Przykład nr 1 zasady i metody

Jaką zasadę/metodę rachunkowości reprezentują następujące wytyczne firmy:

 1. Stosowanie identycznych zasad wyceny majątku trwałego.
 2. Ujęcie wszystkich osiągniętych przychodów i kosztów związanych z tymi przychodami w danym roku obrotowym.
 3. Stosowanie uproszczonej ewidencji kosztów np. wydatki na środki trwałe, które stanowią mniej niż 1% sumy bilansowej rozpoznawane są jako koszty i nieamortyzowane w danym okresie sprawozdawczym.
 4. Tworzenie rezerw na znane ryzyka w firmie.
 5. Ujmowanie przychodów przypadających na dany okres sprawozdawczy niezależnie od terminu płatności.
 6. Każda transakcja ujmowana jest dwustronnie na kontach ZPK.
 7. Przyjęcie założenia, że jednostka będzie kontynuować działalność.

Dobierz odpowiednią metodę/zasadę z poniżej podanych:

 • a) współmierności
 • b) ciągłości
 • c) kontynuacji działania
 • d) memoriałowa
 • e) ostrożności
 • f) istotności
 • g) bilansowa.

Podaj odpowiedź w formacie: "1a,2c,3d,4b,5f itd".

Podaj odpowiedź:
Świetnie! To jest poprawna odpowiedź.
Niepoprawna odpowiedź.

Przykład nr 1 zasady i metody

Przykład nr 1 zasady i metody.

dot