Następny wykład:

1Kryterium klasyfikacji pozycji majątku

rozpocznie się za 10 sekund.

14. Aktywa obrotowe - rozwiązanie przykładu

Wykład wchodzący w skład kursu podstaw rachunkowości. Dotyczy wprowadzenia do bilansu. Omawia tematykę aktywów obrotowych. Stanowi kontynuację poprzedniego wykładu. Przedstawia rozwiązanie przykładu dotyczącego klasyfikacji w bilansie aktywów obrotowych. Rozwiązanie przykładu zawiera m.in klasyfikację w bilansie. : należności z tytułu dostaw oraz usług, aktywów pieniężnych w formie czeku, rachunku bankowego, zaliczki na poczet dostaw, rozliczeń międzyokresowych czynnych.

Mam nadzieję, że przykład nie okazał się zbyt trudny. Zapraszam, jednak do wspólnego rozwiązania.

Pierwsza pozycja: klient zakupił od nas partię towaru z odroczonym terminem płatności wynoszącym 6 miesięcy. Mamy tutaj do czynienia na pewno z należnością; jest to należność z tytułu dostaw i usług. Niezależnie od terminu płatności, czyli nawet jeżeli byłby wyższy zaliczylibyśmy go ze względu na to, że jest to należność z tytułu dostaw i usług do należności krótkoterminowych.

Pozycja druga: wpłaciliśmy zaliczkę na poczet dostawy materiału służącego do produkcji produktu X. Tak jak wcześniej wspominaliśmy zaliczki na poczet dostawy zaliczamy do zapasów. Zakupiliśmy materiał do produkcji produktu X; to również jest zapas w pozycji materiałów. Klient zapłacił czekiem; czek jest innym aktywem pieniężnym i zaliczany jest do inwestycji krótkoterminowych. Klient Y zakupił od nas partię produktu z terminem płatności wynoszącym 15 miesięcy i tutaj tak jak i w przypadku pierwszym mamy do czynienia z należnością z tytułu dostaw i usług co oznacza, że niezależnie od terminu wymagalności zaliczamy tą należność do należności krótkoterminowych.

Pozycja szósta to informacja na temat wyprodukowanych sztuk produktu X i półproduktu Y. Jak wiemy produkty i półprodukty zaliczamy do zapasów. Rachunek bankowy na koniec okresu wynosił 200 tysięcy złotych; rachunek bankowy zaliczany jest do środków pieniężnych, czyli inwestycji krótkoterminowych. Wiemy również, że zakupiliśmy akcje Orlenu z przeznaczeniem do zbycia w ciągu 6 miesięcy; zakupione akcje zaliczamy do inwestycji. Pytanie, czy jest to inwestycja krótko, czy długoterminowa? Ze względu na okres 6 miesięcy wiemy, że jest to inwestycja krótkoterminowa. Ostatnia pozycja: zapłaciliśmy z góry za czynsz za pół roku. Jeżeli to jest koszt, który ponieśliśmy w związku z przyszłymi okresami sprawozdawczymi to wiemy, że takie koszty zaliczane są do rozliczeń międzyokresowych czynnych. Ponieważ zapłacony czynsz dotyczy tylko 6 miesięcy, czyli okresu krótszego niż 12 od dnia bilansowego to zaliczamy tą pozycję do rozliczeń międzyokresowych czynnych, krótkoterminowych.

dot