Następny wykład:

Podstawy prawne rachunkowości w Polsce

rozpocznie się za 10 sekund.

2. Klasyfikacja rachunkowości, rachunkowość finansowa, podatkowa a zarządcza

Wykład wyjaśnia pojęcia rachunkowości bilansowej, rachunkowości podatkowej oraz rachunkowości zarządczej.

Wiem już czym jest rachunkowość, możemy teraz przejść do omówienia elementów rachunkowości, jej funkcji i klasyfikacji. Obiecuję, że będzie krótko. 

W rachunkowości wymieniamy 4 główne elementy, z którymi może się spotkaliście, może nie. Może Wam coś mówiły, może nie. Zaraz zobaczymy. 

 1. Pierwszy z nich to ewidencja księgowa, czyli rejestrowanie w odpowiednich przekrojach, które są wyrażone wartościowo zjawisk i procesów gospodarczych. I tu stosowana jest ta metoda podwójnego zapisu i to dwustronne myślenie, czyli metoda bilansowa. Jest to pierwszy i najbardziej bazowy element rachunkowości.
 2. Na ewidencji księgowej opierają się rachunki kalkulacyjne, które przedstawiają rezultaty przebiegu tych zdarzeń gospodarczych, które zostały zewidencjonowane. Na przykład ustalenie kosztów jednostkowego produktu na podstawie danych księgowych.
 3. Ewidencja księgowa umożliwia także stworzenie sprawozdań finansowych
 4. jak również analizy finansowej. Obie te kwestie przedstawiają w uogólniony sposób dane z księgowości oraz kalkulacji, które są specyficzne dla jednostki. W przypadku sprawozdawczości są to pewne zbiory zestawień liczbowych, które ilustrują nam stan majątku i sytuację finansową. Natomiast analiza finansowa skupia się na ocenie przebiegu zjawisk i procesów, w pewien sposób prezentując również skutki podjętych wcześniej decyzji.

Podkreślając - rachunkowość a księgowość. Księgowość jest tylko elementem składowym rachunkowości. Stanowi tą część rejestracyjną rachunkowości. Niestety często jest mylona rachunkowość i księgowość jako równa. To nie jest to samo. Księgowość jest tylko elementem czyli wracając do naszego schematu z poprzedniego slajdu jest to po prostu ta ewidencja księgowa. 

Gdybyśmy mieli mówić o funkcji rachunkowości to jest to przede wszystkim funkcja informacyjna. Może ona być zewnętrzna bądź wewnętrzna. Nietrudno zgadnąć jeżeli zewnętrzna to dla odbiorców zewnętrznych, którymi przede wszystkim są udziałowcy, inwestorzy, urzędy skarbowe, banki. Natomiast wewnętrzna skupia się na zapewnieniu informacji na potrzeby zarządzania przedsiębiorstwem czyli głównie dla zarządu w postaci pewnego rodzaju raportów czy sprawozdań. I na podstawie tej informacyjnej funkcji rachunkowości istnieją też funkcje

 • sprawozdawcze (rozumie się sama przez się)
 • kontrolna (która właśnie zarządowi dzięki tym wewnętrznym raportom umożliwia sprawowanie tak jakby nadzoru nad przedsiębiorstwem)
 • motywacyjna (znając co dzieje się z przedsiębiorstwem można tworzyć tak systemy motywacyjne aby pracownicy wykonywali swoje zadania lepiej)
 • optymalizacyjna (można optymalizować procesy)

Jeszcze ważne jest tutaj aby wspomnieć o klasyfikacji rachunkowości. Na pewno słyszeliście o rachunkowości finansowej regulowanej przepisami prawa. Ona głównie skupia się na zdarzeniach przeszłych czyli rejestruje to co się zdarzyło i prowadzi pomiar i ewidencję tych zdarzeń. Natomiast na jej bazie tak jakby istnieje drugi człon rachunkowości tj. rachunkowość zarządcza, która jest tworzona i regulowana w jednostkach. Jak sama nazwa wskazuje jest ona stworzona na potrzeby zarządu i zorientowana na zdarzenia przyszłe. Czyli ma wpomagać zarząd w procesach decyzyjnych, kontrolnych i planowania przyszłości.

Czyli ta rachunkowość finansowa nam dostarcza  bazy, podstawowych informacji, które są przerabiane na potrzeby zarządu tak aby można było podejmować decyzje. Przerabiane w tym sensie, że wyciągane są tylko odpowiednie informacje z rachunkowości finansowej tak aby stworzyć obraz dla konkretnej sytuacji. 

Z rachunkowości finansowej możemy wyodrębnić jeszcze sprawozdawczość finansową, która jest oparta na prawie bilansowym oraz rachunkowość podatkową opartą na przepisach podatkowych co niestety w Polsce nie jest równoznaczne ze sobą. Prawo bilansowe a przepisy podatkowe nie są ujednolicone. Dlatego wyróżniamy te 2 różne człony rachunkowości. My na kursie podstaw rachunkowości będziemy się skupiać na rachunkowości finansowej w oparciu o prawo bilansowe czyli głównie Ustawę o Rachunkowości.

Ta nasza rachunkowości finansowa, podkreślmy to jeszcze, zajmuje się głównie identyfikacją, pomiarem oraz komunikowaniem informacji w formie sprawozdań finansowych. Czyli gdybyśmy mieli to przedstawić na schemacie, powiedzielibyśmy, że każde zdarzenie, zjawisko gospodarcze jest rejestrowane w naszym przedsiębiorstwie, w naszych księgach rachunkowych. Na podstawie tej ewidencji tworzone jest na koniec okresu sprawozdanie finansowe, które otrzymują później użytkownicy, nasi wspólnicy, my jako właściciele, bądź jeżeli to jest duża instytucja, duże przedsiębiorstwo - udziałowcy, akcjonariusze. 

Pytania:

 • witam, nie mogę znaleźć quizy dołączone do tematów kursu
  258e770d24124675c6da1322485d5544
  Angelika Demko
Aby zadać pytanie lub skomentować wykład zaloguj się
dot