Przykład nr 2 zasady i metody

Jaką zasadę/metodę rachunkowości reprezentują następujące wytyczne firmy:

 1. Ewidencja księgowa z punktu widzenia 1 podmiotu.
 2. Stosowanie uproszczeń w ewidencji zdarzeń niewywierających istotnego wpływu na wynik finansowy.
 3. Przygotowywanie aktualnych sprawozdań finansowych w określonym ustawą terminie.
 4. Ujmowanie w ewidencji rachunkowej wszystkich operacji gospodarczych dotyczących danego okresu sprawozdawczego.
 5. Nie wolno kompensować różnych co do rodzaju rozrachunków (należności oraz zobowiązań).
 6. Każdy zapis w księgach rachunkowych musi zostać poparty dowodem księgowym.
 7. W księgach rachunkowym ujmowane są tylko te operacje które można przedstawić w jednostkach pieniężnych.
 8. Ujmowanie w ewidencji tylko tych przychodów, które nie są wątpliwe.
 • Wybierz z poniższych zasad/metod:
 • a) istotności
 • b) kompletności
 • c) ostrożności
 • d) dokumentacji
 • e) zakazu kompensaty
 • f) podmiotowa
 • g) wyceny
 • h) terminowości

Podaj odpowiedź w formacie: "1a,2b itd".

Podaj odpowiedź:
Świetnie! To jest poprawna odpowiedź.
Niepoprawna odpowiedź.

Przykład nr 2 zasady i metody

Przykład nr 2 zasady i metody.

Pytania:

 • Pytanie do pozycji 3, w zasadzie memoriałowej przyporządkowujemy przychód/koszt związany ze sprzedażą do poprawnego okresu, w którym ta sprzedaż faktycznie nastąpiła, dlatego czy samo złożenie zamówienia dostawcy niepoparte dowodem księgowym (jak w innych przypadkach fv,lista płac, deklaracje zus dra) jest momentem rozpoznania przychodu? Od złożenia zamówienia do faktycznej sprzedaży może być wiele czynników, które skasują sprzedaż. Dziękuję za odpowiedź.
  9a938d74c695a51b5c084fe70a2ac12b
  Michał Wandas
 • Na złożone zamówienie również można wystawić dokument:), ale słusznie Pan zauważył, że nie jest to dowód księgowy ponieważ tej operacji nie ujmujemy w księgach rachunkowych. Dopiero dostawa lub wystawienie faktury powodują konieczność ujęcia tych zdarzeń w księgach rachunkowych. Ten punkt został doprecyzowany - tak by można było jednoznacznie odpowiedzieć na to pytanie. Dziękuję za zwrócenie uwagi na tą kwestię. Jeżeli chodzi o zasadę memoriałową to proszę pamiętać, że ona nie polega na przyporządkowaniu kosztów do przychodów (to zasada zasada współmierności) a na poprawnym rozpoznaniu zdarzeń gospodarczych w okresie, którego dotyczą (stąd dostawa, która nie jest kosztem zostanie rozpoznana w okresie, którego dotyczy). Pozdrawiam.
  Fa8cfc8c9b72ca42c8952ba20f513374
  Magdalena Hosiawa (Wykładowca)
Aby zadać pytanie lub skomentować wykład zaloguj się
dot