Home / Rachunkowość ludzkim okiem

Rachunkowość ludzkim okiem

Feature Image

Ewidencja pozostałych przychodów w KPiR

, 20 marca 2023

W zeszłym tygodniu pojawiło się trochę informacji na temat przychodów z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej, które ewidencjonuje się w kolumnie 7 KPiR. 

Jeżeli jednak otworzyłeś rozporządzenie w sprawie prowadzenia Podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów, zerknąłeś na wzór księgi, to na pewno już wiesz, że są dwie kolumny służące do ewidencji przychodów – kolumna 7 „wartość sprzedanych towarów i usług” i kolumna 8 „pozostałe przychody”. Do ewidencjonowania jakich przychodów służy kolumna 8?

Zapraszam Cię na kolejny artykuł Ani Małeckiej z serii o KPiR.


Definicja pozostałych przychodów

Jak sama nazwa kolumny wskazuje, ujmowane są w niej pozostałe przychody z działalności gospodarczej. Pewnie teraz zadajesz sobie pytanie, ale co to dokładnie jest?

I tutaj z pomocą nam przychodzi art. 14 ust. 2 PDOFiz, który enumeratywnie wymienia, jakie jeszcze przychody są przychodami z prowadzonej działalności gospodarczej. Tych przychodów jest naprawdę dużo, dlatego odsyłam do ustawy, aby zapoznać się z nimi szczegółowo, a w tym wpisie skupię się na tych, które moim zdaniem często pojawiają się w praktyce.

Najczęściej występującymi pozostałymi przychodami z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej są:

  • Odsetki – i to zarówno te naliczone na posiadanych firmowych rachunkach bankowych jak i te otrzymane od kontrahentów z tytułu nieterminowych płatności
  • Dodatnie różnice kursowe
  • Przychody związane ze zbyciem składników majątku, zarówno środków trwałych jak i wyposażenia
  •  Dotacje, subwencje, dopłaty i inne nieodpłatne świadczenia otrzymane na pokrycie kosztów albo jako zwrot wydatków
  • Otrzymane kary umowne
  • Wartość umorzonych lub przedawnionych zobowiązań

Kiedy przychód powstanie w momencie płatności?

Skoro już jesteśmy przy przychodach z pozostałej działalności, to zwrócę uwagę na jeszcze jedną ważną rzecz, a mianowicie moment powstania przychodu podatkowego – podstawowe zasady opisałam w poprzednim artykule, jednak jak się zapewne domyślasz, od każdej zasady jest wyjątek. 

I tak też jest w tym przypadku, a więc w odniesieniu do otrzymanych kar umownych i odszkodowań, odsetek za zwłokę, refundacji, zwrotów kosztów sądowych (uprzednio zaliczonych do kosztów uzyskania przychodów), a także odsetek od środków na firmowym rachunku bankowym przychód powstaje dopiero w momencie płatności. 

Wyjątek ten więc ma zastosowanie tylko do niektórych przychodów z pozostałej działalności, nigdy do dochodów z działalności podstawowej.

Zasady ujmowania przychodów w KPiR

Na koniec jeszcze dwa słowa o sposobie ujmowania przychodów w KPiR.

Rozporządzenie szczegółowo opisuje zasady ujmowania zapisów w księdze.

Co do zasady zapisów w księdze dokonuje się raz dziennie, po zakończeniu dnia, a nie później niż przed rozpoczęciem działalności w dniu następnym. 

W zależności od rodzaju prowadzonej ewidencji sprzedaży towarów i usług, zapisów w księdze można dokonywać zbiorczo. I tak:

  • Jeżeli podatnik dokumentuje sprzedaż fakturami, zapisów w KPiR dokonuje się na podstawie wystawionych faktur, przy czym można dokonać jednego zapisu na podstawie dziennego zestawienia tych faktur
  • Jeżeli podatnik ewidencjonuje sprzedaż w kasie fiskalnej, to w księdze ujmuje raporty dobowe, skorygowane o ewentualną anulowaną sprzedaż
  • Jeżeli podatnik prowadzi sprzedaż nieudokumentowaną fakturami i nie prowadzi ewidencji za pomocą kasy fiskalnej, wówczas zapisów w księdze dokonuje na podstawie dowodu wewnętrznego, w którym w jednej kwocie jest ujęta dzienna sprzedaż
  • Jeżeli podatnik prowadzi odrębną ewidencję na cele podatku VAT, wówczas zapisu w księdze może dokonać na koniec miesiąca, w kwocie wynikającej z ewidencji na cele podatku VAT

Podstawowe zasady dokonywania zapisów w księdze są trochę fikcją prawną – już bowiem dawno nie spotkałam się z podmiotem, który prowadziłby KPiR właśnie w taki sposób. 

Dużo częściej podatnicy wybierają sposób prowadzony księgi, który jest przewidziany dla biur rachunkowych, które świadczą usługi w  zakresie prowadzenia KPiR – biura dokonują zapisów w porządku chronologicznym w czasie zapewniającym kalkulację i płatność podatku, lecz nie później niż do 20. każdego miesiąca. Wydaje się on dużo mniej absorbujący od codziennego wpisywania zapisów do księgi.

Podsumowanie

Księga przychodów i rozchodów jest ewidencją, która ma na celu ustalenie podstawy opodatkowania. Znajomość przepisów podatkowych i ustalenia przychodu w rozumienia prawa podatkowego to połowa sukcesu przy poprawnym dokonywaniu zapisów w KPiR. Tę wiedzę należy uzupełnić o zasady i wymogi stawiane KPiR i voila – prawidłowo prowadzona KPiR gotowa 😊 ale czy na pewno? 

Niestety nie – oprócz przychodów w ewidencji ujmuje się również koszty. Ale nie martw się – zaradzimy i temu. Zapraszam Cię na bloga Mentoris już w przyszłym tygodniu. Pojawi się tam wpis na temat ewidencji wynagrodzeń w KPiR.

Zasady ewidencji w KPiR, przykłady na Comarch Optima MENTORIS
5/5 - (1 vote)

Napisz komentarz: