Następny wykład:

Konta wynikowe - rozwiązanie przykładu

rozpocznie się za 10 sekund.

Kolejnym typem kont są konta wynikowe. Są one kontami dwustronnymi tak jak i konta bilansowe z tą różnicą, że konta wynikowe dotyczą operacji wynikowych, czyli operacji przychodów bądź kosztów związanych z wynikiem finansowym. Konta wynikowe są efektem pionowego podziału konta; konto nazywa się wynik finansowy, na ten moment nie przejmujcie się jeżeli nie rozumiecie co to jest pionowy podział konta - będziemy o nim rozmawiać trochę później i wtedy ten zapis będzie miał dla was większy sens.

Konta wynikowe nie posiadają salda początkowego, otwarcie takiego konta następuje poprzez zaksięgowanie pierwszej operacji w danym okresie sprawozdawczym. Dla kont kosztowych operacje księguje się po stronie debetowej natomiast dla kont przychodów oraz zysków nadzwyczajnych po stronie kredytowej. Ewidencje operacji gospodarczych następuje w ciągu roku obrotowego  dopiero na jego koniec. Na koniec okresu sprawozdawczego następuje przeniesienie sald z kont kosztowych i przychodowych do konta wyniku finansowego gdzie jest obliczany wynik finansowy, czyli zysk bądź strata, który następnie przenoszony jest do bilansu.

Wiem, że wygląda to na ten moment dosyć skomplikowanie, przedstawię to za chwilę jeszcze bardziej dokładnie na grafie, na pewno większy sens będzie to miało dla Was przy omawianiu bilansu i wyniku finansowego bardziej szczegółowo. Zasada funkcjonowania kont wynikowych przedstawiłam mam nadzieję dość jasno w następujący sposób: na kontach kosztów, które jest kontem dwustronnym: jak widzicie posiada stronę "winien" i stronę "ma" - po stronie debetowej księgujemy koszty i straty nadzwyczajne. Na koncie przychodów, które również jest kontem dwustronnym i również ma stronę "winien" i "ma" księgujemy po stronie kredytowej wszelkie osiągnięte przychody i zyski nadzwyczajne. Na koniec okresu sprawozdawczego przeksięgowujemy koszty do wyniku finansowego również po stronie debetowej; przychody po stronie kredytowej i obliczamy czy mamy zysk czy stratę. Jeżeli przychody przewyższają koszty to mamy do czynienia z zyskiem; jeżeli koszty przewyższają przychody mamy do czynienia ze stratą.

Tutaj mam taki krótki przykład konta wynikowego, jak działa konto wynikowe. Mamy polecenie zaksięgowania na odpowiednich kontach kosztowych oraz kontach przychodów poniższe transakcje, zamknięcie kont i ustalenie wyniku finansowego. Zapraszam do rozwiązania.

Pytania:

  • czy istnieje nadal konto zyski /strata nadzwyczajny......chyba już nie ?...
    6c6e5bb15f8bbd88d622ab7aeeb8d40e
    Katarzyna Walas
  • KOnto zyski/straty nadzwyczajne istnieje ale tylko dla jednostek takich jak bank, zakłady ubezpieczeń oraz zakłady asekuracji.
    Fa8cfc8c9b72ca42c8952ba20f513374
    Magdalena Hosiawa (Wykładowca)
Aby zadać pytanie lub skomentować wykład zaloguj się
dot