11. Przykład nr 12 wycena bilansowa

Wykład prezentuje przykład, który pozwala na weryfikację zrozumienia zapisu księgowego operacji dotyczących wyceny środków pieniężnych na dzień bilansowy. W przykładzie mamy do czynienia z wyceną bilansową: gotówki w walucie obcej w kasie, weksli własnych otrzymanych od kontrahentów w walucie obcej, środków pieniężnych na rachunku bankowym walutowym.

Aby sprawdzić swoją wiedzę z tego tematu zaloguj się i

wykup dostęp

dot