REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO KURSY-RACHUNKOWOSCI.PL [PDF]

Obowiązuje do 31.12.2020

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób świadczenia Usług drogą elektroniczną, za pośrednictwem serwisu internetowego kursy-rachunkowosci.pl (zwanego dalej ,,Serwisem Internetowym” lub ,,Serwisem”).
 2. Serwis internetowy prowadzony jest przez Magdalenę Hosiawa MENTORIS z siedzibą w Krakowie.
 3. Kontakt z Usługodawcą może odbywać się:
 4. za pośrednictwem poczty e-mail, pod adresem: kontakt@mentoris.pl,
 5. telefonicznie, pod numerem: + 48 517 698 034,
 6. za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego w Serwisie.
 7. Niniejszy Regulamin jest nieprzerwanie i nieodpłatnie udostępniony przez Usługodawcę w witrynie internetowej kursy-rachunkowosci.pl, w sposób umożliwiający Użytkownikom jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści poprzez wydrukowanie lub zapisanie na nośniku w każdej chwili za pomocą systemu informatycznego, którym posługuje się Użytkownik.
 8. Wszelkie prawa do Serwisu Internetowego, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, domeny internetowej, strony internetowej Serwisu, a także do formularzy, logotypów należą do Usługodawcy, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem.
 9. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zamieszczania na stronie internetowej Serwisu treści reklamowych dotyczących oferowanych usług, jak i towarów i usług osób trzecich, w formach stosowanych w sieci Internet. Korzystanie z takich ofert lub usług nie jest elementem Serwisu, a ich zasady określają odpowiednie podmioty trzecie.
 10. Niniejszy Regulamin określa w szczególności zasady korzystania z Serwisu Internetowego, rodzaje i zakres Usług, warunki świadczenia Usług, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie Usług oraz tryb postępowania reklamacyjnego.
 11. Usługodawca informuje, że korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną może wiązać się z zagrożeniem po stronie każdego użytkownika sieci Internet, polegającym na możliwości wprowadzenia do systemu teleinformatycznego Użytkownika szkodliwego oprogramowania oraz pozyskania i modyfikacji jego danych przez osoby nieuprawnione. By uniknąć ryzyka wystąpienia w/w zagrożeń, Użytkownik powinien stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują ich wystąpienie, a w szczególności programy antywirusowe i zaporę sieciową typu firewall. 
 12. Zasady świadczenia w ramach Serwisu innych Usług, w tym Usług płatnych mogą określać dodatkowe regulaminy.

II. DEFINICJE

Pojęcia użyte w niniejszym dokumencie mają następujące znaczenie:

Serwis Internetowy/Serwis - serwis internetowy dostępny w domenie kursy-rachunkowosci.pl, którego właścicielem i administratorem jest Usługodawca, w ramach którego Użytkownicy mogą korzystać z Usług oferowanych przez Usługodawcę, a w szczególności, założyć Konto, dokonać Zamówienia Kursu, jak również korzystać z innych Usług w nim oferowanych;

Usługodawca - Magdalena Hosiawa prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Magdalena Hosiawa MENTORIS, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Przedsiębiorczości i Technologii, pod adresem ul. Kamienna 21, 31-403 Kraków, NIP: 6422803730, REGON: 122917570;

Użytkownik – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która może korzystać z Usług dostępnych w Serwisie;

Konsument - Użytkownik będący konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu cywilnego;

Przedsiębiorca - Użytkownik będący przedsiębiorcą w rozumieniu art. 43[1] Kodeksu cywilnego;

Usługi – usługi świadczone przez Usługodawcę na rzecz Użytkowników drogą elektroniczną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144, poz. 1204 ze zm.);

Konto Użytkownika/Konto – przydzielona danemu Użytkownikowi część Serwisu, za pomocą której Użytkownik może dokonywać określonych działań w ramach Serwisu;

Rejestracja - jednorazowa czynność polegająca na założeniu Konta Użytkownika w Serwisie Internetowym, na zasadach wskazanych w niniejszym Regulaminie;

Kurs – odpłatna Usługa polegająca na udzieleniu Użytkownikowi czasowego – zgodnie z informacjami wskazanymi w Serwisie – dostępu do wybranych materiałów, zestawu materiałów, modułów, kursów lub szkoleń oraz innych treści, zgodnie z opisem danego Kursu w Serwisie. Wszystkie Kursy prezentowane w Serwisie, udostępniane są przez Usługodawcę elektroniczne – po zalogowaniu się do Konta Użytkownika lub mogą być przekazywane w formie wiadomości elektronicznej (e-mail), zgodnie z informacjami w Serwisie;

Zamówienie - oświadczenie woli Użytkownika, zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy zakupu (dalej jako ,,Umowa”) wybranej przez Użytkownika Usługi płatnej – w tym w szczególności Kursu, zgodnie z informacjami prezentowanymi w Serwisie;

Usługi – usługi świadczone przez Usługodawcę na rzecz Użytkowników drogą elektroniczną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144, poz. 1204 ze zm.);

Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014, Nr 827);

Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);

Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);

Regulamin – niniejszy dokument.

III. ZASADY KORZYSTANIA Z SERWISU

 1. Usługodawca w ramach Serwisu umożliwia Użytkownikom korzystanie ze świadczonych przez siebie Usług, a w szczególności możliwość założenia Konta, Zamawiania Kursu, jak również korzystania z innych Usług dostępnych w Serwisie.
 2. Korzystanie z Serwisu może się odbywać wyłącznie na zasadach i w zakresie wskazanym w Regulaminie.
 3. Minimalne wymagania techniczne umożliwiające korzystanie z Serwisu:
 • urządzenie z dostępem do Internetu,
 • dostęp do poczty elektronicznej,
 • najnowsza wersja przeglądarki internetowej z włączoną obsługą plików Cookies i Java Script,
 • program do odczytu i zapisywania plików formatu PDF.


Zabronione jest korzystanie przez Użytkowników z Serwisu lub Usług w sposób naruszający przepisy prawa, dobre obyczaje, dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Usługodawcy.

IV. USŁUGI

 1. Świadczenie Usług w Serwisie odbywa się na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
 2. Usługi świadczone przez Usługodawcę na rzecz Użytkowników mogą być odpłatne oraz nieodpłatne, zgodnie z informacjami prezentowanymi w Serwisie oraz na zasadach wskazanych w niniejszym Regulaminie.
 3. Usługodawca umożliwia za pośrednictwem Serwisu korzystanie z następujących bezpłatnych Usług:
 4. przeglądanie i wyszukiwanie informacji zamieszczonych w Serwisie, w tym informacji o działalności i Usługach świadczonych przez Usługodawcę oraz innych treści i informacji zgodnych z charakterem i specyfiką Serwisu,
 5. założenie i prowadzenie Konta w Serwisie,
 6. świadczenie Usługi Newsletter,
 7. udostępniania interaktywnego formularza kontaktu umożliwiającego kontakt z Usługodawcą,
 8. dodawanie pytania/wypowiedzi (komentarze) w Serwisie.
 9. Usługodawca umożliwia również za pośrednictwem Serwisu, zgodnie z informacjami w nim prezentowanymi, korzystanie z odpłatnych Usług, w tym w szczególności udostępnia interaktywny formularz umożliwiający Zamówienie Kursu. Zasady oraz warunki składania Zamówień, w tym również zasady zawierania Umów w tym zakresie wskazano w pkt. V poniżej.
 10. Umowa o świadczenie Usługi polegającej na przeglądaniu i wyszukiwaniu informacji dostępnych w Serwisie zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą zamknięcia przez Użytkownika strony internetowej Serwisu.
 11. Niektóre z Usług Serwisu są dostępne wyłącznie dla Użytkowników posiadających aktywne Konto w Serwisie oraz po zalogowaniu się do Konta.
 12. Usługodawca na zasadach wskazanych w niniejszym Regulaminie umożliwia założenie i prowadzenie Konta Użytkownika w Serwisie.
 13. Usługa prowadzenia Konta w Serwisie internetowym dostępna jest po dokonaniu Rejestracji. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego w Serwisie (podanie danych dotyczących adresu email, imienia i nazwiska).
 14. Umowa o świadczenie Usługi polegającej na prowadzeniu Konta Użytkownika w Serwisie Internetowym zawierana jest na czas nieoznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą przesłania przez Użytkownika zarejestrowanego żądania usunięcia Konta.
 15. Poprzez dokonanie Rejestracji Konta, Użytkownik oświadcza, że dane podane przez niego w formularzu rejestracyjnym są prawdziwe i nie naruszają praw osób trzecich.
 16. Użytkownik nie może posiadać więcej niż jednego Konta przypisanego do jednego adresu poczty elektronicznej. Użytkownikowi nie wolno korzystać z Kont innych Użytkowników oraz udostępniać innym osobom możliwości korzystania z Konta, w tym ujawniać hasła dostępu do Konta.
 17. Użytkownik może zalogować się do Konta również za pośrednictwem swojego konta na portalu społecznościowym Facebook lub za pośrednictwem konta w Serwisie Googleplus.
 18. Użytkownik, który loguje się przez konto na portalu społecznościowym Facebook lub konta w serwisie Googleplus upublicznia w Serwisie swoje imię i nazwisko wraz ze zdjęciem pobranym z Facebook lub Googleplus.
 19. Użytkownik ma możliwość otrzymywania od Usługodawcy informacji handlowych w formie wiadomości przesyłanych na podany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej (Usługa Newsletter). W tym celu należy podać prawidłowy adres poczty elektronicznej lub aktywować odpowiednie pole w formularzu rejestracji Konta. Użytkownik w każdym czasie może odwołać zgodę na przesyłanie informacji handlowych. Newsletter jest przesyłany przez Usługodawcę wyłącznie do Użytkownika, który dokonał subskrypcji.
 20. Użytkownik może również skontaktować się z Usługodawcą za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego w Serwisie. Umowa o świadczenie Usługi formularza kontaktowego jest zawierana na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą wysłania wiadomości przez Użytkownika.
 21. Użytkownik ma możliwość dodania w Serwisie indywidualnych i subiektywnych komentarzy – pytań do Usługodawcy, w tym w szczególności dotyczących Kursów.
 22. Usługa dodania komentarzy (pytań) jest dostępna wyłącznie dla Użytkowników posiadających Konto w Serwisie i po zalogowaniu się do Konta. Użytkownik, który chce dodać wypowiedź w Serwisie, może przesłać również jej treść Usługodawcy, kontaktując się w jeden ze sposobów wskazanych w pkt. I powyżej.
 23. Użytkownik dodający lub przesyłający w sposób wskazanych powyżej wypowiedzi w Serwisie oświadcza, że posiada wszelkie prawa do tych treści, a w szczególności autorskie prawa majątkowe, prawa pokrewne oraz prawa własności przemysłowej.
 24. Poprzez zamieszczenie lub przesłanie wypowiedzi Użytkownik wyraża zgodę na nieodpłatne korzystanie z tej wypowiedzi oraz jej publikowanie przez Usługodawcę na stronach Serwisu, a także dokonywanie opracowań utworów w rozumieniu Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 1994 nr 24 poz. 83).
 25. Usługodawca ma prawo do organizowania okazjonalnych konkursów i akcji promocji, których warunki każdorazowo zostaną podane na stronach internetowych Serwisu. Promocje w Serwisie nie podlegają łączeniu, o ile Regulamin danej promocji nie stanowi inaczej.


V. KURSY

 1. Usługodawca umożliwia Zamówienia odpłatnych Kursów, o których informacje prezentowane są w Serwisie. Szczegółowe informacje o zakresie, czasie trwania oraz koszcie danego Kursu są każdorazowo wskazane Użytkownikowi w opisie każdego z nich w Serwisie.
 2. Informacje o możliwości Zamówienia Kursu stanowią zaproszenie do zawarcia Umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
 3. Warunkiem złożenia Zamówienia jest posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej, jak również posiadania aktywnego Konta w Serwisie oraz zalogowania się do niego.
 4. W celu Zamówienia wybranego Kursu, Użytkownik po wybraniu interesującego go Kursu, wypełnia pola formularza Zamówienia oznaczone jako obowiązkowe. Zamówienie zostaje złożone Usługodawcy przez Użytkownika w formie elektronicznej i stanowi ofertę zawarcia Umowy będącej przedmiotem Zamówienia. Oferta złożona w postaci elektronicznej wiąże Użytkownika, jeżeli na podany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej Usługodawca prześle potwierdzenie przyjęcia do realizacji Zamówienia, które stanowi oświadczenie Usługodawcy o przyjęciu oferty Użytkownika i z chwilą jej otrzymania przez Użytkownika zawarta zostaje Umowa.
 5. Po zawarciu Umowy Usługodawca potwierdza Użytkownikowi jej warunki, przesyłając je na adres poczty elektronicznej.
 6. Usługodawca w stosunku do Użytkowników nie będących Konsumentami zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji Zamówienia, o którym mowa w ppkt. 4 powyżej.
 7. Użytkownik będący Konsumentem może od niej odstąpić bez podania przyczyny poprzez złożenie stosownego oświadczenia Usługodawcy, którego wzór stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu, o ile w chwili składania Zamówienia nie wyraził zgody na spełnienie świadczenia przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy.
 8. Usługodawca informuje, że w przypadku Kursów w ramach, których Usługi świadczone są według indywidualnych wytycznych Konsumenta oraz służą zaspokojeniu jego indywidualnych potrzeb, prawo do odstąpienia od Umowy, zgodnie z Ustawą o prawach Konsumenta nie przysługuje.
 9. Usługodawca prezentuje na stronach Serwisu informacje o cenach Kursów. Ceny podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT i inne opłaty. W stosunku do Użytkowników będących Przedsiębiorcami, Usługodawca może posługiwać się cenami netto.
 10. Użytkownik dokonuje płatności za Zamówiony przez niego Kurs za pośrednictwem operatora płatności elektronicznej zintegrowanej z Serwisem. W tym przypadku Usługodawca rozpoczyna świadczenie Usług w ramach wybranego Kursu po otrzymaniu od operatora płatności informacji o dokonaniu przez Użytkownika płatności, w częstotliwości i terminach wskazanych w opisie danego Kursu.
 11. Na życzenie Użytkownika Usługodawca przekaże mu elektroniczną fakturę obejmującą płatność za Zamówione przez Użytkownika odpłatne Usługi, umieszczając fakturę w ramach Konta danego Użytkownika w Serwisie internetowym.
 12. Usługodawca może wprowadzać czasowe obniżki lub promocje obejmujące ceny poszczególnych Kursów oferowanych w Serwisie, w tym czasowo, zgodnie z informacją w Serwisie udostępniać wybrane Kursu lub ich elementy bezpłatnie.
 13. Usługodawca udziela Użytkownikowi dostęp do treści i materiałów dostępnych w ramach Zamówionego Kursu poprzez aktywowanie Kursu w Koncie Użytkownika w Serwisie.
 14. Wszelkie treści i informacje przekazywane Użytkownikowi przez Usługodawcę w ramach realizacji Usług w zakresie wybranego przez niego Kursu mają charakter generalny, ogólny, poglądowy, teoretyczny lub edukacyjny, oraz są prezentowane w ramach subiektywnie dobranych przez Usługodawcę kryteriów lub stanowią wyraz jego subiektywnej analizy. Zapoznawanie się oraz korzystanie z tych danych i informacji przez Użytkownika jest dobrowolne, a z uwagi na dynamiczny i zmienny charakter danych, nie może zastępować weryfikacji informacji oraz rzeczywistej, aktualnej i indywidualnej analizy każdego przypadku w praktyce.
 15. Prezentowane w Serwisie informacje i dane, jak również informacje przekazywane w ramach Kursu nie powinny być traktowane jako oferta, doradztwo prawne, finansowe, podatkowe czy inwestycyjne, jak również rekomendacje w świetle rozumienia powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 16. W przypadku zaistnienia konieczności wyjaśnienia lub uzupełnienia niezbędnych do realizacji Zamówionego Kursu danych, Usługodawca zwróci się do Użytkownika o przekazanie brakujących danych lub informacji kontaktując się z nim e-mailowo lub telefonicznie, na podane w trakcie składania Zamówienia dane. Realizacja Umowy jest w takim przypadku uzależniona od przekazania przez Użytkownika brakujących danych lub informacji, zaś termin realizacji Zamówienia nie biegnie do czasu uzyskania przez Usługodawcę brakujących informacji.
 17. Usługodawca na stronach internetowych Serwisu informuje Użytkownika o terminie w jakim jest on zobowiązany dokonać płatności za wybrany Kurs. W przypadku braku płatności przez Użytkownika w terminie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, Usługodawca po uprzednim bezskutecznym wezwaniu do zapłaty z wyznaczeniem stosownego terminu może odstąpić od Umowy na podstawie art. 491 Kodeksu Cywilnego.
 18. Zgodnie z informacjami w Serwisie, ukończenie danego Kursu może uprawniać do otrzymania imiennego certyfikatu uczestnictwa lub innego potwierdzenia udziału lub ukończenia Kursu (dalej jako: ,,Certyfikat”).
 19. Otrzymanie przez Użytkownika Certyfikatu, o którym mowa w ppkt. 18 powyżej może wymagać od Użytkownika podjęcia określonej aktywności, w tym w szczególności wykonania tematycznego testu, wyświetlenia określonych materiałów z kursu lub innej, zgodnej z informacjami prezentowanymi w opisie Kursu. Usługodawca przekazuje Użytkownikowi Certyfikat w formie dokumentu PDF.
 20. Użytkownik może również, za dodatkową opłatą otrzymać Certyfikat w formie papierowej, przesyłanej pocztą na podany przez niego adres. W celu otrzymania Certyfikatu w formie papierowej, Użytkownik składa Zamówienie na Certyfikat w formie papierowej, po zalogowaniu się do swojego Konta w Serwisie i kierując się wyświetlanymi komunikatami.


VI. PRAWA I OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKÓW

 1. Użytkownik jest zobowiązany do:
 2. korzystania z Serwisu w sposób zgodny z prawem, dobrymi obyczajami, a także postanowieniami Regulaminu, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich,
 3. wprowadzania w Serwisie, w tym w szczególności w ramach Konta oraz danych podanych w celu realizacji Usługi, danych zgodnych ze stanem faktycznym oraz informowania niezwłocznie o jakichkolwiek zmianach dotyczących przekazanych Usługodawcy danych.
 4. niestosowania urządzeń, oprogramowania oraz metod mogących zakłócić działanie Serwisu,
 5. niedostarczania treści o charakterze bezprawnym.
 6. Użytkownik może korzystać z materiałów, informacji oraz innych treści otrzymanych w ramach Zamówionego Kursu jedynie w ramach własnego użytku zgodnie z Regulaminem przez czas trwania Umowy o świadczenie Usług świadczonych w ramach danego Kursu. W szczególności zakazane jest publiczne rozpowszechnianie tych treści w całości lub w części lub ich opracowań, korzystanie z nich w celach komercyjnych, tłumaczenie, przystosowywanie lub dokonywanie jakichkolwiek innych zmian.
 7. Użytkownik jest zobowiązany do posiadania wszelkich praw do treści zamieszczanych w Serwisie, w tym danych wpisywanych w Koncie lub w jakimkolwiek miejscu w Serwisie.
 8. Zakazane jest prezentowanie przez Użytkownika w ramach Konta, pytania/komentarza lub w jakimkolwiek innym miejscu w Serwisie, jakichkolwiek informacji, które zawierają treści zabronione przez prawo, naruszające zasady dobrych obyczajów, bądź stanowiących czyny nieuczciwej konkurencji. Treści dodawane lub przesyłane i prezentowane przez Użytkowników nie mogą w szczególności:
 9. naruszać godności ludzkiej;
 10. zawierać treści dyskryminujących ze względu na rasę, płeć lub narodowość;
 11. zawierać treści pornograficznych;
 12. ranić przekonań religijnych lub politycznych;
 13. zachęcać do naruszania lub łamania prawa;
 14. zawierać treści naruszających prawo, w tym w szczególności prawa autorskie lub inne prawa własności intelektualnej, czy też zachęcających do łamania praw autorskich, w tym również poprzez udostępnianie treści mogących służyć naruszeniu praw autorskich lub innych praw własności intelektualnej.
 15. Użytkownik nie może prowadzić działań zmierzających do obciążania skrzynek odbiorczych innych Użytkowników czy Usługodawcy, a w szczególności nie jest dopuszczalne wysyłanie wiadomości reklamowych.
 16. Użytkownik wyraża zgodę na wykorzystanie przez Usługodawcę swojego wizerunku umieszczonego przez niego w Koncie i rozpowszechnianie w sieci Internet, w celu świadczenia Usług przez Usługodawcę i dostarczania funkcjonalności Serwisu.
 17. Użytkownik powyższej zgody udziela nieodpłatnie.
 18. Konsument posiada m.in. następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
 19. jest uprawniony do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Użytkownikiem a Usługodawcą.
 20. może również złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”. 

VII. PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

 1. W przypadku gdyby stworzony w wyniku realizacji Kursu, dokument, materiał czy inny element miał stanowić utwór w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku (Dz. U. 1994 nr 24 poz. 83 ze zm.) Usługodawca z chwilą udostępnienia Użytkownikowi tych treści, udziela mu w ramach ceny Zamówienia, niewyłącznej i nieograniczonej terytorialnie i czasowo licencji na korzystanie z tego utworu.
 2. Licencja o której mowa w ppkt. 1 jest udzielana na następujących polach eksploatacji:
 3. utrwalanie;
 4. zwielokrotnianie dowolną techniką;
 5. wprowadzenie do pamięci komputera oraz do sieci komputerowej,
 6. stosowanie, wyświetlania, przekazywanie i przechowywanie niezależnie od formatu, systemu lub standardu.
 7. Licencja, o której mowa w ppkt. 1 i 2 nie obejmuje prawa sublicencjonowania, a w tym prawa upoważniania innych osób do korzystania z treści w zakresie udzielonej licencji, chyba że odrębne porozumienie pomiędzy Użytkownikiem a Usługodawcą będzie stanowić inaczej.
 8. Użytkownik Zamawiający Kurs w Serwisie, samodzielnie lub na podstawie odpowiedniego upoważnienia udziela Usługodawcy na logotyp działalności Użytkownika nieodpłatnej, niewyłącznej i nieograniczonej czasowo i terytorialnie licencji, na korzystanie z niego do celów prowadzonej przez Usługodawcę działalności na następujących polach eksploatacji: utrwalanie, zwielokrotnianie dowolną techniką, wprowadzenie utworu do pamięci komputera oraz do sieci komputerowej, publiczne wyświetlanie lub odtwarzanie w Internecie, a w szczególności na stronach internetowych Usługodawcy.
 9. Użytkownik wyraża zgodę na umieszczenie ww. danych w wykazie klientów Usługodawcy, dostępnym m.in. stronach internetowych Usługodawcy, w tym w Serwisie.


VIII. REKLAMACJE

 1. Użytkownik może zgłaszać reklamacje dotyczące Usług świadczonych w ramach Serwisu, a w szczególności ich niewykonania lub nienależytego wykonania.
 2. Reklamacje można zgłaszać pisemnie na adres: Magdalena Hosiawa MENTORIS, ul. Kamienna 21, 31-403 Kraków lub na adres poczty elektronicznej: kontakt@mentoris.pl.
 3. W reklamacji Użytkownik powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i opis zaistniałego problemu.
 4. Usługodawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 30 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Użytkownika, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona. W przypadku braków w reklamacji Usługodawca wezwie Użytkownika do jej uzupełnienia w niezbędnym zakresie w terminie 7 dni, od daty otrzymania wezwania przez Użytkownika.

IX. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Podane przez Użytkowników dane osobowe Usługodawca zbiera i przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z Polityką Prywatności dostępną w Serwisie.

X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Wyłącznym źródłem zobowiązań Usługodawcy jest niniejszy Regulamin oraz bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.
 2. Regulamin jest dostępny w języku polskim.
 3. Powielanie bądź publikowanie niniejszego Regulaminu lub jego części bez pisemnej zgody Usługodawcy jest zabronione.
 4. O ile bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa nie stanowią inaczej, prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.
 5. Wszelkie spory powstałe na gruncie niniejszego Regulaminu, w przypadku, gdy drugą stroną jest nie jest Konsument będą rozwiązywane przed sądem powszechnym właściwym ze względu na siedzibę Usługodawcy.
 6. Treść niniejszego Regulaminu może ulec zmianie. O wszelkich zmianach każdy Użytkownik będący Konsumentem zostanie poinformowany poprzez informacje na stronie głównej Serwisu zawierającej zestawienie zmian i termin ich wejścia w życie.

Konsumenci posiadający Konto w Serwisie zostaną dodatkowo poinformowani o zmianach w Regulaminie wraz z ich zestawieniem na wskazany przez nich adres poczty elektronicznej. Termin wejścia w życie zmian nie będzie krótszy niż 14 dni od dnia ich ogłoszenia. W razie, gdy Konsument posiadający Konto, nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Usługodawcę w wiadomości mailowej na adres: kontakt@mentoris.pl, w ciągu 14 dni od daty poinformowania o zmianie Regulaminu. Brak akceptacji skutkuje rozwiązaniem Umów o świadczenie Usług Serwisu, w tym w szczególności Usługi prowadzenia Konta w Serwisie.

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO KURSY-RACHUNKOWOSCI.PL [PDF]

Obowiązuje od 01.01.2021

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób świadczenia Usług drogą elektroniczną, za pośrednictwem serwisu internetowego kursy-rachunkowosci.pl (zwanego dalej ,,Serwisem Internetowym” lub ,,Serwisem”).
 2. Serwis internetowy prowadzony jest przez Magdalenę Hosiawa MENTORIS z siedzibą w Krakowie.
 3. Kontakt z Usługodawcą może odbywać się:
 4. za pośrednictwem poczty e-mail, pod adresem: kontakt@mentoris.pl,
 5. telefonicznie, pod numerem: + 48 517 698 034,
 6. za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego w Serwisie.
 7. Niniejszy Regulamin jest nieprzerwanie i nieodpłatnie udostępniony przez Usługodawcę w witrynie internetowej kursy-rachunkowosci.pl, w sposób umożliwiający Użytkownikom jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści poprzez wydrukowanie lub zapisanie na nośniku w każdej chwili za pomocą systemu informatycznego, którym posługuje się Użytkownik.
 8. Wszelkie prawa do Serwisu Internetowego, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, domeny internetowej, strony internetowej Serwisu, a także do formularzy, logotypów należą do Usługodawcy, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem.
 9. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zamieszczania na stronie internetowej Serwisu treści reklamowych dotyczących oferowanych usług, jak i towarów i usług osób trzecich, w formach stosowanych w sieci Internet. Korzystanie z takich ofert lub usług nie jest elementem Serwisu, a ich zasady określają odpowiednie podmioty trzecie.
 10. Niniejszy Regulamin określa w szczególności zasady korzystania z Serwisu Internetowego, rodzaje i zakres Usług, warunki świadczenia Usług, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie Usług oraz tryb postępowania reklamacyjnego.
 11. Usługodawca informuje, że korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną może wiązać się z zagrożeniem po stronie każdego użytkownika sieci Internet, polegającym na możliwości wprowadzenia do systemu teleinformatycznego Użytkownika szkodliwego oprogramowania oraz pozyskania i modyfikacji jego danych przez osoby nieuprawnione. By uniknąć ryzyka wystąpienia w/w zagrożeń, Użytkownik powinien stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują ich wystąpienie, a w szczególności programy antywirusowe i zaporę sieciową typu firewall. 
 12. Zasady świadczenia w ramach Serwisu innych Usług, w tym Usług płatnych mogą określać dodatkowe regulaminy.

II. DEFINICJE

Pojęcia użyte w niniejszym dokumencie mają następujące znaczenie:

Serwis Internetowy/Serwis - serwis internetowy dostępny w domenie kursy-rachunkowosci.pl, którego właścicielem i administratorem jest Usługodawca, w ramach którego Użytkownicy mogą korzystać z Usług oferowanych przez Usługodawcę, a w szczególności, założyć Konto, dokonać Zamówienia Kursu, jak również korzystać z innych Usług w nim oferowanych;

Usługodawca - Magdalena Hosiawa prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Magdalena Hosiawa MENTORIS, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Przedsiębiorczości i Technologii, pod adresem ul. Kamienna 21, 31-403 Kraków, NIP: 6422803730, REGON: 122917570;

Użytkownik – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która może korzystać z Usług dostępnych w Serwisie;

Konsument - Użytkownik będący konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu cywilnego;

Przedsiębiorca - Użytkownik będący przedsiębiorcą w rozumieniu art. 43[1] Kodeksu cywilnego;

Usługi – usługi świadczone przez Usługodawcę na rzecz Użytkowników drogą elektroniczną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144, poz. 1204 ze zm.);

Konto Użytkownika/Konto – przydzielona danemu Użytkownikowi część Serwisu, za pomocą której Użytkownik może dokonywać określonych działań w ramach Serwisu;

Rejestracja - jednorazowa czynność polegająca na założeniu Konta Użytkownika w Serwisie Internetowym, na zasadach wskazanych w niniejszym Regulaminie;

Kurs – odpłatna Usługa polegająca na udzieleniu Użytkownikowi czasowego – zgodnie z informacjami wskazanymi w Serwisie – dostępu do wybranych materiałów, zestawu materiałów, modułów, kursów lub szkoleń oraz innych treści, zgodnie z opisem danego Kursu w Serwisie. Wszystkie Kursy prezentowane w Serwisie, udostępniane są przez Usługodawcę elektroniczne – po zalogowaniu się do Konta Użytkownika lub mogą być przekazywane w formie wiadomości elektronicznej (e-mail), zgodnie z informacjami w Serwisie;

Zamówienie - oświadczenie woli Użytkownika, zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy zakupu (dalej jako ,,Umowa”) wybranej przez Użytkownika Usługi płatnej – w tym w szczególności Kursu, zgodnie z informacjami prezentowanymi w Serwisie;

Usługi – usługi świadczone przez Usługodawcę na rzecz Użytkowników drogą elektroniczną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144, poz. 1204 ze zm.);

Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014, Nr 827);

Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);

Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);

Regulamin – niniejszy dokument.

III. ZASADY KORZYSTANIA Z SERWISU

 1. Usługodawca w ramach Serwisu umożliwia Użytkownikom korzystanie ze świadczonych przez siebie Usług, a w szczególności możliwość założenia Konta, Zamawiania Kursu, jak również korzystania z innych Usług dostępnych w Serwisie.
 2. Korzystanie z Serwisu może się odbywać wyłącznie na zasadach i w zakresie wskazanym w Regulaminie.
 3. Minimalne wymagania techniczne umożliwiające korzystanie z Serwisu:
 • urządzenie z dostępem do Internetu,
 • dostęp do poczty elektronicznej,
 • najnowsza wersja przeglądarki internetowej z włączoną obsługą plików Cookies i Java Script,
 • program do odczytu i zapisywania plików formatu PDF.


Zabronione jest korzystanie przez Użytkowników z Serwisu lub Usług w sposób naruszający przepisy prawa, dobre obyczaje, dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Usługodawcy.

IV. USŁUGI

 1. Świadczenie Usług w Serwisie odbywa się na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
 2. Usługi świadczone przez Usługodawcę na rzecz Użytkowników mogą być odpłatne oraz nieodpłatne, zgodnie z informacjami prezentowanymi w Serwisie oraz na zasadach wskazanych w niniejszym Regulaminie.
 3. Usługodawca umożliwia za pośrednictwem Serwisu korzystanie z następujących bezpłatnych Usług:
 4. przeglądanie i wyszukiwanie informacji zamieszczonych w Serwisie, w tym informacji o działalności i Usługach świadczonych przez Usługodawcę oraz innych treści i informacji zgodnych z charakterem i specyfiką Serwisu,
 5. założenie i prowadzenie Konta w Serwisie,
 6. świadczenie Usługi Newsletter,
 7. udostępniania interaktywnego formularza kontaktu umożliwiającego kontakt z Usługodawcą,
 8. dodawanie pytania/wypowiedzi (komentarze) w Serwisie.
 9. Usługodawca umożliwia również za pośrednictwem Serwisu, zgodnie z informacjami w nim prezentowanymi, korzystanie z odpłatnych Usług, w tym w szczególności udostępnia interaktywny formularz umożliwiający Zamówienie Kursu. Zasady oraz warunki składania Zamówień, w tym również zasady zawierania Umów w tym zakresie wskazano w pkt. V poniżej.
 10. Umowa o świadczenie Usługi polegającej na przeglądaniu i wyszukiwaniu informacji dostępnych w Serwisie zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą zamknięcia przez Użytkownika strony internetowej Serwisu.
 11. Niektóre z Usług Serwisu są dostępne wyłącznie dla Użytkowników posiadających aktywne Konto w Serwisie oraz po zalogowaniu się do Konta.
 12. Usługodawca na zasadach wskazanych w niniejszym Regulaminie umożliwia założenie i prowadzenie Konta Użytkownika w Serwisie.
 13. Usługa prowadzenia Konta w Serwisie internetowym dostępna jest po dokonaniu Rejestracji. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego w Serwisie (podanie danych dotyczących adresu email, imienia i nazwiska).
 14. Umowa o świadczenie Usługi polegającej na prowadzeniu Konta Użytkownika w Serwisie Internetowym zawierana jest na czas nieoznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą przesłania przez Użytkownika zarejestrowanego żądania usunięcia Konta.
 15. Poprzez dokonanie Rejestracji Konta, Użytkownik oświadcza, że dane podane przez niego w formularzu rejestracyjnym są prawdziwe i nie naruszają praw osób trzecich.
 16. Użytkownik nie może posiadać więcej niż jednego Konta przypisanego do jednego adresu poczty elektronicznej. Użytkownikowi nie wolno korzystać z Kont innych Użytkowników oraz udostępniać innym osobom możliwości korzystania z Konta, w tym ujawniać hasła dostępu do Konta.
 17. Użytkownik może zalogować się do Konta również za pośrednictwem swojego konta na portalu społecznościowym Facebook lub za pośrednictwem konta w Serwisie Googleplus.
 18. Użytkownik, który loguje się przez konto na portalu społecznościowym Facebook lub konta w serwisie Googleplus upublicznia w Serwisie swoje imię i nazwisko wraz ze zdjęciem pobranym z Facebook lub Googleplus.
 19. Użytkownik ma możliwość otrzymywania od Usługodawcy informacji handlowych w formie wiadomości przesyłanych na podany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej (Usługa Newsletter). W tym celu należy podać prawidłowy adres poczty elektronicznej lub aktywować odpowiednie pole w formularzu rejestracji Konta. Użytkownik w każdym czasie może odwołać zgodę na przesyłanie informacji handlowych. Newsletter jest przesyłany przez Usługodawcę wyłącznie do Użytkownika, który dokonał subskrypcji.
 20. Użytkownik może również skontaktować się z Usługodawcą za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego w Serwisie. Umowa o świadczenie Usługi formularza kontaktowego jest zawierana na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą wysłania wiadomości przez Użytkownika.
 21. Użytkownik ma możliwość dodania w Serwisie indywidualnych i subiektywnych komentarzy – pytań do Usługodawcy, w tym w szczególności dotyczących Kursów.
 22. Usługa dodania komentarzy (pytań) jest dostępna wyłącznie dla Użytkowników posiadających Konto w Serwisie i po zalogowaniu się do Konta. Użytkownik, który chce dodać wypowiedź w Serwisie, może przesłać również jej treść Usługodawcy, kontaktując się w jeden ze sposobów wskazanych w pkt. I powyżej.
 23. Użytkownik dodający lub przesyłający w sposób wskazanych powyżej wypowiedzi w Serwisie oświadcza, że posiada wszelkie prawa do tych treści, a w szczególności autorskie prawa majątkowe, prawa pokrewne oraz prawa własności przemysłowej.
 24. Poprzez zamieszczenie lub przesłanie wypowiedzi Użytkownik wyraża zgodę na nieodpłatne korzystanie z tej wypowiedzi oraz jej publikowanie przez Usługodawcę na stronach Serwisu, a także dokonywanie opracowań utworów w rozumieniu Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 1994 nr 24 poz. 83).
 25. Usługodawca ma prawo do organizowania okazjonalnych konkursów i akcji promocji, których warunki każdorazowo zostaną podane na stronach internetowych Serwisu. Promocje w Serwisie nie podlegają łączeniu, o ile Regulamin danej promocji nie stanowi inaczej.


V. KURSY

 1. Usługodawca umożliwia Zamówienia odpłatnych Kursów, o których informacje prezentowane są w Serwisie. Szczegółowe informacje o zakresie, czasie trwania oraz koszcie danego Kursu są każdorazowo wskazane Użytkownikowi w opisie każdego z nich w Serwisie.
 2. Informacje o możliwości Zamówienia Kursu stanowią zaproszenie do zawarcia Umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
 3. Warunkiem złożenia Zamówienia jest posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej, jak również posiadania aktywnego Konta w Serwisie oraz zalogowania się do niego.
 4. W celu Zamówienia wybranego Kursu, Użytkownik po wybraniu interesującego go Kursu, wypełnia pola formularza Zamówienia oznaczone jako obowiązkowe. Zamówienie zostaje złożone Usługodawcy przez Użytkownika w formie elektronicznej i stanowi ofertę zawarcia Umowy będącej przedmiotem Zamówienia. Oferta złożona w postaci elektronicznej wiąże Użytkownika, jeżeli na podany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej Usługodawca prześle potwierdzenie przyjęcia do realizacji Zamówienia, które stanowi oświadczenie Usługodawcy o przyjęciu oferty Użytkownika i z chwilą jej otrzymania przez Użytkownika zawarta zostaje Umowa.
 5. Po zawarciu Umowy Usługodawca potwierdza Użytkownikowi jej warunki, przesyłając je na adres poczty elektronicznej.
 6. Usługodawca w stosunku do Użytkowników nie będących Konsumentami zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji Zamówienia, o którym mowa w ppkt. 4 powyżej.
 7. Użytkownik będący Konsumentem może od niej odstąpić bez podania przyczyny poprzez złożenie stosownego oświadczenia Usługodawcy, którego wzór stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu, o ile w chwili składania Zamówienia nie wyraził zgody na spełnienie świadczenia przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy.
 8. Usługodawca informuje, że w przypadku Kursów w ramach, których Usługi świadczone są według indywidualnych wytycznych Konsumenta oraz służą zaspokojeniu jego indywidualnych potrzeb, prawo do odstąpienia od Umowy, zgodnie z Ustawą o prawach Konsumenta nie przysługuje.
 9. Usługodawca prezentuje na stronach Serwisu informacje o cenach Kursów. Ceny podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT i inne opłaty. W stosunku do Użytkowników będących Przedsiębiorcami, Usługodawca może posługiwać się cenami netto.
 10. Użytkownik dokonuje płatności za Zamówiony przez niego Kurs za pośrednictwem operatora płatności elektronicznej zintegrowanej z Serwisem. W tym przypadku Usługodawca rozpoczyna świadczenie Usług w ramach wybranego Kursu po otrzymaniu od operatora płatności informacji o dokonaniu przez Użytkownika płatności, w częstotliwości i terminach wskazanych w opisie danego Kursu.
 11. Na życzenie Użytkownika Usługodawca przekaże mu elektroniczną fakturę obejmującą płatność za Zamówione przez Użytkownika odpłatne Usługi, umieszczając fakturę w ramach Konta danego Użytkownika w Serwisie internetowym.
 12. Usługodawca może wprowadzać czasowe obniżki lub promocje obejmujące ceny poszczególnych Kursów oferowanych w Serwisie, w tym czasowo, zgodnie z informacją w Serwisie udostępniać wybrane Kursu lub ich elementy bezpłatnie.
 13. Usługodawca udziela Użytkownikowi dostęp do treści i materiałów dostępnych w ramach Zamówionego Kursu poprzez aktywowanie Kursu w Koncie Użytkownika w Serwisie.
 14. Wszelkie treści i informacje przekazywane Użytkownikowi przez Usługodawcę w ramach realizacji Usług w zakresie wybranego przez niego Kursu mają charakter generalny, ogólny, poglądowy, teoretyczny lub edukacyjny, oraz są prezentowane w ramach subiektywnie dobranych przez Usługodawcę kryteriów lub stanowią wyraz jego subiektywnej analizy. Zapoznawanie się oraz korzystanie z tych danych i informacji przez Użytkownika jest dobrowolne, a z uwagi na dynamiczny i zmienny charakter danych, nie może zastępować weryfikacji informacji oraz rzeczywistej, aktualnej i indywidualnej analizy każdego przypadku w praktyce.
 15. Prezentowane w Serwisie informacje i dane, jak również informacje przekazywane w ramach Kursu nie powinny być traktowane jako oferta, doradztwo prawne, finansowe, podatkowe czy inwestycyjne, jak również rekomendacje w świetle rozumienia powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 16. W przypadku zaistnienia konieczności wyjaśnienia lub uzupełnienia niezbędnych do realizacji Zamówionego Kursu danych, Usługodawca zwróci się do Użytkownika o przekazanie brakujących danych lub informacji kontaktując się z nim e-mailowo lub telefonicznie, na podane w trakcie składania Zamówienia dane. Realizacja Umowy jest w takim przypadku uzależniona od przekazania przez Użytkownika brakujących danych lub informacji, zaś termin realizacji Zamówienia nie biegnie do czasu uzyskania przez Usługodawcę brakujących informacji.
 17. Usługodawca na stronach internetowych Serwisu informuje Użytkownika o terminie w jakim jest on zobowiązany dokonać płatności za wybrany Kurs. W przypadku braku płatności przez Użytkownika w terminie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, Usługodawca po uprzednim bezskutecznym wezwaniu do zapłaty z wyznaczeniem stosownego terminu może odstąpić od Umowy na podstawie art. 491 Kodeksu Cywilnego.
 18. Zgodnie z informacjami w Serwisie, ukończenie danego Kursu może uprawniać do otrzymania imiennego certyfikatu uczestnictwa lub innego potwierdzenia udziału lub ukończenia Kursu (dalej jako: ,,Certyfikat”).
 19. Otrzymanie przez Użytkownika Certyfikatu, o którym mowa w ppkt. 18 powyżej może wymagać od Użytkownika podjęcia określonej aktywności, w tym w szczególności wykonania tematycznego testu, wyświetlenia określonych materiałów z kursu lub innej, zgodnej z informacjami prezentowanymi w opisie Kursu. Usługodawca przekazuje Użytkownikowi Certyfikat w formie dokumentu PDF.
 20. Użytkownik może również, za dodatkową opłatą otrzymać Certyfikat w formie papierowej, przesyłanej pocztą na podany przez niego adres. W celu otrzymania Certyfikatu w formie papierowej, Użytkownik składa Zamówienie na Certyfikat w formie papierowej, po zalogowaniu się do swojego Konta w Serwisie i kierując się wyświetlanymi komunikatami.


VI. PRAWA I OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKÓW

 1. Użytkownik jest zobowiązany do:
 2. korzystania z Serwisu w sposób zgodny z prawem, dobrymi obyczajami, a także postanowieniami Regulaminu, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich,
 3. wprowadzania w Serwisie, w tym w szczególności w ramach Konta oraz danych podanych w celu realizacji Usługi, danych zgodnych ze stanem faktycznym oraz informowania niezwłocznie o jakichkolwiek zmianach dotyczących przekazanych Usługodawcy danych.
 4. niestosowania urządzeń, oprogramowania oraz metod mogących zakłócić działanie Serwisu,
 5. niedostarczania treści o charakterze bezprawnym.
 6. Użytkownik może korzystać z materiałów, informacji oraz innych treści otrzymanych w ramach Zamówionego Kursu jedynie w ramach własnego użytku zgodnie z Regulaminem przez czas trwania Umowy o świadczenie Usług świadczonych w ramach danego Kursu. W szczególności zakazane jest publiczne rozpowszechnianie tych treści w całości lub w części lub ich opracowań, korzystanie z nich w celach komercyjnych, tłumaczenie, przystosowywanie lub dokonywanie jakichkolwiek innych zmian.
 7. Użytkownik jest zobowiązany do posiadania wszelkich praw do treści zamieszczanych w Serwisie, w tym danych wpisywanych w Koncie lub w jakimkolwiek miejscu w Serwisie.
 8. Zakazane jest prezentowanie przez Użytkownika w ramach Konta, pytania/komentarza lub w jakimkolwiek innym miejscu w Serwisie, jakichkolwiek informacji, które zawierają treści zabronione przez prawo, naruszające zasady dobrych obyczajów, bądź stanowiących czyny nieuczciwej konkurencji. Treści dodawane lub przesyłane i prezentowane przez Użytkowników nie mogą w szczególności:
 9. naruszać godności ludzkiej;
 10. zawierać treści dyskryminujących ze względu na rasę, płeć lub narodowość;
 11. zawierać treści pornograficznych;
 12. ranić przekonań religijnych lub politycznych;
 13. zachęcać do naruszania lub łamania prawa;
 14. zawierać treści naruszających prawo, w tym w szczególności prawa autorskie lub inne prawa własności intelektualnej, czy też zachęcających do łamania praw autorskich, w tym również poprzez udostępnianie treści mogących służyć naruszeniu praw autorskich lub innych praw własności intelektualnej.
 15. Użytkownik nie może prowadzić działań zmierzających do obciążania skrzynek odbiorczych innych Użytkowników czy Usługodawcy, a w szczególności nie jest dopuszczalne wysyłanie wiadomości reklamowych.
 16. Użytkownik wyraża zgodę na wykorzystanie przez Usługodawcę swojego wizerunku umieszczonego przez niego w Koncie i rozpowszechnianie w sieci Internet, w celu świadczenia Usług przez Usługodawcę i dostarczania funkcjonalności Serwisu.
 17. Użytkownik powyższej zgody udziela nieodpłatnie.
 18. Konsument posiada m.in. następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
 19. jest uprawniony do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Użytkownikiem a Usługodawcą.
 20. może również złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”. 

VII. PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

 1. W przypadku gdyby stworzony w wyniku realizacji Kursu, dokument, materiał czy inny element miał stanowić utwór w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku (Dz. U. 1994 nr 24 poz. 83 ze zm.) Usługodawca z chwilą udostępnienia Użytkownikowi tych treści, udziela mu w ramach ceny Zamówienia, niewyłącznej i nieograniczonej terytorialnie i czasowo licencji na korzystanie z tego utworu.
 2. Licencja o której mowa w ppkt. 1 jest udzielana na następujących polach eksploatacji:
 3. utrwalanie;
 4. zwielokrotnianie dowolną techniką;
 5. wprowadzenie do pamięci komputera oraz do sieci komputerowej,
 6. stosowanie, wyświetlania, przekazywanie i przechowywanie niezależnie od formatu, systemu lub standardu.
 7. Licencja, o której mowa w ppkt. 1 i 2 nie obejmuje prawa sublicencjonowania, a w tym prawa upoważniania innych osób do korzystania z treści w zakresie udzielonej licencji, chyba że odrębne porozumienie pomiędzy Użytkownikiem a Usługodawcą będzie stanowić inaczej.
 8. Użytkownik Zamawiający Kurs w Serwisie, samodzielnie lub na podstawie odpowiedniego upoważnienia udziela Usługodawcy na logotyp działalności Użytkownika nieodpłatnej, niewyłącznej i nieograniczonej czasowo i terytorialnie licencji, na korzystanie z niego do celów prowadzonej przez Usługodawcę działalności na następujących polach eksploatacji: utrwalanie, zwielokrotnianie dowolną techniką, wprowadzenie utworu do pamięci komputera oraz do sieci komputerowej, publiczne wyświetlanie lub odtwarzanie w Internecie, a w szczególności na stronach internetowych Usługodawcy.
 9. Użytkownik wyraża zgodę na umieszczenie ww. danych w wykazie klientów Usługodawcy, dostępnym m.in. stronach internetowych Usługodawcy, w tym w Serwisie.


VIII. REKLAMACJE

 1. Użytkownik może zgłaszać reklamacje dotyczące Usług świadczonych w ramach Serwisu, a w szczególności ich niewykonania lub nienależytego wykonania.
 2. Reklamacje można zgłaszać pisemnie na adres: Magdalena Hosiawa MENTORIS, ul. Kamienna 21, 31-403 Kraków lub na adres poczty elektronicznej: kontakt@mentoris.pl.
 3. W reklamacji Użytkownik powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i opis zaistniałego problemu.
 4. Usługodawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 30 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Użytkownika, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona. W przypadku braków w reklamacji Usługodawca wezwie Użytkownika do jej uzupełnienia w niezbędnym zakresie w terminie 7 dni, od daty otrzymania wezwania przez Użytkownika.

IX. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Podane przez Użytkowników dane osobowe Usługodawca zbiera i przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z Polityką Prywatności dostępną w Serwisie.

X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Wyłącznym źródłem zobowiązań Usługodawcy jest niniejszy Regulamin oraz bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.
 2. Regulamin jest dostępny w języku polskim.
 3. Powielanie bądź publikowanie niniejszego Regulaminu lub jego części bez pisemnej zgody Usługodawcy jest zabronione.
 4. O ile bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa nie stanowią inaczej, prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.
 5. Wszelkie spory powstałe na gruncie niniejszego Regulaminu, w przypadku, gdy drugą stroną jest nie jest Konsument będą rozwiązywane przed sądem powszechnym właściwym ze względu na siedzibę Usługodawcy.
 6. Zawarte w niniejszym Regulaminie zapisy dotyczące Konsumenta, w przedmiocie odstąpienia od umowy oraz reklamacji, stosuje się do osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Nie stosuje się zapisów o pozasądowych sposobach rozstrzygania reklamacji i dochodzenia roszczeń.
 7. Treść niniejszego Regulaminu może ulec zmianie. O wszelkich zmianach każdy Użytkownik będący Konsumentem zostanie poinformowany poprzez informacje na stronie głównej Serwisu zawierającej zestawienie zmian i termin ich wejścia w życie.
 8. Konsumenci posiadający Konto w Serwisie zostaną dodatkowo poinformowani o zmianach w Regulaminie wraz z ich zestawieniem na wskazany przez nich adres poczty elektronicznej. Termin wejścia w życie zmian nie będzie krótszy niż 14 dni od dnia ich ogłoszenia. W razie, gdy Konsument posiadający Konto, nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Usługodawcę w wiadomości mailowej na adres: kontakt@mentoris.pl, w ciągu 14 dni od daty poinformowania o zmianie Regulaminu. Brak akceptacji skutkuje rozwiązaniem Umów o świadczenie Usług Serwisu, w tym w szczególności Usługi prowadzenia Konta w Serwisie.
dot