Quiz nr 4 - ewidencja kosztów

Które ze stwierdzeń jest prawdziwe (P)?

  1. Koszty ewidencjonujemy dopiero jeśli zostaną zapłacone.
  2. Jeżeli koszty wyrażone są w walucie obcej księgujemy je w walucie obcej.
  3. Koszty potwierdzone są z reguły fakturami.
  4. Jeżeli zapłata za koszt następuje w walucie obcej przeliczana jest zawsze na walutę polską wg średniego kursu NBP z dnia poprzedzającego dzień zapłaty.

​Podaj numery pozycji np. "1,2".

Podaj odpowiedź:
Świetnie! To jest poprawna odpowiedź.
Niepoprawna odpowiedź.
dot