Quiz nr 2 - ewidencja przychodów

Które ze stwierdzeń jest prawdziwe (P):

  1. Przychody ewidencjonujemy dopiero jeśli zostaną zapłacone.
  2. Przychody oznaczają tylko korzyści ze sprzedaży.
  3. Jeżeli przychody wyrażone są w walucie obcej księgujemy je w walucie obcej.
  4. Jeżeli zapłata za sprzedane towary następuje w walucie obcej przeliczana jest na walutę polską wg średniego kursu NBP z dnia poprzedzającego dzień dokonania zapłaty.

Podaj numery pozycji np. "1,2".

Podaj odpowiedź:
Świetnie! To jest poprawna odpowiedź.
Niepoprawna odpowiedź.
dot