Następny wykład:

Quiz nr 4

rozpocznie się za 10 sekund.

Przejdziemy teraz do omówienia trzech kolejnych pozycji aktywów trwałych. Są to należności, inwestycje oraz rozliczenia międzyokresowe czynne; wszystkie 3 oczywiście długoterminowe. Co to są należności? Zgodnie z ustawą o rachunkowości to wynikające z przeszłych zdarzeń prawo do otrzymania świadczeń o wiarygodnie określonej wartości, które wynika z przeprowadzonych operacji gospodarczych lub prawa. Znów mamy do czynienia z definicją mniej lub bardziej zrozumiałą. Przekładając to na prosty język to po prostu kwoty pieniężne, które są należne od osób trzecich lub innych przedsiębiorstw, instytucji, organów państwowych, a także osób fizycznych, które wynikają z różnicy pomiędzy momentem sprzedaży, a momentem płatności za tą sprzedaż, czyli dotyczą sytuacji kiedy sprzedajemy nasze np. usługi, czy produkty; wystawiamy fakturę, ale tą fakturę odbiorca może zapłacić za miesiąc, 2 miesiące; przykładowo.

W przypadku aktywów trwałych mamy do czynienia z należnościami długoterminowymi. Są to należności, które są wymagalne w okresie dłuższym niż 12 miesięcy od dnia bilansowego. Wyjątek tutaj stanowią należności z tytułu dostaw i usług. Musimy sobie zapamiętać, że niezależnie od terminu wymagalności, od okresu wymagalności nawet jeżeli jest on dłuższy niż rok zawsze ujmujemy je jako krótkoterminowe, czyli one nigdy nie znajdą się w należnościach długoterminowych. Będą to wszystkie należności za wyjątkiem należności z tytułu dostaw i usług, których okres wymagalności jest dłuższy niż rok. Możemy je podzielić na należności od jednostek powiązanych oraz od pozostałych jednostek. Dobrym przykładem należności długoterminowych są należności np. z tytułu sprzedanego środka trwałego; mieliśmy maszynę, którą użytkowaliśmy w produkcji, doszliśmy do wniosku, że chcemy ją wymienić na nową. Ona jeszcze może być użytkowana przez inne osoby, wystawiliśmy ją na sprzedaż, sprzedaliśmy, a okres płatności jest rozłożony na okresy 3-miesięczne płatne przez następne np. 2 lata. Inwestycje to kolejny punkt w aktywach trwałych; sama inwestycja zgodnie z ustawą o rachunkowości to aktywa posiadane przez jednostkę w celu osiągnięcia z tych aktywów korzyści ekonomicznych, np. w postaci przyrostu ich wartości lub zyskania przychodu w formie odsetek, dywidend lub innych pożytków. Są to w szczególności aktywa finansowe oraz te nieruchomości i wartości niematerialne i prawne, które nie są użytkowane przez jednostkę lecz są posiadane przez nią w celu osiągnięcia tych korzyści, czyli mówiąc wprost są to: wartości niematerialne i prawne, nieruchomości, aktywa finansowe, które nie są użytkowane i celem posiadania tych aktywów jest zarobek w takiej, bądź w innej formie. 

Inwestycje długoterminowe to są takie aktywa, które są wyłączone przez jednostkę z obrotu, nie przeznaczone do użytkowania przez okres dłuższy niż 12 miesięcy i tak jak wspomniałam wcześniej zaliczamy do nich wartości niematerialne i prawne, nieruchomości i długoterminowe aktywa finansowe. Jeśli chodzi o wartości niematerialne i prawne to tak jak mówiłam wszystkie te, które nie są użytkowane przez jednostkę, a w szczególności te, które zostały nabyte w celu osiągnięcia korzyści, czyli patent, który planujemy odsprzedać; licencję, którą planujemy odsprzedać z której nie korzystamy; nieruchomości to z kolei grunty,  budynki, dzieła sztuki, których korzyści osiągane są w sposób przewidziany dla inwestycji, czyli np. poprzez wynajem i osiąganie przychodów z tytułu wynajmu, nie użytkowane przez samą jednostkę.

Ostatni punkt; długoterminowe aktywa finansowe, czyli udziały i akcje w jednostkach obcych, które zostały nabyte w celu sprawowania kontroli bądź osiągania innych korzyści, czyli np. wzrost akcji; kupujemy akcje po to, żeby sprzedać je z zyskiem w późniejszym czasie. Tu warto zapamiętać pożyczki udzielone przez jednostkę. Często mylimy pożyczki jako należności długoterminowe, a pożyczka, którą udzieliła jednostka nie jest należnością; jest inwestycją długoterminową. No i oprócz tego możemy kupić inne papiery wartościowe nabyte w celu osiągania przychodów takie jak obligacje skarbu państwa, listy zastawne, skrypty dłużne, certyfikaty inwestycyjne. To by było na tyle odnośnie inwestycji długoterminowych.

Ostatnią pozycję z aktywów trwałych stanowią długoterminowe rozliczenia międzyokresowe. Są to rozliczenia międzyokresowe czynne i tak naprawdę dotyczą kosztów, które jednostka poniosła, a które dotyczą tak naprawdę przyszłych okresów. Z reguły mamy do czynienia z rozliczeniami międzyokresowymi czynnymi w przypadku kiedy jednostka płaci za ubezpieczenie np. za okres następnych 3 lat. Tak naprawdę ten koszt nie dotyczy tylko roku w którym jednostka zapłaciła za ubezpieczenie, ale też dwóch następnych lat; co oznacza, że koszt dwóch następnych lat jest rozliczeniem międzyokresowym czynnym. Długoterminowe rozliczenia to właśnie te, które dotyczą więcej niż jednego okresu sprawozdawczego, czyli okresu dłuższego niż 12 miesięcy. 

W bilansie rozliczenia międzyokresowe czynne dzielone są na aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego  i tutaj nie przerażajmy się; o odroczonym podatku dochodowym będziemy mówić później. Warto tylko wspomnieć, że jest takie rozbicie i na inne rozliczenia międzyokresowe.

Pytania:

 • chciałem zapytać czy czynsz dzierżawny o którym była mowa w wykładzie moze być zaliczany do aktywów trwałych dlatego że dzierzawiąc jakiś teren na przykład mogę go wynajmować innym osobom i w ten sposób czerpać z dzierżawy korzyści ? Tutaj czynsz dzierżawny jest zaliczany do aktywów a aktywa są posiadane w celu osiągania z nich korzyści. Czy dobry jest mój tok rozumowania? Pozdrawiam. Rafał
  D9f2f2093503d4a13014a652c15267ac
  rafal pakosiewicz
 • W przykładzie mówimy o pozycji czynsz dzierżawny zapłacony za 3 lata z góry. Kluczem do zrozumienia dlaczego jest on zaliczany do aktywów jest słowo zapłacony oraz okres - za 3 lata z góry. Oznacza to, że nadpłaciliśmy czynsz dzierżawny za pewien okres z góry - a nie musieliśmy. I dopóki te trzy lata nie upłyną on stanowi część naszych aktywów - ponieważ nie był on jeszcze wymagalny a my już za niego zapłaciliśmy. Reprezentuje on tzw. rozliczenia międzyokresowe czynne - tzn. że one są aktywowane co okres sprawozdawczy w proporcji do okresu który minął. Jeżeli założymy dla przykładu, że opłaciliśmy ten czynsz w maju na trzy lata z góry w kwocie 36 000 zł, to co miesiąc rozpoznany 1000 zł kosztu, pozostała część będzie stanowiła RMC prezentowane w bilansie w pozycji aktywów. Więcej na temat RMC może Pan znaleźć w wykładzie dotyczącym rozliczeń międzyokresowych kosztów w kursie rachunkowości średniozaawansowanej.
  Fa8cfc8c9b72ca42c8952ba20f513374
  Magdalena Hosiawa (Wykładowca)
 • czy można zaryzykować stwierdzenie że tą dzierżawę tak jakby kupiliśmy sobie płacąc za nią i dlatego jest naszym aktywem? Gdy kupimy samochód płacąc za niego też jest naszym aktywem. Czy można podobną analogię przyjąć gdy mówimy o opłaceniu czynszu dzierżawnego z góry ?
  D9f2f2093503d4a13014a652c15267ac
  rafal pakosiewicz
 • Tak, dzierżawę wykupiliśmy płacąc za nią z góry. Jednak proszę nie mylić opłaty dzierżawnej z zakupem samochodu bo tutaj dzierżawiony teren nie staje się naszą własnością. Mamy prawo z niego korzystać tylko przez okres zapłaconej dzierżawy.
  Fa8cfc8c9b72ca42c8952ba20f513374
  Magdalena Hosiawa (Wykładowca)
 • dziękuję za wyjaśnienie
  D9f2f2093503d4a13014a652c15267ac
  rafal pakosiewicz
 • Czy można przepisać WNIP która użytkowaliśmy jako inwestycje jeśli stwierdzimy że po jakimś czasie już jej nie chcemy i szukamy kupca? I vice versa jeśli stwierdzimy że Inwestycja długo lub krótkoterminowa w nabytą WNIP jest zdatna dla jednostki celem osiągania korzyści ekonomicznych. To czy możemy ją przenieść w WNIP z pozycji inwestycji?
  6ba0ab0d9d34ed4f2577f22727ae55e2
  Kamil Serafin
 • Tak, w takiej sytuacji należy przekwalifikować taką WNiP na inwestycję. Z kolei jeżeli środek trwały czy WNiP, którą zaliczyliśmy do inwestycji jednostka zdecyduje się wykorzystywać do działalności gospodarczej, w takim wypadku należy wykazać je w bilansie jako ŚT lub WNiP.
  Fa8cfc8c9b72ca42c8952ba20f513374
  Magdalena Hosiawa (Wykładowca)
 • Czy nieoprocentowane pożyczki pracownicze też zaliczmy do inwestycji długoterminowych? Dlaczego? Dziękuję, pozdrawiam.
  3694c2d4cb4e024d7b763265140a7039
  Agnieszka Broncel
 • Jeżeli pytanie dotyczy pożyczek udzielonych z zakładowego funduszu socjalnego jako pomoc dla pracowników (a takie z reguły nie są oprocentowane) to takie pożyczki w przeciwieństwie do innych pożyczek nie stanowią inwestycji długoterminowej i powinny zostać wykazane w bilansie jako pozostałe należności.
  Fa8cfc8c9b72ca42c8952ba20f513374
  Magdalena Hosiawa (Wykładowca)
 • Dlaczego w definicji długoterminowych należności jest dopisek 12 miesięcy "od dnia bilansowego"? Czy oznacza to, że sprzedana maszyna produkcyjna w grudniu 2019, z terminem płatności w styczniu 2020 będzie należnością długoterminową? Czy bierze się pod uwagę tylko terminy płatności ponad 12 miesięcy od daty wystawienia faktury / dostawy?
  Ff7d453a4a1efaa574d51676e69158d4
  Paweł Łukaszewski
 • Panie Pawle, Należność jest długoterminowa jeśli jej okres wymagalności jest dłuższy niż 12 miesięcy. Jeżeli na koniec grudnia mamy należność płatną w styczniu (data wygalaności np. z faktury) to jest to nadal należność krótkoterminowa. Proszę pamiętać, że to należność jest długo czy krótkoterminowa zależy od tego czy od dnia, na który sporządzamy bilas platność jest powyżej czy poniżej 12 miesięcy (wyjątek należności za dostawy towarów gdzie zawsze jest to należność krótkoterminowa).
  Fa8cfc8c9b72ca42c8952ba20f513374
  Magdalena Hosiawa (Wykładowca)
Aby zadać pytanie lub skomentować wykład zaloguj się
dot