Home / Rachunkowość ludzkim okiem

Rachunkowość ludzkim okiem

Feature Image

Karta podatkowa – czym się charakteryzuje?

, 5 listopada 2020

Karta podatkowa jest najprostszą metodą, według której rozliczysz i zapłacisz podatek dochodowy. Zapraszam Cię wspólnie z Agnieszką Pojda na wpis, w którym dowiesz się, czym charakteryzuje się karta podatkowa.


Polega ona na zgłoszeniu Naczelnikowi Urzędu Skarbowego, że chcesz prowadzić rozliczenie swojego podatku dochodowego właśnie w ten sposób. Zrobisz to na formularzu PIT-16.

W odpowiedzi otrzymasz od niego decyzję o stałej opłacie podatku, którą regulujesz do Urzędu Skarbowego w każdym miesiącu swojej działalności.

Wysokość twojego podatku dochodowego, który wyznacza dla Ciebie Naczelnik odpowiedniego Urzędu Skarbowego, zależy od:

 • rodzaju prowadzonej działalności,
 • ilości zatrudnionych pracowników,
 • wielkości miejscowości, w które ją prowadzisz (na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego).

Na jakich warunkach skorzystasz z karty podatkowej?

Jeśli interesuje Cię rozliczenie i zapłata podatku dochodowego na podstawie karty podatkowej,powinieneś spełnić warunki: 

 • rodzaj prowadzonej przez Ciebie działalności gospodarczej, jest wymieniony w ramach jednej z 12 części tabeli z załącznika nr 3 do “Ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne” (znajdziesz go tutaj),
 • nie podlegasz pod wyłączenia wymienione w ramach art. 25 ustawy tej samej ustawy.

Ustawodawca we wspomnianej ustawie, wymienia typy działalności, które prowadząc, mogą skorzystać z karty podatkowej.

Należy do nich m.in. działalność usługowa lub wytwórczo-usługowa, transportowa, rozrywkowa (np.karuzele), gastronomiczna, wolny zawód, usługi w zakresie ochrony zdrowia, opieki domowej nad dziećmi i osobami chorymi, usługi edukacyjne, polegające na udzielaniu lekcji na godziny.

Kiedy nie możesz być na karcie podatkowej?

Ta metoda opodatkowania podatkiem dochodowym ma również wyłączenia. Kiedy jej nie zastosujesz? 

 • gdy korzystasz z usług osób niezatrudnionych przez siebie na podstawie umowy o pracę oraz z usług innych przedsiębiorstw i zakładów, chyba że chodzi o usługi specjalistyczne,
 • kiedy prowadzisz także inną, poza jednym z rodzajów działalności wymienionej w art. 23, działalność gospodarczą,
 • wytwarzasz wyroby opodatkowane, na podstawie odrębnych przepisów, podatkiem akcyzowym,
 • prowadzisz działalność również poza granicami kraju.

Jak przejść na kartę podatkową?

Chcesz skorzystać z rozliczania podatku dochodowego w formie karty podatkowej?

Do 20 stycznia roku podatkowego, którego ta forma rozliczenia ma dotyczyć, złóż wniosek PIT-16.

Jeżeli dopiero rozpoczynasz swoją działalność w trakcie roku podatkowego, wniosek PIT-16 złożysz, jako załącznik do wniosku CEIDG. Wówczas Naczelnik Urzędu Skarbowego właściwego według Twojego miejsca zamieszkania, wyda decyzję o wysokości Twojego podatku na dany rok.

Uważaj na progi zatrudnienia!

Zgodnie z ustawą w zależności od typu prowadzonej działalności masz różne warunki do spełnienia. Jednym z nich są ograniczenia w zakresie zatrudniania pracowników, które mają wpływ na stawkę podatku.

 • I tak jeśli świadczysz np. usługi inne to nie możesz nikogo zatrudniać,
 • prowadzisz handel żywnością, handel art. nieżywnościowymi to Twoja stawka oparta będzie o ilość osób zatrudnionych i wielkość miejscowości,
 • Przy usługach gastronomicznych stawka uzależniona jest od ilości zatrudnionych osób,
 • gdy Twoją dziedziną są usługi transportowe, ma zastosowanie stawka podwyższona jeśli masz zmiennika w swojej pracy (nawet jeśli to członek Twojej rodziny),
 • kiedy świadczysz usługi rozrywkowe ważna będzie tutaj ilość urządzeń,
 • sprzedajesz domowe posiłki w mieszkaniu, to Twoja stawka zależna jest od ilości posiłków oraz wielkości miejscowości,
 • wykonujesz wolny zawód to stawka podatku dochodowego uzależniona będzie od liczby godzin pracy,
 • jeśli opiekujesz się w domu dziećmi, to możesz zatrudniać małżonka, wówczas stawka oparta będzie o ilość godzin,
 • świadczysz usługi edukacyjne w zakresie udzielania lekcji na godziny, to nie możesz nikogo zatrudniać, nawet małżonka, a Twoja stawka uzależniona będzie od ilości godzin.

Szczegółowe zasady kalkulacji ilości zatrudnionych osób znajdzisz w art. 25 ust. 4-9 ustawy.
Sprawdź także czy Twoja stawka może zostać podwyższona, gdy zatrudniasz pełnoletnich członków rodziny w określonych przypadkach lub obniżona np. ze względu na wiek powyżej 60 lat zgodnie z art. 27-28 ustawy.

Wolny zawód i karta podatkowa

Wolny zawód definiowany jest jako pozarolnicza działalność gospodarcza, wykonywana osobiście przez lekarzy, lekarzy stomatologów, lekarzy weterynarii, techników dentystycznych, felczerów, położne, pielęgniarki, tłumaczy oraz nauczycieli w zakresie świadczenia usług edukacyjnych polegających na udzielaniu lekcji na godziny, jeśli swoją działalność nie wykonujesz na rzecz osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej albo na rzecz osób fizycznych dla potrzeb prowadzonej przez nie pozarolniczej działalności gospodarczej.

Gdy osobiście wykonujesz wolny zawód, nie możesz zatrudnianić pracowników na podstawie umów o pracę, umów zlecenia, umów o dzieło oraz innych umów o podobnym charakterze osób, które wykonują czynności związane z tym samym zawodem.

Obowiązki na karcie podatkowej

Decyzja podjęta! Jesteś na karcie podatkowej i co teraz?

Pamiętaj, że na karcie podatkowej, masz obowiązki do spełnienia! 

Prowadząc działalność opodatkowaną w formie karty podatkowej jesteś zwolniony od obowiązku prowadzenia ksiąg, składania zeznań podatkowych oraz wpłacania zaliczek na podatek dochodowy.

Mimo to nadal masz zobowiązanie do wystawiania faktur i rachunków (na podstawie odrębnych przepisów) oraz przechowywania ich w okresie pięciu lat podatkowych, licząc od końca roku, w którym wystawiono rachunek lub fakturę.

Pamiętaj także o ważnych datach dla karty podatkowej:

 • 20 stycznia – to termin złożenia oświadczenia o wyborze opodatkowania w tej formie,
 • 7 dzień każdego miesiąca (od lutego do grudnia) – to termin wpłaty zaliczki na podatek dochodowy (od stycznia do listopada),
 • 28 grudnia – wpłata zaliczki na podatek za grudzień,
 • 31 stycznia – złożenie zeznania podatkowego PIT 16A.

Zastanawiasz się, czy karta podatkowa jest dla Ciebie? Szukasz idealnej dla siebie formy opodatkowania działalności gospodarczej? Sprawdź zawartość kursu “Podatkowa książka przychodów i rozchodów” i naucz się podejmować trafne decyzje w swoim biznesie.

Napisz komentarz: