REGULAMIN SPRZEDAŻY

Obowiązuje od 17.09.2021 - wersja PDF

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób świadczenia Usług drogą elektroniczną, za pośrednictwem serwisu internetowego kursy-rachunkowosci.pl (zwanego dalej ,, Serwisem Internetowym ” lub ,, Serwisem ”).
 2. Serwis internetowy prowadzony jest przez Magdalenę Hosiawa MENTORIS z siedzibą w Krakowie, zwana dalej Usługodawcą.
 3. Kontakt z Usługodawcą może odbywać się za pośrednictwem: poczty e-mail- pod adresem: kontakt@mentoris.pl , telefonicznie- pod numerem: + 48 517 698 034 lub za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego w Serwisie.
 4. Niniejszy Regulamin jest nieprzerwanie i nieodpłatnie udostępniony przez Usługodawcę w witrynie internetowej kursy-rachunkowosci.pl, w sposób umożliwiający Użytkownikom jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści poprzez wydrukowanie lub zapisanie na nośniku w każdej chwili za pomocą systemu informatycznego, którym posługuje się Użytkownik.
 5. Wszelkie prawa do Serwisu Internetowego, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, domeny internetowej, strony internetowej Serwisu, a także do formularzy, logotypów należą do Usługodawcy, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem.
 6. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zamieszczania na stronie internetowej Serwisu treści reklamowych dotyczących oferowanych usług, jak i towarów i usług osób trzecich, w formach stosowanych w sieci Internet. Korzystanie z takich ofert lub usług nie jest elementem Serwisu, a ich zasady określają odpowiednie podmioty trzecie.
 7. Zasady świadczenia w ramach Serwisu innych Usług, w tym Usług płatnych mogą określać dodatkowe regulaminy.

II. DEFINICJE

Pojęcia użyte w niniejszym dokumencie mają następujące znaczenie:

 1. Serwis Internetowy/Serwis - serwis internetowy dostępny w domenie kursy-rachunkowosci.pl, którego właścicielem i administratorem jest Usługodawca, w ramach którego Użytkownicy mogą korzystać z Usług oferowanych przez Usługodawcę, a w szczególności założyć Konto, dokonać Zamówienia Kursu, jak również korzystać z innych Usług w nim oferowanych;
 2. Usługodawca - Magdalena Hosiawa prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Magdalena Hosiawa MENTORIS, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Przedsiębiorczości i Technologii, pod adresem ul. Kamienna 21, 31-403 Kraków, NIP: 6422803730, REGON: 122917570;
 3. Użytkownik – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która może korzystać z Usług dostępnych w Serwisie;
 4. Konsument - osoba fizyczna, która dokonuje zakupu do celów, które nie są bezpośrednio związane z jej działalnością gospodarczą/zawodową;
 5. Przedsiębiorca na prawach konsumenta – osoba fizyczna zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;
 6. Usługi – usługi świadczone przez Usługodawcę na rzecz Użytkowników drogą elektroniczną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144, poz. 1204 ze zm.); Usługi są skierowane do Użytkowników, którzy ukończyli 16 rok życia;
 7. Usługa subskrypcyjna - sprzedaż produktów lub usług w regularnych odstępach czasu, w zamian za cyklicznie dokonywane opłaty;
 8. Konto Użytkownika/Konto – oznacza indywidualny dla każdego Klienta panel, uruchomiony na jego rzecz przez Usługodawcę, po dokonaniu przez Klienta Rejestracji i zawarciu umowy świadczenia usługi Prowadzenie Konta Klienta;
 9. Rejestracja - jednorazowa czynność polegająca na założeniu Konta Użytkownika w Serwisie Internetowym, na zasadach wskazanych w niniejszym Regulaminie;
 10. Kurs – odpłatna Usługa polegająca na udzieleniu Użytkownikowi czasowego – zgodnie z informacjami wskazanymi w Serwisie – dostępu do wybranych materiałów, zestawu materiałów, modułów, kursów lub szkoleń oraz innych treści, zgodnie z opisem danego Kursu w Serwisie. Wszystkie Kursy prezentowane w Serwisie, udostępniane są przez Usługodawcę elektroniczne – po zalogowaniu się do Konta Użytkownika lub mogą być przekazywane w formie wiadomości elektronicznej (e-mail), zgodnie z informacjami w Serwisie;
 11. Produkt elektroniczny – treść cyfrowa, którą Użytkownik otrzymuje w ramach zakupu, a która przybiera postać pliku elektronicznego; format pliku zależny jest od zawartości Materiału (np. e-book, inne materiały w formie pdf, audio/video);
 12. Produkt – Produkt oferowany przez Usługodawcę, który może być przedmiotem umowy np. Produkt elektroniczny, Kurs;
 13. Zamówienie - oświadczenie woli Użytkownika, zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy zakupu (dalej jako ,, Umowa” ) wybranej przez Użytkownika Usługi płatnej – w tym w szczególności Kursu, zgodnie z informacjami prezentowanymi w Serwisie;
 14. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2020, Nr 287 ze zm.);
 15. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);
 16. Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);

III. ZASADY KORZYSTANIA Z SERWISU

 1. Usługodawca w ramach Serwisu umożliwia Użytkownikom korzystanie ze świadczonych przez siebie Produktów i Usług.
 2. Usługi świadczone przez Usługodawcę na rzecz Użytkowników mogą być odpłatne oraz nieodpłatne, zgodnie z informacjami prezentowanymi w Serwisie oraz na zasadach wskazanych w niniejszym Regulaminie.
 3. Wszelkie treści i informacje przekazywane Użytkownikowi przez Usługodawcę mają charakter generalny, ogólny, poglądowy, teoretyczny lub edukacyjny oraz są prezentowane w ramach subiektywnie dobranych przez Usługodawcę kryteriów lub stanowią wyraz jego subiektywnej analizy. Zapoznawanie się oraz korzystanie z tych danych i informacji przez Użytkownika jest dobrowolne, a z uwagi na dynamiczny i zmienny charakter danych, nie może zastępować weryfikacji informacji oraz rzeczywistej, aktualnej i indywidualnej analizy każdego przypadku w praktyce.
 4. Prezentowane w Serwisie informacje i dane, jak również informacje przekazywane w ramach Produktów nie powinny być traktowane jako oferta, doradztwo prawne, finansowe, podatkowe czy inwestycyjne, jak również rekomendacje czy porada prawna w świetle rozumienia powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 5. Korzystanie z Serwisu może się odbywać wyłącznie na zasadach i w zakresie wskazanym w Regulaminie.
 6. Zabronione jest korzystanie przez Użytkowników z Serwisu lub Usług w sposób naruszający przepisy prawa, dobre obyczaje, dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Usługodawcy.
 7. Materiały udostępniane są Użytkownikom w serwisie Youtube oraz w części na serwerze Amazon.
 8. Wszelkie treści i informacje przekazywane Użytkownikowi przez Usługodawcę w ramach realizacji Usług mają charakter generalny, ogólny, poglądowy, teoretyczny lub edukacyjny oraz są prezentowane w ramach subiektywnie dobranych przez Usługodawcę kryteriów lub stanowią wyraz jego subiektywnej analizy. Zapoznawanie się oraz korzystanie z tych danych i informacji przez Użytkownika jest dobrowolne, a z uwagi na dynamiczny i zmienny charakter danych, nie może zastępować weryfikacji informacji oraz rzeczywistej, aktualnej i indywidualnej analizy każdego przypadku w praktyce.
 9. Prezentowane w Serwisie informacje i dane, jak również informacje przekazywane w ramach Produktu nie powinny być traktowane jako oferta, doradztwo prawne, finansowe, podatkowe czy inwestycyjne, jak również rekomendacje czy porada prawna w świetle rozumienia powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 10. Usługodawca oświadcza, iż publiczny charakter sieci Internet i korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiązać może się z zagrożeniem pozyskania i modyfikowania danych Użytkowników przez osoby nieuprawnione, dlatego Użytkownicy powinni stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują wskazane wyżej zagrożenia. W szczególności powinni stosować programy antywirusowe i chroniące tożsamość korzystających z sieci Internet. Usługodawca nigdy nie zwraca się do Użytkowników z prośbą o udostępnienie mu w jakiejkolwiek formie Hasła.
 11. Minimalne wymagania techniczne umożliwiające korzystanie z Serwisu:
  1. urządzenie z dostępem do Internetu,
  2. dostęp do poczty elektronicznej,
  3. najnowsza wersja przeglądarki internetowej z włączoną obsługą plików Cookies i Java Script,
  4. program do odczytu i zapisywania plików formatu PDF.

IV. USŁUGI I PRODUKTY NIEODPŁATNE

 1. Usługodawca umożliwia za pośrednictwem Serwisu korzystanie z następujących bezpłatnych Usług:
  1. przeglądanie i wyszukiwanie informacji zamieszczonych w Serwisie, w tym informacji o działalności i Usługach świadczonych przez Usługodawcę oraz innych treści i informacji zgodnych z charakterem i specyfiką Serwisu,
  2. świadczenie Usługi Newsletter,
  3. udostępniania interaktywnego formularza kontaktu umożliwiającego kontakt z Usługodawcą,
  4. założenie i prowadzenie Konta w Serwisie.
 2. Umowa o świadczenie Usługi polegającej na przeglądaniu i wyszukiwaniu informacji dostępnych w Serwisie zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą zamknięcia przez Użytkownika strony internetowej Serwisu.
 3. Użytkownik ma możliwość otrzymywania od Usługodawcy informacji handlowych w formie wiadomości przesyłanych na podany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej (Usługa Newsletter). W tym celu należy podać prawidłowy adres poczty elektronicznej lub aktywować odpowiednie pole w formularzu rejestracji Konta. Użytkownik w każdym czasie może odwołać zgodę na przesyłanie informacji handlowych. Newsletter jest przesyłany przez Usługodawcę wyłącznie do Użytkownika, który dokonał subskrypcji.
 4. Użytkownik może również skontaktować się z Usługodawcą za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego w Serwisie. Umowa o świadczenie Usługi formularza kontaktowego jest zawierana na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą wysłania wiadomości przez Użytkownika.
 5. Usługodawca ma prawo do organizowania okazjonalnych konkursów i akcji promocji, których warunki każdorazowo zostaną podane na stronach internetowych Serwisu. Promocje w Serwisie nie podlegają łączeniu, o ile Regulamin danej promocji nie stanowi inaczej.
 6. Niektóre z Usług Serwisu są dostępne wyłącznie dla Użytkowników posiadających aktywne Konto w Serwisie oraz po zalogowaniu się do Konta. Zasady dotyczące Konta Użytkownika opisane w dalszej części Regulaminu.

V. KONTO UŻYTKOWNIKA

 1. Umowa o świadczenie Usługi polegającej na prowadzeniu Konta Użytkownika w Serwisie Internetowym zawierana jest na czas nieoznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą przesłania przez Użytkownika zarejestrowanego żądania usunięcia Konta. Usługa polega na udostępnieniu Użytkownikowi dedykowanego panelu umożliwiającego Użytkownikowi m.in. modyfikacje danych, które podał podczas Rejestracji, jak też śledzenie np. historii zamówień już zrealizowanych czy korzystanie z zakupionych Produktów.
 2. Usługa prowadzenia Konta w Serwisie internetowym jest nieodpłatna i dostępna jest po dokonaniu Rejestracji na zasadach opisanych w Regulaminie. Użytkownik dokonuje nieodpłatnej Rejestracji przez wypełnienie formularza rejestracyjnego (podanie danych dotyczących adresu email, imienia i nazwiska) i jego zaakceptowanie.
 3. Poprzez dokonanie Rejestracji Konta, Użytkownik oświadcza, że dane podane przez niego w formularzu rejestracyjnym są prawdziwe i nie naruszają praw osób trzecich.
 4. Użytkownik nie może posiadać więcej niż jednego Konta przypisanego do jednego adresu poczty elektronicznej. Użytkownikowi nie wolno korzystać z Kont innych Użytkowników oraz udostępniać innym osobom możliwości korzystania z Konta, w tym ujawniać hasła dostępu do Konta.
 5. Użytkownik może zalogować się do Konta również za pośrednictwem swojego konta na portalu społecznościowym Facebook lub za pośrednictwem konta w Serwisie Google.
 6. Użytkownik, który loguje się przez konto na portalu społecznościowym Facebook lub konta w serwisie Google upublicznia w Serwisie swoje imię i nazwisko wraz ze zdjęciem pobranym z Facebook lub Google.
 7. Użytkownik może zgłosić żądanie usunięcia Konta Użytkownika Usługodawcy wysyłając w tym celu e-mailem oświadczenie o rozwiązaniu umowy.

V. ZASADY SKŁADANIA ZAMÓWIEŃ

 1. Usługodawca umożliwia Zamówienie Produktów dostępnych w Serwisie. Szczegółowe informacje o Produkcie są każdorazowo wskazane Użytkownikowi w opisie każdego z nich w Serwisie.
 2. Usługodawca może wprowadzać czasowe obniżki lub promocje obejmujące ceny poszczególnych Produktów oferowanych w Serwisie, w tym czasowo, zgodnie z informacją w Serwisie udostępniać wybrane Produkty lub ich elementy bezpłatnie.
 3. Ceny są cenami brutto i zawierają wszystkie podatki wymagane przepisami prawa.
 4. Informacje o możliwości Zamówienia Produktów stanowią zaproszenie do zawarcia Umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
 5. Zamówienia mogą być składane przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.
 6. Warunkiem złożenia Zamówienia jest posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej, jak również posiadanie aktywnego Konta w Serwisie.
 7. Użytkownik może dokonać płatności za pomocą przelewu tradycyjnego/przekazu pocztowego/ przelewu elektronicznego za pośrednictwem serwisu Przelewy24 lub Paypal /kartą płatniczą lub kredytową.
 8. Pośrednikami płatności są serwisy Przelewy24, Paypal lub Stripe.
 9. Użytkownik może dokonać płatności:
  1. w całości z góry,
  2. z odroczonym terminem płatności,
  3. w systemie ratalnym - na warunkach opisanych poniżej.
 10. W przypadku gdy istnieje możliwość dokonania płatności ratalnej, płatność ta następuje z wykorzystaniem systemu ratalnego oferowanego przez Banki. Stroną umowy, której przedmiotem jest rozłożenie płatności na raty jest Użytkownik i Bank wybrany przez Użytkownika spośród podmiotów udostępniających tę opcję płatności w Serwisie Usługodawcy.
 11. W przypadku gdy istnieje możliwość dokonania płatności z odroczonym terminem płatności, płatność ta następuje z wykorzystaniem systemu oferowanego przez Pośrednika płatności. Stroną umowy, której przedmiotem jest odroczona płatność jest Użytkownik i Pośrednik płatności oferujący tę Usługę w Serwisie Usługodawcy.
 12. W celu złożenia Zamówienia należy:
  1. wybrać Produkt/-y, które chce się kupić spośród opcji dostępnych w Serwisie poprzez kliknięcie przycisku „wybieram”/,,zamawiam dostęp’’/,,zamawiam’’ (lub analogicznych przycisków);
  2. po wybraniu Produktu/ów należy wskazać wymagane informacje (np. sposób dostawy oraz formy płatności);
  3. przed zaakceptowaniem Zamówienia, Użytkownik jest informowany o łącznej cenie za wybrane Produkty, w tym o innych dodatkowych kosztach wynikających ze złożonego Zamówienia;
  4. po zapoznaniu się z ww. informacją o Zamówieniu, Użytkownik powinien potwierdzić, że składa Zamówienie;
  5. Użytkownik dokonuje płatności za Zamówienie zgodnie z wybranym sposobem płatności,
  6. po złożeniu zamówienia, Użytkownik otrzymuje potwierdzenie przyjęcia Zamówienia do realizacji z zastrzeżeniem pkt. 7-8. Zamówienie to stanowi ofertę zawarcia Umowy będącej przedmiotem Zamówienia;
  7. w przypadku gdy płatność nie jest dokonywana z góry przy okazji składania zamówienia, Użytkownik ma obowiązek opłacić zamówienie niezwłocznie po jego złożeniu, nie później jednak niż w terminie 3 dni od dnia złożenia zamówienia (chyba że w opisie produktu lub w opisie zamówienia wskazano inaczej). Po tym czasie, zamówienie zostanie anulowane;
  8. do zawarcia Umowy dochodzi z chwilą dokonania skutecznej płatności za Zamówienie. Pod pojęciem skutecznej płatności rozumie się: a) zaksięgowanie wpłaty za Produkt na rachunku Usługodawcy (dotyczy także wpłat dokonanych w ramach umowy Użytkownika z Bankiem lub Pośrednikiem płatności przy płatnościach ratalnych i z odroczonym terminem płatności); b) otrzymanie od Operatora płatności informacji o dokonaniu płatności przez Użytkownika.
  9. Po zawarciu Umowy Usługodawca potwierdza Użytkownikowi jej warunki, przesyłając je na adres poczty elektronicznej (chyba że warunki Umowy zostały już wcześniej przesłane Użytkownikowi).
 13. Na życzenie Użytkownika Usługodawca przekaże Użytkownikowi na wskazany przez niego adres e- mail elektroniczną fakturę obejmującą płatność za zamówiony Produkt.

VIII. PRODUKTY I USŁUGI ODPŁATNE

 1. Warunki realizacji Zamówienia określa Regulamin oraz szczegółowy opis wskazany przy opisie Produktu będącego przedmiotem Zamówienia.
 2. Użytkownik otrzymuje dostęp do zakupionych treści na okres wskazany w treści Zamówienia.
 3. W przypadku gdy wynika to z opisu produktu, Usługodawca wprowadza niezbędne aktualizacje wynikające ze zmian przepisów prawnych. Użytkownik ma dostęp do aktualizacji produktu w okresie wskazanym w treści Zamówienia. Z uwagi na charakter zmian i konieczność dostosowania produktu do aktualnych przepisów prawnych, aktualizacja, o której mowa powyżej może wiązać się z koniecznością modyfikacji treści, usunięcia treści lub dodania nowych treści do produktu.

Produkty elektroniczne i usługi (z wyłączeniem usług subskrypcyjnych)

 1. Usługodawca udziela Użytkownikowi dostępu do treści i materiałów dostępnych w ramach Zamówionego Produktu poprzez aktywowanie Produktu w Koncie Użytkownika w Serwisie.
 2. Zamówiony Produkt będzie udostępniony Użytkownikowi niezwłocznie po złożeniu zamówienia i dokonaniu płatności, nie później niż w ciągu 48 godzin od chwili dokonania skutecznej płatności lub w terminie wskazanym w Zamówieniu (chyba, że Usługodawca przewidział inny termin udostępnienia Produktu).
 3. W przypadku Produktu uwzględniającego dostęp do grupy na Facebooku lub do innych platform, Użytkownikowi zostanie przydzielony dostęp do ww. miejsc w terminie wskazanym w ust. 5.
 4. W przypadku zakupu Produktu uwzględniającego możliwość dodawania zapytań Usługodawcy, Użytkownik może dodać zapytanie w ramach posiadanego Konta (na platformie) lub może przesłać jego treść Usługodawcy, kontaktując się w jeden ze sposobów wskazanych w rozdz. I ust. 3 Regulaminu.
 5. Użytkownik dodający lub przesyłający w sposób wskazanych powyżej wypowiedzi w Serwisie oświadcza, że posiada wszelkie prawa do tych treści (w szczególności autorskie prawa majątkowe, prawa pokrewne/ prawa własności przemysłowej). Użytkownik ma obowiązek stosować się do obowiązków opisanych w rozdz. IX Regulaminu.
 6. Poprzez zamieszczenie lub przesłanie wypowiedzi Użytkownik wyraża zgodę na nieodpłatne korzystanie z tej wypowiedzi oraz jej publikowanie przez Usługodawcę na stronach Serwisu, a także dokonywanie opracowań utworów w rozumieniu Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.2021.1062 ze zm.).
 7. W przypadku gdy zgodnie z treścią Zamówienia istnieje możliwość uzyskania imiennego certyfikatu uczestnictwa lub innego potwierdzenia udziału lub ukończenia Kursu (dalej jako: ,, Certyfikat ”), do ww. produktów mają zastosowanie postanowienia ust. 12 - 13.
 8. Otrzymanie przez Użytkownika Certyfikatu, o którym mowa w ust. 9 może wymagać od Użytkownika podjęcia określonej aktywności, w tym w szczególności wykonania tematycznego testu, wyświetlenia określonych materiałów (ukończenia Kursu) lub innej czynności zgodnej z informacjami prezentowanymi w opisie Produktu. Usługodawca przekazuje Użytkownikowi Certyfikat w formie dokumentu PDF na podany przez Użytkownika adres e-mail.
 9. Użytkownik może również, za dodatkową opłatą otrzymać Certyfikat w formie papierowej, przesyłanej pocztą na podany przez niego adres. W celu otrzymania Certyfikatu w formie papierowej, Użytkownik składa Zamówienie na Certyfikat w formie papierowej, po zalogowaniu się do swojego Konta w Serwisie i kierując się wyświetlanymi komunikatami. Szczegółowe informacje dotyczące płatności za Certyfikat papierowy znajdują się w Serwisie.

Usługi subskrypcyjne

 1. Zamówienie Usługi subskrypcyjnej oznacza, że Użytkownik będzie otrzymywał dostęp do usługi po uiszczeniu opłaty.
 2. Po złożeniu zamówienia Usługi subskrypcyjnej, Użytkownik otrzyma na skrzynkę mailową wiadomość o potwierdzeniu zamówienia i oczekiwaniu na płatność wraz z Regulaminem oraz prawem do odstąpienia od umowy.
 3. Usługa subskrypcyjna jest świadczona zgodnie z harmonogramem wskazanym w opisie usługi, z tym zastrzeżeniem, że usługa subskrypcyjna „Prasówka” nie jest świadczona w dni wolne od pracy i święta.
 4. Warunkiem zawarcia umowy na Usługę subskrypcyjną jest wyrażenie przez Użytkownika zgody na automatyczne wielokrotne obciążanie karty kredytowej lub debetowej.
 5. Umowa na Usługę subskrypcyjną może zostać zawarta:
  • na czas określony lub
  • na czas nieokreślony.
 6. W przypadku umowy zawartej na czas określony, w przypadku gdy przed upływem okresu rozliczeniowego, Użytkownik nie zrezygnuje z Usługi, umowa zostanie przedłużona na kolejny okres rozliczeniowy.
 7. Okres rozliczeniowy wynosi 30 dni (chyba że z opisu produktu wynika inaczej).
 8. W przypadku umowy zawartej na czas nieokreślony, Użytkownik może rozwiązać umowę z zachowaniem okresu wypowiedzenia, o którym mowa w ust. 20.

W jaki sposób można zrezygnować z Usługi subskrypcyjnej:

 1. Użytkownik może zrezygnować z Usługi (wypowiedzieć umowę) ze skutkiem na koniec miesiąca rozliczeniowego, w którym złożono wypowiedzenie.
 2. Rezygnacja z Usługi subskrypcyjnej może nastąpić poprzez zgłoszenie rezygnacji Sprzedawcy. Rezygnacja może zostać złożona przez zalogowanie się na Konto Użytkownika i złożenie rezygnacji z Usługi zgodnie z instrukcją wskazaną w Serwisie (w ramach panelu zarządzania subskrypcją).
 3. Rezygnacja z Usługi subskrypcyjnej może nastąpić również w przypadku braku opłacenia Usługi na kolejny okres rozliczeniowy, w tym m.in. braku udostępnienia środków na karcie kredytowej lub debetowej, co skutkować będzie wygaśnięciem konta (dotyczy umowy zawartej na czas nieokreślony).

IX. PRAWA I OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKÓW

 1. Użytkownik jest zobowiązany do:
  1. korzystania z Serwisu w sposób zgodny z prawem, dobrymi obyczajami, a także postanowieniami Regulaminu, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich,
  2. wprowadzania w Serwisie, w tym w szczególności w ramach Konta oraz danych podanych w celu realizacji Usługi, danych zgodnych ze stanem faktycznym oraz informowania niezwłocznie o jakichkolwiek zmianach dotyczących przekazanych Usługodawcy danych.
  3. niestosowania urządzeń, oprogramowania oraz metod mogących zakłócić działanie Serwisu,
  4. niedostarczania treści o charakterze bezprawnym.
 2. Użytkownik może korzystać z materiałów, informacji oraz innych treści otrzymanych w ramach Zamówionego Kursu jedynie w ramach własnego użytku zgodnie z Regulaminem przez czas trwania Umowy o świadczenie Usług świadczonych w ramach danego Kursu. W szczególności zakazane jest publiczne rozpowszechnianie tych treści w całości lub w części lub ich opracowań, korzystanie z nich w celach komercyjnych, tłumaczenie, przystosowywanie lub dokonywanie jakichkolwiek innych zmian.
 3. Użytkownik jest zobowiązany do posiadania wszelkich praw do treści zamieszczanych w Serwisie, w tym danych wpisywanych w Koncie lub w jakimkolwiek miejscu w Serwisie.
 4. Zakazane jest prezentowanie przez Użytkownika w ramach Konta, pytania/komentarza lub w jakimkolwiek innym miejscu w Serwisie, jakichkolwiek informacji, które zawierają treści zabronione przez prawo, naruszające zasady dobrych obyczajów, bądź stanowiących czyny nieuczciwej konkurencji. Treści dodawane lub przesyłane i prezentowane przez Użytkowników nie mogą w szczególności:
  1. naruszać godności ludzkiej; zawierać treści dyskryminujących ze względu na rasę, płeć lub narodowość;
  2. zawierać treści pornograficznych;
  3. ranić przekonań religijnych lub politycznych; zachęcać do naruszania lub łamania prawa;
  4. zawierać treści naruszających prawo, w tym w szczególności prawa autorskie lub inne prawa własności intelektualnej, czy też zachęcających do łamania praw autorskich, w tym również poprzez udostępnianie treści mogących służyć naruszeniu praw autorskich lub innych praw własności intelektualnej.
 5. Użytkownik nie może prowadzić działań zmierzających do obciążania skrzynek odbiorczych innych Użytkowników czy Usługodawcy, a w szczególności nie jest dopuszczalne wysyłanie wiadomości reklamowych.
 6. Użytkownik wyraża zgodę na wykorzystanie przez Usługodawcę swojego wizerunku umieszczonego przez niego na Koncie Użytkownika i rozpowszechnianie w sieci Internet, w celu świadczenia Usług przez Usługodawcę i dostarczania funkcjonalności Serwisu.
 7. Użytkownik powyższej zgody udziela nieodpłatnie.

X. PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

 1. Wszystkie materiały dostępne w Serwisie oraz Produkty, w tym Kursy mogą stanowić utwór w rozumieniu przepisów ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
 2. W przypadku Produktów, w tym Kursów z chwilą udostępnienia Użytkownikowi tych treści, Usługodawca w cenie Produktu udziela mu niewyłącznej i nieograniczonej terytorialnie licencji na korzystanie z tego utworu.
 3. Licencja jest udzielana Użytkownikowi bez prawa do dalszego jej przenoszenia.
 4. Licencja, o której mowa w ust. 2 nie obejmuje prawa sublicencjonowania, a w tym prawa upoważniania innych osób do korzystania z treści w zakresie udzielonej licencji, chyba że odrębne porozumienie pomiędzy Użytkownikiem a Usługodawcą będzie stanowić inaczej.
 5. Licencja o której mowa w ust. 2 jest udzielana na następujących polach eksploatacji:
  1. utrwalanie;
  2. zwielokrotnianie dowolną techniką;
  3. wprowadzenie do pamięci komputera oraz do sieci komputerowej,
  4. stosowanie, wyświetlania, przekazywanie i przechowywanie niezależnie od formatu, systemu lub standardu.
 6. Użytkownik Zamawiający Produkt w Serwisie, samodzielnie lub na podstawie odpowiedniego upoważnienia udziela Usługodawcy nieodpłatnej, niewyłącznej i nieograniczonej czasowo i terytorialnie licencji na korzystanie z logotypu działalności Użytkownika / logotypu marki do celów prowadzonej przez Usługodawcę działalności, w tym w szczególności do celów marketingowych, promocyjnych i edukacyjnych. Licencja jest udzielana na następujących polach eksploatacji: utrwalanie, zwielokrotnianie dowolną techniką, wprowadzenie utworu do pamięci komputera oraz do sieci komputerowej, publiczne wyświetlanie lub odtwarzanie w Internecie, a w szczególności na stronach internetowych Usługodawcy.
 7. Użytkownik wyraża zgodę na umieszczenie ww. danych w wykazie klientów Usługodawcy, dostępnym m.in. stronach internetowych Usługodawcy czy w social media Usługodawcy.

XI. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 1. Postanowienia dot. odstąpienia od umowy na zasadach wskazanych w tym rozdziale odnoszą się wyłącznie do Konsumentów oraz przedsiębiorców działających na prawach konsumenta.
 2. Użytkownikowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy gdy:
  1. Użytkownik wyraził zgodę na to by Usługodawca rozpoczął dostarczanie Produktu elektronicznego przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
  2. Użytkownik wyraził zgodę na wykonanie w pełni usługi przed upływem terminu do odstąpienia od umowy wiedząc o tym, że utraci w ten sposób prawo do odstąpienia od umowy.
  3. przedmiotem Zamówienia jest produkt wyprodukowany według specyfikacji Użytkownika lub służący zaspokajaniu jego własnych potrzeb.
 3. W przypadku gdy nie występują okoliczności wskazane w ust. 2, Użytkownik ma prawo odstąpić od umowy w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy. W celu skorzystania z prawa do odstąpienia od umowy, Użytkownik powinien poinformować Usługodawcę o tym wysyłając np. e-mail lub pismo na adres wskazany w Regulaminie. Więcej informacji o prawie odstąpienia znajduje się w załączniku nr 1 do Regulaminu..

XII. ZASADY WNOSZENIA REKLAMACJI

 1. Usługodawca dba o to by dostarczać wysokiej jakości Produkty.
 2. Użytkownik może składać reklamacje dotyczące zakupionych Produktów.
 3. Reklamacja powinna zostać wysłana na adres Usługodawcy wskazany w rozdziale I ust. 3.
 4. Reklamacja powinna zawierać dane umożliwiające identyfikację Użytkownika, przedmiot reklamacji oraz żądania związane z reklamacją. W przypadku otrzymania niekompletnej reklamacji uniemożliwiającej jej rozpatrzenie, Usługodawca wezwie Użytkownika do jej uzupełnienia pod rygorem pozostawienia reklamacji bez rozpoznania.
 5. Usługodawca niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 dni (w przypadku Konsumentów oraz przedsiębiorców działających na prawach konsumenta) rozpatruje reklamacje. Odpowiedź przesłana zostanie na adres e-mail Użytkownika lub w inny sposób wskazany przez Użytkownika.

XIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Polubowne rozpatrywanie sporów i rozpatrywania reklamacji. Konsument ma możliwość zwrócenia się do:
  1. stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy.
  2. wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Użytkownikiem a Usługodawcą.
  3. powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów i uzyskać pomoc w sprawie umowy lub ma prawo
  4. skorzystać z platformy ODR. Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami http://ec.europa.eu/consumers/odr
 2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Do umów zawartych przed wejściem w życie nowego Regulaminu , stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w dacie zawarcia przez Użytkownika Umowy.
 3. Do spraw nieuregulowanych stosuje się m.in. Kodeks cywilny, ustawę – Prawa konsumenta, ustawę o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 4. Zasady dot. ochrony danych osobowych uregulowane są w Polityce prywatności.

Załącznik nr 1

POUCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

(w przypadku gdy Użytkownikowi przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy)

Mogą Państwo odstąpić od umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia zawarcia umowy. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną).

Nasze dane do kontaktu: Magdalena Hosiawa MENTORIS, ul. Kamienna 21, 31-403 Kraków lub na adres poczty elektronicznej: kontakt@mentoris.pl

Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Jeżeli zażądali Państwo rozpoczęcia świadczenia usług przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, zapłacą nam Państwo kwotę proporcjonalną do zakresu świadczeń spełnionych do chwili, w której poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy.

Załącznik nr 2

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Adresat: Magdalena Hosiawa MENTORIS, ul. Kamienna 21, 31-403 Kraków lub na adres poczty elektronicznej: kontakt@mentoris.pl

Odstępuję od umowy sprzedaży z dnia… następujących rzeczy… /o świadczenie następującej usługi z dnia*…

polegającej na*…..

*Imię i nazwisko, adres **

Data …………………………………………………

dot