2. Pozostałe przychody operacyjne cz.1

Wykład omawia przychody związane z pozostałą działalnością operacyjną jednostki. W ramach tej części słuchacz dowiaduje się jakie operacje konkretnie podlegają pod tą kategorię przychodów oraz które operacje stanowią wyjątki  w ramach zapisów UoR bazując na art. 32. Wykład prezentuje pojęcia takie jak działalność socjalna, ZFŚS, odpisy aktualizujące wartość aktywów. Dodatkowo poruszona zostaje kwestia ewidencji operacji gospodarczych dotyczących pozostałej działalności operacyjnej przy użyciu ZPK.

Aby sprawdzić swoją wiedzę z tego tematu zaloguj się i

wykup dostęp

Omówiliśmy już podstawową działalność operacyjną i przychody związane z tą działalnością. Teraz czas na pozostałe przychody operacyjne czyli te przychody związane właśnie z pozostałą działalnością operacyjną. Ustawodawca określa, że pozostałe przychody operacyjne w skrócie PPO w art. 3 ust. 1 pkt. 32 jako te przychody, które są pośrednio związane z działalnością operacyjną jednostki i nie zaliczane do zwykłej, podstawowej działalności jednostki. Czyli nie są sprzedażą materiałów, produktów, wyrobów, usług, towarów i związane są pośrednio z tą działalnością. Tutaj chciałabym podkreślić jedną rzecz, której nie ma w tym artykule ustawy natomiast, która jest podkreślona w innych miejscach w ustawie. To fakt, że pozostałe przychody operacyjne związane są pośrednio z działalnością operacyjną jednostki ale związane są też z ogólnym ryzykiem jej prowadzenia. I z całą pewnością nie są związane z operacjami finansowymi bądź ze zdarzeniami nadzwyczajnymi i to na ten moment sobie zapamiętajmy. W zakładowym planie kont pozostałe przychody operacyjne księgujemy na koncie 760 - Pozostałe przychody operacyjne. A teraz przejdźmy do tego co tak naprawdę ustawodawca zalicza do pozostałych przychodów operacyjnych.

Pytania:

 • do pozostałych kosztów operacyjnych nie zalicza się zobowiązań o char. publicznoprawnym nieobciążających kosztów - jakie to są zobowiązania?
  Afb4da12b2357e305296d6b344a552e1
  Estera Pruszyńska
 • Proszę zwrócić uwagę, że zapis mówi, że do PKO nie zalicza się przedawnionych, umorzonych zobowiązań o char. publicznoprawnym nieobciążających kosztów. Zobowiązania tego typu, tj. takie zobowiązania o char. publicznoprawnym, które nie stanowią kosztów w momencie ich ujęcia w księgach to np. zobowiązania z tytułu podatku VAT (w przypadku czynnego podatnika VAT), czy zobowiązania z tytułu składek ZUS. W momencie umorzenia takiego zobowiązania nie powstaje w związku z tym przychód.
  Fa8cfc8c9b72ca42c8952ba20f513374
  Magdalena Hosiawa (Wykładowca)
 • Czy Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych to coś odrębnego niż samo przedsiębiorstwo i tylko jest przez nie zarządzany?
  Aa4a1603ae25e7e62e3b9135217be60b
  Artur Owczarek
 • O naturze ZFŚS świadczy fakt, że ZFŚS posiada wydzielony rachunek bankowy, którym zarządza się w określony sposób. Przynależy on do przedsiębiorstwa ale środkami nie można dysponować dowolnie.
  Fa8cfc8c9b72ca42c8952ba20f513374
  Magdalena Hosiawa (Wykładowca)
Aby zadać pytanie lub skomentować wykład zaloguj się
dot