8. Rozliczenie podatku VAT na koniec okresu - wersja prosta

Wykład prezentuje ewidencję rozliczenia podatku VAT w wersji uproszczonej (stanowiącej bazę do zrozumienia ewidencji podatku VAT w praktyce, zaprezentowanej w części drugiej tematu) w dwóch przypadkach: gdy na koniec okresu rozliczeniowego powstaje zobowiązanie do urzędu skarbowego oraz gdy na koniec okresu rozliczeniowego powstaje należność od urzędu skarbowego tj. zwrot podatku VAT.

Aby sprawdzić swoją wiedzę z tego tematu zaloguj się i

wykup dostęp

W poprzednich częściach mówiliśmy o zapisie księgowym w tej wersji prostej VAT-u naliczonego i VAT-u należnego. Teraz chciałam, abyśmy spojrzeli jak na koniec okresu sprawozdawczego prezentujemy, a potem rozliczamy VAT z konta rozrachunki z tytułu VAT. Czyli mamy w trakcie okresu sprawozdawczego różne transakcje, które wywołują konieczność zaewidencjonowania podatku czy to VAT naliczonego, czy należnego. Teraz wyobraźmy sobie, że na koniec okresu sprawozdawczego mamy jakieś saldo na tym koncie i w tym wypadku pierwszym, któremu się przyjrzymy jest to saldo kredytowe reprezentujące zobowiązanie wobec urzędu skarbowego. Taka sytuacja oczywiście ma miejsce jeżeli VAT należny w trakcie okresu sprawozdawczego był wyższy, niż VAT naliczony, czyli w tym okresie rozliczeniowym w którym VAT jest przez jednostkę rozliczany i odprowadzany do urzędu skarbowego.

Teraz co się dzieje? Zakładając, że to jest saldo np. na koniec stycznia to saldo będzie reprezentowane w bilansie, w pasywach w pozycji zobowiązania krótkoterminowe wobec pozostałych jednostek z tytułu podatku w celu ubezpieczeń i innych świadczeń. Natomiast dana jednostka ma obowiązek zapłacić to zobowiązanie do urzędu skarbowego do 25 dnia miesiąca następującego po okresie rozliczeniowym, którego dotyczy, czyli gdyby to był koniec stycznia, a jednostka rozliczała się miesięcznie to musiałaby do 25 lutego przelać pieniążki z tytułu zapłaty zobowiązania dotyczącego podatku VAT. Czyli te pieniążki zostałyby przelane z konta rachunki bankowe niwelując to zobowiązanie.

A co gdyby była sytuacja odwrotna? Na koniec okresu sprawozdawczego saldo konta rozrachunki z tytułu VAT jest saldem debetowym. Takie saldo reprezentuje, przypominam: należność od urzędu skarbowego i prezentowane jest w bilansie w pozycji należności krótkoterminowe od pozostałych jednostek z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych, itd. To saldo będzie prezentowane w ten sposób do momentu w którym urząd skarbowy nie zwróci tego podatku, ale tak naprawdę podatnik ma 2 możliwości: bądź przenieść tą należność na okres następny, czyli kontynuować to saldo aż do miesiąca następnego kiedy pojawią się nowe rozrachunki z tytułu VAT, być może zniwelują tą należność kolejnym zobowiązaniem, bądź zgodzić się na zwrot podatku VAT. Ale tak jak wspomniałam jest to sytuacja mniej korzystna, ponieważ trzeba na ten zwrot czekać 60 dni; urząd skarbowy może zakwestionować ten zwrot itd., ale załóżmy, że gdyby jednostka tak chciała no to ten zwrot znów pojawi się na rachunek bankowy. Jeżeli to saldo byłoby np. w styczniu to powiedzmy w marcu nastąpiłaby zapłata; tak jak mówię w międzyczasie mogłyby pojawić się kolejne operacje, które by spowodowały, że to saldo na koncie rozrachunki z tytułu VAT uległoby zmianie.

Tyle teorii; wróćmy teraz na chwilę do tego przykładu Meblex w którym jednostka Meblex właśnie dokonała tych operacji zakupu; zakupu materiałów o wartości 30 tysięcy złotych netto plus podatek VAT i sprzedaży produktów o wartości 40 tysięcy złotych netto i od tego też był podatek VAT należny 9200 złotych. Czyli na koniec stycznia ta jednostka miała 2 zapisy na koncie rozrachunki z tytułu VAT: VAT należny po stronie kredytowej i VAT naliczony po stronie debetowej, czyli saldo tego konta na koniec stycznia będzie wynosiło 2300 złotych i będzie saldem kredytowym co oznacza, że powstanie tu zobowiązanie do urzędu skarbowego prezentowane w bilansie w pozycji zobowiązania krótkoterminowe wobec pozostałych jednostek z tytułu podatków itd. W lutym z kolei ta jednostka do 25 lutego zakładając, że rozlicza VAT miesięcznie będzie musiała zapłacić to zobowiązanie, czyli będzie miała w lutym saldo początkowe 2300 złotych; płaci do 25 lutego, czyli kwota zostanie ściągnięta z konta rozrachunki z tytułu VAT i równocześnie z konta rachunki bankowe. Tak jak wspomniałam ten zapis księgowy rozliczeń z tytułu VAT, czyli zapis księgowy VAT-u naliczonego i VAT-u należnego, jak również rozliczenia tego VAT-u na koniec okresu sprawozdawczego jest tym zapisem uproszczonym; głównie ma zastosowanie w tych pierwszych krokach kiedy uczymy się zasad dotyczących podatku VAT, stosowane często na uczelniach przy zapisach księgowych szczególnie przy tych takich przykładach bardziej zaawansowanych, całościowych w których dokonujemy licznych zapisów księgowych. Miałby też zapewne zastosowanie w bardzo małych jednostkach o bardzo prostych zasadach działalności, w których zapisy dotyczące podatku VAT nie powodowałyby pewnych komplikacji jeżeli chodzi o moment rozpoznania VAT-u, a np. powstania kosztu, czy przychodu.

Tym sposobem doszliśmy do końca części pierwszej tych wykładów, tego tematu dotyczącego rozrachunku z tytułu VAT. Ja dziękuję Wam jak zawsze za uwagę i oczywiście zapraszam do pozostałych wykładów; w szczególności do tej części drugiej tego tematu w której właśnie będziemy mówić o tych zapisach bardziej praktycznych dotyczących rozrachunku z tytułu VAT.

dot