Następny wykład:

Rezerwy na naprawy gwarancyjne - kalkulacja i ewidencja

rozpocznie się za 10 sekund.

0. Rezerwy i zobowiązania warunkowe w praktyce - przykłady - demo

Wykłady stanowią część drugą tematu dotyczącego rezerw i zobowiązań warunkowych. W tej części skupiono się na omówieniu rezerw od strony praktycznej bazując na licznych przykładach (rezerwa na naprawy gwarancyjne, kary umowne, koszty postępowania sądowego). Wyjaśniono tu pojęcie podatku  odroczonego i zasad tworzenia i ewidencji rezerwy na podatek odroczony a także zasady tworzenia i zapisu księgowego zobowiązań warunkowych podkreślając różnice pomiędzy zobowiązaniem warunkowym a rezerwą.

W ramach tej części tematu omówiono w szczególności:

  • na praktycznych przykładach zasady tworzenia, kalkulacji, ewidencji i prezentacji w spawodaniach finansowych (bilans oraz RZiS) rezerw na naprawy gwarancyjne, koszty postępowania sądowego, kary umowne;
  • pojęcie podatku odroczonego, sytuacji w jakich powstaje a także zasad tworzenia, kalkulacji, ewidencji i prezentacji w sprawozdaniu finansowym (bilans i RZiS) rezerwy na podatek odroczony;
  • ujęcia rezerw podatkowo odpowiadając na pytanie czy utworzenie rezerwy powoduje powstanie kosztów uzyskania przychodów (KUP) czy też nie,
  • pojęcia aktywa na podatek odroczony oraz obowiązku tworzenia aktywów na podatek odroczony w związku z utworzeniem rezerwy,
  • kryteria tworzenia, ewidencję oraz ujęcie w sprawozdaniu finansowym zobowiązań warunkowych, różnicy pomiędzy zobowiązaniami warunkowymi a rezerwami.

Całość została oparta i zilustrowana licznymi praktycznymi przykładami.

Aby sprawdzić swoją wiedzę z tego tematu zaloguj się i

wykup dostęp

Witam wszystkich serdecznie. Chciałabym teraz Was zaprosić do drugiej części tematu związanego z rezerwami na zobowiązania. W tej części będziemy się już opierać o konkretne, bardzo praktyczne przykłady na których postaram się Wam zilustrować i na których będziecie mogli równocześnie przećwiczyć zrozumienie kalkulacji, czyli szacowania rezerwy na zobowiązania, decydowania kiedy taka rezerwa powinna zostać utworzona oraz samej ewidencji tworzenia, czy rozwiązania rezerw. Co konkretnie będziemy omawiać w ramach tego tematu? Powiemy sobie w pierwszej kolejności o rezerwie na naprawy gwarancyjne: kiedy możemy utworzyć taką rezerwę, jakie będzie konto korespondujące w zapisie takiej rezerwy – to przećwiczymy sobie oczywiście na przykładzie. Potem dopełnimy ten temat związany z rezerwami na postępowanie sądowe, tu ujmiemy już wszystkie koszty, które związane są z postępowaniem sądowym: nie tylko same koszty postępowania, ale kwestia odszkodowania, czy odsetek ustawowych; w jaki sposób ewidencjonujemy rezerwę, która składa się z takich elementów; kiedy w ogóle tworzymy taką rezerwę – tu znów 2 praktyczne przykłady. Potem inny typ rezerwy: rezerwa z tytułu niewywiązania się z umowy; co w związku z nią, co się dzieje w takiej sytuacji, kiedy ją tworzymy, w jakiej wysokości, kiedy możemy ją rozwiązać. Mając te podstawy przejdziemy do omówienia wyceny rezerw w kontekście zmiany wartości pieniądza w czasie, ponieważ krajowy standard rachunkowości mówi, że tą wycenę rezerw musimy opierać właśnie o zmianę wartości pieniądza w czasie. 

Wytłumaczę Wam w związku z tym czym w ogóle jest wartość pieniądza w czasie i jaki ona ma wpływ na szacowanie wartości rezerw. Przećwiczymy oczywiście samo zrozumienie wartości pieniądza w czasie na przykładach, a następnie spróbujemy sobie oszacować rezerwę z tym dyskontem na operacje finansową i na świadczenia emerytalne, bo tu powiemy sobie również o rezerwie na świadczenia emerytalne, doprecyzujemy w jakich sytuacjach tworzymy rezerwę na świadczenia emerytalne, co oznacza niewykorzystany urlop i rezerwa na niewykorzystany urlop, bądź np. na nagrody jubileuszowe. Czyli będziemy tu mówić i o rezerwach na świadczenia emerytalne i na świadczenia inne pracownicze. No i oczywiście przykład w którym będziemy również dyskontować wartość rezerwy. Na koniec tej części tematu dotyczącego rezerw powiemy sobie o tym czym jest podatek odroczony, kiedy tworzymy rezerwę na podatek odroczony wykazując jak ewidencjonujemy taką rezerwę, jak prezentujemy ją w bilansie, w rachunku zysków i strat i to będzie poparte konkretnym przykładem na którym zilustruję Wam wszystkie te etapy od momentu decydowania czy mamy tutaj do czynienia z podatkiem odroczonym i rezerwą na podatek odroczony po właśnie ewidencji i prezentacji.

Wspomnę również o tym jak o rezerwach mówią przepisy dotyczące podatku dochodowego: czy rezerwy możemy uznać za koszty uzyskania przychodu, czy też nie i w jaki sposób utworzenie rezerwy wiąże się z podatkiem odroczonym, bo okazuje się, że w przypadku utworzenia rezerwy często musimy tworzyć aktywa na podatek odroczony. Czym one właściwie są o tym powiem tutaj; oczywiście ilustrując to konkretnym przykładem. Jako podsumowanie tego tematu nawiąże jeszcze do zobowiązań warunkowych i wyjaśnię Wam różnicę pomiędzy zobowiązaniem warunkowym, a rezerwą. Następnie znów ilustrując i pozwalając Wam przećwiczyć zrozumienie tego na konkretnym przykładzie. Tak jak wspominałam w części pierwszej tak i wspomnę tutaj w części drugiej, że jest to temat niezbędny by dobrze wykonywać pracę księgowego, dlatego że każdy księgowy musi znać ideę rezerwy i zobowiązań warunkowych tak, by mógł je tworzyć. 

W tej części, w części drugiej posiłkuję się licznymi przykładami tak, by dać Wam szansę zrozumienia i przećwiczenia tego zrozumienia kryteriów tworzenia rezerwy zobowiązania warunkowego, czy rozliczenia międzyokresowego biernego, ewidencji takiej rezerwy i prezentacji tej rezerwy w bilansie i rachunku zysków i strat. Oczywiście oprócz tego w informacji dodatkowej. Serdecznie zapraszam do tego wykładu i oczywiście do kontaktu ze mną, gdybyście mieli jakieś pytania.

dot