Następny wykład:

Przychody i koszty finansowe - wprowadzenie

rozpocznie się za 10 sekund.

0. Ewidencja przychodów i kosztów finansowych - demo

Wykłady stanowią kontynuację tematu „Klasyfikacja przychodów oraz kosztów” poszerzając go o wiedzę dotyczącą zapisu księgowego przychodów i kosztów finansowych. Bazując na licznych przykładach pomagają zrozumieć jak zaksięgować poszczególne operacje związane z operacjami finansowymi jednostki takie jak: odsetki od lokat, obligacji, pożyczek, kredytów, zbycie inwestycji, różnice kursowe, odpisanie należności i zobowiązań dotyczących odsetek karnych.

Wykłady opierają się na licznych praktycznych przykładach ułatwiających zapamiętanie kluczowych kwestii tematu. W szczególności omawiają:

  • które ze zdarzeń gospodarczych zaliczamy do operacji finansowych (przychody finansowe oraz koszty finansowe  - przypomnienie tematu „Klasyfikacja przychodów oraz kosztów”),
  • na łatwych do zapamiętania schematach prezentują jak zaksięgować poszczególne operacje dotyczące przychodów i kosztów finansowych takie jak: odsetki od lokat, obligacji, pożyczek, kredytu bankowego, odsetki karne za zwłokę w spłacie należności/zobowiązań, odpisanie należności oraz zobowiązań dotyczących operacji finansowych, 
  • jak zaewidencjonować zbycie inwestycji,
  • jak dokonać zapisu ksiegowego różnic kursowych - dodatnich oraz ujemnych.

Aby sprawdzić swoją wiedzę z tego tematu zaloguj się i

wykup dostęp

Witam wszystkich bardzo serdecznie. Dziś chciałabym Was zaprosić do kolejnego tematu związanego z ewidencją przychodów i kosztów. Obiecuję, że jest to przedostatni temat z tej serii, bo wiem, że trochę już ich powstało, ale tych różnych typów przychodów i kosztów mamy kilka. W związku z tym właśnie też kilka tematów omawiających ich ewidencję. Tym razem skupimy się na ewidencji przychodów i kosztów finansowych, czyli zgodnie z tym naszym podziałem na typy kosztów zapomnimy o kosztach podstawowej i pozostałej działalności operacyjnej i przychodach z nimi związanych oraz o zyskach i stratach nadzwyczajnych. W ramach tematu przypomnimy sobie czym są w ogóle przychody finansowe, jak księgujemy te przychody finansowe i głównie będziemy się właśnie skupiać na tym zapisie operacji skutkujących przychodami finansowymi. Powiemy sobie jak te przychody finansowe prezentowane są w rachunku zysków i strat i oczywiście tą część tematu znów przetestujemy na przykładzie. Później zrobimy to samo z kosztami: przypomnimy sobie jakie koszty zaliczamy do kosztów finansowych, w jaki sposób dokonujemy zapisu operacji związanych z kosztami finansowymi i jak prezentujemy te koszty finansowe w rachunku zysków i strat. Ta część tematu tak jak i poprzednia zostanie zakończona ciekawym przykładem na którym będziecie mogli samodzielnie przetestować, a potem wraz ze mną zweryfikować zapis księgowy tych operacji. Potem przejdziemy już do tych nieco bardziej zaawansowanych zapisów księgowych związanych z przychodami i kosztami finansowymi. I tak spojrzymy na zbycie inwestycji i przyjrzymy się zapisowi księgowemu zbycia inwestycji na konkretnym przykładzie. To samo zrobimy z należnościami przedawnionymi, umorzonymi, nieściągalnymi dotyczącymi odsetek karnych. Znów to zostanie poparte przykładem. Później dla odmiany sytuacja przeciwna, czyli zobowiązania umorzone, przedawnione, czy nieściągalne oczywiście z tytułu odsetek i ich zapis księgowy przetestowany na konkretnym przykładzie. A potem już na koniec tego tematu śmietanka, czyli różnice kursowe. Zaprezentujemy sobie zapis księgowy różnic kursowych w wersji dodatniej i w wersji ujemnej. Jeżeli chodzi o dodatni będziemy to testować na przykładach dotyczących zakupu materiałów; ujemne różnice kursowe również na takim przykładzie, a jako podsumowanie tego tematu myślę, że najlepszy będzie właśnie przykład całościowy w którym przećwiczymy zrozumienie tych trudniejszych operacji takich jak zbycie inwestycji, różnice kursowe i inne. Myślę, że temat ważny, ponieważ jako księgowi musimy umieć ewidencjonować przychody i koszty. Skoro umiemy dokonać już zapisu księgowego tych przychodów i kosztów, które dotyczą podstawowej i pozostałej działalności operacyjnej to teraz jeszcze musimy zrozumieć jak księgujemy przychody i koszty operacji finansowych, a w następnym temacie dopełnimy całości zapisem księgowym przychodów i kosztów związanych ze zdarzeniami losowymi. Serdecznie zapraszam do tego wykładu i oczywiście wykładu kolejnego w którym dopełnimy tak jak powiedziałam całości.
dot