Następny wykład:

1Należne wpłaty na kapitał podstawowy, akcje i udziały własne

rozpocznie się za 10 sekund.

18. Aktywa - rozwiązanie przykładu

Wykład wchodzący w skład kursu podstaw rachunkowości. Dotyczy wprowadzenia do bilansu, w szczególności aktywów trwałych oraz aktywów obrotowych. Przedstawia rozwiązanie przykładu całościowego dotyczący klasyfikacji elementów majątku do poszczególnych pozycji bilansu. Zawiera pozycje takie jak: zaliczki na poczet dostaw, czeki obce, rozliczenia międzyokresowe, należności z tytułu dostaw i usług, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, prawo wieczystego użytkowania gruntu, koszty prac rozwojowych, akcje, koncesję na alkohol.

Mam nadzieję, że przykład całościowy dotyczący aktywów nie sprawił Wam zbyt dużo problemów. Jeżeli tak, bądź jeżeli chcecie zweryfikować swoje odpowiedzi to zapraszam. I tak mamy zaklasyfikować do poszczególnych pozycji bilansu elementy majątku firmy. 

Pierwszy element to wpłacona zaliczka na dostawę materiału służącego do produkcji komponentu X. Jak wiemy z poprzednich wykładów zaliczki na dostawę materiału są kwalifikowane jako aktywa obrotowe, zapasy. Następna pozycja: spółdzielcze, własnościowe prawo do lokalu i tu tak jak i podkreślałam wcześniej jest to prawo do lokalu, więc pierwsza sugestia to wartości niematerialne i prawne i byłoby to zgodne, ale z przepisami podatkowymi. Natomiast od strony ustawy o rachunkowości spółdzielcze, własnościowe prawo do lokalu klasyfikowane jest jako środek trwały, czyli aktywa trwałe. Kolejna pozycja: klient zapłacił czekiem, czek jest to forma płatności. Tutaj dopowiedzmy sobie: czeki z reguły realizowane są w przeciągu 12 miesięcy i jest to środek płatniczy, aktywo pieniężne, inne aktywo pieniężne co oznacza, że jest to inwestycja krótkoterminowa, aktywa obrotowe. 

Czwarta pozycja zakupiliśmy materiał do produkcji produktu X. Materiał służący do produkcji to część zapasów, czyli aktywa obrotowe. Pozycja piąta: klient zakupił od nas partię towaru z odroczonym terminem płatności wynoszącym 16 miesięcy. Jeżeli klient zakupił od nas partię materiału, partię towaru z odroczonym terminem płatności to znaczy, że zakupił to na kredyt. Powstała więc należność od klienta; partia towaru to nasze nie produkt, ale element sprzedaży podstawowej działalności, stąd też będzie to działalność z tytułu dostaw i usług. Wszelkie należności z tytułu dostaw i usług niezależnie od terminu wymagalności, czyli czy są wymagalne w ramach 12 miesięcy, czy powyżej są kwalifikowane  do aktywów obrotowych należności krótkoterminowych. Pozycja szósta to udzielona pożyczka firmie X na okres 3 lat; okres 3 lat sugeruje, że jest to aktywo trwałe, czyli długoterminowe, a udzielona pożyczka tak jak już wspominaliśmy wcześniej zaliczana jest do inwestycji długoterminowych. Siódemka – rachunek bankowy na koniec okresu sprawozdawczego wynosił 20 tysięcy złotych. Rachunek bankowy to element środków pieniężnych, aktywów pieniężnych,  aktywa pieniężne zaliczane są do inwestycji krótkoterminowych, do aktywów obrotowych.

Pozycja ósma zakupiliśmy obligacje skarbowe 2-letnie; okres 2 letni znów sugeruje, że jest to aktywo trwałe, długoterminowe powyżej 12 miesięcy. Ponieważ jest to obligacja skarbowa, inny papier wartościowy, czyli inwestycja długoterminowa. Zakupiliśmy maszyny wykorzystywane w procesie produkcji. Maszyny o dużej wartości, długim okresie użytkowania, które mają służyć w procesie produkcji; będą środkami trwałymi, aktywem trwałym. Pozycja dziesiąta: kupiliśmy koncesję na alkohol; koncesję, licencję, patenty zaliczone są do wartości niematerialnych i prawnych i tak będzie również w tym wypadku. Pozycja jedenasta: prawo użytkowania wieczystego gruntu i znów tu pierwsze skojarzenie skoro mamy do czynienia z prawem majątkowym, że będzie to wartość niematerialna i prawna i tu znów mielibyśmy rację, gdybyśmy mieli do czynienia z przepisami podatkowymi, natomiast od strony ustawy o rachunkowości prawo użytkowania wieczystego gruntu to środek trwały.  Pozycja dwunasta: akcje firmy Z z planowanym okresem sprzedaży 2 lata i znów okres dwuletni, długoterminowy; wiemy, że to będzie aktywo trwałe. Akcje, czyli papiery wartościowe to inwestycja, czyli inwestycje długoterminowe. Trzynasta pozycja: koszt prac rozwojowych nad technologią produkcji urządzenia J. Koszty prac rozwojowych zawsze zaliczamy do wartości niematerialnych i prawnych. Ostatnia pozycja: zapłaciliśmy za czynsz za pół roku z góry. W przypadku nadpłaconych kosztów, które dotyczą przyszłych okresów wiemy, że mamy do czynienia z rozliczeniami międzyokresowymi czynnymi, ponieważ jest to okres za pół roku z góry, czyli poniżej 12 miesięcy mamy do czynienia z rozliczeniami międzyokresowymi czynnymi krótkoterminowymi, czyli aktywa obrotowe.

Pytania:

  • Mam pytanie dotyczącego przykładu, w którym zakupioną koncesję na alkohol zaliczono do aktów trwałych do WNiP. Co w sytuacji, gdy koncesję się otrzymuje na okres 12 miesięcy czyli na okres nie dłuższy niż 12 miesięcy? Czy w takim wypadku także będzie to aktywo trwałe?
    2ae961e3f57411b2469d3731bbb77d94
    Paweł Choina
  • Jeżeli przewidywany okres użytkowania jest krótszy lub równ 12 miesięcy to taki zakup traktujemy jako koszt - z całą pewnością nie możemy takiej koncesji rozpoznać jako aktywo trwałe - nie spełnia bowiem wymogu odnośnie okresu użytkowania.
    Fa8cfc8c9b72ca42c8952ba20f513374
    Magdalena Hosiawa (Wykładowca)
Aby zadać pytanie lub skomentować wykład zaloguj się
dot