Home / Rachunkowość ludzkim okiem

Rachunkowość ludzkim okiem

Feature Image

Slim VAT 3 – podsumowanie zmian

, 26 czerwca 2023

Po długim okresie wyczekiwania Slim VAT 3 został uchwalony. Nazwa tego pakietu zmian jest jednak co najmniej myląca, ponieważ oprócz uproszczeń w rozliczaniu podatku VAT, co było podstawowym założeniem projektu, w ostatecznej wersji pojawiło się dodatkowo wiele zmian dotyczących innych ustaw. 

M.in. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i od osób prawnych, ordynacji podatkowej, prawa bankowego, ustawy o spadkach i darowiznach i jeszcze kilku innych.

Tak więc misz-maszu legislacyjnego ciąg dalszy. Na szczęście masz nas 😊 

Zmiany ogarnęłyśmy, a poniżej możesz znaleźć podsumowanie tych dotyczących VAT w transakcjach krajowych, które przygotowała dla Was Ania Małecka, wieloletni praktyk rachunkowości.


Podwyższenie limitu sprzedaży małego podatnika do 2.000.000 euro (art.2 pkt. 25 ustawy o VAT)

Posiadanie przez przedsiębiorcę statusu małego podatnika wiąże się z preferencjami także w podatku VAT. Obecny limit wynosi 1200 000 EUR, od 1 lipca zostaje podwyższony do wysokości 2 000 000 EUR. 

Dlaczego ten limit jest taki ważny? 

Mały podatnik w rozumieniu ustawy o VAT może rozliczać podatek VAT kwartalnie, a także skorzystać z metody kasowej rozliczania podatku. Obydwie te preferencje przesuwają termin płatności podatku, co może poprawić płynność finansową przedsiębiorcy i zwiększyć jego konkurencyjność na rynku.

Uproszczenia w rozliczaniu proporcji przy sprzedaży mieszanej (art. 86, 90, 91 ustawy o VAT)

Zrezygnowano z obowiązku uzgadniania z naczelnikiem US proporcji odliczenia podatku naliczonego. 

Po nowelizacji wystarczy zawiadomienie o wysokości proporcji, jaka będzie stosowana. Dodatkowo kwota pozwalająca na uznanie, że proporcja odliczenia wynosi 100% (przy zachowaniu warunku, że jest większa niż 98%) została zwiększona z 500 zł do 10 000 zł. 

Z kolei w przypadku, gdy różnica między proporcją wstępną a ostateczną będzie niższa niż 2% podatnik, nie będzie obowiązany do dokonania korekty. 

Uproszczenia obowiązują od 01.07.2023 roku.

Wystawianie faktur do paragonów w postaci elektronicznej (art. 106h)

W stanie prawnym obowiązującym przed wejściem w życie Slim VAT 3 sprzedawcy przy wystawianiu faktur do sprzedaży ewidencjonowanej za pomocą kasy fiskalnej byli zobowiązani do drukowania i przechowywania paragonów, niezależnie od tego czy paragon został wystawiony w tradycyjnej, papierowej formie czy w formie elektronicznej.

Paragon dołączało się do faktury lub zapisywało na nim dane identyfikujące fakturę, jeżeli faktura została wystawiona w postaci elektronicznej. 

Po zmianach, które obowiązują od 01.07.2023 roku w przypadku wystawienia faktury do sprzedaży paragonowej, niezależnie od tego czy jest ona papierowa, czy elektroniczna, a paragon ma postać elektroniczną, nie będzie już obowiązku drukowania paragonu i przechowywania go wraz z kopią faktury. 

Wystarczy nanieść na fakturę informację o numerze paragonu i numerze unikatowym kasy. 

A co w przypadku, gdy faktura jest elektroniczna a paragon w formie papierowej? 

Wystarczy na paragon nanieść informacje identyfikujące fakturę.

Liberalizacja warunków zwrotu dla tzw. podatnika bezgotówkowego (zwrot VAT – 15 dni) (art. 87 ust. 6e ustawy o VAT)

W przypadku zwrotu podatku w terminie 15 dni jest tak wiele dodatkowych warunków do spełnienia, że w praktyce niewielu podatników może z takiej opcji skorzystać. 

Zmiany w tym zakresie są jednak kosmetyczne. Skrócono z 12 do 6 miesięcy okres, który jest badany do ustalenia warunku osiągnięcia wartości sprzedaży rejestrowanej za pomocą kas fiskalnych i wartość tą obniżono z 50 tys. zł do 40 tys. zł. 

Przepisy obowiązują od 01.07.2023, a dodatkowo w okresie przejściowym (od 01.07.2023 do 30.06.2025 r.) warunek ten uznaje się za spełniony, jeżeli sprzedaż za pomocą kas fiskalnych wynosiła co najmniej 70% wartości sprzedaży i jeżeli udział płatności dokonanych bezgotówkowo był nie niższy niż 55%.

Konsolidacja wydawania wiążących informacji (WIS, WIA, WIT oraz WIP) poprzez wyznaczenie Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej jako organu właściwego do wydawania WIT, WIP i WIA w ramach I instancji oraz rozpatrywania spraw odwoławczych w ramach II instancji (art. 42b-42ha)

Obecnie każda z wiążących informacji jest wydawana przez inny organ:

  • WIS wydaje dyrektor KIS, 
  • WIA wydaje Dyrektor Izby Administracji Skarbowej we Wrocławiu, 
  • WIT oraz WIP wydaje Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Warszawie. 

Po zmianie wszystkie te informacje będą wydawane przez Dyrektora KIS. 

Ma to na celu ułatwienie dostępu podatnikom do tych instytucji, a także zapewnienie sprawniejszego działania i większej spójności. 

O WIS dodatkowo będą mogły wystąpić podmioty publiczne w rozumieniu ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym, a także zamawiający w rozumieniu ustawy o umowie o koncesji na roboty budowlane lub usługi – do tej pory te podmioty nie miały prawa złożenia wniosku o wydanie tych informacji. 

Dodatkowo zrezygnowano z pobierania opłaty skarbowej w przypadku wniosków o wydanie WIS, wcześniej wynosiła ona 40 zł. 

Zmiany wchodzą w życie od 01.07.2023 roku. 

Dodatkowe zobowiązanie podatkowe – wprowadzono gradację i uznaniowość fiskusa w wymierzaniu (art.112b)

Dodatkowe zobowiązanie podatkowe do tej pory wynosiło sztywno 30%, 20% lub 15%. 

Po zmianach fiskus będzie mógł nałożyć dodatkowe zobowiązanie w wysokości do 30%, do 20% lub do 15%. Ustalając dodatkowe zobowiązanie podatkowe, fiskus musi wziąć pod uwagę:

  • okoliczności powstania nieprawidłowości,
  • rodzaj i stopień naruszenia ciążącego na podatniku obowiązku, które skutkowało powstaniem nieprawidłowości, 
  • rodzaj, stopień i częstotliwość stwierdzanych dotychczas nieprawidłowości dotyczących nieprzedawnionych zobowiązań w podatku,
  • kwotę stwierdzonych nieprawidłowości, w tym kwotę zaniżenia zobowiązania podatkowego, kwotę zawyżenia zwrotu różnicy podatku, zwrotu podatku naliczonego lub różnicy podatku do obniżenia podatku należnego za okresy następne,
  • działania podjęte przez podatnika po stwierdzeniu nieprawidłowości w celu usunięcia skutków nieprawidłowości.

Ustawa przewiduje też stawkę 100%, jeżeli nieprawidłowość była skutkiem celowego działania podatnika lub jego kontrahenta, o którym podatnik miał wiedzę. W skrócie stawka ta jest przewidziana dla oszustw podatkowych. 

Zmiany te wchodzą w życie w dniu następującym po dniu ogłoszenia.

Podsumowanie

I to tyle jeżeli chodzi o najważniejsze zmiany dotyczące transakcji krajowych. Dużo i niedużo. Przeglądając analizy ekspertów, doradców podatkowych już wiemy, że będzie wiele niedopowiedzeń i pola do różnych interpretacji przepisów. Tak więc nie zostaje nam nic więcej jak, tylko czekać na to co przyniesie praktyka i orzecznictwo. Ale zanim do tego dojdzie, zapraszam Cię do następnego wpisu, gdzie przedstawię zmiany dotyczące transakcji międzynarodowych.

KURS VAT - AKTUALIZACJA SLIM VAT 3 (czerwiec 20230 (1)
Rate this post

Napisz komentarz: