Home / Rachunkowość ludzkim okiem

Rachunkowość ludzkim okiem

Feature Image

Jak oddać pracownikowi stary komputer?

, 28 marca 2022

W swojej firmie masz stary komputer, który, mimo to całkiem nieźle działa, Ty jednak chcesz go wymienić na nowy. Wiesz, że jeden z pracowników ucieszyłby się z takiego “prezentu”. 

Nie chcesz go sprzedawać, ewentualnie za symboliczną złotówkę. 

Sprzęt ten widnieje w ewidencji środków trwałych, jest całkowicie zamortyzowany, a Ty zastanawiasz się, w jaki sposób najlepiej byłoby dokonać transakcji? 

Tu znajdziesz odpowiedź.


Nieodpłatnie przekazanie towarów w świetle prawa

Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z 11.3.2004 r. o podatku od towarów i usług (dalej: u.p.t.u.)  dostawa towarów, to nic innego, jak przeniesienie prawa do dysponowania nimi jako właściciel, osobie trzeciej. 

W związku z tym nieodpłatne przekazanie jest tożsame z odpłatną dostawą towarów, tyczy się to również sytuacji, gdy Ty, jako podatnik, przekazujesz komuś nieodpłatnie rzecz należącą do Twojego przedsiębiorstwa. 

Dotyczy to następujących sytuacji:

  • przekazujesz element majątku/towar na swój prywatny użytek, lub użytek, któregoś z pracowników (tyczy się to również byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia),
  • każdej innej darowizny – jeżeli przysługiwało Ci, w całości lub częściowo, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu nabycia, importu lub wytworzenia tych towarów albo ich części składowych.

Przekazanie komputera a podatek VAT

W sytuacji, gdy odliczałeś podatek VAT od zakupu rzeczonego komputera, jego przekazanie również będzie obciążone 23% VAT. 

Zastanawiasz się teraz pewnie, od jakiej kwoty podatek może zostać wykalkulowany. Oczywiście, może to być wspomniane wcześniej symboliczne 1 zł, miej jednak na uwadze, że organ podatkowy może mimo wszystko nie uznać tej kwoty i naliczy podatek od wyższej sumy. Dzieje się tak, zwłaszcza kiedy cena mocno odbiega od średniej ceny rynkowej takiego samego, lub podobnego sprzętu.

Urząd wartość rynkową, o której mowa w art. 11 ust. 2 ustawy z 26.7.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych określa na podstawie cen rynkowych stosowanych w obrocie rzeczami, prawami lub usługami tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem w szczególności ich stanu i stopnia zużycia oraz czasu i miejsca zbycia albo świadczenia.

Aby zaoszczędzić więc sobie kłopotu, warto sprawdzić, choćby na aukcjach internetowych, ceny podobnych komputerów i na tej podstawie ustalić kwotę, która zostanie opodatkowana podatkiem dochodowym.

Pamiętaj, że równocześnie na gruncie przepisów o VAT (art. 29a ust. 2 w zw. z ust. 6 u.p.t.u.) podstawa opodatkowania odzwierciedla wartość świadczenia, swoboda negocjacji umów pozwala na sprzedaż według cen niższych niż ich rynkowa wartość. 

Zatem dokonując sprzedaży komputera za symboliczną kwotę, powinieneś uwzględnić brzmienie art. 32 ust. 1 u.p.t.u. – jeżeli w wyniku powiązań pomiędzy podmiotem a pracownikiem wynikających ze stosunku pracy wynagrodzenie jest niższe, niż rynkowe, organ podatkowy określa podstawę opodatkowania zgodnie z wartością rynkową.

Przekazanie komputera na rzecz pracownika – typ umowy

Przekazanie komputera na rzecz pracownika – typ umowy

O sposobie dokumentowania nieodpłatnego przekazania wypowiedział się WSA w Poznaniu z 7.6.2018 r., I SA/Po 198/18, stwierdzając, iż „fakturowaniu podlega sprzedaż, którą co do zasady stanowią czynności odpłatne”.

Nie ma więc tu konkretnych wymogów co do kształtu umowy, tak samo nie masz obowiązku wystawiania faktury za przekazany nieodpłatnie komputer. Nie podlegają bowiem dokumentowaniu fakturą nieodpłatne świadczenia, które jedynie dla potrzeb ich opodatkowania zostały zrównane w skutkach podatkowych z czynnościami odpłatnymi.

Dlaczego nieodpłatne przekazanie towarów nie musi być dokumentowane fakturą? Wszystko przez to, że tak naprawdę, pracownik, który ten komputer otrzyma, nie ponosi ekonomicznego ciężaru nabycia go, z tego tytułu nie przysługuje mu też prawo do odliczenia od podatku komputera, w którego posiadanie wszedł w taki sposób. 

Podsumowanie

Sam widzisz, przekazanie komputera, czy innego sprzętu, pracownikowi nie wiąże się z jakimiś strasznymi kłopotami. Nie potrzebujesz do tego specjalnej umowy, ani nie musisz wystawiać faktury. 

Pamiętaj, tylko aby nie zaniżać za bardzo ceny przekazywanego towaru, ponieważ, jak już wspomniałam, podstawą opodatkowania tej czynności zgodnie z art. 29a ust. 2 u.p.t.u. będzie cena nabycia tego komputera określona w momencie jego dostawy (wartość rynkowa na moment przekazania).

Podstawa prawna:

  • art. 7 ust. 1, art. 29a ust. 2 oraz ust. 6, art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. 2021 nr 685),
  • art. 11 ust. 2 ustawy z 26.7.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. 2021 nr 1128).

Przeczytaj więcej artykułów z serii zagwozdek księgowego TUTAJ.

Napisz komentarz: