Następny wykład:

1Typy operacji gospodarczych

rozpocznie się za 10 sekund.
Witam ponownie i zapraszam do wspólnego rozwiązania przykładu dotyczącego operacji gospodarczych. Chciałabym tutaj nadmienić, że wszystkie poprzednie przykłady dotyczyły zasady funkcjonowania kont stąd ignorowaliśmy zasadę podwójnego zapisu skupiając się na otwarciu konta, na zaksięgowaniu transakcji, na zamknięciu konta i wykalkulowaniu salda końcowego. Natomiast tutaj z kolei będziemy ignorować otwarcie czy zamknięcie konta. To ćwiczenie ma na celu przede wszystkim zrozumienie w jaki sposób działa zapis podwójny.  Skupmy się więc na pierwszym przykładzie: zakup samochodu za gotówkę w cenie 20 tysięcy złotych. Musimy pomyśleć jakie 2 konta biorą w tej transakcji udział. Zakup samochodu oznacza zwiększenie środków trwałych, musimy więc otworzyć sobie konto środki trwałe; z drugiej strony wiemy, że transakcja została dokonana za gotówkę, czyli brało w tej transakcji udział konto kasa. Są to konta aktywne, wiemy więc, że operacja dotyczy zwiększenia bądź zmniejszenia pozycji aktywów. Zakup samochodu oznacza zwiększenie środków trwałych; zwiększenie środków trwałych dokonywane jest na koncie aktywnym poprzez zapis debetowy. Z drugiej strony zmniejszyliśmy stan środków w kasie, konto aktywne zmniejszenie po stronie kredytowej. Druga operacja: spłata kredytu bankowego ze środków na rachunku bieżącym. Tutaj mamy do czynienia z kontami: kredyty bankowe, które jest kontem pasywnym i rachunek bieżący, który jest kontem aktywnym - operacja więc dotyczy zmiany pozycji aktywów i pasywów. Pytanie: czy zmniejszająca, czy zwiększająca? Zaraz zobaczymy. Spłata kredytu bankowego oznacza zmniejszenie stanu kredytu bankowego; zmniejszenie na koncie pasywnym dokonujemy poprzez zapis debetowy, równocześnie zmniejszyliśmy stan środków na rachunku bieżącym - zmniejszenie stanu aktywów, zapis kredytowy. Jest to więc operacja wpływająca na pozycję aktywów i pasywów zmniejszająca.  Kolejna transakcja: zakup towarów z odroczonym terminem płatności. Z jednej strony mamy więc towary jako konto aktywne; odroczony termin płatności oznacza, że mieliśmy zobowiązanie wobec dostawców; właściwie, że mamy, bo jeszcze nie uregulowaliśmy tego zobowiązania. Zakup towarów oznacza zwiększenie stanu towarów, które księgujemy zgodnie z zasadą konta aktywnego po stronie debetowej. Z kolei odroczony termin płatności zobowiązania zwiększamy po stronie kredytowej konto pasywne. Mamy więc transakcję wpływającą na pozycję aktywów i pasywów i jest to transakcja zwiększająca. Ostatnia transakcja: spłata zobowiązań wobec dostawców w wysokości 15 tysięcy złotych kredytem bankowym. Z jednej strony mamy spłatę zobowiązań wobec dostawców, czyli zmniejszenie stanu konta pasywnego; zmniejszenie księgujemy po stronie debetowej 15 tysięcy złotych. Z drugiej strony mamy również konto pasywne: kredyt bankowy i tu również dokonujemy w tym momencie poprzez zmniejszenie zobowiązania zwiększenie stanu kredytów bankowych po stronie kredytowej w wysokości 15 tysięcy złotych. Jak widzimy każdy z tych zapisów dotyczył dwóch kont po dwóch przeciwnych stronach czyli po stronie kredytowej oraz po stronie debetowej i mógł dotyczyć tylko aktywów, tylko pasywów, bądź aktywów i pasywów. Każdy zapis dokonywany był w tej samej kwocie na każdym z kont.

Pytania:

 • .
  4e3cc6ce22052c1b907b5451fe412e9e
  Marcin Lechowicz
 • Witam Czy dobrze rozumiem, że konto "Rozrachunki VAT" w zależności od strony tranzakcji raz jest aktywnym (w przypadku gdy coś kupujemy i urząd ma należność wobec nas) oraz kontem pasywnym (w przypadku gdy coś sprzedajemy, wtedy my mamy zobowiązania wobec urzędu). Czy też konto to zawsze jest aktywne? Proszę o wyjaśnienie.
  4e3cc6ce22052c1b907b5451fe412e9e
  Marcin Lechowicz
 • Konto "Rozrachunki z tytułu VAT" jest kontem aktywno - pasywnym. Tak jak Pan wspomniał, jeżeli na koniec okresu sprawozdawczego mamy większy VAT należny (z faktur sprzedaży) niż naliczony (z faktur zakupu) to w takiej sytuacji powstaje zobowiązanie do urzędu skarbowego (US) - czyli wtedy saldo tego konta prezentujemy w bilansie po stronie pasywów (saldo Ct). Jeżeli sytuacja jest odwrotna tj. VAT należny jest niższy niż VAT naliczony powstaje należność od US, którą zaprezentujemy w bilansie w aktywach - bo mamy saldo Dt. Czyli widzimy, że to konto może prezentować saldo debetowe bądź kredytowe stąd jest kontem aktywno - pasywnym. W klasyfikacji kont pomocne jest zrozumienie gdzie w bilansie dane konto jest prezentowane -czy po stronie aktywów, czy pasywów czy może być raz tu a raz tu.
  Fa8cfc8c9b72ca42c8952ba20f513374
  Magdalena Hosiawa (Wykładowca)
 • Mam wrażenie że to kolejne zadanie, do którego potrzebna jest wiedza (czym są pasywa i aktywa), która nie była wczesniej poruszana. Ćwiczenia powinny dotyczyć stricte rzeczy omawianych na wykładzie.
  0de24e1cb5755149cb88001b47d09ee7
  Paweł Hodowaniec
 • Dziękuję za cenną uwagę. Tak jak i poprzednio jest to problem jajka i kury - niektórych rzeczy nie ominiemy choć mamy w planach zamianę w planie kuursu tak by temat dotyczący bilansu czyli aktywów i pasywów pojawił się najpierw.
  Fa8cfc8c9b72ca42c8952ba20f513374
  Magdalena Hosiawa (Wykładowca)
Aby zadać pytanie lub skomentować wykład zaloguj się
dot