0. Wycena i ewidencja materiałów cz.3 demo

Wykłady stanowią ostatnią część tematu dotyczącego wyceny i ewidencji materiałów. Podsumowują na całościowym przykładzie ewidencję bieżącą materiałów. Omawiają na praktycznych przykładach ewidencję uproszczoną materiałów oraz wycenę i ewidencję materiałów w oparciu o stałe ceny ewidencyjne. Przestawiają zapis księgowy odchyleń od cen ewidencyjnych materiałów oraz ich sposób rozliczania zgodnie z wymogami ustawowymi. Na koniec tej serii przedstawiona zostaje wycena bilansowa materiałów wraz z omówieniem zapisu księgowego odpisów aktualizujących wartość zapasów materiałów.

W szczególności omawiają:

  • podsumowując część 1 oraz 2 tematu przykład całościowy, w którym słuchacz może zweryfikować dotychczas zdobytą wiedzę dotyczącą ewidencji materiałów przy użyciu zmiennych cen ewidencyjnych (wycena oparta o cenę zakupu oraz rozliczanie kosztów zakupu w czasie, konto rozliczenie zakupu oraz metodę FIFO),
  • metodę uproszczoną ewidencji materiałów  - mechanizm zapisu księgowego jak również sytuacje, w których ta metoda może być przez jednostkę stosowana zgodnie z zapisami ustawowymi,
  • ewidencję i wycenę przychodu oraz rozchodu materiałów z wykorzystaniem stałych cen ewidencyjnych (ewidencja odchyleń od cen ewidencyjnych materiałów),
  • rozliczanie odchyleń od cen ewidencyjnych materiałów,
  • wycenę bilansową materiałów ze szczególnym naciskiem na przedstawienie sytuacji, w których należy dokonać odpisu aktualizującego wartość zapasów materiałów,
  • prezentację materiałów w bilansie oraz wpływ wyceny materiałów na pozycje rachunku zysków i strat.

Aby sprawdzić swoją wiedzę z tego tematu zaloguj się i

wykup dostęp

dot