Home / Rachunkowość ludzkim okiem

Rachunkowość ludzkim okiem

Feature Image

Dane porównawcze w sprawozdaniu finansowym

, 4 kwietnia 2022

Otrzymałeś sprawozdanie finansowe, a w nim tabela “przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy”. Co ona może znaczyć? W dzisiejszym wpisie dowiesz się, czym i po co są przekształcone dane porównawcze. I kiedy trzeba je przygotować. Zapraszam do lektury.


Jak prawidłowo prowadzić księgowość?

Wszyscy wiemy, że dobrze prowadzona księgowość pozwala uniknąć wielu wpadek, a co za tym idzie i kar finansowych z nimi związanych. W przypadku księgowości pełnej znaczenie ma stosowanie się do odpowiednio napisanej i przygotowanej dla jednostki polityka rachunkowości, która zawiera zestaw zasad i rozwiązań dotyczących ewidencji księgowej w danej jednostce.

Mam nadzieję, że pamiętasz, że zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy z 29.09.1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2021 r. poz. 217 ze zm.) – dalej u.o. r., przyjęte zasady (politykę) rachunkowości, należy stosować w sposób ciągły, dokonując w kolejnych latach obrotowych jednakowego grupowania operacji gospodarczych, wyceny aktywów i pasywów, w tym także dokonywania odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych, ustalania wyniku finansowego i sporządzania sprawozdań finansowych.

Zasada ta została stworzona po to, aby łatwiej było porównywać dane z kolejnych lat. Wyobraź sobie, jaki powstałby bałagan, gdybyś jednego roku zdecydował się dokonywać odpisów amortyzacyjnych od wszystkich środków trwałych a kolejnego tylko dla tych o wartości powyżej 10 tysięcy złotych. 

Nawet tak niewielka zmiana w zasadach stosowanych przez jednostkę może mieć dość znaczny wpływ na porównywalność danych. Czy to oznacza, że raz ustalonych zasad w polityce rachunkowości nie możemy zmieniać?

Ratunku! Zmiany w zasadach polityki rachunkowości, co teraz?

Ratunku! Zmiany w zasadach polityki rachunkowości, co teraz_ MENTORIS

W przypadku zmiany dotychczas stosowanych rozwiązań na inne, tj. najczęściej w przypadku zmiany zasad polityki rachunkowości, sposobu prezentacji danych czy korekt błędów popełnionych w latach ubiegłych – art. 8 ust. 2 – należy w sprawozdaniu finansowym jednostki za rok obrotowy, w którym zmiany te nastąpiły, podać przyczyny tych zmian, określić liczbowo ich wpływ na wynik finansowy oraz zapewnić właśnie porównywalność danych sprawozdania finansowego dotyczących roku poprzedzającego rok obrotowy, w którym dokonano zmian.

Zadbaj też, aby mimo wszystko postarać się, żeby te dane były możliwe do porównania z danymi dotyczącymi roku poprzedzającego rok obrotowy, w którym dokonano zmian (art. 8 ust. 2). 

Jeśli te modyfikacje wynikają ze zmiany wartości szacunkowych, uwzględnienia zdarzeń po dniu bilansowym, zmiany formy prawnej, połączenia spółek drogą przejęcia lub zawiązania nowej spółki, itp. Wtedy nie musisz się martwić, bo takie działania nie zostaną uznane za zakłócenie porównywalności danych. 

Krajowy Standard Rachunkowości nr 7, mówi o tym więcej w dokumencie „Zmiany zasad (polityki) rachunkowości, wartości szacunkowych, poprawianie błędów, zdarzenia następujące po dacie bilansu – ujęcie i prezentacja”.

Kiedy stosuje się przekształcone dane porównawcze

Zawsze wtedy gdy uznaje się, że porównywalność danych została zakłócona.

Jak to zrobić? Wszystkie wcześniejsze dane przekształcasz tak, jakby obowiązywały od zawsze, lub możliwie od początku najwcześniejszego roku obrotowego. Należy wtedy zadbać o to, aby zdarzenie uznane za istotny błąd popełniony w poprzednich latach obrotowych, było wówczas poprawnie ujęte.

Prezentacja przekształconych danych porównawczych może odbywać się według jednego z następujących wzorów podanych w pkt 7.7 KSR nr 7:

lub

Kiedy stosuje się przekształcone dane porównawcze MENTORIS. png

Podsumowując, “przekształcone dane porównawcze” to tabela, którą tworzysz w sytuacji gdy zostały zmienione np. zasady stosowane przez jednostkę w ramach polityki rachunkowości, które mają wpływ na porównywalność danych z roku na rok.

Jeśli spodobał Ci się ten artykuł i chciałbyś być na bieżąco w przepisach prawa zapraszam do zapisu na Prasówkę Księgowego – newsletter, dzięki któremu będziesz na bieżąco ze zmianami w przepisach.

Podstawa prawna:

  • art. 5 ust. 1, art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. 2021 poz. 217)

Napisz komentarz: