Następny wykład:

Rozrachunki z dostawcami - wprowadzenie

rozpocznie się za 10 sekund.

0. Rozrachunki z dostawcami księgowo i podatkowo

Wykłady stanowią ostatnią część serii dotyczącej rozrachunków z kontrahentami. W tej części omówiono zasady ewidencji podstawowych operacji dotyczących rozrachunków z dostawcami zgodnie z prawem bilansowym, przepisami o podatku dochodowym (updof oraz updop) oraz o podatku VAT. Wyjaśniono tutaj m.in ewidencję odpisów zobowiązań, korektę VAT naliczonego w związku z brakiem spłaty zobowiązania a także wycenę i ewidencję zobowiązań w walutach obcych. Na koniec wyjaśniono na czym polega kompensata zobowiązań i należności  oraz w jakich sytuacjach ma miejsce.

Wykłady na licznych praktycznych przykładach w szczególności omawiają:

  • operacje księgowane na koncie "Rozrachunki z dostawcami",
  • zasady wyceny rozrachunków z dostawcami w trakcie roku obrotowego oraz na dzień bilansowy,
  • ewidencję zakupu materiałów/towarów/usług z uwzględnieniem przepisów o podatku dochodowym (updof oraz updop) oraz VAT,
  • ewidencję otrzymanej faktury korygującej dokumentującej otrzymany rabat, bonifikatę, skonto lub pozytywnie rozpatrzoną reklamację;  zapis księgowy zgodny z prawem bilansowym oraz prawem podatkowym (podatek dochodowy oraz podatek VAT),
  • ewidencję otrzymanej noty odsetkowej księgowo i podatkowo dokumentującej naliczenie przez dostawcę odsetek ustawowych za opóźnienie w spłacie należności,
  • ewidencję kar umownych w tym rozróżnienie czy stanowią przychody podatkowe czy też nie,
  • ewidencję wpłaconych zaliczek na poczet przyszłej dostawy oraz prezentacja zaliczki w bilansie,
  • zasady wyceny rozrachunków z dostawcami w walutach obcych,
  • zasady ewidencji różnic kursowych w trakcie roku obrotowego oraz na dzień bilansowy,
  • warunki jakie muszą być spełnione oraz sposób dokonania kompensaty wzajemnych należności oraz zobowiązań.

Aby sprawdzić swoją wiedzę z tego tematu zaloguj się i

wykup dostęp

dot