania osoby, której dane dotyczą oraz wywiązywać się z obowiązków określonych w art. 32-36 Rozporządzenia.
 8. Sprzedawca może powierzyć dane osobowe objęte Umową do dalszego przetwarzania jedynie w celu wykonania Umowy: firmie udostępniającej usługę poczty elektronicznej, firmie hostingowej utrzymującej stronę  internetową oraz platformę internetową, firmie procesującej płatności, firmie kurierskiej dla dostarczenia certyfikatu, firmie zapewniającej pomoc administracyjną oraz obsługującej księgowość Sprzedawcy. W przypadku powierzenia danych innym podmiotom, Sprzedawca jest obowiązany uzyskać zgodę Klienta. 
 9. Sprzedawca zobowiązany jest po stwierdzeniu naruszenia ochrony danych osobowych bądź stwierdzenia podejrzenia naruszenia bez zbędnej zwłoki zgłosić je Klientowi.
 10. Klient udostępnia Sprzedawcy wszelkie informacje niezbędne do wykazania spełnienia obowiązków określonych w art. 28 Rozporządzenia.

§16 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W czasie trwania siły wyższej, Strony umowy zwolnione będą od wszelkiej odpowiedzialności za jej niewykonanie lub nienależyte wykonanie, jeżeli tylko okoliczności zaistnienia siły wyższej będą stanowiły przeszkodę w wykonaniu umowy. Powyższe ma zastosowanie również w okresie bezpośrednio poprzedzającym lub następującym bezpośrednio po wystąpieniu siły wyższej, jeżeli tylko we wskazanym okresie oddziaływanie siły wyższej będzie stanowiło przeszkodę w wykonaniu umowy.
 2. Przez „siłę wyższą” należy rozumieć zdarzenie o charakterze przypadkowym lub naturalnym, całkowicie niezależne od woli i działania Stron, którego nie można było przewidzieć i niemożliwe było jego zapobieżenie, w szczególności takie zdarzenia jak: powódź, włamanie, wojna, akt terroru, wprowadzenie stanu wyjątkowego.
 3. W sytuacji, gdy Klient jest spoza kraju Sprzedawcy, powinien poinformować o tym Sprzedawcę, wskazując informację o swoim miejscu zamieszkania/siedzibie, żeby możliwe było rozliczenie podatku zgodnie z obowiązującymi go przepisami.
 4. W ramach korzystania z Produktów zabrania się dostarczania informacji o charakterze bezprawnym oraz działania w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami lub naruszający dobra osobiste osób trzecich.
 5. Polubowne rozpatrywanie sporów i rozpatrywania reklamacji. Konsument ma możliwość zwrócenia się do:
  1. stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy;
  2. wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego, w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem a Sprzedawcą;
  3. powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów w celu uzyskania pomocy w sprawie umowy;
  4. lub ma prawo skorzystać z platformy ODR. Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami http://ec.europa.eu/consumers/odr.
 6. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian do Regulaminu z ważnych przyczyn, w tym w szczególności z powodu zmiany przepisów prawa w zakresie, w jakich zmiany te wymuszają na Sprzedawcy również zmiany treści niniejszego Regulaminu, w szczególności zmiany przepisów Kodeksu cywilnego, ustawy o prawach konsumenta, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także na mocy obowiązujących decyzji UOKIK, PUODO lub orzeczeń sądowych w zakresie odpowiadającym wydanym decyzjom/orzeczeniom oraz w przypadku istotnej zmiany czynników biznesowych, o ile istnieje związek przyczynowo-skutkowy między ww. zmianą a zmianą kosztów świadczenia usług przez Sprzedawcę. Do umów zawartych przed wejściem w życie nowego Regulaminu, stosuje się wersję Regulaminu obowiązującego w dacie zawarcia przez Klienta Umowy.
 7. Prawem właściwym jest prawo polskie z zastrzeżeniem ust. 10.
 8. Sądem właściwym jest sąd polski z zastrzeżeniem ust. 10.
 9. W przypadku Klienta będącego konsumentem, postanowienia Regulaminu nie pozbawiają konsumenta ochrony przyznanej przez przepisy prawa państwa jego zwykłego pobytu, których nie da się wyłączyć na podstawie umowy. W przypadku gdy przepisy, które obowiązują w państwie konsumenta są dla niego bardziej korzystne, a przepisów tych nie można wyłączyć w drodze umowy, to znajdą one zastosowanie w umowie zawartej między Klientem a Sprzedawcą.
 10. Zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych uregulowane są w Polityce prywatności.
 11. Regulamin obowiązuje od dnia 15 grudnia 2022 


Załącznik nr 1 do Regulaminu

POUCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia zawarcia umowy (w przypadku umów o świadczenie usług)/ od dnia, w którym weszli w Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa – weszła w posiadanie rzeczy, a w przypadku rzeczy dostarczanych partiami – z dniem wejścia w posiadanie ostatniej z rzeczy. W przypadku umów o regularne dostarczanie rzeczy przez czas oznaczony – z chwilą wejścia w posiadanie pierwszej z rzeczy przez Państwa lub osobę trzecią – wskazaną przez Państwa (inną niż przewoźnik).

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy muszą Państwo poinformować nas o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną).

Nasze dane do kontaktu: Magdalena Hosiawa MENTORIS, ul. Kamienna 21, 31-403 Kraków, kontakt@mentoris.pl, tel. 48 517 698 034. Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

Jeżeli zażądali Państwo rozpoczęcia świadczenia usług przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, zapłacą nam Państwo kwotę proporcjonalną do zakresu świadczeń spełnionych do tej chwili, w której poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy.

Załącznik nr 2

Nasze dane do kontaktu: Magdalena Hosiawa MENTORIS, ul. Kamienna 21, 31-403 Kraków, kontakt@mentoris.pl, tel. 48 517 698 034.

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Odstępuję od umowy z dnia* …………………… dotyczącej/polegającej na …………………………………

Imię i nazwisko, adres Klienta* ………………………..

Podpis*……………………………………………….. (o ile wysyłane w wersji papierowej)

Data ……………………………………………………

* uzupełnić


Załącznik nr 3

Nasze dane do kontaktu: Magdalena Hosiawa MENTORIS, ul. Kamienna 21, 31-403 Kraków, kontakt@mentoris.pl, tel. 48 517 698 034.


Załącznik nr 4

REGULAMIN SERWISU ,,TESTY WIEDZY - KSIĘGOWY NA 5”

Drogi Kliencie,

 • Poniższy Regulamin dotyczy produktów ,,Testy Wiedzy- Księgowy na 5” oferowanych w Serwisie przez Magdalenę Hosiawa prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą Magdalena Hosiawa MENTORIS, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Przedsiębiorczości i Technologii, pod adresem ul. Kamienna 21, 31-403 Kraków, NIP: 6422803730, REGON: 122917570, dalej jako Sprzedawca lub Usługodawca.
 • Do niniejszego Regulaminu zastosowanie mają zapisy Regulaminu sklepu MENTORIS, na następujących zasadach:

§1 PODSTAWOWE POJĘCIA

(zgodnie z obowiązującymi zapisami Regulaminu sklepu MENTORIS)

§2 ZASADY WSPÓŁPRACY I ZAWARCIA UMOWY

(zgodnie z obowiązującymi zapisami Regulaminu sklepu MENTORIS)

§3 CENA

(zgodnie z obowiązującymi zapisami Regulaminu sklepu MENTORIS)

§4 ZASADY SKŁADANIA ZAMÓWIEŃ

 1. Do Klienta mają zastosowanie pkt 1- 9 Regulaminu sklepu MENTORIS.
 2. Rozpoczęcie korzystania z usługi Testu Wiedzy obejmuje:
  1. złożenie drogą elektroniczną przez Klienta zamówienia obejmującego wskazanie liczby Dostępów, zakresu Usług, adresy poczty elektronicznej, co do których ma zostać udzielony Dostęp do Serwisu oraz imię i nazwisko Użytkownika,
  2. zaakceptowanie warunków Umowy w postaci Oferty Usługodawcy poprzez złożenie przez Klienta oświadczenia drogą elektroniczną na adres mailowy Usługodawcy,
  3. zapłata przez Klienta wynagrodzenia na podstawie przesłanej przez Usługodawcę faktury Proforma lub Ceny, według konkretnej Oferty,
  4. założenie Konta Użytkownika poprzez link przekierowujący do Serwisu, wysłany przez Usługodawcę na podany przez Klienta adres e-mail,
  5. rozpoczęcie realizacji Usługi przez Usługodawcę w terminie określonym w Ofercie następuje dopiero po terminowej realizacji przez Klienta czynności opisanych w lit. b) - c),
  6. po spełnieniu warunków określonych w lit. a) - d), Klient uzyskuje dostęp do Serwisu. Informacja o aktywowaniu Kont i uzyskaniu Dostępu do Serwisu jest przesyłana na wskazane przez Klienta adresy poczty elektronicznej.

§5 OŚWIADCZENIA KLIENTA

 1. Z uwagi na charakter świadczonych przez Usługodawcę Usług, Klient niniejszym oświadcza, że przez przekazaniem danych Usługodawcy:
  1. Poinformował Użytkownika o możliwości przekazania Usługodawcy jego imienia i nazwiska oraz innych danych kontaktowych, a także uzyskał niezbędne zgody,
  2. przed rozpoczęciem korzystania przez Użytkownika z Serwisu, poinformował Użytkownika o zasadach korzystania z Serwisu, w tym w szczególności o treści Regulaminu, Polityki Prywatności oraz uzyskał jego zgodę na warunki opisane w ww. dokumentach,
  3. Klient zobowiązuje się spełnić obowiązki informacyjne wobec Użytkownika o których mowa w art. 13 RODO,
  4. Klient oświadcza, że w przypadku wykorzystania danych osobowych w celu przyszłych rekrutacji (lub do innych wymaganych przez Klienta celów), zobowiązany jest zadbać o uzyskanie niezbędnych zgód/ oświadczeń.
  5. Klient ponosi odpowiedzialność za realizację obowiązków wskazanych w ust. 1 lit. a)-d).
 2. Klient ponosi pełną i wyłączną odpowiedzialność w przypadku roszczeń Użytkownika związanych z niepoinformowaniem go o ww. zasadach korzystania ze Sklepu lub związanych z brakiem uzyskania przez Klienta zgody na Regulamin, o których mowa w §5 ust. 1.

§6 KONTO

 1. Do Klienta mają zastosowanie § 12 pkt 1- 10 Regulaminu sklepu MENTORIS.
 2. Konto w Serwisie jest tworzone przez Usługodawcę na podstawie informacji przesłanych za pośrednictwem poczty elektronicznej przez Klienta, o których mowa w §4 ust. 2 ppkt f) Regulaminu Serwisu Testy Wiedzy.
 3. Login i hasło do konta Użytkownika jest generowane automatycznie i jest przesyłane na adres mailowy Użytkownika wskazany przez Klienta.
 4. Użytkownik może zmienić hasło, jeśli np. nie otrzymał informacji o treści hasła lub zapomniał hasła poprzez aktywowanie funkcji ,,nie pamiętam hasła” w Serwisie.
 5. Konto jest przypisane do danego Użytkownika.
 6. Zakazane jest korzystanie z Konta Użytkownika przez nieupoważnione osoby trzecie.
 7. Użytkownik nie może posiadać więcej niż jednego Konta przypisanego do jednego adresu poczty elektronicznej.
 8. W przypadku, kiedy Użytkownik nie jest Klientem, rodzaj Usług, co do których Użytkownik ma dostęp uzależniony jest od złożonego przez Klienta Zamówienia.

§7 ZASADY REALIZACJI ZAMÓWIEŃ

 1. Do Klienta mają zastosowanie § 5 pkt 1- 9 oraz 21- 24 Regulaminu sklepu MENTORIS.

§8 PRAWA I OBOWIĄZKI KLIENTÓW

(zgodnie z obowiązującymi zapisami Regulaminu sklepu MENTORIS)

§9 PRAWA I OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKÓW

 1. Użytkownik jest zobowiązany do:
  1. korzystania z Serwisu w sposób zgodny z prawem, dobrymi obyczajami, a także postanowieniami Regulaminu, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich,
  2. niezwłocznego informowania o jakichkolwiek zmianach dotyczących przekazanych Usługodawcy danych,
  3. niestosowania urządzeń, oprogramowania oraz metod mogących zakłócić działanie Serwisu,
  4. niedostarczania treści o charakterze bezprawnym.
 2. Użytkownik może korzystać z materiałów, informacji oraz innych treści otrzymanych 
w ramach zamówionej przez Klienta Usługi jedynie w ramach własnego użytku zgodnie z Regulaminem przez czas trwania Umowy o świadczenie Usług świadczonych w ramach danego Kursu. W szczególności zakazane jest publiczne rozpowszechnianie tych treści w całości lub w części lub ich opracowań, korzystanie z nich w celach komercyjnych, tłumaczenie, przystosowywanie lub dokonywanie jakichkolwiek innych zmian.

§10 WARUNKI TECHNICZNE

Do Klienta i Użytkownika mają zastosowanie § 9 Regulaminu sklepu MENTORIS.

§11 PRAWA AUTORSKIE I LICENCJE

(zgodnie z obowiązującymi zapisami Regulaminu sklepu MENTORIS)

§12 REKLAMACJA I GWARANCJA

(zgodnie z obowiązującymi zapisami Regulaminu sklepu MENTORIS)

§13 DODATKOWE UPRAWNIENIA KLIENTA DOTYCZĄCE TREŚCI/USŁUGI CYFROWEJ

(zgodnie z obowiązującymi zapisami Regulaminu sklepu MENTORIS)

§14 ODSTĄPIENIE OD UMOWY

(zgodnie z obowiązującymi zapisami Regulaminu sklepu MENTORIS)

§15 OPINIE O PRODUKTACH

(zgodnie z obowiązującymi zapisami Regulaminu sklepu MENTORIS)

§16 POWIERZENIE PRZETWARZANIA DANYCH

 1. Do Klienta mają zastosowanie §15 Regulaminu sklepu MENTORIS.

§17 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Do Klienta mają zastosowanie §16 pkt 1- 11 Regulaminu sklepu MENTORIS.
 2. Regulamin obowiązuje od dnia 07.11.2023.
dot