11. Bilans - rozwiązanie przykładu nr 2

Wykład wchodzący w skład kursu podstaw rachunkowości. Dotyczy zagadnień związanych z bilansem. Przestawia rozwiązanie przykładu dotyczącego bilansu. Wykład wyjaśnia sposób klasyfikacji poszczególnych elementów majątku oraz źródeł finansowania do pozycji bilansu firmy produkcyjnej. Zawiera odpowiedzi odnośnie umiejscowienia w bilansie następujących pozycji: spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, rozliczeń międzyokresowych czynnych, licencji komputerowych, kapitałów własnych, kredytów oraz pożyczek, zapasów.

Aby sprawdzić swoją wiedzę z tego tematu zaloguj się i

wykup dostęp

Mam nadzieję, że przykłady dotyczące bilansu nie sprawiły Wam zbyt wiele trudności. Jeżeli jednak macie jakieś wątpliwości i chcielibyście poznać rozwiązanie to zapraszam.

Jak widzicie jestem w pliku excelowym o którym wspominałam w przykładach pierwszym i drugim dotyczącym bilansu. Ten plik zawiera wzór uproszczony bilansu, który będzie wykorzystywany właśnie do rozwiązywania przykładów. Przejdźmy teraz może do rozwiązania przykładu drugiego.

Jak widzicie po stronie lewej mamy treść zadania, natomiast po stronie prawej nasz wzór bilansu uproszczonego. Mamy informację o spółce akcyjnej Wedelek produkującej wyroby cukiernicze i na dzień 31 grudnia mamy podany stan majątku, mamy zakwalifikować poszczególne elementy majątku do pozycji bilansu. Tak na pierwszym miejscu wymienione są budynki i budowle. Tutaj w nawiasie mamy podaną informacje, że część z nich to magazyn. W wysokości 200 tysięcy złotych; jak wiemy budynki, budowle to środki trwałe, czyli rzeczowe aktywa trwałe i tak też wpisujemy tą pierwszą pozycję. 

Następnie mamy informację o maszynach i urządzeniach produkcyjnych; wysokość 100 tysięcy złotych i tu również pamiętajmy, że maszyny i urządzenia tak jak i budynki i budowle zaliczane są do środków trwałych. W związku z tym wpisujemy w tej samej pozycji; pozycji rzeczowych aktywów trwałych kolejne 100 tysięcy złotych.

Pozycja 3 to samochód ciężarowy o wartości 50 tysięcy złotych; jest to samochód ciężarowy służący do przewozu o okresie użytkowania za pewne większym niż rok, więc tak jak maszyny, tak jak i budynki zaliczamy samochód do środków trwałych pod pozycją rzeczowe trwałe dopisujemy kolejną kwotę 50 tysięcy złotych.

Następnie mamy do czynienia za spółdzielczym własnościowym prawem do lokalu. Tak jak i w poprzednim przykładzie pamiętajmy, że z reguły prawa majątkowe to wartości niematerialne i prawne. Za wyjątkiem spółdzielczego właśnie prawa do lokalu, które zgodnie z ustawą o rachunkowości zaliczane jest do środków trwałych; wpisujemy więc w pozycję rzeczowe aktywa trwałe kolejne 50 tysięcy złotych.

Następnie mamy informację o licencji programów komputerowych. Licencja tak jak i koncesje, patenty, wzory zdobnicze zaliczane są do wartości niematerialnych i prawnych i tak też wpisujemy to w bilansie. 

Następnie mamy informację, że firma Wedelek posiada w produkcji 200 kilogramów masy czekoladowej po 4 złote za kilogram. Wiemy więc, że jest to półprodukt, a właściwie produkcja w toku, ponieważ jest to masa czekoladowa z której jeszcze nic nie wykonano; powiedziano, że znajduje się to jeszcze w produkcji, więc popełnilibyśmy błąd zakładając, że to półprodukt; to produkcja w toku. Wiemy, że produkcja w toku zaliczana jest do zapasów, czyli do aktywów obrotowych i tak też wpiszemy wartość: 4 razy 200 to 800 złotych. 

Następnie mamy informację o tym co znajduje się w magazynie. W magazynie znajduje się cukier, mąka, kakao o wartości 3500 złotych, czyli są to materiały, które zostaną wykorzystane do produkcji produktów gotowych; zapewne czekolady, batonów i innych. W związku z tym stanowią część zapasów i w takiej pozycji wpisujemy je również w bilansie. 

Następnie mamy informację, że w magazynie znajdują się również produktu gotowe: czekolada, batony o wartości 2000 złotych. Produkty gotowe również zaliczane są do zapasów i w tej pozycji wpisujemy je do bilansu.

Również mamy informację, że spółka posiada 30900 złotych na rachunku bankowym. Tak jak i w poprzednim przykładzie, tak jak z poprzednich wykładów wiemy; rachunek bankowy zaliczany jest do środków pieniężnych, a środki pieniężny do inwestycji krótkoterminowych i w tej też pozycji to wpisujemy. Następnie mamy informację, że spółka dokonała zakupu na kredyt; materiały do produkcji w wysokości 5 tysięcy złotych. Ponieważ jest to zakup na materiały do produkcji, czyli związane z produkcją, z naszą główną, czy z główną działalnością firmy Wedelek; powstało więc tutaj zobowiązanie z tytułu dostaw i usług. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług niezależnie od terminu wymagalności zawsze zaliczane są do zobowiązań krótkoterminowych i tutaj je wpisujemy.

Następnie mamy informację o kapitale własnym spółki wynoszącym 200 tysięcy złotych i zapasowym wynoszącym 50; obie te pozycje wpisujemy odpowiednio do bilansu w dziale kapitał własny, czyli kapitał podstawowy wynosi 200 tysięcy złotych, kapitał zapasowy z kolei 50 tysięcy złotych.

Następnie mamy informację, że spółka zaciągnęła kredyt bankowy w wysokości 200 tysięcy złotych na okres 3 lat z informacją, że w bieżącym roku nie dokona się i nie dokonano żadnej spłaty. W związku z tym jeżeli ten kredyt został zaciągnięty na okres 3 lat jest to zobowiązanie długoterminowe.

Firma handlowa Wedelek sprzedała firmie handlowej Y czekoladę o wartości 48 tysięcy złotych na kredyt. W związku z tym powstała należność ze strony firmy handlowej Y dotyczącej tej dostawy. Ta należność to należność z tytułu dostaw i usług. W związku z tym niezależnie od terminu w jakim ta należność jest wymagalna będzie ona zaliczana do należności krótkoterminowych.

Firma Wedelek zaciągnęła również 6-miesięczną pożyczkę w banku na kwotę 29 tysięcy złotych. Ponieważ jest to pożyczka 6-miesięczna oznacza to, że jest to pożyczka krótkoterminowa, czyli o okresie wymagalności mniejszym niż 12 miesięcy; będzie to więc zobowiązanie krótkoterminowe, dopisujemy je właśnie w tej pozycji w kwocie 29 tysięcy złotych. 

Następnie mamy informację, że firma zapłaciła z góry za pół roku za wynajem biura 30 tysięcy złotych i jest to koszt, który poniosła za okresy następny; wiemy, że w takim wypadku nadpłaciła za następne okresy, czyli jest to rozliczenie międzyokresowe, ponieważ dotyczy pół roku jest to krótkoterminowe rozliczenie międzyokresowe wpisywane w pozycji aktywów obrotowych.

Wynik finansowy wyniósł  26200 złotych; dosyć prosto odnajdujemy to w bilansie: zysk, strata netto w roku obrotowym 26200. Ostatnia pozycja: przeszacowano środki trwałe. Jak pamiętamy wszelkie różnice związane z przeszacowaniem środków trwałych trafiają do kapitału z aktualizacji wyceny 13 tysięcy złotych. W ten sposób nasze aktywa równają się pasywom w wysokości  523200 złotych; co oznacza, że przykład rozwiązaliśmy poprawnie.

Pytania:

 • można poprosic przykład księgowania tych przeszacowanych środków trwałych?
  A4715b5aab64f2daca722c90f7359b7c
  Joanna Grabowska
 • Wykład dotyczący aktualizacji wartości środków trwałych można znaleźć w ramach kursu rachunkowości średniozaawansowanej. Temat: "Środki trwałe i amortyzacja cz. 2" : https://kursy-rachunkowosci.pl/kursy/kurs-rachunkowosci-dla-sredniozaawansowanych/srodki-trwale-i-amortyzacja-cz-2/15-aktualizacja-wartosci-srodka-trwalego?autoplay=1.
  Fa8cfc8c9b72ca42c8952ba20f513374
  Magdalena Hosiawa (Wykładowca)
 • Czy w pozycji 9) zakup materiałów do produkcji na kredyt, nie powinno zmienić również stanu zapasów o 5 000?
  Eda480155f058b7e0efbb3c8e092c063
  Łukasz Stożek
 • Proszę mieć na uwadze, że w tym przykładzie prezentujemy poszczególne pozycje bilansu na podstawie inwentaryzacji. Wg spisu z natury określono ilości i wartości poszczególnych pozycji bilansowych. NIe mówimy więc już tutaj o samym księgowaniu ww. operacji i ich ujęciu w bilansie a o weryfikacji wartości poszczególnych pozycji w bilansie. Gdyby polecenie wymagało ujęcia operacji w bilansie w takim wypadku Pana uwaga byłaby jak najbardziej słuszna, a zapasy musiałyby zostać zwiększone o tą kwotę.
  Fa8cfc8c9b72ca42c8952ba20f513374
  Magdalena Hosiawa (Wykładowca)
 • Apropo pozycji 14, rozumiem, ze zostala ona wpisana jako krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe ze względu na jej okres- 6 miesiecy. A co by było gdyby firma ta zapłaciła za wynajem biura za okres np 18 miesięcy? Gdzie by należało to ująć i jaka jest różnica pomiędzy długoterminowymi rozliczeniami międzyokresowymi w aktywach trwałych a rozliczeniami międzyokresowymi przy kapitale obcym?
  8570cb078731472432488cad0c0907fa
  Izabela Budzik
 • Mielibyśmy w takim wypadku do czynienia z długoterminowymi rozliczeniami międzyokresowymi ujmowanymi w aktywach. Jeżeli chodzi o różnicę pomiędzy RMK w aktywach i pasywach to zapraszam do tematu dotyczącego RMK w kursie rachunkowości średniozaawansowanej, tam wyjaśniamy te kwestie.
  Fa8cfc8c9b72ca42c8952ba20f513374
  Magdalena Hosiawa (Wykładowca)
 • Czy zawsze w bilansie na końcu stan aktywów musi się równać stanowi pasywów? Czy w ten sposób kontroluje się też czy bilans jest zrobiony prawidłowo? Czy może jest to przypadek, że i w pierwszym i w drugim przykładzie tak wyszło na zero?
  33b84732da277b89ad577bdcf4d7044f
  Małgorzata Kubanek
 • Bilans jak sama nazwa wskazuje bilansuje czyli równoważy. To oznacza, że zawsze strona aktywów musi się równać stronie pasywów. Jeżeli tak nie jest to znaczy, że bilans został przygotowany niepoprawnie.
  Fa8cfc8c9b72ca42c8952ba20f513374
  Magdalena Hosiawa (Wykładowca)
 • Arkusz Exel w Materiałach do pobrania różni się treścią w pkt. 11 od tego omawianego na wykładzie. W pliku treść : Spółka dokonała zakupu materiałów na kredyt kupiecki - termin spłaty 90 dni, w wykładzie: Spółka zaciagnela kredyt na zakup towarów. Jest w tedy różnica w księgowania na poszczególnych kontach bilansowych. Skoro zakupiła to wzrasta stan Zapasów i wzrasta stan Zobowiązań, wg wykładu tylko wzrasta stan Zobowiązań.
  03a9fde95f807223b6ea62cfb7bc391b
  Paulina Bielecka
 • Dziękuję za uwagę. W pkt 11 rozpoznajemy tylko część dotyczącą zobowiązania - o nie tutaj chodzi. Nie rozpatrujemy w tym zadaniu księgować dwustronnych a pojedyncze pozycje bilansowe.
  Fa8cfc8c9b72ca42c8952ba20f513374
  Magdalena Hosiawa (Wykładowca)
 • Nie rozumiem dlaczego w punkcie 15 rozbijamy na rozliczenia krótko i długoterminowe po połowie, tj. po 15 tyś? Mówi Pani, że okres zaczyna się od stycznia ale nigdzie nie jet to podane., stąd pytanie. Firma mogła zapłacić za okres 2 lat ale np w marcu - wtedy mamy tylko 10 miesięcy jako krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe zakładając, że rok kalendarzowy jest rokiem obrotowym. Nie rozumiem stwierdzenia, że oplata dotyczy okresu rozpoczynającego się od następnego miesiąca.
  1e8f4d1deec6f0f1bda54c7abe48311c
  Klaudia Paź
Aby zadać pytanie lub skomentować wykład zaloguj się
dot