Home / Rachunkowość ludzkim okiem

Rachunkowość ludzkim okiem

Feature Image

Q&A #3 – ulgi i odliczenia od podatku PIT 2019

, 25 kwietnia 2019

Za nami trzecia sesja Q&A, czyli zadaj pytanie księgowe, w której omówiłam ulgę na wydatki na cele rehabilitacyjne oraz ulgi od podatku, głównie na dzieci. Jeśli przegapiłeś nagranie lub wolisz materiał w wersji do czytania – zapraszam do lektury. Więcej o ulgach od dochodu przeczytasz tutaj.

Komu przysługuje ulga na cele rehabilitacyjne?

Mogą z niej skorzystać osoby niepełnosprawne lub mające na utrzymaniu osobę niepełnosprawną: małżonka, dzieci własne, przysposobione i przyjęte na wychowanie, pasierbów, rodziców swoich i małżonka, rodzeństwo, ojczyma, macochę, zięciów, synowe – jeżeli dochody osób niepełnosprawnych nie przekraczają dwunastokrotności renty socjalnej określonej w ustawie z 27.06.2003 r. w wysokości obowiązującej w grudniu roku podatkowego.

Status osoby niepełnosprawnej według przepisów

Konieczne jest orzeczenie o przyznaniu stopnia niepełnosprawności lub decyzja o rencie z tytułu niezdolności do pracy, rencie szkoleniowej lub socjalnej, orzeczenie o niepełnosprawności (dzieci do 16 lat), albo orzeczenie o niepełnosprawności wydane na podstawie przepisów obowiązujących do 31.08.1997 r.

Warunki skorzystania z ulgi

Osoba niepełnosprawna lub mająca na utrzymaniu taką osobę musi otrzymywać dochody rozliczane skalą podatkową i/lub ryczałtem ewidencjonowanym, więc rozliczać się za pomocą PIT-37, PIT-36, PIT-28. Wydatki na cele związane z niepełnosprawnością nie mogą być finansowane w inny sposób, np. przez Zakładowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (ZFRON), Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) czy Narodowy Fundusz Zdrowia (NFZ). Jeśli część środków była dofinansowana, można skorzystać z ulgi tylko na część wydatku, która nie została sfinansowana.

Co można odliczyć?

Są to tzw. wydatki limitowane oraz wydatki nielimitowane. Wydatki limitowane mają górną granicę możliwości odliczenia. W roku podatkowym można odliczyć do 2280 zł z tytułu opłacenia przewodnika osoby niewidomej lub z niepełnosprawnością narządu ruchu czy utrzymania psa asystującego oraz wydatków związanych z używaniem samochodu osobowego, będącego własnością lub współwłasnością niepełnosprawnego lub osoby go utrzymującej, by dojeżdżać na zlecone zabiegi.

Ulga na zakup leków

Odliczyć można różnicę między faktycznie poniesionymi wydatkami w danym miesiącu a kwotą 100 zł. Oprócz faktury, potrzebne jest zaświadczenie od lekarza o konieczności stosowania leku. Niestety, jeśli w jednym miesiącu były poniesione wydatki, a w innym nie, to za miesiąc bez wydatków odliczenie nie przysługuje. Niektóre produkty mogą nie podlegać odliczeniu, np. pieluchy dla osoby niepełnosprawnej, ponieważ wg prawa farmaceutycznego nie są lekiem.

Ważne jest odpowiednie udokumentowanie

Z reguły wystarczy faktura lub paragon imienny.Poza lekami nie ma konieczności dokumentowania wydatków, ale organy podatkowe mogą żądać np. wskazania imienia i nazwiska przewodnika; okazania certyfikatu psa asystującego. W przypadku auta może to być podanie imienia i nazwiska fizjoterapeuty lub zaświadczenie o zabiegach.

Nielimitowane wydatki na dostosowanie domu i samochodu

Są to pozostałe wydatki wymienione w art. 26 ust. 7a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, np. na adaptację i wyposażenie mieszkania czy przystosowanie pojazdu do potrzeb niepełnosprawnego. Będą to też m.in. koszty zakupu urządzeń do rehabilitacji; książek i materiałów szkoleniowych, ale i opłaty za zabiegi rehabilitacyjne, pobyt na turnusie rehabilitacyjnym, w uzdrowisku, zakładach opiekuńczo-leczniczych.

Odliczenie kosztów opieki

Bez limitu można odliczyć wydatki na opiekę pielęgniarską w domu nad osobą niepełnosprawną w okresie przewlekłej choroby oraz usługi opiekuńcze dla niepełnosprawnych z I grupą inwalidztwa; np. opłacenie tłumacza języka migowego, a także kolonie i obozy dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej oraz dzieci osób niepełnosprawnych.

Odliczenie kosztów transportu

Możliwe jest odliczenie kosztów przewozu na niezbędne zabiegi – karetką oraz transportem publicznym, związane z pobytem na turnusie rehabilitacyjnym, na koloniach itp. Odliczeniu podlega kwota do wysokości całego wydatku, bez żadnego limitu, pod warunkiem posiadania orzeczenia o niepełnosprawności i udokumentowania wydatku.

ULGA OD PODATKU vs ULGA OD DOCHODU

Ulgi od podatkuodliczane w zeznaniu podatkowym od potencjalnego zobowiązania podatkowego wykazanego w PIT. Ulgi te stanowią zwrot, który otrzymasz.

Ulga od podatku ma 3 formy

  1. Ulga na dzieci – do odliczenia tylko w PIT-36, PIT-37;
  2. Składkę na ubezpieczenie zdrowotne – tylko PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-28;
  3. Praca zagraniczna – abolicyjna.

Odliczenie na dzieci – kogo dotyczy?

Ulga ta przysługuje z tytułu wychowywania małoletnich dzieci na mocy władzy rodzicielskiej lub pełnienia funkcji opiekuna prawnego, jeżeli dziecko mieszka z opiekunem lub w rodzinie zastępczej.

Jaka jest wysokość ulgi na dzieci?

Jej kwota zależy od dochodów i podlega odliczeniu za każdy miesiąc kalendarzowy roku podatkowego, w którym sprawowano opiekę nad dzieckiem. Na jedno dziecko przysługuje 92,67 zł, jeżeli wspólne dochody Twoje i małżonka nie przekraczają 112 tys. Zł ub jeśli jesteś osobą samotnie wychowującą dziecko. Nie jesteś w związku małżeńskim ale wspólnie z partnerem wychowujesz dziecko? Możesz skorzystać z ulgi, jeśli Twoje dochody wynoszą do 56 tys. zł. Za podatnika w związku małżeńskim nie uważa się osób w separacji, ani osoby której małżonka pozbawiono praw rodzicielskich lub przebywa on w więzieniu.

Od drugiego dziecka ulga bez względu na wysokość dochodów

Limit dochodów obowiązuje tylko w przypadku ulgi na pierwsze dziecko. Jeżeli masz dwoje dzieci, to na każde otrzymasz po 92,67 zł ulgi. Jeżeli wychowujesz troje i więcej małoletnich dzieci, ulga wynosi 92,67 zł odpowiednio na pierwsze i drugie, 166,67 zł na trzecie dziecko, 225 zł na czwarte i każde kolejne.

Dla ułatwienia przygotowałam tabelę, dzięki której mam nadzieję, łatwiej Ci będzie to wszystko zapamiętać.

Ulga na dzieci – zasady

Odliczenie dotyczy łącznie obojga rodziców, opiekunów prawnych albo rodziców zastępczych w związku małżeńskim. Kwotę tę mogą odliczyć od podatku w częściach równych lub w dowolnej proporcji ustalonej przez nich, np. całość może odliczyć mąż.

Jeżeli sprawowałeś władzę rodzicielską lub pełniłeś opiekę nad dziećmi, przysługuje Ci odliczenie w kwocie stanowiącej 1/30 obliczonej kwoty za każdy dzień. Gdy nie jesteście małżeństwem, a np. dzielisz władzę rodzicielską z eksmałżonkiem, to jeśli wypadło Ci 16 dni opieki w miesiącu, możesz odliczyć ulgę w proporcji 16/30.

Ale odliczenie nie przysługuje od miesiąca kalendarzowego, w którym dziecko zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie, np. w domu dziecka lub zawarło związek małżeński.

Jak dokumentować w zeznaniu prawo do ulgi?

Z reguły wystarczy podanie liczby dzieci i ich numerów PESEL, a w razie braku tych numerów – imion, nazwisk i dat urodzenia. Organy mogą żądać jeszcze odpisu aktu urodzenia, zaświadczenia o ustaleniu opiekuna prawnego, odpisu orzeczenia o rodzinie zastępczej lub umowy między rodziną zastępczą a starostą czy zaświadczenia o uczęszczaniu pełnoletniego dziecka do szkoły.

Zaliczka na podatek mniejsza niż zwrot z tytułu ulgi na dzieci?

W takiej sytuacji nadal masz prawo odliczyć całą kwotę ulgi, jeśli płaciłeś składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, a suma składek nie była niższa od różnicy między zaliczką a kwotą odliczenia.

Przydał Ci się ten artykuł? Chcesz być na bieżąco?

Istotne zmiany w Rachunkowości warto śledzić za pomocą Prasówki księgowego! Zapisz się do niej tutaj lub przez formularz poniżej!

Napisz komentarz: