Następny wykład:

Quiz nr 3

rozpocznie się za 10 sekund.

Po omówieniu czym jest bilans i wysłuchaniu wykładu dotyczącego wprowadzenia do bilansu spokojnie możemy przejść do omawiania poszczególnych jego elementów. Skupimy się i zaczniemy właściwie od aktywów i aktywów trwałych. Co to są aktywa pewnie już intuicyjnie wiemy na podstawie wprowadzenia do bilansu. Zgodnie z artykułem 3 ustawy o rachunkowości aktywa to kontrolowane przez jednostkę zasoby majątkowe o wiarygodnie określonej wartości powstałe w wyniku przeszłych zdarzeń, które spowodują w przyszłości wpływ korzyści ekonomicznych. Dosyć zawiła regułka, ale co to tak naprawdę oznacza. 

Kontrolowane przez jednostkę zasoby oznaczają ni mniej, ni więcej tylko zasoby, których jednostka jest albo właścicielem, albo ma moc decydującą odnośnie tych zasobów, czyli ma moc decydowania o tym czy może je sprzedać, zlikwidować. O wiarygodnie określonej wartości chyba nie muszę tłumaczyć; chodzi o to, że musi się dać określić wartość danych zasobów majątkowych, które powstały w wyniku przeszłych zdarzeń. Wróćmy do przykładu naszej firmy sprzedającej AGD. Jako wynik zakupu samochodu, sprzętu AGD, rozpoczęcia działalności, czyli tych przeszłych zdarzeń liczymy na wpływy ekonomiczne, wpływy korzyści ekonomicznych w przyszłości, czyli wpływy gotówki związane ze sprzedażą AGD. 

Czym różnią się aktywa trwałe od aktywów? To ta część aktywów, która nie jest aktywami obrotowymi; tak mówi ustawa o rachunkowości dosyć przewrotnie, natomiast tak naprawdę oznaczają aktywa trwałe wszystkie te aktywa, których okres użytkowania jest dłuższy niż 12 miesięcy, cechuje ich z reguły wysoka wartość. W ich skład wchodzi 5 różnych grup: 

  1. wartości niematerialne i prawne,
  2. rzeczowe aktywa trwałe,
  3. należności długoterminowe, 
  4. inwestycje długoterminowe
  5. długoterminowe rozliczenia międzyokresowe. 

​W naszym układzie, w naszej strukturze bilansu plasują się w lewym górnym rogu pod aktywami trwałymi. Teraz przejdziemy do omawiania poszczególnych elementów.

dot