0. Rozrachunki z odbiorcami księgowo i podatkowo - demo

Wykłady wprowadzają w temat rozrachunków z kontrahentami i stanowią część pierwszą serii. Omówiono tutaj ewidencję podstawowych operacji związanych z rozrachunkami z odbiorcami zgodnie z prawem bilansowym oraz z przepisami o podatku dochodowym (updof oraz updop) i VAT. Na koniec przedstawiono zasady wyceny rozrachunków w walutach obcych, ewidencji różnic kursowych zrealizowanych oraz niezrealizowanych a także metod rozliczania różnic kursowych dla celów podatkowych (metoda podatkowa i bilansowa).

Wykłady na praktycznych przykładach w szczególności omawiają:

  • operacje związane z rozrachunkami z odbiorcami,
  • zasady wyceny rozrachunków w trakcie roku obrotowego oraz na dzień bilansowy,
  • zasady ewidencji przychodu bilansowego nie stanowiącego przychodu podatkowego (PNP) oraz przychodu podatkowego nie stanowiącego przychodu bilansowego; zapis księgowy uwzględnia przepisy prawa bilansowego a także konieczność korekty przychodu podatkowego oraz VAT należnego,
  • zasady kalkulacji i naliczenia odsetek ustawowych oraz ewidencję wystawionej noty odstekowej zgodnie z prawem bilansowym oraz przepisami o podatku dochodowym (updof oraz updop),
  • ewidencję kar umownych w tym rozróżnienie czy stanowią koszty uzyskania przychodu (KUP) czy też nie stanowią kosztów uzyskania przychodu (NKUP),
  • ewidencję otrzymanych zaliczek na poczet przyszłej dostawy od klienta oraz prezentacja zaliczki w bilansie,
  • zasady wyceny rozrachunków z odbiorcami w walutach obcych, w tym wyjaśnienie pojęć różnic kursowych niezrealizowanych oraz różnic kursowych zrealizowanych,
  • zasady ewidencji różnic kursowych w trakcie roku obrotowego oraz na dzień bilansowy,
  • metody ewidencji różnic kursowych niezrealizowanych po dniu bilansowym tj. metoda storna na dzień 1 stycznia, metoda storna w dniu zapłaty, brak storna,
  • zasady rozliczania różnic kursowych dla celów kalkulacji zaliczki na podatek dochodowy w oparciu o metodę bilansową oraz metodę podatkową.

Aby sprawdzić swoją wiedzę z tego tematu zaloguj się i

wykup dostęp

Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym temacie w ramach kursu średniozaawansowanego. Powoli zbliżamy się do końca tego kursu. Jednym z tematów, który pozostał do omówienia jest właśnie temat: rozrachunku z kontrahentami. Ten temat został podzielony przeze mnie na 3 części. W części pierwszej będziemy rozmawiać na temat rozrachunków z odbiorcami. W części drugiej powiemy sobie o odpisach należności i odpisach aktualizujących wartość należności, a w części trzeciej o rozrachunku z dostawcami. 

Ten temat może się wydawać tematem bardzo prostym, bo generalnie jest omawiany w kontekście prawa bilansowego i oczywiście podatkową wyceną i ewidencją zgodną z prawem bilansowym się tutaj również zajmiemy, ale ponieważ duża część z tych operacji, które dotyczą rozrachunków z odbiorcami i z dostawcami została już omówiona w ramach tematu ewidencja przychodów i kosztów pozostałej działalności operacyjnej i przychodów i kosztów finansowych, dlatego tutaj to prawo bilansowe będzie dosyć oczywiste dla nas. Dlatego w ramach tych 3 części postanowiłam poszerzyć ten temat o przepisy podatkowe, chodzi o podatek dochodowy i przepisy o VAT w kontekście właśnie i odpisów należności, czy zobowiązań i w ogóle operacji opierających się o rozrachunki z tytułu dostaw i usług.

Ten temat został rozbity właśnie na te 3 części po to, byście mogli się skupić na tym co Was najbardziej interesuje. Niektórzy z Was będą potrzebować całości informacji, ale często jest tak, że pracując w księgowości pracujemy albo w dziale należności, albo w dziale zobowiązań, chyba że mamy do czynienia z małą jednostką wtedy być może musimy ogarnąć całość. Dlatego każdy może tutaj wybrać część, która najbardziej go dotyczy, która jest mu najbardziej potrzebna; tak jak powiedziałam będzie to podejście kompleksowe biorące pod uwagę wszystkie przepisy: i ustawy o rachunkowości i podatkowe tak, by przygotować Was do tego, by biorąc odpowiedzialność za rozliczenie należności, czy zobowiązań byliście w stanie zrobić to w 100 procentach, czyli we wszystkich kwestiach, które powinniście brać pod uwagę.

Temat niezmiernie ważny, bo właśnie bardzo praktycznie przygotowujący do księgowania tego typu operacji. A czym konkretnie zajmiemy się w tej części pierwszej? Tu będziemy mówić o rozrachunkach z odbiorcami; powiemy sobie oczywiście jakie operacje księgujemy na tym koncie i będzie to poniekąd podsumowanie tych poprzednich tematów. Powiemy sobie jak księgować przychód podatkowo jeżeli nie jest przychodem księgowym i na odwrót jeżeli mamy przychód księgowy, a nie mamy przychodu podatkowego. Powiemy sobie o samej wycenie rozrachunku i powrócimy na chwilę, przypomnimy sobie ewidencję sprzedaży produktów, materiałów, czy towarów na przykładach, a potem już skupimy się na ewidencji  rabatów, ale w kontekście faktury korygującej i tego jak podatkowo ta faktura powinna zostać ujęta w księgach rynkowych i co zrobić z VAT-em – znów poparte przykładem.

Potem to samo zrobimy z odsetkami ustawowymi na przykładzie i karami. Na koniec powiemy jeszcze o otrzymanych zaliczkach i o tym jak taką otrzymaną zaliczkę należy ująć w księgach rachunkowych i jak zaprezentować, bo to często mylicie. Znów poparte przykładem i na koniec spojrzymy na różnice kursowe i na wycenę rozrachunków z odbiorcami w walutach obcych. Powiemy tutaj w ramach nowości czym są różnice kursowe zrealizowane i niezrealizowane; przypomnimy sobie ewidencję tych różnic kursowych, a także co również będzie nowością skupimy się na tym co dzieje się z różnicami kursowymi niezrealizowanymi po dniu bilansowym i że mamy tak naprawdę jednostki mają 3 metody księgowania tych różnic kursowych. Po to będziemy mówić o tych metodach, żeby nawiązać do tego jak różnice kursowe są traktowane przez prawo podatkowe i że jednostka ma 2 metody, którymi te różnice kursowe dla celów kalkulacji zaliczki na podatek dochodowy może użyć. I znów popatrzymy na te metody ewidencji różnic księgowo w kontekście właśnie podatku dochodowego; oczywiście na przykładach.

Na koniec podsumujemy, która z metod jest najlepsza przy wyborze tej metody podatkowej; tym samym kończąc ten temat. Temat niezmiernie ważny dla wszystkich tych, którzy planują, bądź już pracują w tzw. działach account receivable, czyli należności, którzy mają do czynienia z rozliczaniem należności od odbiorców. Serdecznie zapraszam do tej części wykładu, jak i również oczywiście do tych 2 pozostałych części.

dot