0. Odpisy aktualizujące i odpisy należności księgowo i podatkowo - demo

Wykłady stanowią część drugą serii dotyczącej rozrachunków z kontrahentami. Przedstawiono tutaj zasady dokonania odpisów aktualizujących wartość należności oraz odpisów samych należności. Omówiono pojęcia odpisu aktualizującego szczególnego, odpisu aktualizującego ogólnego, współczynnika aktualizacji, struktury wiekowej należności. Zaprezentowano ewidencję odpisów aktualizujących wartość należności oraz odpisów samych należności zgodnie z prawem bilansowym równocześnie wyjaśniając kiedy takie odpisy mogą stanowić koszty uzyskania przychodu (KUP) a kiedy nie oraz w jakich sytuacjach możemy w związku z danym odpisem dokonać korekty VAT należnego.

Wykłady na wielu praktycznych przykładach omawiają w szczególności:

 • przyczynę, dla której jednostka musi dokonywać odpisów należności,
 • czym są oraz czym się różnią odpisy aktualizujące wartość należności oraz odpisy samych należności,
 • rodzaje należności tj. kiedy mamy do czynienia z należnością bezsporną, sporną, przeterminowaną, wątpliwą, nieściągalną, umorzoną,
 • zasady dokonania odpisów aktualizujących wartość należności zgodnie z prawem bilansowym tj. wysokość i częstotliwość dokonania ww. odpisów,
 • pojęcia odpisów aktualizujących wartość należności szczególnych, odpisów aktualizujących wartość należności ogólnych, 
 • jak kalkuluje się współczynnik aktualizacji oraz wysokość odpisu ogólnego,
 • ewidencję utworzenia odpisu aktualizującego oraz rozwiązania odpisu aktualizującego,
 • ewidencję należności spornych od momentu skierowania sprawy na drogę sądową, po wydanie wyroku i spłatę należności przez kontrahenta,
 • ewidencję odpisu należności przedawnionych, umorzonych, nieściągalnych,
 • ewidencję odpisów aktualizujących oraz odpisów należności  zgodnie z prawem podatkowym tj. określenie kiedy ww. odpisy mogą stanowić koszty uzyskania przychodu (KUP) a w jakich sytuacjach nie stanowią kosztów uzyskania przychodu (NKUP),
 • sytuacje w których jednostka może w związku z niespłaceniem należności przez kontrahenta w terminie dokonać korekty VAT należnego tj. jak działa tzw. ulga za złe długi.

Aby sprawdzić swoją wiedzę z tego tematu zaloguj się i

wykup dostęp

Witam wszystkich serdecznie. Teraz chciałabym Was zaprosić do trzeciej części tematu dotyczącego rozrachunku z kontrahentami. W ramach tej części, części trzeciej właśnie powiemy sobie o rozrachunkach z dostawcami i znów tak jak i w poprzednich częściach omówimy sobie ewidencję i wycenę operacji związanych z rozrachunkami z dostawcami w kontekście prawa bilansowego i to będzie praktycznie przypomnienie, ale przede wszystkim przepisów podatkowych o podatku dochodowym i przepisów o podatku od towarów i usług.  A co konkretnie w ramach tej części? No znów podkreślimy sobie jak wyceniamy rozrachunki z dostawcami, jakie operacja księgowane są na takim koncie i jak ewidencjonujemy zakup materiałów i towarów. To znów będzie dla Was przypomnienie, ale nowy kontekst będzie tym kontekstem podatkowym, gdzie powiemy sobie czy ewidencja operacji zakupu materiałów i towarów podatkowo jest identyczna jak księgowo. Poprzemy sobie całość oczywiście kolejnym przykładem. Potem przejdziemy do ewidencji otrzymanego rabatu również kontekście podatku, czyli jak zaksięgować fakturę korygującą otrzymaną od kontrahenta z rabatem; spojrzymy też na taki przypadek, gdy otrzymujemy notę odsetkową, czyli ktoś naliczył nam odsetki ustawowe od zobowiązania, którego nie spłaciliśmy w terminie, czy one mogą stanowić koszty uzyskania przychodu, jak je kalkulujemy, w jakiej są wysokości i jak je zaewidencjonować – to wszystko właśnie w tej części. Oprócz tego powiemy sobie o karach umownych, które np. my naliczyliśmy kontrahentowi, dostawcy za nieterminową dostawę towarów. Znów jak to będzie wyglądać podatkowo i księgowo jeśli chodzi o ewidencję przekonamy się na konkretnym przykładzie i wrócimy na chwilę do zaliczek, ale tym razem będziemy tu mówić o zaliczkach wpłaconych na poczet dostaw, a nie otrzymanych. Podkreślam to, bo często to mylicie i dlatego tu jeszcze raz podkreślę jak wygląda ewidencja takiej zaliczki na przykładzie. Następnie skupimy się już na zobowiązaniach przedawnionych i umorzonych i na odpisach takich zobowiązań w wersji jeżeli były naliczone odsetki ustawowe oraz nie; to przećwiczymy sobie na przykładzie i przejdziemy do tej części najbardziej interesującej, czyli odpisanie zobowiązań, a podatek dochodowy. Jak podatek dochodowy, przepisy o podatku dochodowym traktują odpisy zobowiązań przedawnionych, a jak umorzonych; co z kwotą VAT zawartą w zobowiązaniu. Na koniec jeszcze wrócimy do podatku VAT i do tej ulgi za złe długi; co z dłużnikiem w takiej sytuacji. Dowiemy się czy dłużnik ma obowiązek, czy może skorygować VAT naliczony z tytułu faktu, że nie spłacił zobowiązania w terminie; jak powinien ująć korektę w księgach rachunkowych, a następnie przejdziemy jeszcze do jednego elementu związanego z podatkiem dochodowym, a mianowicie korektą kosztów uzyskania przychodów za nieterminową spłatę zobowiązania, czyli za opóźnienie w spłacie zobowiązania. Co oznacza i jak to ewidencjonujemy przekonany się i przećwiczymy na przykładzie całościowym ujmującym wszystkie te operacje w tym miejscu. Na koniec zgodnie z obietnicą przygotowałam kilka przykładów dotyczących wyceny rozrachunku z dostawcami w przypadku kiedy mamy do czynienia z rozrachunkami z walutach obcych w kontekście oczywiście zastosowanej metody rozliczenia różnic kursowych dla celów podatkowych i stornowania, bądź nie niezrealizowanych różnic kursowych. Na koniec jako podsumowanie powiem jeszcze o kompensacie wzajemnych należności zobowiązań, czym ona jest, kiedy może mieć miejsce, czy kontrahent musi wyrazić zgodę na taką kompensatę, w jaki sposób dokonujemy takiej kompensaty i ewidencji tej kompensaty w księgach rachunkowych. Tym sposobem kończąc temat dotyczący rozrachunku z tytułu dostaw i usług. Jak widzieliście te 3 części razem tworzą bardzo dużą spójną całość; podkreślę to jeszcze raz: ważną dla tych, którzy zamierzają pracować w działach bądź accounts receivable, bądź accounts payable, czyli w należnościach, bądź w zobowiązaniach i będą zajmować się wyceną w trakcie roku i na koniec roku obrotowego, czyli na dzień bilansowy czy to należności, czy zobowiązań. Serdecznie zapraszam do tego wykładu.

Pytania:

 • A co zrobić w przypadku gdy zawarto ugodę i nastąpiła zapłata należności, na którą wcześniej utworzono odpis NKUP. Jak należy zaksięgować zapłatę od dłużnika jeśli chodzi o kwotę netto i Vat z faktury, którą opłacił.
  9755e7a54ba720f9172c1e8ea7777b98
  Marzena Kaniewska
 • Muszę jeszcze dodać, że nastąpiło wcześniej wykorzystanie odpisu aktualizującego, a należność otrzymano od członków zarządu.
  9755e7a54ba720f9172c1e8ea7777b98
  Marzena Kaniewska
 • Proszę śledzić dalej wykłady - tam dokładnie omawiam jak księgujemy zapłatę na którą utworzono odpis.
  Fa8cfc8c9b72ca42c8952ba20f513374
  Magdalena Hosiawa (Wykładowca)
Aby zadać pytanie lub skomentować wykład zaloguj się
dot