Regulamin określający zasady i warunki korzystania z Portalu.

§ 1 - Definicje

 1. Administrator - firma Mentoris z siedzibą przy ul. Kamiennej 21, 31-403 w Krakowie, o numerze NIP: 6422803730, Regon 12 29 17 570
 2. Portal - platforma edukacyjno-informacyjna funkcjonująca w sieci internetowej pod adresem http://kursy-rachunkowosci.pl, stworzona i utrzymywana przez Administratora udostępniająca szkolenia z zakresu rachunkowości.
 3. Dane - wszelkie informacje, dane, elementy, materiały, algorytmy, schematy, utwory, oznaczenia, nazwy, znaki, symbole, wizerunki, nagrania, niezależnie od ich charakteru, formatu i sposobu zapisu lub przedstawienia umieszczone w ramach Portalu przez Administratora, z których składa się Portal.
 4. Zawartość - Dane i ich części, fragmenty, elementy, opracowania, materiały w formacie pdf, wykłady w formie audiowizualnej, szkolenia, prezentacje. Składa się z Zawartości Bezpłatnej oraz Zawartości Płatnej.
 5. Zawartość Bezpłatna - Zawartość Portalu, do której dostęp ma dostęp Gość, bez konieczności uiszczania Opłaty.
 6. Zawartość Płatna - Zawartość w ramach określonej Usługi Płatnej, do której Użytkownik ma dostęp, tylko po uiszczeniu wymienionej w Portalu dla danej Usługi Płatnej Opłaty.
 7. Szkolenia - dostępne w ramach Portalu szkolenia, określane również jako Kursy, Tematy oraz Wykłady na stronach Portalu.
 8. Kurs - szkolenie składające się z serii wykładów bezpłatnych i/lub wykładów oznaczonych jako Premium (płatnych).
 9. Wykład - pojedyncze opracowanie w formie audiowizualnej (film video) opublikowany w Portalu wraz z przygotowanym materiałem w formie pdf podsumowującym treść Wykładu. Wykład może być bezpłatny bądź oznaczony jako Premium (płatny).
 10. Temat - seria wykładów bezpłatnych lub/i oznaczonych jako Premium, omawiających wspólny problem. 
 11. Szkolenie Płatne (Premium) - Wykład oznaczony jako Premium (płatny), seria Wykładów bezpłatnych oraz/lub Wykładów oznaczonych jako Premium wchodzących w skład pojedynczego, Kurs składający się w całości bądź w większej proporcji z wykładów oznaczonych jako Premium na stronach Portalu. Otrzymanie dostępu przez Użytkownika do Szkoleń Płatnych wymaga uiszczenia Opłaty.
 12. Opłata - zapłata środków pieniężnych uprawniająca do korzystania z określonych, udostępnianych za pośrednictwem Portalu, Usług. Jest opłatą jednorazową nadającą dostęp do wymienionych w Usłudze Szkoleń Płatnych.
 13. Usługi - usługi świadczone za pośrednictwem Portalu obejmujące udostępnienie Zawartości, w tym w szczególności Szkoleń publikowanych w Portalu, usługę newslettera oraz inne udostępniane funkcjonalności Portalu określone na stronach Portalu. Składają się z Usług Płatnych oraz Usług Bezpłatnych.
 14. Usługa Płatna - Usługa świadczona za pośrednictwem Portalu, do której Użytkownik otrzymuje dostęp po uiszczeniu określonej na Portalu Opłaty. Polega na otrzymaniu dostępu do Szkoleń Płatnych oraz materiałów dodatkowych dostępnych tylko w ramach Usługi Płatnej. Usługa Płatna występuje w postaci dostępu do pojedynczego Szkolenia Płatnego (Tematu/Kursu) bądź do wszystkich Szkoleń Płatnych oraz materiałów dodatkowych.
 15. Usługa Bezpłatna - Usługa świadczona za pośrednictwem Portalu, do której Użytkownik oraz Gość ma dostęp bez konieczności uiszczania Opłaty. Zawiera dostęp do Szkoleń Bezpłatnych oraz materiałów, za które Portal nie pobiera Opłaty.
 16. Rejestracja - czynność faktyczna wymagana dla uzyskania statusu Użytkownika w rozumieniu Regulaminu.
 17. Użytkownik - osoba, która dokona Rejestracji zgodnie z Regulaminem.
 18. Gość - każda osoba, która poprzez dowolną swoją czynność zapozna się z Zawartością Bezpłatną Portalu, bez konieczności rejestracji w Portalu.
 19. Dostawca Systemu Płatności - firma DialCom24 Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Kanclerskiej 15, pośrednicząca w dokonywaniu płatności za dostęp do wybranej Zawartości Portalu.
 20. Umowa - umowa o świadczenie Usług zawierana pomiędzy Użytkownikiem a Administratorem dotycząca wybranej przez Użytkownika Usługi Płatnej.
 21. Urządzenie Końcowe - urządzenie na które Użytkownik pobiera Zawartość Portalu bądź, które umożliwia Użytkownikowi na dostęp do sieci Internet.

A. Postanowienia Ogólne

 1. Wszelkie prawa, w tym prawa własności intelektualnej, do Portalu, jego nazwy, domeny internetowej, Zawartości, Materiałów, Szkoleń należą wyłącznie do Administratora, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób zgodny z Regulaminem.
 2. Korzystanie z Portalu możliwe jest wyłącznie przy pomocy Urządzenia Końcowego posiadającego dostęp do Internetu, wykorzystującego oprogramowanie służące do przeglądania jej zasobów takie jak: Internet Explorer 8 i nowsze, Firefox 4 i nowsze, Opera 11 i nowsze, Safari 5.1 i nowsze, Google Chrome wersja 14 i nowsza, mobilna wersja Safari w systemie iOS wersji 4 i nowszej, przeglądarka mobilna w systemie Android 3 i nowszej) akceptującym pliki typu cookies oraz konto poczty e-mail.
 3. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za problemy bądź ograniczenia techniczne występujące w Urządzeniach Końcowych oraz infrastrukturze telekomunikacyjnej, z której korzysta Użytkownik, a które uniemożliwiają lub zakłócają Użytkownikowi korzystanie z Portalu oraz korzystanie z Usług świadczonych przez Administratora.
 4. Zabronione są wszelkie czynności, które wprost nie są dozwolone przez Regulamin, a w szczególności które destabilizowałyby pracę Portalu, utrudniałyby dostęp do Portalu lub Zawartości lub korzystanie z nich. Zabronione jest również podejmowanie innych działań na szkodę Administratora lub Użytkowników, zagrażających ich prawom lub interesom.
 5. Zabronione jest rozsyłanie spamu i niezamówionej informacji handlowej oraz uprawiania, bez wiedzy i wyraźnej zgody Administratora, działalności komercyjnej, reklamowej, promocyjnej przy pomocy Portalu, Zawartości lub w związku z nimi.
 6. Użytkownik/Gość korzystający z Portalu zobowiązany jest w szczególności do:
  1. korzystania z Portalu i dostępnych za jej pośrednictwem Usług, zgodnie z ich charakterem i przeznaczeniem,
  2. korzystania z Portalu i dostępnych za jej pośrednictwem Usług w sposób niezakłócający jej funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,
  3. niepodejmowania działań takich jak: korzystanie z Kont innych Użytkowników lub udostępnianie Konta, w tym udostępnianie loginu oraz hasła Użytkownika innym Użytkownikom oraz niepodejmowania czynności informatycznych lub wszelkich innych mających na celu wejście w posiadanie haseł do Kont innych Użytkowników,
  4. powstrzymania się od korzystania z Portalu w sposób uciążliwy dla innych Użytkowników/Gości oraz dla Administratora, z poszanowaniem dóbr osobistych innych Użytkowników (w tym prawa do prywatności) i wszelkich przysługujących im praw,
  5. niezamieszczania kilkukrotnie na Portalu tych samych informacji lub Danych,
  6. niezamieszczania na Portalu, bez wyraźnej zgody Administratora, jakichkolwiek informacji lub Danych o charakterze promocyjnym lub reklamowym,
  7. nieumieszczania na Portalu informacji lub Danych mogących naruszać prawa osób trzecich lub Administratora, w tym w szczególności naruszających prawa autorskie, prawa własności przemysłowej lub dobra osobiste jakichkolwiek podmiotów.
  8. Niezastosowanie się do powyższych wytycznych może skutkować zablokowaniem konta Użytkownika/Gościa bądź rozwiązaniem Umowy przez Administratora.
 7. Administrator zastrzega możliwość występowania przerw w korzystaniu przez Użytkowników z Portalu, w tym wynikającą z dokonywania konserwacji, zmian lub ulepszeń w jego pracy. O przerwach i czasie ich trwania Administrator będzie w miarę możliwości informował Użytkowników poprzez dostępne mu środki, w szczególności poprzez umieszczanie komunikatów na stronie głównej lub innej stronie Portalu.
 8. Korzystanie z Portalu w szczególności wykupienie dostępu do Usługi Płatnej w Portalu (Szkoleń Płatnych oraz dodatkowych materiał) nie jest równoznaczne z udzieleniem Użytkownikowi jakiejkolwiek licencji lub prawa do kopiowania i rozpowszechniania jakiejkolwiek chronionej zawartości.

B. Rejestracja

 1. Rejestracja polega na wypełnieniu formularza rejestracyjnego znajdującego się na stronach Portalu, w którym Użytkownik podaje swoje następujące dane: imię, nazwisko, email, hasło dostępu.
 2. Rejestracja wymaga dokładnego zapoznania się z Regulaminem oraz zaznaczenia na formularzu rejestracyjnym, że Użytkownik zapoznał się z treścią Regulaminu i w pełni akceptuje wszystkie jego postanowienia.
 3. Użytkownik zapewnia, że wszelkie dane podane przez niego w formularzu rejestracyjnym, są prawdziwe i nie naruszają niczyich praw, dóbr lub interesów, prawa lub tajemnicy chronionej ani dobrych obyczajów.
 4. Po wypełnieniu i wysłaniu formularza rejestracyjnego i potwierdzenia prawdziwości danych w nim zawartych, na adres email podany w formularzu zostanie wysłana wiadomość email od Administratora wskazująca sposób potwierdzenia dokonania Rejestracji. Administrator może m.in. uzależnić potwierdzenie Rejestracji od uwiarygodnienia danych wpisanych w formularzu rejestracyjnym np. poprzez kliknięcie na link wysłany na adres e-mail Użytkownika.
 5. Po zakończeniu procesu Rejestracji Użytkownik otrzymuje login („Login”) oraz hasło („Hasło”), których będzie używał przy logowaniu się do Portalu. Udostępnianie osobom trzecim Loginu i Hasła jest zakazane, a niezastosowanie się do tego zakazu może spowodować zablokowanie Użytkownikowi dostępu do Portalu, a nawet rozwiązanie przez Administratora Umowy.

C. Zakup dostępu do szkoleń

 1. Uzyskanie dostępu do Szkoleń Płatnych oraz dodatkowych materiałów opisanych w ramach wybranej przez Użytkownika Usługi Płatnej w Portalu wymaga rejestracji w Portalu i tym samym uzyskania statusu Użytkownika.
 2. Uzyskanie dostępu do Szkoleń Płatnych oraz dodatkowych materiałów określonych na stronach Portalu w ramach wybranej przez Użytkownika Usługi Płatnej, wymaga uiszczenia Opłaty przez Użytkownika. Rodzaje Opłat, ich wysokość oraz sposoby płatności są wskazane na stronach Portalu w zakładce „Dostęp Premium” bądź po kliknięciu w wybrane przez Użytkowania Szkolenie (Kurs bądź Wykład oznaczony jako Premium).
 3. Informacje o rodzajach Opłat oraz Usług, które obejmują znajdują się na stronach Portalu.
 4. Możliwe są inne rodzaje Opłat niż wskazane na stronach Portalu, o których Użytkownicy, Goście będą informowani indywidualnie podczas specjalnych akcji promocyjnych, w szczególności emailem lub na stronach internetowych.
 5. W zależności od rodzaju Użytkownik otrzyma dostęp do określonych Usług oraz funkcjonalności Portalu, w określonym w Portalu zakresie.
 6. Użytkownik dokonuje Opłaty za wybraną Usługę Płatną Portalu przy pomocy Dostawcy Systemu Płatności.
 7. Użytkownik, po dokonaniu Opłaty za wybraną Usługę Płatną Portalu otrzyma informację na adres e-mail podany podczas rejestracji, o udostępnieniu zakupionej Zawartości Płatnej portalu niezwłocznie po otrzymaniu przez Administratora potwierdzenia od Dostawcy Systemu Płatności o dokonaniu płatności za wybraną przez Użytkownika Usługę (z reguły w terminie kilku minut). Czas realizacji dostępu Premium uzależniony jest od czasu realizacji płatności przez Dostawcę Systemu Płatności. Dostęp do wybranej przez Użytkownika Zawartości Płatnej Portalu zostanie udzielony na okres określony w Portalu w ramach wybranej przez Użytkownika Usługi Płatnej.
 8. W momencie otrzymania przez Użytkownika dostępu do wybranej Zawartości Płatnej Portalu pomiędzy Administratorem a Użytkownikiem zawarta zostaje Umowa o świadczenie usług zgodnie z Regulaminem na okres określony dla wybranej przez Użytkownika Usługi.
 9. Administrator nie odpowiada za niepoprawnie wykonane przez Użytkownika operacje zapłaty w ramach systemu płatności zapewnionego przez Dostawcę Systemu Płatności.
 10. Wyłączną odpowiedzialność za świadczone przez siebie usługi przekazu płatności, w tym za obsługę procesu reklamacyjnego ponosi Dostawca Systemu Płatności, z którego usług skorzystał Użytkownik.
 11. Administrator wystawia fakturę za wykupioną przez Użytkownika Usługę Płatną jedynie na pisemne życzenie Użytkownika. W celu otrzymania faktury Użytkownik powinien poprzez formularz znajdujący się w zakładce Kontakt przekazać niezbędne informacje w celu wystawienia faktury tj. swój login, Imię, Nazwisko, adres do korespondencji, NIP jeżeli zakup Usługi Płatnej dotyczy osoby prawnej.

D. Zwroty

 1. Użytkownik, który jest konsumentem, zgodnie z Ustawą o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000 r. (Dz.U.00.22.271 z późn. zm.) może odstąpić od Umowy zawartej na odległość za pośrednictwem Portalu w terminie 10 (dziesięciu) dni, bez podania przyczyn, poprzez złożenie stosownego oświadczenia o odstąpieniu w formie pisemnej lub w formie wiadomości e-mail wysłanej do Administratora poprzez formularz kontaktowy dostępny w zakładce Kontakt Portalu. Odstąpienie nie dotyczy Usług, których świadczenie zostało rozpoczęte za zgodą Użytkownika przed upływem wskazanych powyżej 10 dni od dnia zawarcia Umowy.
 2. W przypadku odstąpienia od umowy Użytkownikowi przysługuje prawo do zwrotu wpłaconej przez Użytkownika Opłaty za Usługę Płatną. Zwrot zostanie dokonany w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia przez Użytkownika Administratorowi odstąpienia od Umowy dokonanego w formie stosownego oświadczenia.
 3. Zwrot za wykupiony dostęp do wybranej przez Użytkownika Zawartości Portalu/Usługi będzie także możliwy w przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji zgłoszonej przez Użytkownika. Procedura reklamacji została opisana w części H niniejszego regulaminu.

E. Zasady korzystania z Portalu

 1. Korzystanie z Zawartości, w tym Szkoleń, może polegać wyłącznie na wyświetlaniu, przeglądaniu lub odtwarzaniu Zawartości na użytek osobisty, wprost ze strony internetowej Portalu.
 2. Niedozwolone jest udostępnienie osobom trzecim przez Użytkownika zakupionych Zawartości Płatnych Portalu ( w tym Szkoleń Płatnych oraz materiałów dodatkowychw formie pdf), w szczególności poprzez udostępnianie własnego loginu oraz hasła osobom trzecim. Niezastosowanie się do tego zakazu może spowodować zablokowanie Użytkownikowi dostępu do Portalu, a nawet rozwiązanie przez Administratora Umowy.
 3. Korzystanie z Zawartości oraz Szkoleń dozwolone jest wyłącznie w zakresie wynikającym z Regulaminu oraz zgodnie z jego postanowieniami. Użytkownik, korzystając z Portalu, oświadcza że:
  1. nie jest uprawniony do jakiejkolwiek ingerencji w Zawartość, w szczególności nie jest uprawniony do ingerowania w treść, strukturę, formę, grafikę, mechanizm działania, ani inne elementy Portalu i Zawartości; nie może dokonywać żadnych zmian, uzupełnień, modyfikacji lub innych czynności na Zawartości poza tymi wyraźnie dozwolonymi na podstawie niniejszego Regulaminu;
  2. ma świadomość, że w ramach Portalu mogą być umieszczane dowolne reklamy lub inne treści komercyjne, w różnych formach i godzi się na zapoznanie się z nimi;
 4. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, iż:
  1. zamieszczone w ramach Zawartości i Szkoleń informacje, w tym przykładowe rady, porady i wskazówki nie zastąpią porad i wskazówek udzielonych przez eksperta lub inną kompetentną osobę, po szczegółowej analizie konkretnego przypadku i jego wszystkich okoliczności. Ryzyko związane z użytkowaniem i wykorzystaniem informacji udostępnianych na stronach Portalu ponosi Użytkownik. Administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności wobec użytkowników Portalu lub osób trzecich z tytułu szkód, zarówno bezpośrednich, jak i pośrednich, związanych z wykorzystaniem informacji udostępnianych na stronach Portalu.
  2. Administratorowi przysługuje prawo zmiany warunków korzystania z Portalu, o czym poinformuje Użytkowników poprzez dostępne mu środki, w szczególności poprzez umieszczenie komunikatów na stronie głównej lub innej stronie Portalu.

F. Newsletter

 1. Newsletter jest Usługą bezpłatną i jest dostępna dla wszystkich Gości i Użytkowników, którzy podadzą swój adres poczty elektronicznej za pośrednictwem przeznaczonego do tego formularza znajdującego się na stronach Portalu lub oznaczą chęć otrzymywania newslettera w ramach Rejestracji.
 2. Możliwość korzystania przez Użytkowników z newslettera jest uwarunkowane posiadaniem czynnego i poprawnie skonfigurowanego konta poczty elektronicznej.
 3. Newsletter może zawierać dowolne treści reklamowe, promocyjne i marketingowe, dotyczące zarówno Administratora jak i innych osób.
 4. Newslettery przesyłane poszczególnym Użytkownikom mogą się od siebie różnić, w tym graficznie lub merytorycznie, w szczególności z uwagi na rodzaj dostępu do Szkoleń Płatnych wykupionego przez danego Użytkownika.

G. Zablokowanie dostępu oraz usunięcie użytkownika

 1. Administrator ma prawo zablokować Użytkownikowi dostęp do Portalu lub niektórych jego funkcjonalności w przypadku, gdy:
  1. Użytkownik korzysta z Portalu w sposób niezgodny z obowiązującym prawem, dobrymi obyczajami, zasadami współżycia społecznego lub narusza postanowienia niniejszego Regulaminu;
  2. działania Użytkownika negatywnie wpływają na dobre imię Administratora lub Portalu,
 2. Administrator poinformuje Użytkownika o zablokowaniu Użytkownika. Zablokowanie dostępu do całości Portalu równoznaczne jest z rozwiązaniem Umowy przez Administratora. W przypadku zablokowania Użytkownika przez Administratora, ponowna Rejestracja przez tego samego Użytkownika wymaga uprzedniej zgody Administratora.
 3. Niezależnie od powyższego Administrator może wyznaczyć termin na przywrócenie stanu zgodnego z prawem lub Regulaminem. W przypadku zastosowania się do powyższego Administrator może odblokować dostęp Użytkownika do Portalu lub jego określonych funkcjonalności.

H. Reklamacje

 1. Użytkownik ma prawo do złożenia reklamacji, jeżeli Usługi przewidziane w niniejszym Regulaminie nie są realizowane przez Administratora lub są realizowane niezgodnie z postanowieniami Regulaminu.
 2. Reklamację można złożyć w formie elektronicznej poprzez wysłanie wiadomości poprzez formularz kontaktowy dostępny w zakładce Kontakt Portalu. Reklamacja powinna zawierać co najmniej Login, pod którym Użytkownik został zarejestrowany w Portalu oraz opis zgłaszanych zastrzeżeń.
 3. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Administrator zwróci się do Zarejestrowanego składającego reklamację o ich uzupełnienie we wskazanym zakresie.
 4. Administrator rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci.
 5. Odpowiedź na reklamację zostanie wysłana wyłącznie na adres e-mail przypisany do danego Użytkownika. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Administrator może wysłać odpowiedź na inny, wskazany przez składającego reklamację.

Postanowienia Końcowe

 1. Skorzystanie z Portalu równoznaczne jest z zaakceptowaniem Regulaminu. Niezależnie od powyższego, dokonanie skutecznej Rejestracji wymaga dokładnego zapoznania się z Regulaminem oraz zaznaczenia na formularzu rejestracyjnym, że Użytkownik zapoznał się z Regulaminem i w pełni akceptuje wszystkie jego postanowienia.
 2. Rezygnacja z korzystania z Usług Płatnych świadczonych przez Portal nie jest równoznaczna z rezygnacją z otrzymywania newslettera. W celu rezygnacji z newslettera Użytkownik powinien wyraźnie wskazać, że rezygnuje z niego.
 3. Administrator ma prawo rozwiązać Umowę z Użytkownikiem wyłącznie z ważnych powodów, z zachowaniem siedmiodniowego okresu wypowiedzenia. W takim przypadku, ponowna Rejestracja Użytkownika wymaga zgody Administratora.
 4. Administrator ma również prawo podjąć decyzję o zaprzestaniu lub zawieszeniu świadczenia Usług, w tym Usług Płatnych. W takim przypadku poinformuje Użytkowników, zamieszczając w Portalu stosowną informację. Zaprzestanie lub zawieszenie świadczenia usług może nastąpić po upływie co najmniej 7 dni od dnia zamieszczenia w/w informacji.
 5. Administrator ma prawo wprowadzania dowolnych zmian w Regulaminie. Powyższe zmiany stają się skuteczne w terminie 7 dni od dnia udostępnienia zmienionego Regulaminu na stronach Portalu.
 6. W razie zmiany lub unieważnienia któregokolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu decyzją kompetentnego organu lub sądu, pozostałe jego postanowienia pozostają w mocy i wiążą Administratora oraz Użytkownika.
 7. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów związanych z Regulaminem, Usługami oraz Umową jest prawo polskie. Spory te będą rozstrzygane przez właściwy miejscowo sąd powszechny. czy też w inny sposób wyrządzają lub mogą wyrządzić szkodę Administratorowi, Portalowi, Użytkownikom lub innym osobom.
lock checkmark circle-right checkbox-checked info list repeat download certificate facebook youtube play pause clock dot avatar question