3. Przychody finansowe - zapis księgowy

Wykład prezentuje na łatwym do zapamiętania schemacie jak należy dokonać zapisu księgowego operacji zaliczanych do przychodów finansowych. Zaprezentowana zostaje ewidencja zdarzeń takich jak: otrzymane dywidendy i udziałów w zyskach, otrzymane odsetki od lokat, obligacji, pożyczek, naliczenie odsetek karnych za zwłokę w spłacie należności (wystawienie noty odsetkowej), odpisanie zobowiązań z tytułu odsetek przedawnionych, umorzonych bądź nieściągalnych, różnice kursowe.

Aby sprawdzić swoją wiedzę z tego tematu zaloguj się i

wykup dostęp

dot