Następny wykład:

1Inwestycje i należności krótkoterminowe

rozpocznie się za 10 sekund.

Po omówieniu aktywów trwałych możemy przejść do kolejnej grupy aktywów; aktywów obrotowych. Z poprzedniej prezentacji wiemy już, że aktywa obrotowe to aktywa, które są przeznaczone do zużycia, bądź zbycie w okresie 12 miesięcy od dnia bilansowego. Do aktywów obrotowych zaliczamy 4 składniki. Są to zapasy, należności krótkoterminowe, inwestycje krótkoterminowe i krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe. Jak możemy zauważyć aktywa obrotowe to pewnego rodzaju odpowiednik aktywów trwałych różniący się przede wszystkim okresem zużycia, czy okresem na jaki przeznaczone są do zbycia aktywa. 

Ustawa o rachunkowości doprecyzowuje co poszczególne elementy oznaczają i tak: zapasy to aktywa rzeczowe przeznaczone do zbycia, zużycia w ciągu 12 miesięcy od dnia bilansowego, bądź uwaga to ważne: w ciągu normalnego cyklu operacyjnego właściwego dla danej działalności. Oznacza to ni mniej, ni więcej to, że jeżeli nasz cykl produkcyjny, bądź cykl sprzedażowy trwa dłużej niż 12 miesięcy, ale te aktywa przeznaczone są do zbycia i stanowi to część naszego normalnego cyklu operacyjnego to możemy te aktywa zaliczyć do zapasów.  

Kolejna pozycja to należności krótkoterminowe; tutaj odpowiednik należności długoterminowych w aktywach trwałych. Są to należności wymagalne w ciągu 12 miesięcy od dnia bilansowego oraz uwaga: należności z tytułu dostaw i usług niezależnie od terminu w jakim są wymagalne. Czyli jeżeli mamy należności z tytułu dostaw i usług, które są wymagalne w okresie np. dwóch lat to nadal wymienimy je w należnościach krótkoterminowych. Kolejna pozycja inwestycje krótkoterminowe. Mieliśmy inwestycje długoterminowe w aktywach trwałych, tu mamy inwestycje krótkoterminowe i tu tak jak i w inwestycjach długoterminowych zaliczamy do nich aktywa finansowe, które są płatne wymagalne, ale w okresie 12 miesięcy od dnia bilansowego; dodatkowo w inwestycjach krótkoterminowych zawieramy również aktywa pieniężna, czyli środki pieniężne w kasie, na rachunkach bankowych.

Ostatnia z pozycji to krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe. Tak jak w przypadku długoterminowych mamy tutaj do czynienia z kosztami opłacanymi z góry za pewien okres; różnica jest taka, że ten okres nie wynosi kilku lat, tak jak w przypadku rozliczeń długoterminowych, a klika miesięcy, bo muszą one zawierać się w okresie 2-miesięcznym. Przykładem tutaj jest np. czynsz zapłacony w styczniu z góry za okres kolejnych 12 miesięcy. W takim wypadku koszt stycznia będzie właściwym kosztem danego miesiąca, natomiast koszt kolejnych 11 miesięcy będzie stanowił krótkoterminowe rozliczenie międzyokresowe. Możemy teraz po krótce przejść do omówienia każdego z elementów aktywów obrotowych. Zapasy, tak jak już wcześniej definicja wymieniła zapasy są to aktywa rzeczowe przeznaczone do zbycia bądź zużycia w okresie 12 miesięcy, bądź normalnego cyklu operacyjnego i tak zaliczamy do nich materiały; są to wszystkie te aktywa, które są wykorzystywane do produkcji wyrobów gotowych i cechuje je to, że są w tym cyklu produkcyjnym wykorzystane całkowicie, bądź w takim stopniu, że nie są w stanie być wykorzystane dalej; z reguły całkowicie. Materiały występują przede wszystkim w przedsiębiorstwach produkcyjnych, mogą również występować w jednostkach nieprodukcyjnych jako np. materiały biurowe, materiały do smarowania maszyn, czyli niezwiązane bezpośrednio z działalnością główną, a raczej występujące jako materiały pomocnicze. Z materiałów w przedsiębiorstwie produkcyjnym powstają produkty w toku, czyli jeżeli w trakcie produkcji tworzone nowe produkty, ale te produkty nie zostały ukończone i przez to nie nadają się jeszcze do sprzedaży to taki produkty zaliczamy w bilansie do produkcji w toku. Z materiałów mogą powstawać też półprodukty i produkty gotowe; nie należy tutaj półproduktów mylić z produktami w toku. Produkty w toku nie nadają się do sprzedaży, natomiast półprodukty nadają się do sprzedaży i są np. wykorzystywane przez inne przedsiębiorstwa produkcyjne do produkcji innych wyrobów. 

Ostatnia pozycja to towary; towary są charakterystyczne dla jednostek handlowych, które kupują od jednostek produkcyjnych półprodukty i produkty gotowe i w ich bilansie one będą stanowić pozycję towarów. Czyli mamy np. materiał w tartaku, który jest drewno. To drewno jako materiał w tartaku trafia już jako materiał do fabryki mebli i w fabryce mebli wytwarzane są z niego meble oraz elementy, czyli półprodukty i produkty gotowe. One są z kolei kupowane przez firmę handlującą meblami i dla niej te meble z fabryki mebli będą już stanowić towary. Nie należy zapominać, że do zapasów oprócz materiałów, produktów w toku, półproduktów i produktów gotowych, a także towarów zaliczamy zaliczki, które zostały zapłacone na poczet dostaw i to na poczet dostaw np. materiałów, czy towarów.

Kolejna pozycja to należności krótkoterminowe. Przypominam, że należności to kwoty pieniężna należne od osób trzecich i wynikają z różnicy między momentem sprzedaży, a momentem płatności. Zaliczamy do nich między innymi należności od odbiorców z tytułu dostaw, to co wspomniałam już wcześniej, że niezależnie od terminu wymagalności oraz wszelkie inne, czyli z tytułu podatków, dotacji, z tytułu ubezpieczeń społecznych, należności od pracowników, które są wymagalne w ciągu 12 miesięcy od dnia bilansowego.

Po krótce jeszcze o inwestycjach krótkoterminowych. Tak jak już wspomniałam wcześniej aktywa finansowe płatne, wymagalne lub do zbycia w ciągu 12 miesięcy; tak jak w przypadku inwestycji długoterminowych są to akcje, udziały, papiery wartościowe, a także udzielone pożyczki z tym, że na okres do 12 miesięcy. Należy również pamiętać, że do inwestycji krótkoterminowych zaliczamy środki pieniężne, a także inne aktywa pieniężne; mogą to być czeki, weksle, rachunki bankowe, gotówka w kasie. Znając już poszczególne elementy aktywów obrotowych zapraszam do przykładu, który ma ugruntować świeżo zdobytą wiedzę.

Pytania:

 • Mam prośbe o przykład zapasów ktore przeznaczone sa do zbycia w ciągu normalnego cyklu operacyjnego. Dziękuję z góry. Rafal
  D9f2f2093503d4a13014a652c15267ac
  rafal pakosiewicz
 • Jeżeli np. produkujemy wino, które musi leżakować przed sprzedażą i normalny cykl produkcyjny takiego wina wynosi 14 miesięcy, to zakładamy, że normalny cykl operacyjny wynosi ok. 14 miesięcy. Tzn. że do zapasów zaliczymy produkty przeznaczone do zbycia w takim okresie tj. 14 miesięcy a nie standardowych 12 miesięcy o których zwykle mówi się w przypadku aktywów obrotowych. Oczywiście cykl operacyjny może być dłuższy niż cykl produkcyjny ponieważ zwykle zawiera on również czynności takie jak zakup materiałów, zbieranie zamówień, zapłata za materiały, zapłata za produkty. Tutaj podaję w uproszczeniu cykl operacyjny równy produkcyjnemu tak by łatwiej można było zrozumieć logikę tego zapisu ustawowego.
  Fa8cfc8c9b72ca42c8952ba20f513374
  Magdalena Hosiawa (Wykładowca)
 • dziekuje za odpowiedz
  D9f2f2093503d4a13014a652c15267ac
  rafal pakosiewicz
 • Mam pytanie do przykładu z tartakiem. Czy drewno w tartaku nie powinno być traktowane jako produkt gotowy dla tartaku ( a tu jest potraktowane jako materiał) analogicznie jak mąka jest traktowana jako produkt gotowy dla młyna ( przykład z dalszej części wykładów?
  6eabedf13f4c9d89a6ac206dfcce7311
  Maja Łapińska
 • Tutaj tak naprawdę miało miejsce przejęzyczenie - drewno jak najbardziej jest produktem gotowym w tartaku, a drzewo materiałem :). Czyli niepocięte pale drzewa to materiał, obrobione przygotowane do sprzedaży to produkt gotowy.
  Fa8cfc8c9b72ca42c8952ba20f513374
  Magdalena Hosiawa (Wykładowca)
 • Dziekuje za doprecyzowanie :)
  6eabedf13f4c9d89a6ac206dfcce7311
  Maja Łapińska
 • Nasz okres obrachunkowy to rok kalendarzowy, to czy zakupiona we wrześniu prenumerata czasopisma na okres 6 miesięcy to będzie krótkoterminowe rozliczenie międzyokresowe? Czy może 4 miesiące będą krótkoterminowe, a 2 zaliczone do długoterminowych, ponieważ są w nowym okresie obrachunkowym?
  Ff7d453a4a1efaa574d51676e69158d4
  Paweł Łukaszewski
 • Jeżeli raportujemy na konieć września to wszystko do 12 miesięcy od końca września do krótkoretminowe, a wszystko co powyżej długoterminowe. STąd prenumerata na 6 miesięcy będzie na koniec września wykazywana jako krótkoterminowe rozliczenie międzyokresowe. To, że nasz rob obrotowy to rok obrachunkowy powoduje jedynie tyle, że nasz dzień bilansowy to 31 grudzień i na ten dzień to RMK nadal będzie dla nas krótkoterminowe ale wartość rozpoznana w bilansie to będzie 2 miesiące z 6 (zakładając, że prenumerata obejmowała również okres września).
  Fa8cfc8c9b72ca42c8952ba20f513374
  Magdalena Hosiawa (Wykładowca)
Aby zadać pytanie lub skomentować wykład zaloguj się
dot