3. Zasady rozliczania podatku VAT - należność a zobowiązanie z tytułu VAT

Wykład prezentuje zasadę rozliczania podatku VAT na koniec okresu rozliczeniowego opierając się o wysokość podatku należnego podlegającego obowiązkowi rozliczenia w danym okresie i wysokość podatku naliczonego podlegającego odliczeniu w danym okresie.  Wykład wyjaśnia również kiedy  pojawia się podatek VAT do zapłaty do urzędu skarbowego (zobowiązanie wobec US) a kiedy przysługuje zwrot podatku VAT z urzędu skarbowego (należność od US).

Aby sprawdzić swoją wiedzę z tego tematu zaloguj się i

wykup dostęp

Mamy tutaj do czynienia dla odmiany z ceną brutto i mamy wyliczyć jaki jest podatek VAT,no to będziemy tą kalkulację troszkę odwracać. Jeżeli cenę brutto podzielimy przez 1.23, czyli cenę netto plus 23 procentowy podatek VAT to otrzymujemy cenę netto. Odejmujemy od ceny brutto cenę netto, bądź mnożymy cenę netto razy 23 procent i otrzymujemy kwotę 115 złotych, czyli widzimy, że ten podatek, który został doliczony: podatek VAT doliczony w ramach tej faktury zakupu to kwota 115 złotych.

Teraz pytanie: czy jest to podatek należny, czy podatek naliczony? Należny do urzędu skarbowego to ten, który pojawia się w przypadku sprzedaży, a naliczony to ten, który nam naliczono podczas zakupu. Tu również naliczono firmie Meblex podczas zakupu bali drewna, czyli mamy do czynienia z VAT-em naliczonym w wysokości 115 złotych. Mam nadzieję, że nie sprawiło Wam to problemu.

Spójrzmy teraz jak faktycznie jeżeli chodzi o ten mechanizm kalkulacji podatku VAT: jak mają się do tego rozrachunki z tytułu VAT. Zanim przejdziemy do już typowo rozrachunków z tytułu VAT powiedzmy sobie czym właściwie są rozrachunki. Na rozrachunki składają się należności i zobowiązania. Należności to są spodziewane w przyszłości wpływy korzyści ekonomicznych od kontrahentów, pracowników budżetu, czyli z tytułu operacji, transakcji, które dokonała jednostka może spodziewać się w przyszłości wpływów korzyści ekonomicznych. Natomiast zobowiązania to sytuacja odwrotna: wynikające z przeszłych zdarzeń obowiązki wykonania świadczeń o wiarygodnie określonej wartości, które spowodują wykorzystanie aktywów jednostki, czyli tu będzie tak naprawdę wypływ korzyści ekonomicznych związanych z transakcjami, których jednostka dokonała. Rozrachunki to rozliczenia pomiędzy tymi należnościami i zobowiązaniem. Jak to się teraz ma do naszych rozrachunków z tytułu VAT? 

Jeżeli wrócimy znów do naszego przykładu dotyczącego firmy Meblex to mówiliśmy, że mamy tutaj VAT naliczony i VAT należny. Ten VAT należny do urzędu skarbowego to tak naprawdę zobowiązanie do urzędu skarbowego, czyli w momencie kiedy doliczamy na fakturze sprzedaży podatek VAT to jest to podatek VAT należny, który przedsiębiorca musi odprowadzić do urzędu skarbowego; z drugiej strony jeżeli dokonuje zakupu to na fakturach zakupowych zostaje doliczony VAT tzw. naliczony. Ten VAT naliczony z kolei stanowi należność od urzędu skarbowego, czyli faktycznie rozliczając się do urzędu skarbowego z podatku VAT przedsiębiorca odprowadza tylko różnicę. Jako rozrachunki z tytułu VAT traktujemy te należności od urzędu skarbowego i zobowiązanie do urzędu skarbowego, czyli na rozrachunkach z tytułu VAT ewidencjonujemy VAT naliczony i VAT należny. Czyli mamy tak naprawdę tu podatek od wartości dodanej i różnica między tym zobowiązanie, a tą należnością tak naprawdę ta kwota odprowadzana jest do urzędu skarbowego. Jeżeli VAT naliczony na fakturach zakupu jest wyższy niż VAT należny to tak naprawdę mamy należność od urzędu skarbowego, czyli przysługuje przedsiębiorcy wtedy zwrot VAT lub rozliczenie tego VAT-u w następnym miesiącu. Z kolei w sytuacji odwrotnej kiedy VAT należny jest wyższy niż VAT naliczony to przedsiębiorca ma zobowiązanie do urzędu skarbowego i tą różnicę ma obowiązek wpłacić do urzędu skarbowego. Z reguły musi to wpłacić do 25 dnia miesiąca następującego po okresie rozliczeniowym, którego dotyczy i ten okres to może być miesiąc, a może być kwartał. Czyli jeżeli jednostka rozlicza się z podatku VAT miesięcznie to za styczeń będzie musiała odprowadzić podatek VAT; jeżeli ten VAT należny jest większy niż VAT naliczony do 25 lutego, czyli do 25 dnia miesiąca następującego po miesiącu, którego to rozliczenie dotyczy.

Oczywiście to wszystko tak jak mówię jest w bardzo dużym uproszczeniu. Na ten moment chcę tylko, żebyście zaczęli intuicyjnie rozumieć tą zasadę działania podatku VAT; oczywiście to przetestujemy sobie na przykładzie.

Mamy znowu do czynienia z jednostką Meblex, która w marcu zakupiła materiały o wartości w cenie netto 30 tysięcy złotych i w tym samym miesiącu sprzedała wyroby gotowe, czyli te meble o wartości 40 tysięcy złotych – jest to wartość netto. W obu przypadkach został doliczony 23 procentowy VAT; jednostka w związku z powyższym będzie posiadała… No i właśnie: będzie posiadała zobowiązanie, czy należność z tytułu podatku VAT i w jakiej wysokości? Spróbujcie najpierw samodzielnie rozwiązać ten przykład, a zaraz wspólnie prześledzimy odpowiedź.

dot