Home / Rachunkowość ludzkim okiem

Rachunkowość ludzkim okiem

Feature Image

Aktywa obrotowe

, 1 maja 2019

Wiesz już czym są aktywa trwałe, czyli aktywa przeznaczone do użytku na okres dłuższy niż 12 miesięcy od dnia bilansowego. Tutaj znajdziesz cały wpis  na ten temat. Dziś omówię szerzej kwestię aktywów obrotowych i pokażę Ci, czym różnią się te dwa rodzaje aktywów.

Definicja aktywów obrotowych

Pewnie już wiesz, że aktywa obrotowe to aktywa, które są przeznaczone do zużycia lub zbycia w okresie 12 miesięcy od dnia bilansowego. Do aktywów obrotowych zalicza się 4 składniki: zapasy, należności krótkoterminowe, inwestycje krótkoterminowe i krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe.

Aktywa trwałe a aktywa obrotowe

Jeżeli spojrzysz na bilans, zobaczysz, że każda z pozycji aktywów trwałych ma swój „odpowiednik” w aktywach obrotowych. To, co je różni, to przede wszystkim okres zużycia lub„termin ważności” do zbycia.

Elementy aktywów obrotowych

Pod nazwą „zapasy” kryją się aktywa rzeczowe przeznaczone do zbycia lub zużycia w ciągu 12 miesięcy od dnia bilansowego lub normalnego cyklu operacyjnego danej działalności.Oznacza to, że jeżeli cykl produkcyjny lub sprzedażowy w danej firmie trwa dłużej niż rok, ale te aktywa tj. produkty przeznaczone są do zbycia i stanowią część normalnego cyklu operacyjnego, można zaliczyć je do zapasów.

W skład zapasów wchodzą również materiały

Do zapasów zalicza się też materiały, więc wszystkie aktywa wykorzystywane do produkcji wyrobów gotowych, które cechuje to, że w cyklu produkcyjnym są wykorzystane całkowicie lub w takim stopniu, że nie można ich już dalej wykorzystać.

Materiały występują przede wszystkim w przedsiębiorstwach produkcyjnych, mogą też pojawić się w jednostkach nieprodukcyjnych np. usługowych jako materiały pomocnicze, niezwiązane bezpośrednio z główną działalnością np. materiały biurowe czy materiały do smarowania maszyn.

Produkty w toku i półprodukty to też zapasy!

Z materiałów powstają produkty w toku, czyli produkty, które nie są ukończone i nie nadają się jeszcze do sprzedaży – oraz produkty gotowe. Uważaj, by nie mylić półproduktów z produktami w toku. Produkty w toku nie nadają się do sprzedaży, ale półprodukty już tak, i są np. wykorzystywane przez inne przedsiębiorstwa do produkcji ich wyrobów.

Zapasami będą także gotowe towary

Towarycharakterystyczne dla jednostek handlowych, które kupują od jednostek produkcyjnych półprodukty oraz produkty gotowe i w ich bilansie stanowią one pozycję towarów. To np. drewno w tartaku – jako materiał trafia do fabryki mebli i w fabryce mebli wytwarza się z niego meble i ich elementy, czyli półprodukty i produkty gotowe. One są z kolei kupowane przez firmę handlującą meblami i dla niej stanowią już towary. Do zapasów oprócz materiałów, produktów w toku, półproduktów, produktów gotowych i towarów zalicza się również zapłacone zaliczki na poczet dostaw.

Należności krótkoterminowe

Stanowią odpowiednik należności długoterminowych w aktywach trwałych. Są to należności pieniężne wymagalne w ciągu 12 miesięcy od dnia bilansowego oraz – uwaga – należności z tytułu dostaw i usług, niezależnie od ich terminu wymagalności. Więc jeśli firma ma należności od odbiorców z tytułu dostaw i usług wymagalne w okresie np. dwóch lat, nadal trzeba je wymienić w należnościach krótkoterminowych. Będą to również wszelkie inne należności np. z tytułu podatków, dotacji, ubezpieczeń społecznych, należności od pracowników, które są wymagalne w ciągu 12 miesięcy.

Inwestycje krótkoterminowe

Z pojęciem inwestycji długoterminowych spotkałeś się podczas omawiania aktywów trwałych. Z kolei – dla odmiany – w aktywach obrotowych występują inwestycje krótkoterminowe. Tutaj, podobnie jak w przypadku inwestycji długoterminowych, będą to aktywa finansowe, które są płatne wymagalne, ale w okresie 12 miesięcy od dnia bilansowego. Są to więc akcje, udziały, papiery wartościowe oraz pożyczki udzielone do 12 miesięcy. W inwestycjach krótkoterminowych uwzględnia się również aktywa pieniężne, czyli środki w kasie i na rachunkach bankowych, czeki i weksle.

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe

Ostatnią z pozycji aktywów obrotowych stanowią krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe. Tak jak w przypadku rozliczeń długoterminowych, firma ma tu do czynienia z kosztami opłacanymi z góry za pewien okres. Różnica jest taka, że nie będzie to kilka lat, a kilka miesięcy. Będzie to np. czynsz zapłacony w styczniu z góry za cały rok. W takiej sytuacji koszt stycznia będzie właściwym kosztem danego miesiąca, a koszt kolejnych 11 miesięcy będzie stanowił krótkoterminowe rozliczenie międzyokresowe.

Artykuł : Czym są aktywa? Aktywa trwałe

Chcesz zrozumieć temat aktywów obrotowych jeszcze lepiej?

Polecam zapoznać się z moim darmowym wykładem wideo, dostępnym poniżej. Jest to fragment pełnego kursu podstaw rachunkowości, który możesz zamówić u mnie na stronie TUTAJ.

Chcesz rozpocząć naukę rachunkowości, ale nie czujesz się gotowy na pełen kurs? Możesz wypróbować mój mini kurs podstaw rachunkowości zupełnie bezpłatnie!

Szczegóły TUTAJ lub wypełnij poniższy formularz, aby natychmiast rozpocząć pierwszą lekcję!

Napisz komentarz: