REKLAMACJE

I. Zgłaszanie reklamacji:

Klient serwisu może zgłaszać reklamacje dotyczące Usług świadczonych w ramach Serwisu, a w szczególności ich niewykonania lub nienależytego wykonania pisemnie na adres Magdalena Hosiawa MENTORIS, ul. Kamienna 21, 31-403 Kraków lub na adres poczty elektronicznej: kontakt@mentoris.pl.

W reklamacji należy podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i opis zaistniałego problemu. 

II. Rozpatrywanie reklamacji:

Usługodawca tj. firma Magdalena Hosiawa MENTORIS zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 30 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Użytkownika, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona. 

W przypadku braków w reklamacji Usługodawca wezwie Użytkownika do jej uzupełnienia w niezbędnym zakresie w terminie 7 dni, od daty otrzymania wezwania przez Użytkownika.

III. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz unijna platforma internetowa ODR

Konsument posiada m.in. następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

a.  jest uprawniony do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Użytkownikiem a Usługodawcą. 

b.  może również złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/ .

Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.

dot