Aby sprawdzić swoją wiedzę z tego tematu zaloguj się i

wykup dostęp

Pytania:

 • Czy nie powinniśmy wpisać kosztów zniszczonej maszyny do strat nadzwyczajnych 35000 zł.? Bo tak chyba ta strata pojawiła się w minionym okresieskoro jej nie uwzględniamy?
  5a2e6c5b64ba882c83cd6dff00334337
  Beata Serafin
 • Zgadza się, gdyby przykład zawierał informację dotyczącą w jakim stopniu maszyna została uszkodzona w powodzi i jaka była jej wartość w księgach rachunkowych w momencie zalania moglibyśmy po stronie strat nadzwyczajnych ująć odpisanie jej wartości w pełni bądź części. Jednak nie wiemy na ile została uszkodzona i czy odszkodowanie nie dotyczyło np. kosztów czyszczenia maszyny. Niezależnie od typu uszkodzenia, koszt z nim związany zostałby w praktyce rozpoznany wcześniej jako strata nadzwyczajna zanim otrzymalibyśmy odszkodowanie rozpoznane jako zysk nadzwyczajny (odszkodowania wypłacane są z reguły z co najmniej 30 - dniowym opóźnieniem).
  Fa8cfc8c9b72ca42c8952ba20f513374
  Magdalena Hosiawa (Wykładowca)
 • 2.1. Usunięcie dla większości jednostek kategorii strat i zysków nadzwyczajnych i prezentacja zdarzeń losowych Dyrektywa 2013/34/UE nie zawiera w swoich regulacjach kategorii strat i zysków nadzwyczajnych. Dlatego też według projektu zmian do ustawy o rachunkowości nie będą one – co do zasady – wyodrębniane i prezentowane w sprawozdaniach finansowych jednostek. W związku z tym rozszerzony zostanie wykaz pozostałych kosztów i przychodów operacyjnych o koszty i przychody związane ze zdarzeniami losowymi (projekt przewiduje dodanie lit. i w art. 3 ust. 1 pkt 32 ustawy o rachunkowości). Konsekwencją tej zmiany będzie także nowelizacja art. 42 usuwająca wynik operacji nadzwyczajnych (projekt zakłada uchylenie pkt 3 w art. 42 ust. 1 oraz ust. 4 w art. 42 ustawy o rachunkowości). Definicję strat i zysków nadzwyczajnych (art. 3 ust. 1 pkt 33 ustawy o rachunkowości) pozostawiono jednak dla trzech grup jednostek, tj. dla banków, zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji, ze względu na ich występowanie w dyrektywach w sprawie rocznych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych tych jednostek oraz dla spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych, z uwagi na charakter ich działalności zbliżony do banków. Źródło: http://www.poznajprodukty.gofin.pl/3,zmr,3985,188559,projekt-ustawy-o-zmianie-ustawy.html
  74b709180e7ecb045543aae8f5b387cb
  Adam Rozanski
 • Panie Adamie, Dziękuję za tą informację i gratuluję znajomości polskich przepisów. Nie jest to już jednak plan zmian a zmiana, która weszła w życie 23 września br. W większości przypadków zostanie zastosowana przez jednostki do sprawozdań za rok 2016 chociaż można te nowe zasady zastosować do sprawozdań za rok 2015. Po publikacji kursu VAT będziemy uaktualniać nasze kursy tak by odzwierciedlały nowe przepisy - po to by nasi księgowi byli gotowi na przygotowywanie pierwszych sprawozdań finansowych za rok 2016. Jeżeli chodzi o użycie kont 770 i 771 - nadal jest to zapis poprawny jeżeli tak jednostce wygodniej. Może również przejść na księgowanie zysków i strat nadzwyczajnych (byłych) na 760 i 761. Jednak należy pamiętać, że choć zmiana usuwa tą kategorię zysków i strat z WF to muszą one zostać wykazane w informacji dodatkowej (pkt 2 ppkt 10).
  Fa8cfc8c9b72ca42c8952ba20f513374
  Magdalena Hosiawa (Wykładowca)
 • Zastanawia mnie taka sprawa kalkulacyjna. Jeżeli kwota netto to 87 885 to dodając do niej Vat 19% (bo to do kwoty netto doliczamy Vat) wyjdzie nam kwota brutto w wysokości 104 583,15, więc się nie zgadza z kwotą jaką mamy w zadaniu. Czy żeby wyliczyć kwotę netto z kwoty brutto przy założeniu Vat 19% nie powinniśmy zrobić następująco 108500/1,19= 91176,47 ? Bo w tym przykładzie Pani odlicza 19% od kwoty brutto która zawsze będzie większa niż jak doliczy Pani Vat do kwoty netto, nie wiem czy to ma sens co napisałam?
  6eabedf13f4c9d89a6ac206dfcce7311
  Maja Łapińska
 • Pani Maju, my tutaj nie mówimy o podatku VAT a o podatku dochodowym w wysokości 19% wyniku finansowego brutto. WF brutto wynosi 108 500 zł. 19% to kwota 20 615 zł, stąd wynik finansowy netto to 87 885 zł. VAT nie jest ujmowany w RZiS, stanowi pozycję bilansową a nie pozycję kosztową o czym mówimy w kolejnych wykładach.
  Fa8cfc8c9b72ca42c8952ba20f513374
  Magdalena Hosiawa (Wykładowca)
 • To już wszystko rozumiem. Dziękuję
  6eabedf13f4c9d89a6ac206dfcce7311
  Maja Łapińska
 • Wartość sprzedaży akcji 17500zl nie powinna być KF? Tak jak wartość sprzedanych towarów? Przychód finansowy nie powinniśmy wyliczyć jako 17500 +zysk =21000. Kupiliśmy taniej, sprzedalismy drożej, stąd zysk w kwocie 3500zl. Nie rozumiem dlaczego od wartości sprzedaży odjęliśmy zysk.
  03a9fde95f807223b6ea62cfb7bc391b
  Paulina Bielecka
 • W przykładzie jest napisane, że chodzi o wartość sprzedaży a nie wartość sprzedanych akcji - to są dwie różne wartości. Tu mówimy o cenie w jakiej akcje zostały sprzedane, nie z jaką zostały zakupione. Wartość sprzedanych akcji rozpoznajemy w kwocie 14 000 zł stąd zysk 17 500 zł - 14 000 zł = 3500 zł. Pozdrawiam
  Fa8cfc8c9b72ca42c8952ba20f513374
  Magdalena Hosiawa (Wykładowca)
Aby zadać pytanie lub skomentować wykład zaloguj się
dot